English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі»

Діє під керівництвом д.е.н., професора, лауреата нагороди Святого Володимира та Ярослава Мудрого, академіка Академії наук вищої школи України, Румянцева Анатолія Павловича.

На теперішній час розвиток досліджень наукової школи забезпечують 7 докторів наук (Грущинська Н.М., Корж М.В., Мандра В.В., Плотніков О.В., Романчукевич В.В., Борзенко О.О.) та 11 кандидатів наук. 

Румянцев А.П. є відомим фахівцем в галузі міжнародних відносин, науковим керівником робіт, пов’язаних з проблемами розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. Професор Румянцев А.П. є головою спеціалізованої вченої ради Д26.062.22 в НАУ з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».  Під керівництвом Румянцева А.П. було успішно захищено 52 кандидатських і 3 докторських дисертацій. Науковий доробок Румянцева А.П. опубліковано у понад 200 наукових працях, у тому числі в 14 монографіях, 19 підручниках та посібниках. Румянцев А.П. був головним редактором наукового фахового журналу України «Міжнародні економічні відносини» Ужгородського національного університету, членом редколегії наукових фахових видань України «Cтратегія розвитку України», «Економічний часопис», «Економіка ринкових відносин», «Питання політичної економії». З 2007 року є академіком Академії Наук Вищої Школи України. З 2011 по 2022 рік голова секції «Економіка» АН ВШ України.

Основні етапи формування наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ:

2003 р. – реєстрація фахового наукового видання, наукового економічного журналу «Стратегія розвитку України» (Реєстраційне свідоцтво України: КВ № 7483 від 25.06.2003 р. Реєстрація у міжнародній наукометричній базі: ISSN 1729-7036);

2009 р. – початок роботи над кафедральною НДР «Національна економічна стратегія розвитку України в глобальному середовищі» (реєстраційний номер №36/15.01.01. НАУ);

2009 р. – початок роботи міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», яка щорічно відбувається на платформі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ. За підсумками проведення конференції щорічно видаються збірники наукових матеріалів тез доповідей та їх електронна версія;

2014 р. – починаються системні наукові кафедральні дослідження впливу процесів євроінтеграції на розробку та модернізацію стратегій соціально-економічного розвитку України в глобальному середовищі. Виконується НДР «Диверсифікація соціально-економічного співробітництва України з Європейським Союзом» (НДР кафедри №48/15.01.01, НАУ. Терміни виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.);

2018 р. – наукові кафедральні дослідження зосереджуються на вивченні впливу нових центрів економічного лідерства у світовому господарстві, ризиків неопротекціонізму та модифікації проявів відкритості і процесів глобалізації на формування національних економічних стратегій розвитку України у глобальному середовищі. Виконується НДР «Глобальні пріоритети економічного розвитку України» (№12/15.01.01, НАУ. Терміни виконання – 01.01.2018 – 01.01.2020 рр.).

2020 р. – велися кафедральні наукові дослідження системного впливу процесів діджиталізації світового господарства, переходу до сталого розвитку на основі «Індустрії 4.0», «цифрової» та «циркулярної» економіки на удосконалення національної економічної стратегії розвитку України в глобальному середовищі. Виконується НДР «Стратегічні пріоритети економічного розвитку України в умовах діджиталізації світового господарства» (НДР №14-2020/15.01.01, НАУ. Період виконання – 01.01.2020 – 01.01.2022 рр.).

2022 р. –  розпочато кафедральні наукові дослідження присвячені  основним моделям світового порядку, особливостям формування багатополярності, як сучасної світової системи з новими центрами економічного впливу.  Виконується НДР «Теоретичні та практичні аспекти модифікації системи міжнародних економічних відносин в умовах багатополярності розвитку світового господарства» НДР №118-2022/15.01.01, НАУ. Період виконання – 01.01.2022 – 30.12.2023 рр.).

Основні здобутки наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ: «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» (2003 – 2023 рр.)

Перші паростки, історія становлення наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» починається з 2003 року, коли за ініціативи проф., д.е.н., заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії наук О.П. Степанова (завідувача кафедри МЕВ та декана Факультету міжнародних відносин НАУ у 2003 р.) на базі кафедри, було започатковано фахове видання – науковий економічний журнал «Стратегія розвитку України» (Реєстраційне свідоцтво України: КВ № 7483 від 25.06.2003р. Журнал було зареєстровано у міжнародній наукометричній базі: ISSN 1729-7036).

На сторінках наукового журналу НАУ «Стратегія розвитку України», що регулярно  виходив друком два рази на рік, з 2003 р. до 2021 р. було оприлюднено понад 1050 наукових статей українських та іноземних вчених, викладачів, аспірантів та студентів (у співавторстві з викладачами).

У всіх статтях, представлених у журналі «Стратегія розвитку України», присутній аспект стратегічного наукового аналізу, висвітлено різновекторні аспекти стратегічного розвитку України у світовому економічному просторі, досліджено проблематику удосконалення стратегій секторального, галузевого, інституційного, соціально-економічного  розвитку України в глобальному середовищі з урахуванням впливу еволюції  системи міжнародних економічних відносин.

Офіційно, започаткування наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» відбулось у 2009 р., на підґрунті зроблених за період з 2003 р. теоретико-методологічних наукових напрацювань, і було пов’язано з виконанням з 01.09.2009 по 01.12.2014 рр. кафедральної НДР «Національна економічна стратегія розвитку України в глобальному середовищі» (реєстраційний номер №36/15.01.01. НАУ). Керівник НДР – зав. каф. міжнародних економічних відносин і бізнесу, проф., к.е.н. Н.О. Татаренко).

З 2009 р., для апробації наукових доповідей та тез матеріалів наукових доповідей, на кафедрі було започатковано щорічну, міжнародну науково-практичну конференцію за науковим напрямом «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». За підсумками проведення конференції, щорічно видавався друкований збірник матеріалів тез доповідей (та його електронна версія). На платформі конференції кафедра налагодила тісну наукову співпрацю з викладачами та науковцями понад 60 вищих навчальних закладів України та світу, у т.ч. – з іноземними науковими та освітніми установами:

  • Інститут інформаційних систем і менеджменту (ISMA, м.Рига, Латвія, ЄС);
  • Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі, Тбеліського дердавного університету ім. Іване Джавахішвілі, м.Тбілісі, Грузія;
  • Uniwersytet Rzeszowski in Rzeszow, Poland
  • International Business and Diplomacy Institute, Paris, France та ін.

Щорічна кафедральна міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

У щорічній кафедральній міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» активну участь приймають науковці українських закладів вищої освіти та наукових інституцій, у т.ч.: наукові співробітники Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (м. Київ), вчені науково-дослідних інститутів системи НАНУ, у т.ч. – ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», «ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАНУ» та ін.

Підготовка молодих вчених

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ: «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» дбає про підготовку молодих вчених. За період з 2012 р. по липень 2023 р. на кафедрі навчалося 25 аспірантів очної та заочної форми навчання, з яких п’ятеро захистили кандидатські дисертації та отримали науковий ступінь PhD (к.е.н.) за спеціальністю 08.00.02: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі» підтримує розвиток студентської наукової роботи, дбає про підготовку молодого покоління дослідників – бакалаврів та магістрантів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Для цього на кафедрі створені студентські наукові гуртки, проводяться кафедральні секції  студентської науки у межах щорічної наукової студентської конференції «Політ» (НАУ) та студентські наукові секції за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» на Міжнародній науково-практичній конференції ФМВ НАУ «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики» (2020 – 2023 рр.).

