English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

goncharenko-zakrevska@ukr.net

(044) 406-78-15, 406-78-19

ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада: завідувач кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (спеціальність: «Філолог, викладач французької та англійської мов, перекладач з французької мови»), 1997 рік.

У 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ІХ – початок ХХ століття)»

в НАУ з 2019 року.

«Друга іноземна мова (французька)», «Теорія і практика перекладу другої іноземної мови (французької)»  «Фахова іноземна мова», «Латинська мова»

педагогіка, методика викладання іноземних мов, філологія.
 1. Nataliia Honcharenko-Zakrevska, Mykhailo Goncharenko, Liudmyla Osipova. 
   "Predictive Analysis of Research of the Institutional Aspects of Market
  Environment Distortions" (Baltic Journal of Economic Studies, 2020, pp.42-50)
  https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-42-50

 2. Гончаренко-Закревська Н.В., Верховцова О.М. Актуальний поділ речення
  при перекладі французького тексту // «Нова філологія». № 80 (жовтень 2020
  р.) Index Copernicus, ERIH PLUS

 3. Nataliia Honcharenko-Zakrevska. «Differential Features and Typology of
  Special (Banking) Discourse» Modern international relations: topical problems of
  theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of
  the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop,
  Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o
  Zdrowiu w Łodzi, 2021. – 436 p.

 4. Гончаренко-Закревська Н.В., Дюканова Н.М., Петовська Н.М.
  Організаційні і лінгвопсихологічні аспекти інтерактивного підходу при
  формуванні іншомовної комунікативної компетенції Перспективи та інновації науки. Педагогіка, психологія, медицина. 2022. № 1 (6). С. 132-140.
  URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/932

 5. Гончаренко-Закревська Н.В., Дюканова Н.М. Шляхи поліпшення
  іншомовної академічної грамотності у внз // Наука і техніка сьогодні (Серія
  «Педагогіка»). 2022. Вип.1(1). С. 27-37.  – Фахове видання.

 6. Гончаренко-Закревська Н.В., Дюканова Н.М. Формування іншомовної
  комунікативної компетенції студентів в умовах цифровізації. Наукові
  інновації та передові технології (Серія «Педагогіка». – 2022. – Вип. 10(12). –
  С. 311-320. Фахове видання

 7. Василишина Н.М., Гончаренко-Закревська Н.В. Creating Managerial
  Escalator in The Master Degree Students within The Study of The Discipline
  “Business English”. Інженерні та освітні технології. 2023. Т. 11. № 2. С.31 –
  44.URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/116-eetecs202104ru.
  Фахове видання

 8. Vasylyshyna N., Honcharenko-Zakrevska N. Shaping Transferrable Skills of
  Master Degree Students within The Study of the Discipline “Business English”
  (Based on the Case with the Brass Rail Restaurant). Інженерні та освітні
  технології. 2023. Т. 11. № 3. С.25 – 38. URL:
  http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/116-eetecs202104ru. Фахове
  видання

 9. Гончаренко-Закревська Н.В., Верховцова О.М. Découverte de la culture des
  pays francophones en cours de français // Наукові праці Міжрегіональної
  Академії управління персоналом. Педагогіка № 3 (56) за 2023 рік. C. 17-21.
  Фахове видання

ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 03.02.2020 – 26.02.2020;

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020–30.04.2020;

ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 06.09.2021 – 29.10.2021;

ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 02.10.2023 – 24.11.2023.

Василишина Наталія Максимівна 

Посада: професор кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (спеціальність: «Мова та література (англійська)»), 2007 рік.

У 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Тема дисертаційного дослідження: «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин у процесі вивчення фахових дисциплін».

У 2021 році присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Тема дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні засади крос-культурної освіти майбутніх магістрів сфери туризму України та Туреччини
в умовах євроінтеграційних процесів».

Сертифікат IELTS (Test Report Form): 2016 рік, рівень CEFR Level C1

в НАУ з 2007 року.

«Іноземна мова (базовий курс)», «Іноземна мова (нормативний курс)», «Фахова іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Ділова іноземна мова», “Foreign Language (Basic Course)”, “Foreign Language (Normative course)”, “Theory and Practice of Translation”, “Foreign Language of the Specialty”, “Translation Practice” (292 Міжнародні економічні відносини та міжнародний бізнес, 293 Міжнародне право, 291 Міжнародні відносини, інформація та регіональні студії, 061 Журналістика, 242 Туризмознавство).

педагогіка вищої школи; методика викладання іноземних мов та перекладу; філологія, перекладознавство, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство; методологія сучасних досліджень; штучний інтелект у сфері вищої освіти; академічна мобільність викладачів та студентів; міжнародна співпраця із закладами вищої освіти країн Європи; інформаційно-комп’ютерні технології та діджиталізація  навчального процесу.

Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Vasylyshyna N., Skyrda T., Frolova O., Leleka T., Horovenko O. Modernization of Professional Foreign Language Training for Future Masters of Ukrainian Universities in Conditions of Interethnic Communication. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12. Issue 1. Special Issue XXVI. P. 55 – 61. Включено до наукометричної бази Web of Science.
 2. Skril I., Vasylyshyna N., Skyrda T. The Role of Education Informatization in Improving the Efficiency of the Educational Process. Revista on line de e Gestão Política Educa-cional. 2021. Vol. 25. № 3. P. 2506-2518. Включено до науко-метричної бази Web of Science.
 3. Rakhmanov V., Kilderov D., Vasylyshyna N. Pedagogical Paradigms of Professional Training of Future Engineers in the Conditions of Educational and Information Environment of Technical University. Laplage em Revista (International). 2021. Sept. – Dec. Vol.7. № 3. P. 584 – 594. Включено до наукометричної бази Web of Science.
 4. Vasylyshyna N. M. Review of communicative learning approaches to teaching English for tourism // Наука і освіта. – 2016. – №12. – С. 28-32. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-12-7 Включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
 5. Василишина Н.М., Скирда Т.С. Higher Education Tutoring English in Modern Environment. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2021. Вип. 1 (18). С. 31 – 37. У фаховому виданні.
 6. Василишина Н.М. Modern Regularities and Principles of Foreign Language Education of Future Specialists in International Relations in the Process of Professional Training. Інженерні та освітні технології. Кременчук: КрНУ, 2021. Т. 9. № 3. С. 31 – 42. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua. У фаховому виданні.
 7. Василишина Н.М. Contemporary Practices of Foreign Language Preparation of Future International Relations Specialists at Universities. Інженерні та освітні технології. Кременчук: КрНУ, 2021. Т. 9. № 4. С.25 – 34. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua. У фаховому виданні.
 8. Василишина Н.М. Прогресивні методики викладання іноземної мови у закладах вищої освіти із застосуванням сучасних технологій. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2021. Випуск 4 (129). С. 41 – 46. У фаховому виданні.
 9. Василишина Н.М. Contemporary Active English Language Teaching Methods: Theoretical Review аnd Practical Assignments. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С. 184 – 192. У фаховому виданні.
 10. Василишина Н.М. Інноваційні технології навчання англійської як компонент успішної соціальної адаптації в атмосфері іноземних мов. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і Психологія. 2021. Вип. 67.С. 7 – 11. У фаховому виданні.
 11. Василишина Н.М. Arrangement of Future International Relations Experts’ Individul Work Related to Studying English during Practical Classes. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 3 (106). С. 53 – 62. У фаховому виданні.
 12. Василишина Н.М. Formation of the Digital Environment in the Process of Teaching the Discipline “Business English” for Students of Higher Education. Інженерні та освітні технології. 2022. Т. 10. № 2. С.79 – 88. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/116-eetecs202104ru. У фаховому виданні.
 13. Василишина Н.М. Promoting the International Education by Means of Cutting Edge Technologies. Інженерні та освітні технології. 2022. Т. 10. № 3. С. 8 – 19. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/116-eetecs202104ru. У фаховому виданні.
 14. Vasylyshyna N., Moskalenko A., Dutchak V. Core Competencies of Contemporary University Tutor in Ukraine, USA And EU Countries within Digital Educational Realm. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12. Issue 2. Special Issue XXX. 101 – 106. Включено до наукометричної бази Web of Science.
 15. Василишина Н.М. Modern Digital Instruments Applied in Teaching English for University Students. Інженерні та освітні технології. 2022. Т. 10. № 4. С.47 – 58. URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/116-eetecs202104ru. У фаховому виданні.

Навчально-методичні праці (методичні рекомендації, практикуми, посібники).

 1. Vasylyshyna N. M. English in Context/ Manual – К.: PrintLine, 2017. – 196 p.
 2. Василишина Н.М. Переклад як міжкультурна комунікація: англійська ↔ українська мови. Практикум для студентiв денної форми навчання галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» / Навч.пос./ Василишина Н. М., Скирда Т.С. – K.: AVA PRINT, 2020. – 176 с.
 3. Vasylyshyna N. M. Foreign Language (Basic Course). Interanational Law/ Manual for the Higher Education Applicants El “Bachelor” of Specialty 293“International Law”. K.: NAU, 2021. 195 p.
 4. Vasylyshyna N. M., Skyrda T.S., Slobozhenko R.A. Newest Determinants of Practice-Oriented Training of Tourism Specialists in a Policultural Education Environment // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – P.22 – 42. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0.
 5. Василишина Н.М. Базові іншомовні комунікативні компетентності сучасних фахівців в умовах сьогодення//Modern International Relations: Topical Problems of Theory and Practice: Collective Monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y. O. Voloshin. Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. P. 366 – 374.
 6. Василишина Н.М., Гончаренко-Закревська Н.В. State-of-the-Art Digital Enhancements in Mastering Foreign Language Skills Sufficient for Modern University Students. Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: Monograph. Warsaw (Poland): RS Global Sp.z O.O., 2021. P.45 – 55.
 7. