English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Максимович Роман Олегович

Посада: в.о. завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017 р., Тема «Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні».

Освіта: У 2012 році закінчив магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.

2016 – 2017 – провідний юрисконсульт ТОВ «Умань Хліб Трейд»;

2017-2021 – начальник юридичного відділу ТОВ «Партнер-ВС».

З 2021 року – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства..

Загальна теорія конституційного права, питання захисту основних прав і свобод людини і громадянина, діяльність Європейського Суду з прав людини, Європейського Суду Справедливості та інших міжнародних інституцій.

Є автором монографії: «Конституційно-правовий механізм захисту соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики», 2019.

Статті:

 1. Максимович Р.О. Понятие, содержание и система экономических прав и свобод человека и гражданина в странах СНГ: обобщение подходов к изучению проблемы / Р.О. Максимович // Международный научно-методический правовой журнал «Право и политика». – 2014. – № 2/2. – С. 90–94.
 2. Максимович Р.О. Подходы к пониманию социальных прав и свобод человека и гражданина в Украине / Р.О. Максимович // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2014. – № 5/3. – Р. 26–30.
 3. Максимович Р.О. Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина. Досвід Франції, Німеччини і України / Р.О. Максимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Випуск 29. – Том 1. – С. 80–85.
 4. Максимович Р.О. Співвідношення понять «охорона» та «захист» соціальних і економічних прав і свобод людини: теоретико-правові засади / Р.О. Максимович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Випуск 5. – Том 1. – С. 101–106.
 5. Максимович Р.О. Роль Європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини / Р.О. Максимович // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – Ч. 1. – С. 31–40.
 6. Максимович Р.О. Нормативно-правові гарантії соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект / Р.О. Максимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 35. – Том 1. – Ч. ІІ. – С. 108–112.

“Філософія права”, “Населення в міжнародному праві”.

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правова протидія та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» загальною кількістю  167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

Волошин Юрій Олексійович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010 р., тема «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики».

Вчене звання: професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права).

Освіта: закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю «Історик, викладач новогрецької мови», а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

– 1998 р. вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи №18 м. Маріуполя;

– 1999-2002 рр. – навчання в денній аспірантурі в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

– 2002 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право. Тема дисертації: „Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні”;

– 2002 – 2006 рр. – помічник ректора Маріупольського державного гуманітарного університету

– 2004 – 2006 р. завідуючий кафедри правознавства

– 2005 р. – отримав вчене звання доцента (кафедра правознавства)

– 2005-2006 рр. стипендіат Міжнародного фонду ім. Олександра Онасіса (Греція); стажування та викладання на юридичних факультетах Афінського та Фракійського університетів тощо; Індивідуальна тема наукового дослідження: „Взаємодія правової системи Європейського Союзу із правовими системами держав-членів Європейського Союзу”  

– 2006 – 2014рр., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету

– 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право в Інституті законодавства Верховної Ради України. Тема: „Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики”.

– 2011 р. – присвоєно вчене звання професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права)

– 2014-2017 р. завідуючий відділом теорії і практики законотворчої діяльності – директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

– 2017 лютий 2019 р. завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (обраний за конкурсом на 5 років);

– лютий 2019- по теперішній час декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

– лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011);

– Заслужений юрист України (2015).

– член експертної ради з права Акредитаційної комісії України (2011-2014);

– член експертної ради з юридичних наук Департаменту атестації кадрів МОН України (2011-2015 рр.)

– член Науково-консультативної ради Конституційного суду України (з 2019 р.)

– член Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (Указ Президента України  від 10 червня 2019 року № 357/2019)

– входить до складу Комісії з питань правової реформи при Президентові України (Указ Президента України  від 7 серпня 2019 року № 5847/2019)

– голова Науково-експертної ради Національної агенції запобігання корупції (червень 2019 р.– по теперішній час);

– член Науково-методичної ради Національної школи суддів України;

– член Галузевої експертної ради (ГЕР) 08 з правознавства Національного агентства забезпечення якості освіти і науки;

– голова редакційної колегії науково-практичного та фахового видання Національної школи суддів «Слово Національної школи суддів».

– Віце-президент Світового конгресу українських юристів;

– директор Представництва Європейської організації публічного права в Україні,

член Ради Директорів Європейської організації публічного права (м. Афіни);

– член правління Міжнародної недержавної агенції забезпечення якості освіти та науки;

– член Експертного комітету Ради з прав людини та корінних народів Організації Об’єднаних Націй (м. Женева, 2006-2008).

– відповідальний редактор, член редакційної ради українсько-грецького міжнародного наукового юридичного журналу «Порівняльно-правові дослідження»;

– член редакційної ради Вісника Маріупольського державного університету;

– член редакційної ради журналу «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» та інших фахових видань.

Право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права.

 • автор понад 100 наукових праць з проблем конституційного забезпечення процесів європейської міждержавної інтеграції, здійснення конституційної реформи та модернізації, реформування місцевого самоврядування тощо (серед них монографії):
 1. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / За ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: Вид-во «Юридична думка».  2008;
 2. Организация Объединенных Наций в условиях глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности деятельности. – М. : ТрансЛит, 2008;
 3. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти. К. : Логос, 2010.;
 4. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції. Одеса : Фенікс, 2013;
 5. Гармонізація правової системи України в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції. Одеса : Фенікс, 2014)
 6. Новий шлях до права// Колективна монографія/ Кер. авт. колективу А.О. Селіванов.- К.: Логос, 2021 . – 208 С.
 7. Право у зобов’язаннях з іншими державами: збереження національної ідентичності// Право у сучасному політичному житті України. Колективна монографія/ Керівник авторського колективу А.О. Селіванов. –К: Логос . – 2020. –С. 188-2022
 8. Основні права людини: німецько-український правовий вимір : монографія / за ред. Мельника Р. С. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 305-343
 9. Волошин Ю.О., Прощаєв В. В.Розвідувальна таємниця: законодавче визначення та співвідношення із державною таємницею/ Слово Національної школи суддів України. № 1–2 (38–39) 2022, С. 57-68
 10. Ю.О. Волошин ,Н.І. Карпачова, Ю.О., А.Ю. Замула “Забезпечення права ув’язнених на належну медичну допомогу: міжнародні стандарти та національна практика” / Запорожский медицинский журнал Том 21, № 4(115), июль – август 2019 г. C. 511-516. (видання індексується Web of Science)
 11. Волошин Ю.О., Марцеляк О. В., Янчук А. О. Омбудсман з питань охорони здоров’я як фактор гарантування прав людини в умовах медичної реформи в Україні/ Запорожский медицинский журнал Том 21, № 5(116), сентябрь – октябрь 2019 г. С. 702-706. (видання індексується Web of Science)
 • підготував 3 докторів та 22 кандидата наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 конституційне право; муніципальне право.

Порівняльне конституційне право.

 1. Українська школа законотворчості. Інститут законодавства Верховної ради України 10.02.2016-08.04.2016 Тема підвищення кваліфікації (стажування)/Назва модуля (курсу): Верховенство права і основоположні права людини. Міжнародне та європейське право. Законотворчість і розвиток правової системи. Теорія та практика законотворчості. Система законодавства. Вид документа: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 109340 від 11.04.2016.
 2. Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю від 16.07.2019 р.

Мушак Наталія Богданівна

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

 Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут держави і права ім.В. М. Корецького НАН України, 2019 р. Тема «Шенгенське acquis у праві Європейського Союзу».

 Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

 Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства, 2014).

2017-2019 рр. старший експерт у рамках німецького-польського проекту «Association for You».

З 2019 року – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 2019 року – помічник-консультант арбітра у міжнародному арбітражі між Європейським Союзом та Україною у справі «Ukraine-Measures Related to Certain Ukrainian Export Restrictions on Wood».

Право Європейського Союзу, Правове регулювання відносин України з ЄС, Міграційне право Європейського Союзу.

Є автором 90 наукових праць у сфері права Європейського Союзу. Монографії: «Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини у європейських міжнародних організаціях» (2013 р.), «Правові засади функціонування Шенгенського простору» (2017 р.)

Основні праці:

 1. Мушак Н.Б. Механізм правового регулювання відносин України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 5-13.
 2. Мушак Н.Б. Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві / Н. Б. Мушак // Правничий вісник університету «КРОК». – 2013. – № 2. – С. 106 – 112.
 3. Мушак Н.Б. Гармонізація законодавства України з acquis Європейського Союзу та стандартами Ради Європи / Н. Б. Мушак // Право України. – 2013. – № 4. – С. 77 – 92.
 4. Мушак Н.Б., Муравйов В. І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу / В. І. Муравйов, Н. Б. Мушак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 4. – С. 12 – 18.
 5. Мушак Н.Б., Муравйов В. І. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче. – № 8. – 2013. – С. 12-18.
 6. Мушак Н.Б. Угода про Асоціацію і свобода пересування громадян України в межах ЄС / Н. Б. Мушак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 115 (ч.2). – С. 120-125.
 7. Мушак Н.Б. Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу / Н. Б. Мушак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 116.- С. 105-114.
 8. Мушак Н.Б. Шенгенські acquis та Україна. Віче. Журнал Верховоної Ради України – № 22. – 2014. – С. 3-8.
 9. Мушак Н.Б. Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом. Віче. Журнал Верховної Ради України – № 22. – 2014. – С. 12 – 18.
 10. Мушак Н.Б. Імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо забезпечення свободи пересування громадян України територією держав-членів ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – № 122 (ч.1). – С. 79-88.
 11. Мушак Н.Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу . Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5 .К. 2014 р. до 65-річчя Інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України. К. – С. 276-281.
 12. Мушак Н.Б. Україна та Європейський Союз: формат двостороннього співробітництва у сфері пересування осіб. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014.- С. 74-80.
 13. Мушак Н.Б. Реалізація Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Віче. Журнал Верховної Ради України – № 6. – 2015. – С. 19 – 24.
 14. Мушак Н.Б. Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №1. – 2015. – С. 96 – 101.
 15. Мушак Н.Б. Спільна політика Європейського Союзу щодо надання захисту громадянам третіх країн. Часопис Київського університету права НАН України: Український науково-теоретичний часопис. – 2015. -N 3. – С. 345-349.
 16. Мушак Н.Б. Основні теорії європейської інтеграції у межах Шенгенського простору / Н. Б. Мушак // Український часопис міжнародного права. – 2015. – № 2. – С. 88-95.
 17. Мушак Н.Б. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва Віче. Журнал Верховної Ради України – № 10. – 2015. – С. 22 – 26.
 18. Мушак Н. Б. Legal Protection of Third Country nationals in the European Union / Н. Б. Мушак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2016. – № 127. – С.95-104.
 19. Nataliia Mushak. Fight against Corruption in Ukraine as the Precondition for Introduction of Visa-free Regime with the European Union. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 129. – 2016. – С. 74-82.
 20. Мушак Н.Б. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору. Часопис Київського університету права НАН України: Український науково-теоретичний часопис. – 2017. -N 2. – С. 279-282.
 21. Мушак Н.Б. Угоди про місцевий прикордонний рух як правовий інструмент лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Журнал європейського і порівняльного права, Вип.3, 2016. – С.43 – 57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/2978
 22. Мушак Н.Б. Співробітництво України та Європейського Союзу у сфері візової політики. Журнал європейського і порівняльного права, Вип.1., 2016. – С.105–117. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/issue/view/156/showToc
 23. Мушак Н. Аcquis у правовій системі Європейського Союзу / Н. Б. Мушак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. № 1. – С. 101 – 105.
 24. Мушак Н. Шенгенський простір і треті країни / Н. Б. Мушак // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. – Чернівці: Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», – № 2. – С. 108-112.
 25. Мушак Н., Запорожець А. Law Enforcement Cooperation between Member States of the European Union / Н. Мушак // Часопис Київського університету права. – – № 3. – С. 338–342.
 26. Мушак Н. The Impact of Idea of Generations on Human Rights Classification / Н. Мушак // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 325–328.
 27. Mushak N. The Development of Common Constitutional Traditions by the European Court of Justice and the Union’s Acquis / Mushak N. // Evropský politický a právní diskurz. – 2020. – Svazek 7, 6 vydani. – P. 57–65.
 28. Мушак Н. Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу / Н. Мушак // Підприємництво, господарство і право. – – № 9. – С. 254 – 258.
 29. Мушак Н.Б. Мир – це не лише відсутність війни. Віче. Журнал Верховної Ради України – № 24 (380). – 2014. – C. 50-51.
 30. Мушак Н.Б. Правові форми співробітництва України та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Український часопис міжнародного права. – 2013. – Спеціальний випуск. – С. 201- 207.
 31. Мушак Н.Б. Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Часопис Київського університету права НАН України. – 2013. – № 1. – С. 308 – 312.
 32. Мушак Н.Б. Застосування санкцій проти Росії як засіб захисту економічних інтересів України / Н. Б. Мушак //  Український часопис міжнародного права. – 2014. – № 4. – С. 185-192.
 33. Mushak Nataliia. Legal Aspects of Cross-Border Cooperation between Ukraine and European Union / Nataliia Mushak // European Studies. 3. The Review of European Law Economics and Politics, Czech ECSA and Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law at Faculty of Law, Palacký University Olomouc, tř. 17. listopadu 8, 771 11, Olomouc, Czech Republic in Wolters Kluwer, Czech Republic. – P. 263-271.
 34. Mushak Nataliia. Role of acquis in the EU legal order / Nataliia Mushak // Evropsky Politichy a pravni Diskurz. Svazek 3, 4 vydani, 2016. – P.53-58.
 35. Mushak Nataliia. Local border traffic arrangements as legal instrument for the liberalization of the visa regime between Ukraine and the European Union / Nataliia Mushak // Legea si Viata. Revista stiintifico-practica, 2016. – P.106-110.
 36. Mushak Nataliia. Legal Aspects of the Accession of Third Countries to the Schengen Area / Nataliia Mushak // Legea si Viata. Revista stiintifico-practica, 2018. – P.
 37. Мушак Наталія. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору / Наталія Мушак // “Evropský politický a právní diskurz”. Svazek 4, 6 vydani, 2017. – P.19-24.
 38. Mushak N. B. The impact of the harmonization with the EU legal norms on the Ukrainian national legislation / N. B. Mushak // Scientific Letters of Academic Society of Michael Baludansky. Volume 2, No. 3/2014.- P. 97-100.
 39. Мушак Н.Б. Сотрудничество Украины и Европейского Союза в сфере юстиции, свободы, безопасности / Н. Б. Мушак // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 9 (64). С. 101 – 104.
 40. Mushak N. The Development of Common Constitutional Traditions by the European Court of Justice and the Union’s Acquis / Mushak N. // Evropský politický a právní diskurz. – 2020. – Svazek 7, 6 vydani. – P. 57–65.
 41. Mushak N., Muraviov V. Judicial Control of Public Power as Legal Instrument for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine. Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power: monography. – Regensburg: Springer, 2017. – 445 р.
 42. Mushak N., Muraviov V., Tarakhonych T. International Agreements of the European Union and acquis of the European Union // Juridical tribune. – October 2020. –10. – Special Issue. – Р. 49-72.
 43. Mushak N., Muraviov V. Legal Issues of the Implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 in Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. – 2021. – Vol. 4. – Issue 01. – Р. 8-22.
 44. Mushak N., Muraviov V., Davidyuk A. New Challenges to the EU Common Immigration Policy // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Vol. 25. – Issue 01. – Р. 7053-7062.
 45. Mushak N. Application of European Court of Human Rights’ Practice by National Courts. Polit. Challenges of Science Today. International Relations: the XX International Conference of Higher Education Students and Young Scientists, 1-3 April, 2020: abstracts. – K.: NAU, 2020. – P. 27–30.