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі зорієнтовує студентів на практичне впровадження наукових розробок. Студенти бакалаврату та магістратури, що навчаються на кафедрі за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» щорічно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, у т.ч. : 

  • Всеукраїнському конкурсі студентських та наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
  • Відкритому конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA»Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива».
  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», що відбувається щорічно на виконання наказу Міністерства освіти і науки України.

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі», що розвивається під керівництвом д.е.н., професора Румянцева  Анатолія Павловича за участі всіх викладачів кафедри, аспірантів, зацікавлених здобувачів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – продовжує системні наукові розробки та активно застосовує їх у повсякденній викладацькій діяльності.

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин НАУ «Трансформація глобалізаційних процесів світової економіки»

Діє під керівництвом доктора економічних наук (1994, за спеціальністю «міжнародні економічні відносини»), професора (1998, за спеціальністю «світове господарство і міжнародні економічні відносини»), заслуженого економіста України (2010) Плотнікова Олексія Віталійовича за участі викладачів кафедри, аспірантів та студентів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» спеціальності «Міжнародні економічні відносини», які беруть участь у науковій роботі кафедри.

Основні етапи формування наукової школи

Основні атрибутивні характеристики формування наукової школи відносяться на початок 2000-х років і організаційно по’вязані з Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України (ІСЕМВ НАН України), де керівник школи працював на посаді завідувача відділу міжнародних валютно-фінансових відносин (1994-2012).

Зокрема, цей період знайшов відображення у монографіях: Динаміка зовнішніх бор­гових зобов’язань Укра­їни: Монографія. – К.: Політична думка, 2000. – 14,5 д.а. (в співавторстві з Новицьким В.Є.); Ultima ratio економічних реформ: Монографія. – К.: Кондор, 2003. – 12,7 д.а.; Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України: Монографія. –  Харків: Фоліо, 2009. – 24,5 д.а. (в співавторстві з Бураковським І.В.); Мировая экономика: глобальный финансовый кризис: монография. – Харків: Фоліо, 2010. – 33,5 д.а. (в співавторстві з Бураковським І.В.); Цивилизационные аспекты финансовой глобализации // Кн.: Цивилизационная структура современного мира: Монография. В трех томах. Т.1. – Глобальные трансформации современности. – К.: Наукова думка, 2006. – 1,1 д.а.; FDI as Factor of  Economic Climate Bettering in Ukraine // Кн.: Economic and Political Development Ethics: Europe and Beyond. – Editors: Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas. – Bratislava: Iura Edition, 2007. – 1,2 д.а. та інші.

Цей період пов’язаний з виходом в світ одноосібних навчальних посібників (з грифом міністерства): Фінансовий менеджмент в транснаціональних корпораціях. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 13,4 д.а.; Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене. К.: Кондор, 2011. – 12,8 д.а., а також підручника (з грифом міністерства) – Міжнародні економічні відносини. Підручник. – К.: Видавництво Кондор, 2005. – 16,6 д.а. (в співавторстві з Горбач Л.М.).

Плотніков О.В. в 1994-2012 роках брав систематичну участь у виконанні планової та конкурсної тематики ІСЕМВ НАН України, а також підготовці матеріалів для органів державної влади та управління країни.

Формою практичної реалізації наукової школи служить обрання Плотнікова О.В. народним депутатом України 5-го та 6-го скликань в 2006-2012 рр.  В 2006-2007 рр. – заступник Голови Комітету Верховної ради України з питань економічної політики; в 2007-2012 рр. – голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної ради України з питань економічної політики. В 2010-2012 р.р. – член Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань рівності та недискримінації. В 2012-2013 роках працював радником Прем’єр-Міністра України.

Черговий етап розвитку наукової школи «Трансформація глобалізаційних процесів світової економіки» був розгорнутий з 2018 року, коли керівник школи приєднався до колективу Інституту економіки і прогнозування НАН України як провідний науковий співробітник.

Основні характеристики наукової школи буди викладені в монографії Глобалізація: світова економіка та українські реалії: монографія. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. – 224 с. – 13,0 д.а. (в співавторстві з Горбач Л.М.).

