English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Академічна доброчесність

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ РЕГУЛЮЄТЬСЯ:

1. Положенням про виявлення та запобігання академічному плагіату в Національному авіаційному університеті, розробленим відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Статуту Університету, затверджене на засіданні Вченої ради.

2. Порядком перевірки академічних та наукових текстів на плагіат.

3. Положення про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.

4. Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти НАУ.

5. Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника НАУ.

У 2018 році в НАУ було затверджено більшість документів, які є необхідними для успішного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості.

Підписано договір про співпрацю між товариством з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат» та Національним авіаційним університетом

Черговим етапом розбудови як дієвої системи забезпечення якості, так і впровадження принципів академічної доброчесності є нещодавно підписаний  договір з компанією «Антиплагіат», в рамках підписаного Меморандуму з МОН щодо безкоштовної перевірки всіх дисертаційних робіт, які будуть захищатися в університетах України. Меморандум передбачає вільний доступ до сервісу Unicheck (https://unicheck.com/), де вчені зможуть перевірити дисертацію перед поданням до спеціалізованих вчених рад.

Після підписання договору на рівні університету наші співробітники можуть безкоштовно використовувати сучасне програмне забезпечення цієї компанії задля перевірки наших дисертаційних робіт щодо дотримання принципів академічної доброчесності на виконання законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», Статуту НАУ.

Підписуючи договір Володимир Ісаєнко зазначив, що якісна зміна системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в усіх напрямках діяльності: освітньому процесі, науковій та міжнародній діяльності і, особливо при адмініструванні. Це потребує створення нових механізмів побудови комунікацій в нашому університеті, що має сприяти формуванню високої  академічної культури, носіями якої є ми, наші науково-педагогічні і наукові  працівники та звичайно – здобувачі освіти.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

В Національному авіаційному університеті розпочато впровадження процедур академічної доброчесності в навчальний та науковий процес. На сьогодні здійснюється обов’язкова перевірка дисертаційних робіт на наявність текстових збігів та запозичень. Запроваджується обов’язкова процедура перевірки студентських кваліфікаційних робіт. Даний процес введено в дію та регламентовано згідно Наказу про перевірку магістерських дипломних робіт на академічний плагіат у 2018-2019 навчальному році №019/од від 25 січня 2019 року.

Станом 21 березня 2019 року Наказ про перевірку магістерських дипломних робіт на академічний плагіат у 2018-2019 навчальному році №019/од від 25 січня 2019 року в частині щодо 1) надання випусковими кафедрами протоколів про створення Експертних комісій з розгляду магістерських дипломів на наявність нелегітимних текстових збігів та запозичень, 2) передачі кафедрами дипломів на перевірку на наявність ознак плагіату, 3) формування Навчальним комп’ютерним центром «ІТ Академія» звітів щодо перевірки магістерських дипломів та 4) надання копій Рішень Експертних комісій з розгляду магістерських дипломів на наявність нелегітимних текстових збігів та запозичень (в процесі виконання) – виконано частково.

В рамках процедури перевірки студентських кваліфікаційних робіт було опрацьовано 1068 магістерських дипломів і лише 44 з них мають показник виявлених текстових збігів та запозичень понад 70%. Розгорнута статистика в розрізі структурних підрозділів представлена на рисунках.

Крім того, перевірка дипломних робіт студентів проводилась одночасно 3 системами (анти плагіат-система, розроблена в Національному авіаційному університеті, Unicheck та Plagiat.pl) з метою виявлення оптимального програмного забезпечення, що дав би можливість забезпечити максимально ефективний процес забезпечення академічної доброчесності в Національному авіаційному університеті. Результати багатокритеріального порівняння досліджуваних систем та отримані результати їх роботи наведено на рисунках.

За результатами перевірки магістерських дипломних робіт та оцінювання роботи різних анти плагіат-систем були зроблені такі висновки та надані рекомендації:

1) Виявлено ряд недоліків в аспекті організації самої процедури перевірки дипломних робіт на плагіат. Для усунення таких недоліків Відділам моніторингу якості вищої освіти та аналітики та управління інформацією провести робочі зустрічі з відповідальними за перевірку академічних текстів на плагіат на рівні структурних підрозділів з метою роз’яснення та уточнення процедури.

2) Рекомендовано поширювати серед студентів інформацію про недопустимість плагіату. Зокрема, необхідно інформувати студентів та наукових керівників про відповідальність, яку планується ввести, за нелегітимні текстові збіги та запозичення в кваліфікаційних роботах, а саме недопущення таких робіт до захисту та позбавлення права дипломних керівників керувати роботою студентів на 3 роки у разі системності таких порушень (2 і більше роботи протягом одного року, або виявлення робіт з плагіатом протягом 2 років поспіль).

3) Стосовно результатів оцінювання анти плагіат-систем зазначаємо, що система Unicheck має ряд переваг порівняно з системою НАУ – надає можливість використання розгорнутих звітів в електронній формі та можливість повторної перевірки та широкі можливості щодо адміністрування процесів перевірки та забезпечення віддаленого доступу адміністраторів систем. В порівняні з системою Plagiat.pl система Unicheck має переваги в аспекті адміністрування та зручності інтерфейсу. Відмінності в показниках оригінальності робіт пов’язані з використанням різних баз даних для перевірки робіт.

В разі прийняття керівництвом університету рішення про заключення договору на перевірку студентських кваліфікаційних робіт рекомендовано розширити базу даних системи за рахунок дипломних робіт попередніх років, зібраних в системі НАУ, що нівелює відмінності в роботі систем і забезпечить оптимальну якість перевірки як з використанням Інтернет-ресурсів, так і внутрішній базі.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ «ПУТІВНИК З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЛЯ ПОЗАШКІЛЛЯ»

Навчальне видання «Путівник з академічної доброчесності для позашкілля» рекомендується для студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів Факультету міжнародних відносин, яке буде корисним у процесі написання наукових робіт з метою запобігання плагіату та дотримання всіх етичних норм оприлюднення результатів наукової діяльності.

Путівник з академічної доброчесності створено в межах проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» — Academic IQ, що впроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти за підтримки Посольства США в Україні, у партнерстві з Малою академією наук.

Академічна доброчесність — це усталений переклад англійського терміну «academic integrity». До 2016 року це поняття в українських текстах могли тлумачити як академічну порядність або ж чесність, оскільки дискусія про нього була новою для нашого простору. Ішлося саме про пошук відповідника принципам дотримання етичних норм під час навчання, викладання, дослідницької діяльності та управління закладом освіти.

У чотирьох розділах представленого посібника «Путівник з академічної доброчесності для позашкілля» ви знайдете відповіді на численні запитання, зокрема: «Що таке академічна доброчесність і чому вона важлива?»; «Порушення академічної доброчесності та шляхи запобігання їм»; «Формування культури академічної доброчесності в закладі освіти».

Integrity-for-Extracurricular-Learning

Завантажити можна тут

 

Закрити меню