Право Європейського Союзу, Legal Systems, Basics of Scientific Research (англомовний проект).

Університет Кристіана Олбречта в Кілі (Christian Albrechts Universitat zu Kiel). Факультет права. Институт східноєвропейського права. (м. Кіль, Німеччина). 01.06.2018–01.08.2018 Дослідницьке стажування, яке включало цикл лекцій для студентів університету. Лекції були присвячені правовим, політичним і економічним аспектам співробітництва Україна-ЄС в рамках Угоди про асоціацію, поточному стану зближення українського законодавства з асоціацією ЄС. Особливу увагу було приділено співробітництву України з країнами Шенгенської зони. Проведено наукове дослідження свого проекту «Правові аспекти функціонування Шенгенської зони». Документ: Сертифікат про стажування від 09.09.2020.

Буроменський Михайло Всеволодович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.  Дисертація захищена в 1997 р.

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), 1984 р.

З 1984 асистент, а 1986 року доцент кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Української юридичної академії; з 1993 року доцент, а з 2000 року професор кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національної юридичної академії (м. Харків); з 2007 року по 2014 рік завідувач кафедри міжнародного права, а з 2015 року професор цієї кафедри в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. З 2016 року професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету ім.Тараса Шевченко.

Заслужений діяч науки і техніки України (2021).

Співголова Комісії з питань правової реформи при президентові України. 

Член-кореспондент Національної академії правових наук України

Був членом Конституційної Асамблеї та Конституційної комісії. 

Неодноразово залучався в якості експерта провідними міжнародними міжурядовими організаціями (Рада Європи, Європейський Союз, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, Світовий Банк, Програма Розвитку ООН, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, ОБСЄ). 

У якості правового експерта ООН брав участь у діяльності Місії ООН в Грузії (Абхазії) – UNOMIG. 

Був членом Спеціальної ad hoc групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства на переговорах України та Російської Федерації (2007), суддею ad hoc Європейського суду з прав людини (2009 – 2010). 

З 2017 р. – аудитор НАБУ.

ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»

 З 2006 р. – член, а з 2016 р. – Голова постійної делегації України для участі в роботі GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції).

Головний редактор наукового видання «Український часопис міжнародного права», член редакційних колегій збірників «Проблеми законності», «Офіційний вісник». 

Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2001, 2006)

Фахівець з питань міжнародно-правового співробітництва у сфері прав людини, співвідношенні міжнародного і національного права, міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та міжнародного кримінального права, правових питань міжнародної безпеки, історії міжнародних відносин, конституційного права іноземних держав.

Автор більш 170 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі:

Співавтор монографії «Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право»;

Міжнародне публічне право: основні галузі.

Зовнішній сумісник

Нуруллаєв Ількін Садагат огли

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: д.ю.н., спеціальність, 12.00.11 – міжнародне право. Тема дисертації «Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі зі злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвитку»). ДД № 011324. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Вчене звання: доцент, АД №012243 від 20 лютого 2023 р. кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету..

Освіта:

1991р.-Харківськнй інститут інженерів залізничного транспорту імені С.М. Кірова за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини і устаткування»;

1997р.- Національна юридична академія України імені Я. Мудрого за спеціальністю «Правознавство»

.

1990 -2011 роки – служба на оперативних та керівних посадах в органах МВС України. Звільнений з посади Першого заступника начальника Управління МВС України на Південній залізниці, звання – полковник міліції.

2010 -2015 роки – асистент, з 2015 по 2019 роки – доцент кафедри міжнародного права Національної юридичної академії України імені Я. Мудрого (за сумісництвом).

З 2012 по 2019 рік суддя Харківського окружного адміністративного суду

З 2015 по 2019 доцент кафедри міжнародного права національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

З 2019 року по 2020 рік керівник Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора

2020 – по даний час – Віце-Президент « АКБ Індустріалбанк» за сумісництвом.

З 2021 року по даний час – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету

 

Член докторської спеціалізованої вченої ради за спеціальностями: 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.11 – міжнародне право в Національному авіаційному університеті

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю; міжнародне кримінальне право;

 • Автор понад 100 наукових праць у тому числі монографій, серед яких:

  Нуруллаєв І. С. о. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі зі злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвитку)/ І.С.о. Нуруллаєв: монографія. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. –520 с

  Статті:

  1. Нуруллаєв І. С. о. Інституційний регіональний механізм співробітництва у боротьбі зі злочинністю в межах Європейського Союзу: міжнародно-правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 214–217.
  2.  Нуруллаєв І. С. о. Роль Європолу і Євроюсту в міжнародному правовому співробітництві у боротьбі зі злочинністю на регіональному рівні. Scientific discussion. 2018. Vol. 1. № 15. (Praha, Czech Republic). С. 41–46.
  3.  Нуруллаєв І. С. о. Судові рішення в системі джерел міжнародно-правового регулювання співробітництва у протидії злочинності. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. № 1. Т. 4. С. 88–93.
  4.  Нуруллаєв І. С. о. Ідентифікація міжнародного звичаю як джерела міжнародного кримінального права. Право та державне управління. 2018. № 4. С. 237–243.
  5.  Нуруллаєв І. С. о. Міжнародний звичай як джерело міжнародного кримінального права та міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 4. С. 192–194.
  6.  Нуруллаєв І. С. о. Особливості конвенційного механізму міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю в Європейському Союзі (на прикладі протидії кіберзлочинності). Юридичний бюлетень. 2019. № 10. С. 148–155.
  7.  Нуруллаєв І. С. о. Особливості міжнародно-правового співробітництва України в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 4. Т. 2. С. 241–246.
  8.  Нуруллаєв І. С. о. Держава як суб’єкт міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Юридичний бюлетень. 2019. № 11. Т. 1. С. 336–341.
  9.  Нуруллаєв І. С. о. Учасники міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю: доктринальні підходи щодо міжнародної правосуб’єктності. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3.    С. 297–300.
  10.  Нуруллаєв І. С. о. Питання міжнародної правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій у сфері міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Правові новели. 2019. № 7. С. 180–187.
  11.  Нуруллаєв І. С. о. Основні та загальні принципи міжнародного публічного права як джерела правового регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 4. С. 218–223.
  12.  Нуруллаєв І. С. о. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як складова предмету правового регулювання  міжнародного публічного права. Право та державне управління. 2020. № 1. Т. 1. С. 243–249.
  13.  Нуруллаєв І. С. о. Класифікація принципів міжнародно-правового співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 2. С. 199–204.
  14.  Нуруллаєв І. С. о. Особливості реалізації основних принципів міжнародного права у сфері міжнародно-правових відносин у боротьбі зі злочинністю. Приватне та публічне право. 2020. № 2. С. 145–150.
  15.  Нуруллаєв І. С. о. Поняття міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю як категорії міжнародного права. Правові новели. 2020. № 10. Т. 2. С. 343–351.
  16.  Нуруллаєв І. С. о. Основні загрози транснаціональної організованої злочинності для національної безпеки України: міжнародно-правові питання дефініції та співробітництва щодо протидії. Evropský politický a právní diskurz / European political and law discourse. 2020. Vol. 7. Iss. 2. P. 39–45.
  17. Нуруллаєв І. С. о. Правове регулювання механізму стягнення необґрунтованих активів пов’язаних фізичних та юридичних осіб як виду цивільної конфіскації та його міжнародно-правові засади// Актуальні питання юридичної науки. Правова позиція.2022. №1 (34). С.75-8
  18.  Нуруллаєв І. С. о. Правове регулювання міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю з метою використання вироків в частині конфіскації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 2. С169-173
  19.  Нуруллаєв І. С. о. Форми конфіскації в Україні: вітчизняний та міжнародно-правовий аспект// Актуальні питання юридичної науки. Держава і регіони. Серія: Право. 2022. № 1. С.84-91
  20.  Нуруллаєв І. С. о. Правове закріплення поняття «конфіскація», його змісту та видів в міжнародних договорах та законодавстві України// Актуальні питання юридичної науки. Правові новели. 2022.№ 16. С.85-93
  21.  Oleg Yaroshenko, Volodymyr Steshenko, Oleh Tarasov, Ilkin Nurullaiev, Mariia Shvartseva. Right to health care: the practice of the ECTHR and the case of Ukraine// The Age of Human Rights Journal, 18 (June 2022) pp. 239-256  ISSN: 2340-9592 DOI: 10.17561/tahrj.v18.6496  (Web of Science Core Collection)
  22. Mykola M. Stadnyk, Serhii B. Chekhovych, Hanna S. Yermakova, Valeriy V. Kolyukh, Ilkin S.Nurullaiev. The Factors of Constitutional Support for the Rule of Law in the System of Public Authorities// WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT. Volume 18, 2022 pp.182-190 (Web of Science Core Collection)
  23. Serhii Prylutskyi, Olha Strieltsova, Ilkin Nurullaiev. Judicial specialisation through the prism of the principle of a ‘natural court’: a comparative analysis// Access to Justice in Eastern Europe. 2022 1(13) рр. 100–115 . DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-n000103 (Web of Science Core Collection)

«Право розв’язання міжнародних спорів»; «Міжнародне правосуддя», «Міжнародне кримінальне право, «Міжнародне публічне право: основи теорії», «Теорія та практика міжнародного права».

 1. 2022 року пройшов закордонне стажування (обсяг професійної підготовки – 180 годин) за напрямом “Scientific and educational activities of higher education institutions at national and European level” / «Наукова та освітня діяльність вищих навчальних закладів на національному та європейському рівнях» в The Academy of Business and Health Sciences in Lodz (Республіка Польща – країна входить до ОЕСР та ЄС) та отримав сертифікат № 10/2022 від 17 червня 2022 року.

Прощаєв Володимир Володимирович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Національний авіаційний університет, 2020 р., тема докторської дисертації «Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове дослідження», спеціальність 12.00.02 –  конституційне право; муніципальне право.

Вчене завдання: професор 

Освіта: Вища юридична

Спеціальність: «Правознавство»

Служба в органах державної безпеки, 1975 – 1986 рр.

Науково-педагогічна діяльність на різних посадах в Національній академії Служби безпеки України, 1986-2003 рр.

Науково-педагогічна діяльність на різних посадах в Академії зовнішньої розвідки України, з 2003 р.

Національний авіаційний університет, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, з 2020 р.

Порівняльне конституційне право; національна безпека за сферами розвідувальної діяльності; порівняльне оперативно-розшукове законодавство; міжнародне право.

Є автором монографії «Розвідувальні органи як органи державної влади: теоретико-методологічний аспект»: Монографія. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2019. – 312 с.

Статті (основні):

 1. Volodymyr V. Proshchaiev, Legal Categories in Iintelligence Legislation: A Comparative Analysis. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, Volume 9, Pages: 3104-3111. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.377 (SCOPUS: Е-ISSN: 1929-4409/20).
 2. Прощаєв В. В. Конституційні засади оголошення офіційного попередження органами державної безпеки Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз. Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 2019, № 2. С. 96 – 112. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/2-2019/proschaev.pdf.
 3. Прощаєв В. В. Законодавчі засади організації та діяльності розвідувальних органів країн пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Росія, Україна): порівняльний аналіз. Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право», №1 (33), 2019. С. 156 – 164.
 4. Прощаєв В. В. Контроль за діяльністю зовнішньої розвідки за законодавством країн пострадянського простору: порівняльний аспект. Науковий журнал «Приватне та публічне право», Випуск № 2, 2019. С. 8 – 13. DOI https://doi.org/10.32845/2663-5666.2019.2.2.
 5. Прощаєв В. В. Зовнішня контррозвідка як одна з основних функцій розвідувальної діяльності за законодавством країн пострадянського простору. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгородський національний університет. № 1, 2019. С. 46 – 49. URL: http://www.pap.in.ua/1_2019/10.pdf.
 6. Прощаєв В. В. Правове регулювання організації та діяльності розвідувальних органів за радянських часів (1917 – 1990 роки). Науковий фаховий журнал «Право і суспільство», № 3, 2019. С.63 – 68. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-3-1-11.
 7. Прощаєв В. В. Зовнішня розвідка за радянських часів: правове регулювання організації та діяльності. Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право», № 5, 2019. С. 205 – 209. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.38.
 8. Прощаєв В. В. Особливості правового регулювання організації і діяльності зовнішньої розвідки Республіки Білорусь та України: порівняльний аналіз. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2019, № 3. С. 56 – 61. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-4973.
 9. Прощаєв В. В. Повноваження розвідувальних органів країн пострадянського простору за оперативно-розшуковим законодавством: порівняльний аналіз. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Київ: Том 30 (69), № 3, 2019. С. 13 – 18.
 10. Прощаєв В. В. Конституційне забезпечення державного нагляду за діяльністю зовнішньої розвідки: порівняльно-правовий аналіз. Прикарпатський юридичний вісник. Збірник наукових праць, науково-практичне видання. Випуск 1 (26), 2019. С. 39 – 43.
 11. Прощаев В. В. Розвідувальна функція в діяльності органів державної безпеки: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». № 2, 2009. С. 11 – 15.
 12. Прощаев В. В. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері розвідувальної діяльності: порівняльна характеристика. Науковий фаховий журнал «Право і суспільство», № 4, 2019. С.35 – 41. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-5.
 13. Прощаєв В. В. Законодавство Росії та України у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аспект. «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України», 2019, № 2. С. 74 – 81. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.08.
 14. Прощаєв В. В. Поняття території дипломатичного представництва та консульської установи України за кордоном. «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України», 2019, № 4. С. 37 – 45. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.04.04
 15. Прощаєв В. В. Опитування з використанням поліграфа в органах державної безпеки Білорусі та Росії: порівняльно-правовий аналіз. Конституційно-правові академічні студії, №1/2019. С. 43 – 48. URL: http://constlegalstudies.in.ua/archive/1-2019/8.pdf.
 16. Прощаєв В. В. Сфери діяльності розвідувальних органів за законодавством країн пострадянського простору: поняття та критерії розмежування. Юридичний бюлетень: наук.журнал/редкол. : О. Г. Предместников та ін. Одеса, ОДУВС, 2018. Випуск № 8 (8). С. 72 – 78. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/8_2018/12.pdf.
 17. Прощаєв В. В. Правовий статус співробітників органів зовнішньої розвідки Білорусі та Росії: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 56. Том 1. С.61 – 65.
 18. Прощаєв В. В. Принципи розвідувальної діяльності за законодавством країн пострадянського простору: порівняльний аналіз. Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 1. Т.1. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2019. С. 96 – 102. DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.1-1.16.
 19. Прощаєв В. В. Конституційні засади організації та діяльності розвідувальних органів України. Науковий журнал з юридичних наук «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)», № 1/2019. С. 148 – 151.
 20. Прощаєв В. В. Проблеми конституційного забезпечення правового статусу та соціальних прав осіб, які конфіденційно співробітничають із розвідкою. Науковий журнал «Visegrad Journal on Human Rights», № 3 (volume 1), 2019. С. 223 – 227.
 21. Прощаєв В. В. Метод правового регулирования разведывательной деятельности как составная часть обеспечения национальной безопасности. Науковий журнал «Legea si Viata», № 8, 2019. С. 80 – 84.
 22. Прощаев В. В. Конституційно-правовий статус глави держави у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аналіз. Научно-практическое правовое издание. «Національний юридический журнал: теорія и практика», «Jurnalul juridic national: teorie si practica», «National law journal: theory and practice», № 4 (38), 2019. С.38 – 42.
 23. Прощаєв В. В. Інформаційна безпека у діяльності зовнішньої розвідки за законодавством Російської Федерації. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2018 року). Вид-во НА СБ України. С. 137 – 139.
 24. Прощаєв В. В. Законодавчі засади інформаційної безпеки у сфері діяльності розвідувальних органів Республіки Білорусь. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 2019 року). Вид-во НА СБ України. С. 110 -112 .
 25. Прощаєв В. В. Законодавство Придністровської Молдавської Республіки та України у сфері розвідувальної діяльності: порівняльний аспект. «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одесі, Україна, 12-13 квітня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 9 – 12.
 26. Прощаєв В. В. Конституційно-правове регулювання діяльності розвідувальних органів у контексті забезпечення національної безпеки України. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 15 травня 2020 р.). [Електронне видання]. – Київ : НА СБУ, 2020. –С. 169 – 171 (Всього 363 с.).
 27. Волошин Ю. О., Прощаєв В. В. Розвідувальні органи держави в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина: міжнародні стандарти та законодавче регулювання. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. № 3 (32) 2020. С.6 – 18.
 28. Прощаєв В.В., Галєєв В.А. Законодавче регулювання повноважень розвідувальних органів: порівняльний аналіз. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. № 2 (35) 2021. С.40 – 51.
 29. Волошин Ю.О., Прощаєв В.В. Розвідувальна таємниця: законодавче визначення та співвідношення із державною таємницею. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. № 1–2 (38–39) 2022. С. 57 – 68.  DOI 10.37566/2707-6849-2022-1-2(38-39)-6.

“Теорія держави і права”; “Право міжнародної безпеки”; “Міжнародне публічне право”;“Міжнародне безпекове середовище в умовах нових глобальних загроз”;“Спеціальні служби в зовнішній політиці держави”.

Collegium Civitas – приватний університет, який розташовано в Варшаві (Республіка Польща). 23.06.2020–15.07.2020. Тема: Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація освітнього процесу та інноваційні методи викладання у вищих навчальних закладах Польщі. Документ: Сертифікат про проходження міжнародного післявузівського практичного стажування № 10/2020, від 15.07.2020.

ID – 390257; ORCID: 0000-0001-9784-3706

Стрєльцова Ольга Вікторівна

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: Доктор юридичних наук, дисертація захищена в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом».

Вчене завдання: доцент.

Освіта:

у 2001 році закінчила Одеську національну юридичну академію (спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист). 

З 2001 по 2004 рік – навчалася в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. В 2009 році захистила дисертацію «Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти)» на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук

.

Загальний стаж роботи складає 26 років. Науковий стаж роботи – 22 роки. Педагогічний стаж роботи – 16 років. 

З 2004 по 2014 роки працювала на посаді наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

З 2014 по 2020 роки – доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2021-2022 роках – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Має нагороди: Дипломи Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України за участь в якості судді у Міжнародному правничому конкурсі ім. В.М. Корецького (2011, 2012 роки); Премія Кабінету Міністрів України в номінації «За особливі досягнення молоді у розбудові України» (2013-2014 роки); Подяки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за участь у підготовці щорічної Доповіді (2018, 2019, 2020 роки); Подяку Національного авіаційного університету (2022 рік); Подяку Міністерства освіти і науки України (2022 рік).

Протягом 2018-2021 років була залучена до складу робочої групи з питань підготовки щорічної Доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де виконувала функції координатора робочої групи та заступника голови редакційної колегії.

 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт Національного авіаційного університету за спеціальностями 12.00.11 – міжнародне право; 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право.

Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки»

міжнародне публічне право, європейське право, конституційно-правовий статус людини і громадянина

Має понад 100 опублікованих наукових праць, серед яких одноосібна та колективні монографії, статті у періодичних наукових виданнях, розділи у навчальних посібниках, статті в енциклопедичних виданнях. Неодноразово брала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Автор та співавтор монографій та навчальних посібників

 1. Стрєльцова О.В., Прилуцький С.В. Судова влада і система правосуддя України в умовах становлення національної державності. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України / за заг. ред. Ю. Притики та І. Ізарової. Київ: ВД «Дакор», 2021. 478 с. С. 249 – 296. 
 2. Стрєльцова О.В. Прилуцький С.В. Конституціоналізація судової влади України в умовах асоціації з Європейським Союзом: Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: колективна монографія у 2-х т. Т. 1: Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. 676 с. С. 566 – 612. 
 3. Стрєльцова О.В. Прилуцький С.В. Судова влада і система правосуддя України в умовах становлення національної державності: колективна монографія. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України / за заг. ред. Ю. Притики та І. Ізарової. Київ: ВД «Дакор», 2021. 478 с. С. 249 – 296. 

Статті:

 1. Streltsova O, Prylutskyi S. Ukrainian judiciary under the XXI century challenges. ACCESS TO JUSTICE IN EASTERN EUROPE, 2/3(7)/2020. Р. 78-99. Web of Science.
 2. Streltsova O, Prylutskyi S. Constitutionalization of the association process between Ukraine and European Union: meaningful and implementating aspects. CONSTITUTIONAL AND LEGAL ACADEMIC STUDIES, Issue 3/2020. Р. 67-76. 
 3. Streltsova O, Prylutskyi S., Nurullaiev I. Judicial Specialisation Through the Prism of the Principle of a «Natural Court»: A Comparative Analysis. Access to Justice in Eastern Europe. 2022. № 1(13) Access to Justice in Eastern Europe. Р. 100–115. Web of Science, Scopus. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-n000103.
 4. Волошин Ю.О., Стрєльцова О.В. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: конституційно-правові аспекти. Слово Національної школи суддів України. 2021. № 4 (37). С. 19 – 32.

Актуальні проблеми міжнародного права 

Правове регулювання інтеграції України в Європейський Союз 

Вступ до спеціальності «Міжнародне право» 

Територія в міжнародному праві

Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «СІДКОН» (10 січня – 29 лютого 2022 року). Тема: «Правове регулювання асоціативного співробітництва України та ЄС у сфері економічної безпеки: перспективи розвитку та диверсифікації» 180 год. / 6 кредитів ЄКТС.

Янчук Артем Олександрович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, тема: «Конституційно-правові засади безпосереднього здійснення влади народом України: проблеми теорії і практики ».

Вчене завдання: професор, старший науковий співробітник.

Освіта: 2000 – 2006 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (денна форма навчання), магістр права (диплом з відзнакою).

З 2004 по 2009 роки займався юридичною практикою в приватній юридичній компанії, а з 2009 року працює в різних органах державної влади, суміщаючи цю роботу з науковою і викладацькою діяльністю

07.09.2006 – 31.08.2014 – Університет економіки та права «КРОК» (асистент, старший викладач, доцент кафедри);
2010 – 2011 – Міжнародний Соломонів Університет (доцент кафедри);
01.12.2011 – 02.06.2014 – Інституту законодавства Верховної Ради України (головний консультант, завідувач сектору);
15.03.2016 – 2017 – Інституту законодавства Верховної Ради України (заступник директора);
01.10.2015 – 2017 – Тернопільський національний економічний університет (професор кафедри);
2016 – 2020 – Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (професор кафедри публічного управління та адміністрування);
2018 – 2020 – Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (професор кафедри);
З 2020 р. по теперішній час – Національний авіаційний університет, факультет міжнародних відносин (професор кафедри).

 • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р.
 • Залужений юрист України.

Член редакційних колегій низки наукових журналів.

Конституційне право, теорія держави та права, міжнародне публічне право.

Автор та співавтор близько 150 публікацій.

2002 р. – стажування в London House School of English (Великобританія).
2008 – 2016 р.р. – Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.
2014 р. – стажування за програмою Open World (США).
2019 р. – стажування у International Training Centre (Turin, Italy).

Шкребець Дмитро Васильович

Посада: Професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

 Науковий ступінь: 2014 рік дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: “Стадії процесу доказування в цивільному процесі України” 

Вчене звання: доцента.

Освіта: 2010 рік – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2010-2013 рр. – аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

.

Державні та інші нагороди

 1. Почесно. грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за багатолітню сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Рівненщини та з нагоди 20-го бакалаврів Рівненського інституту Київського університету права НАН України (2018)
 2. Почесними грамотами Київського університету права НАН України (2015-2023)
 3. Ювілейною почесною грамотою від Президії НАН України за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного видавництва, підготовці і вихованні кадрів, активну учась у громадського житті та самовіддану сумлінну працю (2018)

Міжнародне приватне право, цивільний процес, право інтелектуальної власності, Альтернативні способи вирішення спорів; Міжнародний комерційний арбітраж; Третейський розгляд; Альтернативне вирішення спорів.