За цей час вийшов ряд публікацій, що характеризують питання трансформації глобалізаційних процесів світової економіки та місця України в них. Це: Проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Економіка України. 2019. №5. С.41-47. – 0,6 д.а.; Розвиток протиріч країн «Великої сімки» в контексті фінансової глобалізації // Економіка України. 2020. № 3. С.19-25.  – 0,7 д.а.; Мінімізація зовнішніх чинників впливу на економічну стійкість України // Економіка України.  2020.  № 7. С.64-73.  – 0,6 д.а.; Оптимізація ролі держави в умовах України // Економіка України. 2021. № 7. С.84-92. – 0,7 д.а.; National Economy of Ukraine: Crisis Development // In: Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Prof. Yu. Pasichnyk]. – Nurnberg (Germany): Verlag SWG imex GmbH, 2021. – 472 рр. – P.176-184. – 0,5 д.а.;  Overcoming of divergence in the economies of Ukraine and the EU: need and possibility // East European Scientific Journal (Poland). – 2020. – #12(64). – Part 4. – pp. 29-33. – 0,5 д.а., та інші.

Також вийшли з друку підручники (з грифом міністерства): Міжнародні економічні відносини: підручник. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 432 с. – 25,2 д.а. (в співавторстві з Горбач Л.М.) та Міжнародні фінанси: підручник. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 528 с. – 27,5 д.а. (в співавторстві з Горбач Л.М.)

Бере систематичну участь у виконанні планової та конкурсної тематики ІЕП НАН України, а також підготовці матеріалів для органів державної влади та управління країни.

На поточному етапі розвитку наукової школи «Трансформація глобалізаційних процесів світової економіки» (2022-2024) Плотніков О.В. працює як професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин НАУ.

Акцентована увага питаннях фрагментації світової економіки та повоєнній відбудові економіки України. Це знайшло відображення в публікаціях: Фрагментація світової економіки: ризиковий аспект // Економіка України. 2023. №7. С.31-42. – 0,7 д.а.; Повоєнне відновлення України в контексті фрагментації світової економіки // Економіка України. 2022. №12. С.3–12. – 0,7 д.а.; The General Situation with Climate Change in the World and Risk Assessment for the Global Economy // In: Global Challenges of Climate Change, Vol.2. Risk Assessment, Political and Social Dimension of the Green Energy Transition. – T.C. Devezas et al. (eds.). – Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2023. – viii + 282 pp. – P.31-47. – 1,6 д.а.

Керівник школи систематично виступає в засобах масової інформаії (телебачення, інтернет-ресурси, тощо). В доковідний та довоєнний час – був постійним учасником заходів, що провадились Європейською економічною коміссією ООН (UNECE, Geneva, Switherland), річних конференцій Світового банку (ABCD-Europe), Економічного форуму (Economic Forum, Poland), а також міжнародних і національних наукових заходів в Україні та за її межами.

Підготовка молодих вчених

Особисто Плотніковим О.В. підготовлено 23 кандидата і 1 доктор економічних наук. Зараз на кафедрі він здійснює наукове керівництво 1 аспірантом – здобувачем наукового ступеня PhD за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

Плотніков О.В. читає курси для здобувачів третього освітньо-наукового рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»: «Моделі розвитку світової економіки і глобальних фінансів»,  та «Економічні проблеми міжнародних відносин, глобального і регіонального розвитку». З 2023-2024 навчального року розпочав читання курсу для студентів ОС «Магістр», що відповідає назві науковій школі – «Трансформація глобалізаційних процесів світової економіки».

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Трансформація глобалізаційних процесів світової економіки», що розвивається під керівництвом професора, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Плотнікова Олексія Віталійовича за участі всіх викладачів кафедри, аспірантів, зацікавлених студентів – продовжує системні наукові розробки та активно застосовує їх у повсякденній викладацькій діяльності.

Закрити меню