 1. V.Shkrebets. Social Responsibility as a Performance Indicator of Public Authorities. Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 10 No 3 May 2021. S. 227-238 (Scopus, фахове, наукометричне видання)
 2. Шкребець Д.В. Сторони в цивільному процесі: підходи до визначення. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Маріуполь, 2020. С. 171–176.  
 3. Шкребець Д.В. Стадії доказування в цивільному процесі України. Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. С. 150–155.
 4. Шкребець Д.В. Концептуальні засади розвитку інтелектуального іт-права в Україні, Європі і світі: консолідований інноваційний аналіз. Юридичний вісник України. – 2019. №22 –(1247). С.14-17
 5. Шкребець Д.В. Докази та доказування у цивільному процесі. Наука і правоохорона. – 2019. С. 170–175.
 6. Шкребець Д.В. Поняття і види доказів у цивільному процесі.  Вісник Київського університету права. – 2018. С. 160–165.
 7. Шкребець Д.В. Окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання строків провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Часопис Цивілістики. – Національного університету Одеська юридична академія. – 2016.-  №20. С. 49–53.
 8. Шкребець Д.В. Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві. Часопис Київського університету права.–  2017/1. С. 178–183.
 9. Шкребець Д.В. Прогалини в праві: сутність, способи їх усунення та подолання. –     Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму(на прикладі України та Ресубліки Польша) Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького та проф. Я. Стеліна. – К.: Талком, 2017. – 392с.
 10. Шкребець Д.В. Приватноправовий захист прав інтелектуальної власності. –  Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького – К.: Талком, 2019. – 804с.
 11. Шкребець Д.В. Проблематика реалізації судових рішень в Україні. – Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: Колективна монографія / Київський університет права НАН України –2020
 12. Шкребець Д.В. Публічно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні. – Polsko-ukrainskie miscellanea Prawnicze: Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. Andrzeja Szmyta, Jurija Boszyckiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, 2020. – 392с.
 13. Шкребець Д.В. Стадії процесу доказування в цивільному процесі України Стадії процесу доказування в цивільному процесі України [Текст]: Монографія. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2016. – 124 с. 

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з тематики цивільного права, міжнародного приватного права, цивільного процесу альтернативного вирішення спорів, в тому числі монографій, підручників та навчальних посібників.

Порівняльне цивільне право, Цивільне право і процес в Україні.

 1. Сертифікат про участь у міжнародному стажуванні Університету Бельско-Бяла (Польща); 180 год. Лютий-Червень 2020.
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; грудень 2020

Епель Оксана Володимирівна

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: У 2012 році захистила в Харківський національний університет внутрішніх справ кандидатську дисертацію на тему: «Кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчинення терористичного акту» зі спеціальності: 12.00.08  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2020 захистила дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини та громадянина в Україні» зі спеціальності 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Вчене завдання: Доцент. Наказ МОН України 27.04.2023 року №491.

Освіта: у 2002 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримала повну вищу юридичну освіту.

15 лютого 2007 р. Указом Президента України № 113/2007 призначена на посаду судді Київського районного суду м. Донецька. 

23 лютого 2012 постановою Верховної Ради України № 4454-VІ обрана на посаду судді Київського районного суду м. Донецька безстроково. 

У травні 2013 на підставі постанови Верховної Ради України № 675-VІІ обрана суддею Київського апеляційного адміністративного суду, в якому працює на теперішній час. 

19 липня 2016 пройшла первинне кваліфікаційне оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. 

У вересні 2018 року Указом Президента переведена до Шостого апеляційного адміністративного суду, а згодом — обрана на посаду судді-речника цього суду. 

З вересня 2021 року Доцент Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З жовтня 2022 року Професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Почесний Президент Асоціації соціального розвитку через право

Член ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних судів»»

право соціального забезпечення, адміністративне право та адміністративне судочинство.

Автор та співавтор близько 150

Є автором  монографії Епель О.В. Теоретико-практичні основи захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні: монографія. Харків: Панов, 2020. 388 с.

1.Епель О.В. ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУКОНСТИТУЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. Том 1 №4 (29). 2019. Прикарпатський юридичний вісник. https://doi.org/10.32837/pyuv.v1i4(29).396

2.Епель О.В. ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. №2. 2019. Соціальне право. 

3.Epel O.V. LEGISLATIVE GUARANTEES OF REALIZATION OF SOCIAL RIGHTS OF HUMAN AND CITIZEN. Social Law , (1), 74-79. https://doi.org/10.37440/soclaw.2020.01.12

4.Епель О. В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05. Київ, 2020. 437 с.

5.Епель О.В. Теоретико-практичні основи захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні: монографія. Харків: Панов, 2020. 388 с.

6.Радінська В.О., Епель О.В., СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ. № 5. 2021 журнал «Право і суспільство»  DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.5.17 

7.Zhuravel, V. I., Epel, O. V., Yehorova-Lutsenko, T. P., Didychenko, M. A., & Dyachenko, O. A. (2022). Seguridad y protección social en el contexto de la integración europea en Ucrania. JURÍDICAS CUC, 18(1), 397–420. https://doi.org/10.17981/juridcuc.18.1.2022.16

Tarasiuk, Y., Samsin, I., Bliakharskyi, Y., Epel, O., & Pokhylenko, I. (2022). Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts: Ukraine and Germany. Amazonia Investiga, 11(56), 291-304. https://doi.org/10.34069/AI/2022.56.08.28

Адміністративне право України

Практика ЄСПЛ

Драчов Олексій Вікторович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 р., тема «Імплементація міжнародних зобов’язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз)».

Вчене звання: 22 березня 2023 одержав вчене звання доцента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ФМВ НАУ.

Освіта: В 2006 році закінчив Лодзький Університет (Республіка Польща) за спеціальністю «Міжнародне право».

01.09.2014 – до сьогодні – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ФМВ НАУ.
01.09.2016 – до сьогодні – freelance юрист.
01.01.2019 – до сьогодні – тренер з розвитку soft skills.
01.01.2020 – до сьогодні – незалежний фінансовий радник.
01.11.2016 – до сьогодні – виконавчий директор Благодійної організації «Фонд сприяння соціально-економічному розвитку Київщини «Києвщина Футбольна».
10.02.2019 – 10.11.2019 – завідуючий кафедри міжнародного права Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
14.05.2016 – 21.09.2017 – заступник Голови Контрольно-дисциплінарного комітету Київської обласної федерації футболу.
01.09. 2013 – 01.07.2014 -старший викладач кафедри Права Київського національного лінгвістичного університету.
20.01.2013 – 2016 р. – заступник директора Національної школи футбольних арбітрів при Комітеті арбітрів ФФУ.
15.02.2010 – 2016 р. –провідний лектор Школи футбольного арбітра імені І.А. Качара (Київської обласної федерації футболу)
З 2011 – по 2016 р. – футбольний арбітр команд I ліги України.
З 2009 р. почав проводити матчі першості України серед команд II ліги в якості змішаного арбітра;
З 2008 г. почав проводити матчі першості України серед команд II ліги в якості асистента арбітра.

7 квітня був нагороджений подякою ректора за багаторічну плідну працю та сумлінне виконання своїх обов’язків  з нагоди девяносто-річчя Національного авіаційного університету  

 

 

Міжнародне інвестиційне право, регулювання фінансових ринків світу, правове регулювання криптовалюти, міжнародне спортивне право, спортивне право України.

 1. Савчук К. О., Драчов О. В.  Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2010. – Вип. 93. – Ч. ІІ. – С. 128–134.
 2. Драчов О. В. Принцип «pacta sunt servanda» як правова основа імплементації міжнародно-правових зобов’язань. Юридична Україна : щомісячний наук. журнал. – К. : Вид-во СП «Юрінком Інтер», 2010. – № 5 (89). – С. 116–120.
 3. Драчов О. В. Основні теоретичні підходи щодо проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Сьомі осінні юридичні читання»], (м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 р.). – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2008. – С. 154–156.
 4. Драчов О.В. Перспективи розвитку міжнародного спортивного права. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. – Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2017. – С 401 – 406.
 5. Драчов О.В. Перспективи становлення та розвитку спортивного права в національній правовій системі України. Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародного права. – К.: НАУ, 2015р.
 6. Драчов О.В., Драчова У.М. Наукові ідеї В.Ф. Антипенка щодо формування та розвитку самостійного напрямку науки кримінології – міжнародної кримінології. Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка». – К.: НАУ, 2018 р.
 7. Драчов О.В. Правова сутність криптовалют: генезис, функції та перспективи. Юридична Україна. – 2018. – № 11-12. – С. 44-52.
 8. Драчов О.В. Генеза правового регулювання ринку фiнансових послуг ЄС. Вісник. Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2020. – №23. – С. 121-127.
 9. Драчов О.В. Європейські стандарти в сфері правового регулювання ринку фінансових послуг. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» Т. 1. – С. 145 – 153.
 10. Драчов О.В. Аль-Мажмаі Мохамед Халід Компетенція центральних банків щодо неплатоспроможності банківських установ. Юридична Україна. 2021. № 10. С. 44-52.

 11.  

  ДрачовО.В., Тіпанов В.В. Еволюція регулювання інвестиційної діяльності в ЄС:становлення та сьогодення Юридичний науковий електронний журнал. – 2022 № 10. – С. 692 – 696 

“Право інтелектуальної власності”, “Порівняльний цивільний процес”, “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, “Порівняльне цивільне право та процес”, “Міжнародні контракти”.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету 14.02.2017-17.05.2017 Тема підвищення кваліфікації: Педагогічний менеджмент. Соціальна психологія управління навчальним процесом. психологія педагогічної діяльності Вид документа: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 191619, дата видачі 17.05.2017 р.

Широкова-Мурараш Ольга Генадіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, Чернівецький державний університет, 2000 р., Тема: «Дитяча праця в промисловості Англії в першій половині ХІХ століття». Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства).

Освіта: В 1987 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історик, вчитель історії».

З 2001 року по 2006 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін у фінансово-юридичному інституті м. Чернівці.

З вересня 2006 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Історія та теорія міжнародного права, соціологія міжнародного права. Працює над дослідженнями докторських дисертацій.

 1. Широкова-Мурараш О.Г., Антипенко В.Ф. Міжнародне канонічне право: актуальна прогностика цивілізаційного простору // Європейський політик і правний дискурс. – 2014. – том 1. – випуск 2. – С.92-97.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Постановка наукових досліджень «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні та політичні науки: зб. наук. Праць. – 2012. – Вип. 56. – С.475-497.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права / Міжнародне право: підручник у 3-х томах; за ред. В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко та інш. – Т. 1. – К: НАУ, 2011. – С. 80-110.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права. Методичні рекомендації для практичних занять та роботи в службовій роботі 6.030400 – Міжнародне право. – К: НАУ, 2010. – 48 с. – 2 арк.
 5. Velykanova, M.; Korchak, N. .; Klepikova, O. .; Kibets-Pashutina, D. .; Shyrokova-Murarash, O.  Artificial Intelligence: Legal Status Determination. Law, State and Telecommunications Review / Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoesthis link is disabled, 2022, 14(2), pp. 68–80. (SCOPUS)
 6. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив масонства на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права / О.Г. Широкова-Мурараш // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 174-181. – Фах.
 7. Широкова-Мурараш О.Г. Особливості співвідношення міжнародного права та моралі в умовах сучасних викликів // Правова держава. – Одеса: Фенікс, 2020. – № 38’2020. – С.177-185. – Фах.
 8. Широкова-Мурараш О.Г. Соціологічний підхід у дослідженні тероризму в роботах В.Ф. Антипенка // Науковий журнал Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України. – 2020. – № 22. – С.202-209. -– Фах.
 9. Широкова-Мурараш О.Г. Вдосконалення системи відправлення правосуддя по відношенню до неповнолітніх за мінімальними стандартними правилами ООН («Пекінські правила») // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 5 / М-во освіти і науки України, (2020). – С.117-131.
 10. Широкова-Мурараш О.Г., Іванова А.А. Внесок католицької церкви у вирішення міжнародних спорів, зміцнення миру та безпеки: історія та сучасність // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет, за загальною редакцією Ю.О. Волошина. – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – С. 257-271.
 11. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив першої світової війни на формування інституту відповідальності держав у міжнародному праві / О.Г.Широкова-Мурараш // Матеріали міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми відповідальності держави», 8 квітня 2016 року, Національний авіаційний університет. – Одеса: Феникс, 2016. – С.122-128
 12. Широкова-Мурараш О.Г. Трансформація середньовічної християнської моделі у світську систему міжнародно-правового регулювання під впливом Вестфальського конгресу 1648 р. / О.Г.Широкова-Мурараш // XXXІІІ Міжнародна історико-правова конференція «Релігійний чиннник в історії права, держави та юридичної думки», 26–29 травня 2016 р., м. Тисьмениця. – Київ-Херсон, 2016. – С. 387-396
 13. Широкова-Мурараш О.Г. Витоки формування дихотомії української національної свідомості (хіу-хуі ст.): міжнародний аспект / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна науково-практична конференція 19-20 квітня 2017 р. КНУКМ. – Частина 1. – Київ, 2017. – С.158-168.
 14. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив міжнародних відносин у східній Європі і ХІУ-ХУІ ст. на становлення національної ідентичності жителів західних земель київської русі у складі великого князівства літовського: / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна наукова конференція «Україна. Евроінтеграція. Інтермаріус: історія і сучасність», 28-29 жовтня 2016, Одеса. – Миколаїв: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С.48-54
 15. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок від примусового втягнення у терористичну діяльність та протидії жіночому тероризму:  збірка тез доповідей / О.Г. Широкова // Міжнародна наукова-практична конференція присвячена  25 річчю УАМП «Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожного. – Київ: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. –  С. 164-170.
 16. Широкова-Мурараш О.Г. Рішення Європейського суду з прав людини щодо реалізації права працівників українських авіакомпаній на страйк / О.Г. Широкова-Мурараш, М.І.Малькова // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017 . – С.35.40-35.44
 17. Широкова-Мурараш О.Г. Порушення прав дітей під час збройного конфлікту в Україні / О. Г. Широкова-Мурараш, А.С. Палій // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017. – С.35.45-35.49.
 18. Широкова-Мурараш О.Г. Основні аспекти захисту прав дитини у мережі інтернет: Матеріали доповідей і повідомлень / Широкова-Мурараш О.Г., Кота Я.Ф.  // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. -С. 358 – 363
 19. Широкова-Мурараш О.Г. Права дітей та обов’язки держави у світлі ювенальної юстиції: Матеріали доповідей і повідомлень /Широкова-Мурараш О.Г., Добрянська М.А. //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. – С.104-109.
 20. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий аспект міжнародної інформаційної безпеки: Тези доповіді / VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 10-12 жовтня, 2018 р.
 21. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення міжнародно-правової свідомості східних слов’ян за доби Київської Русі / Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXХVІІІ Міжнародної історико-правової конференції, 1–3 червня 2018 р., м. Вінниця / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. Київ–Херсон: Олді-плюс, 2018. –  С.236-244
 22. Широкова-Мурараш О.Г. Протидія дискримінації за віковою ознакою у світлі міжнародного та національного захисту прав людини / Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.218-225
 23. Shyrokova-Murarash О.G.,  Akchurin Y.R.,  International legal aspect of international information security /”AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. Р.10.3.16 – 10.3.19
 24. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень тварин / Булгакова О.П., Широкова-Мурараш О.Г. // Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах». – Київ, НАУ, 2020.

«Історія міжнародного права», «Історія політичних та правових вчень», «Правові системи сучасності», «Міжнародні правові механізми захисту прав людини», «Соціологія міжнародного права», «Основи наукових досліджень».

 1. Національний університет державної податкової служби України. 02.11.2015-01.12.2015. Тема: Загальна характеристика сучасного міжнародного права та тенденції його розвитку. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).
 2. Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація міжнародного права”. 16.03.2020-19.05.2020. Тема: Новітні виклики інституту прав людини в сучасному міжнародному праві. Вид документа: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).
 3. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1242-20 від 11.09.2020

Патюк Світлана Олександрівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.  У 2013 році захистила в Національній академії внутрішніх справ України кандидатську дисертацію на тему: «Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України» зі спеціальності: 12.00.09  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Освіта:

у 1998 році закінчила Донбаський державний технічний університет за спеціальністю «Промислове та громадське будівництво»; 

у 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.

Загальний стаж юридичної практики по-над 20 років, з них по-над 10 на керівних посадах юридичних компаній. В 2009 році отримала свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю. Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі понад 15 років. Практикуючий адвокат, Голова адвокатського об’єднання “Патюк та партнери”. 

З 2007 року працювала на різних посадах на юридичному факультеті (економіко-правовому факультеті) Донецького національного університету ім. Василя Стуса

З 2021 року – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Експерт ГО «Асоціація соціального розвитку через право».

Член журі (суддя) ІІІ Всеукраїнського дебатного турніру з цивільного права і процесу «Майстерність судової промови», (м. Вінниця, квітень 2018р.)

Суддя І Всеукраїнських змаганнях з трудового арбітражу і трудового права (м. Вінниця,листопад 2018).

ВГО «Асоціація Правників України»

Член Національної асоціації адвокатів України

кримінально-процесуальне право, діяльність органів прокуратури та судової влади, судоустрій,  правосуддя, правозахисна діяльність, кримінально-правова відповідальність.

Спіавтор навчального посібника Удалова Л.Д., Патюк С.О. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України: навч. посіб. Київ: КНТ, 2014. 176 с. 

Співавтор колективної монографії Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 632 p.

1.Svitlana Patiuk, Nataliya Vysotska, Iryna Litvinova TYPES AND CONTENT OF RESTRICTIVE MEASURES TOWARDS PERSONS WHO HAVE COMMITTED DOMESTIC VIOLENCE UNDER THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE Public Administration and Law Review, (2), 39–49. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2021-2-39 https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/97

 1. Патюк С.О. Дефініції категорій мета та завдання кримінального провадження в сучасному кримінальному процесі. International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Juridical Sciences”. №11, 2021. Видавничий дім “Інтернаука” (м.Київ, Україна)

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16369703434621.pdf

 1. Патюк С.О., Щербак І.А. Проблемні питання початку досудового розслідування в Україні. Підприємництво, господарство і право. Випуск 5, 2021 http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/5/39.pdf
 2. Патюк С.О. Історичні етапи розвитку законодавства про цілі і завдання кримінального судочинства України.  № 6. 2021 журнал «Право і суспільство» . http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/6_2021/39.pdf
 3. Iryna KOVAL, Gulnara DZHUMAGELDIYEVA, Bogdan DEREVYANKO, Iryna VENEDIKTOVA, Nino PATSURIIA, PATIUK Svitlana. Balance of Interests in the Mechanism of Protection of Industrial Property Rights. Journal of Advanced Research in Law and Economics https://doi.org/10.14505//jarle.v10.3(41).17
 4. Патюк С.О. Нормативна невизначеність співвідношення категорій «державне» та «публічне» обвинувачення як підстава для зловживання правом у кримінальному провадженні. Economic and law paradigm of modern society. 2016. №2. С. 171-176 URL:https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/73/69
 5. «Щодо постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: виклики декриміналізації»,  Патюк С.О., Щербак І.А. участь у виданні колективної монографії Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. 632 p., 0,625 а/а та інші

Альтернативні способи вирішення спорів

Право розв’язання міжнародних спорів

Кримінальне право і процес України

Міжнародне фінансове та банківське право

Методологія міжнародно-правових досліджень.

 1. Київський Університет ім. Бориса Гринченко; програма: «Програма освітнього лідерства для викладачів ЗВО»; 4 модулі тем: Лідерство, як нова освітня парадигма; Реалізація партнерської взаємодії у роботі викладача; Командна робота, як основа компетентного управління навчальним закладом; Сучасна вища освіта – територія змін, психологія прийняття нововведень; Інноваційні методи роботи викладача з групою. Сертифікат № 1175 від 25 січня 2020 року; 120 год/4 кредитів ЄКТС
 2. Закордонне стажування VUZF Bulgaria (Вища школа фінансів та страхування. Софія. Болгарія). теми: Нові та інноваційні методи навчання; Використання ІТ технологій в освітньому процесі: дистанційне навчання; Інтернаціоналізація навчального процесу та нові можливості. Європейські та світові приклади  академічного навчання; Система вищої освіти Болгарії. Програма підготовки та організації навчально-виховного процесу: уніфікація та диференціація; Специфіка наукової підготовки в Болгарії. Написання та публікація наукових робіт. Сертифікат № BG/VUZF/808-2021
 3. Закордонне стажування. XII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“. Програма входить до Міжнародних Програм FP&NL, та отриманий Міжнародний Сертифікат. в обсязі. 180 годин або 6 кредитів ECTS (з них 15 годин передбачено під питання інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS). Дубай. 7 квітня-27 травня 2023.
 4. Громадська організація “Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” за підтримки програми USAID “Нове правосуддя”. Тема «Гендерна рівність та права жінок» в рамках програми USAID – Формування гендерно-чутливого студентського юридичного середовища». 18 годин/0,6 кредити ЄКТС. Сертифікат від 25 грудня 2019 року 
 5. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Тема: Проведення вебінарів, Інтернет-конференцій. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві.
 6. 6 годин/0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат № 8846257829 від 30 травня 2020 року

Замула Аліна Юріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017 р., Тема «Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу на ефективність боротьби з тероризмом».

Вчене звання: доцентка кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ФМВ НАУ.

Освіта: закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю “Міжнародне право”.

З 2010 року працює на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин.

Міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конфліктологія у міжнародному праві, міжнародна кримінологія тероризму, захист прав людини, застосування практики ЄСПЛ, право зовнішніх зносин.

 1. Замула А.Ю. Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір / А.Ю. Замула // Альманах міжнародного права. Випуск 16. – Одеса, 2017 р. – С. 36-44.
 2. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом і катуванням / А.Ю. Замула // Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 р., м. Запоріжжя). – С. 152-156.
 3. Замула А.Ю. Кваліфікаційні характеристики катування як злочину за міжнародним правом / А.Ю. Замула // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Випуск 15. – том 2. – 2015. – С. 150-153.
 4. Замула А.Ю. Еволюція становлення тортур (катувань) у сучасному міжнародному праві / А.Ю. Замула // Право і суспільство. – 2015. – 5-2. – Ч 3. – С. 8-14.
 5. Замула А. Ю. Проблеми ефективності міжнародного права у сфері боротьби зі злочинами катування і тероризму. – Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2018. – Вип. 14. – С.158-166.
 6. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом та катуванням. Міжнар.наук-практ.конф. «Юридична наука в ХХІ ст.:перспективні та пріоритетні напрями досліджень», 12-13 травня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя. – –  С. 35-37.
 7. Voloshyn Yu., Zamula A. International terrorism in the conditions of globalization: modern challenges. VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 10-12 жовтня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 38-43.
 8. Yuriy Voloshyn, Alina Zamula The state as the leader in fighting international terrorism in the globalized world / Yu. Voloshyn, A. Zamula // Springer Proceedings in Business and Economics. Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) International Conference «Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership» (ESAL 2018). – Switzerland. – P. 491-501.
 9. Yuriy Voloshyn, Nina Karpachova, Alina Zamula Забезпечення права ув’язнених на належну медичну допомогу / Yu. Voloshyn, N. Karpachova, A. Zamula // Науково-практичний журнал Запорозького державного медичного університету  – Запоріжжя, Том 21, № 4 (115), липень-серпень 2019 р. – С. 511 – 516.

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне кримінальне право», «Міжнародне транспортне право», «Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова відповідальність».

Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Педагогічний менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1241-20 від 11.09.2020.

Лесь Ірина Олександрівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (доктор філософії), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2017 році, тема : «Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР-УРСР (1919 – 1991 рр.)».

Освіта: У 2011 році Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність: Правознавство (спеціаліст) з відзнакою; у 2013 році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: Філологія. Українська мова та література (бакалавр).

2006 – 2018 роки – служба у Національній поліції України.

Член Міжнародної асоціації істориків права

Історія міліції, дисциплінарні правовідносини в міліції, кримінальне право та процес України та зарубіжних країн, проблеми цивільного та цивільного процесуального права України та зарубіжних країн, теорія держави та права, історія держави та права України та зарубіжних країн.

 1. Лесь І.О. Договірна теорія походження держави //Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – С. 29 – 32.
 2. Лесь І.О. Право на життя людини, що знаходиться в утробі матері // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези ІІІ Міжнародної наукової студентської конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 52 – 54.
 3. Лесь І.О. Проблеми формування і розвитку громадянського суспіольства в України // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції курсантів та студентів (23 листопада 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 151 – 153.
 4. Лесь І.О. Україна та Європейський Союз у контексті розвитку демократичної правової держави // Актуальні проблеми удосконалення државної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 22-23 листопада 2007 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 209 – 211.
 5. Лесь І.О. Держава та особа: відповідальність держави перед особою у контексті розвитку правової держави України // Правова держава: сьогодення і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих учених (29 березня 2008 року, м. Суми). – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2008. – С. 209 – 211.
 6. Лесь І.О. Сучасні підходи до визначення поняття та структури правової свідомості // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави: Матер. ІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (18 квітня 2008 року, м. Івано – Франківськ):- Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – С. 43 – 45.
 7. Лесь І.О. Законодавче закріплення права людини на життя // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 – С. 52 – 55.
 8. Лесь І.О. Історичні та сучасні підходи до визначеня поняття правосвідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 7 – 11.
 9. Лесь І.О. Українське законодавство в контексті гендерної рівності // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІХ Міжнародної науково – практичної конференції. Житомир, 21-22 травня 2008 року/ Наклад 300 прим. Підписано до друку 12.05.2008. – С. 210 – 213.
 10. Лесь І.О. Поняття терміну «юридична колізія // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 жовтня 2008 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 77 – 80.
 11. Лесь І.О. Проблема комерційної сексуальної експлуатації дітей в сучасних наукових дослідженнях // Порушення прав людини: торгівля людьми, гендерне насильство, сексуальна експлуатація дітей: Матеріали наукової конференції студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України (12 грудня 2008 р., м. Кіровоград)/ За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2008. – С. 15 – 18.
 12. Лесь І.О. Деякі причини деформації правової культури суддів // Молодь та культура: актуальні аспекти: Зб. ст. (Матеріали Всеукраїнської науково – методичної конференції). – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – С. 170 – 171.
 13. Лесь І.О. Право на смерть // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохонної діяльності: Матеріали ХVІ науково – практичної конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 13 – 17.
 14. Лесь І.О. Правосвідомість студентської молоді // Правова свідомість молоді в умовах розвитку соціальної демократичної держави: Матер. ІІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (9 квітня 2009 року, м. Івано – Франківськ). – Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С. 5 – 6.
 15. Лесь І.О. Правосвідомість у соціально – політичному розвитку людини // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: Матер. ІV Всеукр. курс. – студ. конфер. (22 квітня 2010 року, м. Івано – Франківськ): ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 51 – 55.
 16. Лесь І.О. Деякі аспекти співвідошення права і правової свідомості // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем Європейської інтеграції. Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 220 – 223.
 17. Лесь І.О. Освіта молоді як чинник формування правосвідомості // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної студентської наукової конференції 9-10 листопада 2010 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 2010. – С. 9 – 12.
 18. Лесь І.О. Деформація правової свідомості осіб, які відбували покарання // Соціальна політика держави у сфері запобігання злочинності та ресоціалізації осіб, які відбували покарання. Ч.3: Матеріали ІХ міжвузівської наукової студентської конференції з кримінології та кримінально – виконавчого права, м. Харків, 26 листоп. 2010 р./ За заг. ред. проф. В.В. Голіни. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – С. 26 – 29.
 19. Лесь І.О. Деформація правової свідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали ХVІІ наук. – практ. конф. курсантів та студентів (Харків, 14 трав. 2010 р.)/ МВС України, Харк. нац. Ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 34 – 36.
 20. Лесь І. О. Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР / І. О. Лесь // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 317–322 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_55.pdf.
 21. Лесь І. О. Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції / І. О. Лесь // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 230-235.
 22. Лесь І. О. Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. / І. О. Лесь // Право і безпека. – 2014. – № 4 (55). – С 16-21.
 23. Лесь І. О. Вплив матеріального забезпечення працівників радянської міліції України на стан дисципліни та законності особового складу в роки НЕПу (1921–1928 рр.) / І. О. Лесь // «Национальный юридический журнал : Теория и практика» Научно-практическое правовое издание. – 2015. – № 2 (12). – С. 5-9.
 24. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності серед особового складу працівників міліції України в надзвичайних умовах воєнної обстановки (1941 – 1945 рр.) / І. О. Лесь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2015. – № 33 (Т. 1). – С. 27-31.
 25. Лесь І. О. Організаційно-правові засади утворення Робітничо-селянської радянської міліції в УСРР (1919 р.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 16 травня 2013 р.). – Харків : ХНУВС, 2013. – С. 62-64.
 26. Лесь І. О. Арешт з утриманням на гауптвахті, як вид дисциплінарного стягнення за Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ (1984 р.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квіт. 2014 р.) / МВС України : Міністерство освіти і науки України : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-151.
 27. Лесь І. О. Правовий механізм зміцнення дисципліни в органах міліції в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми :Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 29-32.
 28. Лесь І. О. Підготовка кадрів міліції Української СРР в 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 19 травня 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-153.
 29. Лесь І. О. Правові підстави звільнення за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (поч. 90-х рр.. ХХ ст.) / І. О. Лесь // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Я. В. Лазур (заст. голови), А. В. Макарчук (відп. секр.), К. А. Губар, О. О. Малишев, Є. В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород : Видавництво «Говерла», 2014. – С. 406-410.
 30. Лесь І. О. Значення дисциплінарних статутів органів внутрішніх справ 1971 та 1984 рр. / І. О. Лесь // Юридична Україна : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків, 28 листопада 2014 р. – Харків : Видавництво «Точка», 2014. – С. 18-20.
 31. Лесь І. О. Становлення дисциплінарних правовідносин в міліції УСРР періоду воєнного комунізму (1919) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 року) / МВС України : Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 117-121.
 32. Лесь І. О. Система заохочень працівників Радянської Робітничо-селянської міліції УСРР за Дисциплінарним статутом 1923 року / І. О. Лесь // Правові засади діяльності правоохоронних органів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2014). – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2014. – С. 69-71.
 33. Лесь І. О. Товариський суд (суд честі) органів внутрішніх справ Української РСР як суб’єкт дисциплінарних правовідносин / І. О. Лесь // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице (Словацька Республіка), 27–28 лютого 2015 р.). – м. Кишице (Словацька Республіка) : Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице, 2015. – С. 12-15.
 34. Лесь І. О. Запровадження бібліотек при відділах міліції як одна із форм підвищення освітнього рівня працівників міліції Радянської України, періоду непу (1921 – 1923 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми юридичної науки і практики : Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Регіональної науково-практичної конференції. (квітень 2015 року), Нац. Юр. Університет імені Ярослава Мудрого / наукове видання – Харків : 2015 р. – С. 12-16.
 35. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в роки непу (1921– 1928 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 127-135.
 36. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 29-32.
 37. Лесь І. О. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 1984 року (порівняльне дослідження) / І. О. Лесь // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 5-6 червня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 19-22.
 38. Лесь І. О. Становлення та розвиток організаційно-правових засад співробітництва міліції з населенням в радянській Україні (1917–1991 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 серпня 2015 р.) – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 14-17.
 39. Лесь І. О. Дотримання законності працівниками міліції при затриманні та утриманні осіб у КПЗ та БПЗ в Україні (перша половина ХХ ст.) / І. О. Лесь // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) : матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве \ ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон : ФОП Г рінь Д. С., 2015. – С. 345-351.
 40. Лесь І. О. Якісний добір кадрів на службу в органи внутрішніх справ як умова мінімізації дисциплінарних проступків, вчинених працівниками міліції / І. О. Лесь // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 вересня 2015 року. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 12-16.
 41. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності в органах міліції України в перші післявоєнні роки (1946 – 1947 рр.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 166-170.
 42. Лесь І. О. Деякі організаційно-правові засади розвитку партнерських відносин між органами поліції та громадянами в Україні / І. О. Лесь // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : зб. Тез наук.-практ. конф. за міжнар. участю (в межах Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління ХХІ», приуроченої до Всесвітнього дня науки), 26 листопада 2015 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 49-55.
 43. Лесь І. О. Деякі причини порушення дисципліни та законності працівниками міліції періоду здобуття Україною незалежності (1991 р.) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 77-81.
 44. Лесь І. О. Участь міліції у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: до 30-ї річниці ядерної катастрофи / І. О. Лесь // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 24-26.
 45. Лесь І. О. Історична ґенеза дисциплінарної відповідальності в органах міліції / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 108-114.
 46. Лесь І. О. Деякі аспекти матеріально-побутового забезпечення особового складу радянської міліції України в роки непу (1920-ті рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 36-41.
 47. Лесь І. О. Висвітлення дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР–УРСР (1919–1991 рр.) у вітчизняній та зарубіжній літературі / І. О. Лесь // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С. 350-356.
 48. Теорія держави і права: методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи. Уклад.: І.О. Лесь, М.Ю. Головатенко, І. С. о. Нуруллаєв.  Київ : НАУ, 2023. – 40 с.

 49. Порівняльне конституційне право: методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи. Уклад.: І.О. Лесь, М.Ю. Головатенко, І. С. о. Нуруллаєв.  Київ : НАУ, 2023.  36 с.

«Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Порівняльне муніципальне право», «Актуальні проблеми порівняльного кримінального права (особлива частина)».

 1. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1220-20 від 11.09.2020.
 2. Участь у ХХ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції імені доктора медичних наук Яніни Фетлінської «Психічне здоровʼя як виклик для сучасного суспільства». (м. Цеханув, Республіка Польща). 23.10.2020. Тема доповіді: Депресія при посттравматичному стресі у неповнолітніх. Документ: Сертифікат про участь в конференції.

Аляб’єва Наталія Вікторівна 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, у 2011 році захистила в Харківському Національному університеті  внутрішніх справ України кандидатську дисертацію на тему: «Договір про надання послуг у мережі Інтернет» зі спеціальності 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Освіта: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. Спеціальність Правознавство (спеціаліст). 

Харківський національний університет внутрішніх справ. Аспірантура за спеціальністю 081 «Право». Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

З 2016 року  працює  у всеукраїнських, міжнародних неурядових організаціях. Сприяє становленню миру, стабільності і верховенству прав в Україні.

Керувала всеукраїнськими та міжнародними проектами:

– Проект «Подолання наслідків конфлікту на Сході України шляхом забезпечення права на соціальний захист цивільних осіб, які були поранені внаслідок збройного конфлікту на Сході України» (в рамках проекту Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ «Просування  людського виміру безпеки в Україні»).

-Проект «Створення соціальних центрів для осіб та громад, які постраждали від збройного конфлікту на Сході України» (проект при підтримці Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини/ BMZ)

 1. Проект «Моніторинг тиску на правозахисників та активістів у Донецькій області»  (проект благодійної організації «Благодійний фонд «ВОСТОК-SOS») та ін.
 2. Приймала участь у проекті «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» української правозахисної організації БФ «Право на захист»; міжнародних проектах Гельсинського фонду з прав людини м.Варшава,Польщі та інших.

Має досвід роботи з міжнародними організаціями, зокрема, імплементує проекти з Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.  

У своїх дослідженнях спеціалізується на темах збройного конфлікту  в Україні, трансформації конфліктів та процесах прийняття рішень.

Веде стратегічні справи в національних судах України, в ЕСПЛ.

2021 р. – отримала нагороду від Словянської військово-цивільної організації  Донецької області за високий професіоналізм у справі захисту прав людинииі громадянина, плідну співпрацю в рамках проекту БДІПЛ/ОБСЄ «Просування людського виміру безпеки в Україні», Слов’янськ, Україна

2021 р. – отримала грамоту за активну правозахисну діяльність  від Amnesty International, Київ, Україна

2021 р. – отримала нагороду  за представлення громадянського суспільства у своїй країні від Гельсінського фонду з прав людини, Варшава, Польща.

2022 р. – отримала диплом за активну правозахисну діяльність і підтримку правозахисного руху в Україні від ГО «Приазовська правозахисна група», Маріуполь, Україна.

Входить до складу робочої групи при Міністерстві ветеранів України від Гельсинського фонду з прав людини м.Варшава, Польща. Є діючим членом комісії з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції .

Входить до складу робочої групи від Гельсинського фонду з прав людини м.Варшава, Польща.по  напрацюванню проекту Закону № 1115 про статус і соціальний захист мирних (цивільних) громадян, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів.

Представник Гельсінського фонду з прав людини м. Варшава, Польща при Міністерстві ветеранів України в комісії з питань установлення фактів отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції.

міжнародно-правові механізми захисту прав людини, неоззброений цивільний захист (Unarmed Civilian Protection), захист цивільного населення під час збройних конфліктів, право ЄС.

 1. Nataliia Aliabieva, Lenur Kerymov. Right to Social Protection of Persons with Disabilities According to International Standards // Соціально-правові студії. 2022. Т. 5, № 1, с. 63-69 // https://sls-journal.com.ua/uk/journals/tom-5-1-2022/pravo-na-sotsialny-zakhist-osib-z-invalidnistyu-za-mizhnarodnimi-standartami 
 2. Aliabieva N. This Fragment Puts Pressure on My Head. It’s Unbearable Pain’ / 24.05.2021 / https://www.promoteukraine.org/this-fragment-puts-pressure-on-my-head-its-unbearable-pain/
 3. Аляб’єва Наталія, Керімов Ленур. Захист цивільних осіб і доступ до правосуддя в умовах збройного конфлікту. Конференція 29 жовтня 2021 року “Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні” /https://law.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/docs/zbirnyk-29.10.21.pdf
 4. Аляб’єва Наталія, Керімов Ленур. Захист прав цивільних осіб з інвалідністю в умовах збройного конфлікту відповідно до міжнародних стандартів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Права людини як індикатор розвитку сучасної держави”, яка відбулась 13 грудня 2021 року в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, стор.127-131.
 5. Н. Аляб’єва. Реальні історії поранених на Донбасі цивільних українців_25.05.2020/ Медіаплатформа Брюссель-Украина / https://www.promoteukraine.org/uk/realni-istoriyi-poranenih-na-donbasi-czivilnih-ukrayincziv/ 
 6. Н. Алябьева, Л. Керимов. Как получить инвалидность раненым жителям Донбасса. Iнформаційний ресурс Хвиля / 05 мая 2020 / https://hvylya.net/analytics/206478-kak-poluchit-invalidnost-ranenym-mirnym-zhitelyam-donbassa/ 
 7. Н. Аляб’єва, Л. Керімов. Право на соціальний захист цивільних осіб, які отримали поранення» / Вісник Національної асоціації адвокатів України № 64 / травень 2020// https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2020-06-11-v-snik-naau_5ee232bb35f6e.pdf 
 8. Н. Алябьева, Л. Керимов. Военный конфликт на Востоке Украины: гражданские лица, получившие ранения /24.07.2020/https://loyer.com.ua/ru/voenn%d1%8bj-konflykt-na-vostoke-ukrayn%d1%8b-grazhdanskye-lycza-poluchyvshye-ranenyya/ 
 9. Експертний коментар «Життя після вибуху» 14.09.2020/https://www.real-donbass.info/zhitelyam-okkupirovannyh-territorij/zhittya-pislya-vibuhu.html/ 
 10. Н. Аляб’єва, Л. Керімов. Умови отримання соціальної допомоги в контексті взаємодії особи з інвалідністю з правоохоронними органами / Вісник Національної асоціації адвокатів України/ грудень 2020 // https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2020-12-10-v-snik-naau_5fd285cb54b8f.pdf/ 
 11. Как получить статус инвалида войны мирным жителям Донбасса, получившим ранения» / «Правовий Донбас» /листопад, 2020
 12. This Fragment Puts Pressure on My Head. It’s Unbearable Pain’ /https://www.promoteukraine.org/this-fragment-puts-pressure-on-my-head-its-unbearable-pain/ 24.05.2021 // https://www.promoteukraine.org/uk/czej-ulamok-davyt-na-golovu-cze-nesterpnyj-bil/amp/ 
 13. Н. Алябєва. Марафон довжиною в роки: як дочекатися статусу інваліда війни// https://jfp.org.ua/blog/blog/blog_articles/71/ (2023)

Право міжнародних організацій

Право міжнародних договорів 

Космічне та повітряне право

Міжнародно-правова доктрина та джерелознавство

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини.

  1. Nuremberg Summer Academy  (international criminal law and human rights). Курс кримінального права і прав людини. Серпень, 2022 р.
  2. Тренінг з комунікації для правозахисників. Листопад, 2020. ОБСЄ / Бюро демократичних інститутів і прав людини 
  3. Тренінг для тренерів з моніторингу прав людини та безпеки для організацій громадянського суспільства, липень, 2017. Харків. ОБСЄ / Бюро демократичних інститутів і прав людини 
  4. Training «Навчальний курс проекту «Гуманітарна хартія та мінімальні стандарти гуманітарного реагування». Березень, 2017. НУО.
  5. Training «Навчання з адвокації з прав людини для представників громадянського суспільства в Україні». Квітень, 2017. Одеса. ОБСЄ / Бюро демократичних інститутів і прав людини 
  6. Тренінг щодо злочинів на грунті ненависті для громадянського суспільства в Україні. Червень, 2017. Одеса, ОБСЄ / Бюро демократичних інститутів і прав людини

  7. Education USA / AMERICAN COUNCILS. Курс: Освіта у воєнний та післявоєнний час ( 8 годин). Сертифікат. З 14.03.2023 по И16.05.2023

Кібець Дар’я Вікторівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Сумський державний університет, 2018 р., Тема «Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень».

Освіта: У 2015 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

З 2015 по 2017 – юрисконсульт у міжнародній компанії ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА»

З 2017 по 2018 – юрисконсульт в енергетичній компанії ТОВ «НВО «МАШ-ГРУП» (м. Київ)

З 2018 року – викладач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 2019 року – старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 2022 року – доцент кафедри міжнародного доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Порівняльне цивільне право, порівняльне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, судові системи, валютне право, адміністративне право.

Є автором  монографії «Регулювання валютних обмежень: міжнародно-правова доктрина та національна практика», 2019 рік.

Статті:

 1. Кібець Д. В. Поняття, мета та виконання валютного регулювання. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (9). С. 134–139.
 2. Кібець Д. В. Історико-правовий аналіз валютного регулювання в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6. С. 201–207.
 3. Кібець Д. В. Формі валютного регулювання в Україні. Наше право. 2018. № 2. С. 56–61.
 4. Кібець Д. В. Механізм адміністративно-правового регулювання валютних обмежень в Україні. Науковий вісник Херсонського університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 2. Т. 4. С. 80–84.
 5. Кібець Д. В. Принципи валютного регулювання в Україні. Право і політика. 2016. № 4. С. 103–108.
 6. Кібець Д. В. Правові засади валютного регулювання та місцевих серед них адміністративно-правового регулювання. Верховенство права. № 2. С. 73–80.
 7. Кібець Д. В. Завдання та функціонування валютного регулювання в Україні. Проблеми та стан довіри справжньої людини в Україні: матеріали розвитку. наук.-практ. конф., м. Львів, 14–15 серп. 2015 р. Львів: Західноукр. орг. «Центр правничих ініціативів», 2015. С. 72–73.
 8. Кібець Д. В. Девальвація та ревальвація як формування валютного регулювання в Україні. Державне регулювання суспільних відносин: обов’язкове законодавство та проблеми правозастосування: міжнародний. наук.-практ. конф., м. Київ, 9–10 верес. 2016 р. К.: Центр прав. наук. дослідж., 2016. С. 67–68.
 9. Кібець Д. В. Нормативно-адміністративні права, як харчові продукти, організовані адміністративно-правовим регулюванням валютних обмежень. Верховна влада використовує та створює справжню людину в Україні: матеріали бізнесу. наук.-практ. конф., м. Одеса, Україна, 10–11 лют. 2017 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 57–60.
 10. Кібець Д. В. Поняття та система головного валютного регулювання в Україні. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали, що працюють. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 січ. 2018 р. Запоріжжя: Запоріжжя. міська громадськість. орг. «Істина», 2018. С. 58–61.
 11. Anti-Fraud Technologies in E-Banking/ Daria Kibets, Olena Lepei, Oleksii Prokopenko, Alina Chorna, Mykola Shelukhin/ Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019 Vol: 22 Issue: 2S.
 12. Nataliia Korchak, Maryna Velykanova, Olga Klepikova, Olga Shyrokova-Murarash, Daria Kibets. Artificial Intelligence: Legal Status Determination. Revista de Direito, Estado e Telecomunicações (Law, State and Telecommunications Review). Vol. 14. No. 2. 2022. (SCOPUS)
 13. Кібець-Пашутіна Д.В. Проблеми ефективності Ради Безпеки ООН щодо підтримання миру на прикладі перших миротворчих операцій. Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. –  Київ: НАУ, 2023. – 181 с. – C. 59-61.
 14. Maryna Yu. Holovatenko, Daria Kibets. Implementation of the rights of prisoners and convicted persons in the period of the russian aggression against Ukraine. Central and Eastern Legal Studies. No. 2. 2022.
 15. Yuriiy Voloshyn, Daria Kibets. Formation of The Concept of Global Constitutionalism in Modern Legal Doctrine. Central and Eastern Legal Studies. No.1. 2020.

Порівняльне цивільне право, порівняльний цивільний процес, Theory of State and Law, History of State and Law of Ukraine, Theory of International Law,Comparative Civil Law (англомовний проект).

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

Савчук Сергій Станіславович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018 р., тема «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності».

Освіта: У 2008 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

З 2006 року по 2009 рік працював юристом в Адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери».

З 2010 року по 2016 рік працював старшим юристом, керівником програм з правових питань та практик Юридичного департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З 2015 року по 2018 рік був аспірантом заочної форми навчання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В березні 2018 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2017 року – заступник директора департаменту ліцензування Національного банку України.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Заслужений юрист України.

Міжнародне банківське право, міжнародне фінансове право, історія та теорія міжнародного права.

Є автором монографії «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності», 2019 рік.

Наукові статті:

 1. Савчук С. С. Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації // Український часопис міжнародного права. – 2016. – Вип. 1. – С. 101-107
 2. Савчук С. С. Конкордати Базельського комітету з банківського нагляду – перші джерела міжнародно-правового регулювання консолідованого банківського нагляду // Український часопис міжнародного права. – 2016. – № 2. – С. 68-74.
 3. Савчук С. С. Розвиток європейського співробітництва в сфері пруденційного регулювання банківської діяльності // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 1 (44-45). – С. 105-107.
 4. Савчук С. С. Регіональне та локальне співробітництво держав Африки з питань регулювання банківської діяльності // Український часопис міжнародного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 113-118.
 5. Савчук С. С. Створення Європейського банківського союзу як завершальна стадія формування Економічного і валютного союзу ЄС // Журнал європейського і порівняльного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 76-87.
 6. Савчук С. С. Міжнародно-правове співробітництво між центральними банками держав світу в першій половині ХХ ст // Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – № 78. – С. 143-149.
 7. Савчук С. С. Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 05 (Травень). – С. 46-51.
 8. Савчук С. С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності: поняття та предмет регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – Вип. 2. – С. 104-111.
 9. Савчук С. С. Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2 (89). – С. 188-197.
 10. Савчук С. С. Становлення правової регламентації банківської діяльності в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – Вип. 2. – С. 91-96.
 11. Savchuk S. Institutional Status of the Basel Committee on Banking Supervision as International Organization under International Law // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4. – С. 67-69.
 12. Savchuk S. Institutional Status of the Basel Committee on Banking Supervision as International Organization under International Law // Materials of the International Scientific and Practical Conference, Bratislava, Slovakia. – 2016. – Vol. 2. – P. 80-81.
 13. Савчук С. С. Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна». – 2016. – Ч. І. – С. 115-118.
 14. Савчук С. С. Міжнародно-правові механізми регламентації банківської діяльності на рівні Міжнародного валютного фонду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин». – 2016. – Ч. І. – С. 124-127.
 15. Савчук С. С. Сучасний стан пруденційного регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі // Міжнародний конгрес європейського права: збірник наукових праць. – 2017. – С. 80-83.
 16. Савчук С. С. Проблемні питання імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське право України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна». – 2017. – Ч. І. – С. 92-94.
 17. Савчук С. С. Становлення міжнародного міжвідомчого співробітництва між центральними банками держав світу // Чорноморські наукові студії: матеріали Третьої міжнародної мультидисциплінарної конференції. – 2017. – С. 38-41.

«Міжнародне фінансове право», «Теорія держави і права», «Міжнародне митне право».

Зовнішній сумісник

Каспрук Оксана Сергіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2019 р.

Освіта: У 2014 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». У 2015 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія». У 2014- 2018 рр. навчалася в аспірантурі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

Досвід наукової та практичної діяльності у сфері права – понад 6 років.

2009-2013 – економіст в ПП Озарчук.

У 2013-2015 рр. працювала в Міністерстві інфраструктури України. Брала участь у підготовці та проведенні двосторонніх Змішаних Комісій з питань міжнародних перевезень. Була секретарем Комісії з розподілу дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

У 2015-2020 рр. працювала на посадах помічника адвоката, юрисконсульта в провідних юридичних фірмах.

У 2020 р. отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката.

З жовтня 2020 р. – адвокатська діяльність.

З 2020 – адвокатська діяльність.

З 2020 – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

2020  –  отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката.

2020 – старший викладач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України.

2019 – 2020 – викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

2015 – 2020 – працювала на посадах помічника адвоката, юрисконсульта в провідних юридичних фірмах.

2013-2015 – головний спеціаліст відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України. Брала участь у підготовці та проведенні двосторонніх Змішаних Комісій з питань міжнародних перевезень. Була секретарем Комісії з розподілу дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Міжнародне повітряне право, міжнародне морське право, європейське право, застосування практики ЄСПЛ, міжнародне кримінальне право, міжнародне приватне право, адвокатура.

Є автором монографії «Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів», 2020 р.

Статті:

 1. Каспрук О.С. Правові основи економічної дипломатії: виміри сучасних міжнародних транспортних правовідносин. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Київ, 2015. Вип. 22. С. 184–189.
 2. КаспрукО.С. Проблеми правового регулювання міжнародних мультимодальних перевезень. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 126.  С. 93–100.
 3. Каспрук О.С. Міжнародно-правові аспекти проекту «Один пояс, один шлях». Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. /Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпро, 2017. Вип. 5. С. 173–175.
 4. Каспрук О.С. Правові засади співробітництва між Китаєм і АСЕАН в межах реалізації проекту «Морський Шовковий шлях XXI ст.». Альманах міжнародного права / Міжнародний гуманіт. ун–т. Одеса, 2017. Вип. 17. С. 144–150.
 5. Каспрук О.С. Історико-правова ретроспектива взаємодії країн уздовж Великого шовкового шляху. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 6. С. 222–224.
 6. Каспрук О.С. Еволюція впливу Великого шовкового шляху на розвиток міжнародного права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон, 2017. С. 134–137.
 7. Каспрук О.С. Міжнародно-правові основи співробітництва в рамках проекту «Нового Шовкового шляху». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». Київ, 2015. Вип. 1 (43). С. 82–85.
 8. Каспрук О.С. Китайское видение Нового Шелкового пути: правовая база Северного маршрута и Шелкового ветра. Legea si Viata : международный науч.-практ. прав. журн. Молдова,2017 р. №4. С. 66–70.
 9. Каспрук О.С. К вопросу об отдельных аспектах правового регулирования международных транспортных коридоров. National Law JournalTheory and Pratice. Молдова, 2016. №4 (20). С. 208–211.

«Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Практика ЄСПЛ», «Philosophy of Law», «History of International Law».

 1. Проходження шестигодинного курсу «Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів». Документ: Сертифікат серія ВШ № 027308 від 25.05.2020 року виданий Вищою школою адвокатури;
 2. Підвищення кваліфікації з 25.09.2020 року (6 годин). Документ: Свідоцтво №1902 Рада адвокатів Рівненської області.

Коцюруба Анна Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021 р., Спеціальність: 12.00.03, тема дисертації: «Захист прав відповідача в цивільному процесі України». «Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні».

Освіта: У 2014 році закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

2023 р. – адвокат;

2023 р. – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, факультету міжнародних відносин НАУ;

2022 р. – провідний фахівець відділу аспірантури і докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2021 р. – старший викладача кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу КНТЕУ;

2017 – 2013 р.р. – приватна практика на посадах помічника юриста, юрисконсульта.

Проблеми цивільного та цивільного процесуального права України та зарубіжних країн, конституційне право, сімейне право, міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, теорія держави та права.

 1. Особливості цивільного процесуального правового статусу відповідача. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 16-21.
 2. Зустрічне забезпечення як один із способів захисту прав та інтересів відповідача в цивільному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 60. 2020. С. 45-48.
 3. Судові примирні процедури в цивільному судочинстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2020. Вип. 2 (113). С. 28-32.
 4. Заперечення відповідача в цивільному судочинстві: правова природа. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020. V. 7. Iss. 4. P. 174-178.
 5. Зустрічний позов як спосіб захисту прав відповідача в цивільному судочинстві. Jurnalul Juridic National: teorie si practica. 2020. №5. P. 82-86.
 6. Загальні та спеціальні цивільні процесуальні права відповідача в цивільному судочинстві України. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020. V. 7. Iss. 6. P. 369-375. Співавтор практикуму (окремий розділ ІІІ кафедрального підручника КНТЕУ під назвою: «Структура корпоративного управління»), 2022 р.

“Цивільне право та цивільний процес України”, “Порівняльне цивільне право”.

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за професійною сертифікатною програмою “Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти” № ВШПМПКПСП від 01/2022.
 2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 02.03.2023 р.

Новик Наталія Сергіївна

Посада:доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016р., Тема «Органи опіки та піклування у цивільному процесі України».

Освіта: у 2012 році закінчила магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.

У 2013 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організацій»

Березень 2016 – зараз НАК «Нафтогаз України», з липня 2018 року заступник начальника Відділу роботи з інформаційними запитами

Листопад 2019 року – листопад 2020 (за сумісництвом) старший викладач Інституту післядипломної освіти Національного університету водного господарства

Грудень 2013 – Грудень 2015 громадська організація Центр інформації про права людини (переважно за сумісництвом)

Листопад 2012 – жовтень 2015 Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Вересень 2010 року – Вересень 2011 року помічник приватного нотаріуса

Лютий 2008 року – зараз помічник-консультант народного депутата України (з них 4 місяці державної служби, робота переважно за сумісництвом).

Цивільний процес України, питання участі органів опіки і піклування у цивільному процесі, міжнародне усиновлення.

 1. Новик (Кошин) Н.С. Умови реалізації права на пред’явлення позову органами опіки і піклування в інтересах інших осіб /Н.С. Новик (Кошин)// Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2015. – №1 – С.107-114.
 2. Новик (Кошин) Н.С. Предпосылки права на предьявление иска органами опеки и попечительства в интересах других лиц /Н.С. Новик (Кошин)// Lega si Viata. – Молдова, 2015. – № 2. С 57-61.
 3. Новик (Кошин) Н.С. Форми участі органів опіки і піклування у цивільному процесі /Н.С. Новик (Кошин)// Юридичний вісник. – Одеса, 2015. – № 1. С. 248-255.

“Міжнародне публічне право”

Свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю від 25.09.2020

Запорозчук Анна Валеріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка , 2014 р. Тема «Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами».

Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

З лютого 2019 року – доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету за сумісництвом.

Міжнародне атомне право, міжнародне повітряне та космічне право, правова регламентація діяльності ІКАО, МАГАТЕ, міжнародний комерційний арбітраж.

Статті:

 1. Запорозчук А. Договірний механізм поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами / А.Запорозчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №101, ч.1 –С. 174-181.
 2. Запорозчук А.В. Сотрудничество Украины и Российской Федерации в области обращения с отработанным ядерным допливом и радиоактивными отходами: правовой аспект / А.В.Запорозчук // Український часопис міжнародного права. – 2013.–Спеціальний випуск «Правові аспекти україно-російських відносин на сучасному етапі». – С. 105-109.
 3. Запорозчук А.В. Правові основи будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні / А.В.Запорозчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – №21, ч.2, Т.2. – С. 92-95.
 4. Запорозчук А.В. Роль МАГАТЕ у вирішенні проблеми поводження з радіоактивними відходами / А.В.Запорозчук // Український часопис міжнародного права. – 2012. – № 4. – С. 83-89.
 5. Запорозчук А.В. Значення двосторонніх угод України, що регулюють питання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами / А.В.Запорозчук // Український часопис міжнародного права. – 2013. – №2. – С.52-58.
 6. Запорозчук А.В. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами в Европейском Союзе / А.В. Запорозчук// Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Серия «Социально-экономические и общественные науки». – 2013. – №3 (78). – С.187-194.
 7. Zaporozchuk A. The principles of radioactive waste management in international law / A.Zaporozchuk // Правничий вісник університету «Крок». – 2013. – №16. – С.53-59.

“Міжнародний комерційний арбітраж”, “Правова регламентація діяльності ІКАО”, “Міжнародне повітряне і космічне право”, “Правові системи сучасності”.

Зовнішній сумісник

Саєнко Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Освіта: Національна академія державної податкової служби України 2006 р., за спеціальністю «Правознавство».

З 2006 по 2009 рр. — аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді провідного спеціаліста Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської райдержадміністрації м. Києва.

У червні 2004 року  перейшов до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції на посаду провідного спеціаліста управління правового забезпечення бюджетної політики.

Протягом 2005 року працював у Центрі сприяння інституційному розвитку державної служби Головного управління державної служби України на посаді головного консультанта відділу юридичного забезпечення та нормопроектування, начальника відділу міжнародного співробітництва.

У 2005-2006 роках брав участь у запровадженні функціонального обстеження міністерств, роботі над Законом “Про державну службу”, в оцінці системи державного управління за показниками Sigma, запровадженні інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX.

З лютого по квітень 2006 року займав посаду старшого державного податкового інспектора організаційно-розпорядчого управління Державної податкової служби в Київській області.

З квітня по вересень 2006 року у Головному управлінні державної служби України працював на посаді начальника відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва управління стратегічного розвитку та ефективності державної служби.

У жовтні 2006 року переведений на посаду начальника відділу міжнародного співробітництва Центру сприяння інституційному розвитку державної служби Головного управління державної служби України.

У подальшому займав посаду першого заступника директора Центру сприяння інституційному розвитку державної служби, з 2009 року перебував на посаді директора Школи вищого корпусу державної служби, (м. Київ).

У грудні 2011 року починає працювати у Міжнародному благодійному фонді «Фонд економічних реформ в Україні» (м. Київ) на посаді консультант з економічних питань.

З березня 2014 року — радник Віце-прем’єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Гройсмана В. Б.

З березня 2015 року — Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України ВРУ Гройсмана В. Б. (Працював над концепцією адміністративної реформи та реформою системи надання адміністративних послуг, був одним з авторів Закону «Про адміністративні послуги», в якому було використано найкращий міжнародний досвід щодо передачі повноважень з надання послуг органам місцевого самоврядування.)

За підтримки Канадської школи державного управління на базі Школи вищого корпусу державної служби запроваджено програму лідерства для вищого корпусу державних службовців.

14 квітня 2016 року призначений Міністром Кабінету Міністрів України.

Кандидат у народні депутати від партії «Українська Стратегія Гройсмана» на парламентських виборах 2019 року, № 3 у списку.

Заслужений юрист України (2016 рік).

Нагороджений подякою Головного управління державної служби України (2011 рік).

 1. Саєнко О. С. Проблеми теоретико-методологічних та конституційно-правових підходів до юридичних гендерних досліджень. Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. Науковий журнал. № 22. 2020. C. 57–64.
 2. Saienko О. «Gender» as the concept of Constitutional Law. Evropský politický a právní diskurz. Volume 7. Issue 2. 2020. Р. 145–151.
 3. Саєнко О. С. Гендерна дискримінація жінок: доктринальні та конституційно-правові аспекти. Правова держава. № 37. 2000. С. 57–64.
 4. Саєнко О. С. Поняття гендерної дискримінації. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Маріуполь: МДУ, 2019. Вип. 17. С. 99–107 (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus).
 5. Саєнко О. С. Егалітарна концепція культури гендерних відносин. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Маріуполь: МДУ, 2019. Вип. 18. С. 105–111 (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus)
 6. Саєнко О. С. Дискримінація та порушення прав трансгендерів за ознакою гендерної ідентичності. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (10 квітня 2020 р.). Одеса, 2020. С.100–106.
 7. Саєнко О. С. Національний механізм забезпечення гендерної рівності в Швеції. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів в контексті сучасної міграційної політики: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції (25 жовтня 2018 року). Ірпінь., 2018. С. 100–104.
 8. Саєнко О. С. Формування та еволюція принципу гендерної рівності на міжнародному рівні. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів в контексті сучасної міграційної політики: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (25 жовтня 2017 року). Ірпінь, 2017. С. 165–169).

Судові системи та порівняльне судове право.

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

Ставнійчук Анастасія Петрівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

 Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2017 рік., Тема: «Місцевий референдум, як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою»

Освіта: у 2013 році закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр правознавства.

З 2017 року адвокат.

З 2018 -2020 рік працювала на посаді адвоката у «Богатир та партнери».

З 2019 – 2020 рік асистент кафедри конституційного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2020 року старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Член Міжнародної асоціації істориків права.

Конституційне право, муніципальне право, міжнародне публічне право, міжнародне космічне право, міжнародне повітряне право, європейське право.

Є автором  монографії «Пряма демократія в Україні: місцевий референдум як форма здійснення муніципальної влади», 2020 рік.

Статті:

 1. Ставнійчук А.П. Генезис інституту місцевого референдуму / А.П. Ставнійчук // Юридична наука. – 2015. – № 10. – С. 7–17.
 2. Ставнійчук А.П. Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах / А.П. Ставнійчук // Юридична наука. – 2015. – № 11. – С. 50–58.
 3. Ставнійчук А.П. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А.П. Ставнійчук // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 24–28.
 4. Ставнійчук А.П. Міжнародні стандарти належної практики щодо проведення місцевих референдумів / А. П. Ставнійчук // Международный научно-практический правовой журнал «Legea și viața» («Закон и Жизнь») (Молдова). – 2016. – № 12. – С. 82–86.
 5. Ставнійчук А.П. Сутність, зміст, істотні ознаки місцевого референдуму / А.П. Ставнійчук // Науково-практичне юридичне видання «Прикарпатський юридичний вісник». – № 6. – 2016. – С. 37–40.
 6. Ставнійчук А.П. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А.П. Ставнійчук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 17 вересня 2015 р. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 92–98.
 7. Ставнійчук А.П. Європейські стандарти з питань організації та проведення місцевих референдумів / А.П. Ставнійчук // Філософсько-правова концепція правового простору : матеріали круглого столу, м. Тернопіль, 18 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 45–49.
 8. Ставнійчук А.П. Досвід організації та проведення місцевих референдумів у європейських країнах: можливість використання в Україні / А.П. Ставнійчук // Проблеми модернізації сучасного права : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопиль, 22 квітня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 34–38.
 9. Ставнійчук А.П. Конституційно-правові основи регулювання місцевого референдуму в Україні / А.П. Ставнійчук // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку : матеріали ХXXVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 30–31 травня 2016 р. – К. : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – Т. 4. – С. 37–39.
 10. Ставнійчук А.П. Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах / А.П. Ставнійчук // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17–18 лютого 2017 р. – С. 40 – 44.
 11. Ставнійчук А.П. Правові засади державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні // Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних державах: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2019 року). – Київ.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – 398 с.

“Міжнародне повітряне та космічне право”, “Основи наукових досліджень”, “Теорія міжнародного права”.

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

University of Warsaw(POLAND) National Aviation University (UKRAINE) “EUROPEAN SCIENCE AND INTERNATION AL COMMUNICATION” CERTIFICATE Reg.PL#9467/18.06.2021

Головатенко Марина Юріївна

Посада: викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Освіта: У 2019 році закінчила Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач.

З 2021 р. – аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З 2017 по 2019 рік –  СК « Княжа Вієнна Іншуранс Груп» на посаді юрисконсульта.

З 2019 року – викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

 1. Holovatenko M., Voloshyn Yu., Redion Lu. Judicial Practice of Bodies of Constitutional Jurisdiction of Foreign States on Restrictions of Human and Civil Rights Imposed in Connection with the Spread of Covid-19 and Quarantine Measures. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 617. 2021, 179-183 pp.
 2. Головатенко М.Ю. Конституційні підходи до державної політики вакцинації від пандемії COVID-19: проблеми правового визначення та регулювання. Аналітично-порівняльне правознавство №5, 2022, С. 50-53
 3.     Головатенко М.Ю. Забезпечення охорони здоров’я та дотримання прав людини осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі під час пандемії COVID-19. Слово Національної школи суддів України. № 1–2 (38–39), 2022, С. 45-56
 4.     Головатенко М.Ю., Середа В.О. Вплив COVID-19 на статус трудових мігрантів: міжнародно-правовий досвід. Науковий вісник УжНУ. Серія “Право”. Випуск 75 (1). 2023 р.
 5.   Головатенко М.Ю. Вплив пандемії COVID -19 на права людини. The 5th International scientific and practical conference “Prospects of modern science and education” (February 07 – 10, 2023) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2023. С.177-179

Міжнародне публічне право, міжнародне право прав людини,  конституційне право.

“Міжнародне публічне право: основні галузі”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Порівняльне кримінальне право”, “Порівняльне кримінальне право і процес”, “Теорія міжнародного права”.

 1. University of Dunaújváros  2nd International Staff Week (Угорщина).13-17 травня 2019 р. (8 годин). Тема: Services available for international students at the National Aviation  University (практичний кейс для викладачів).
 2. Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правова протидія та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» загальною кількістю  167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.
Закрити меню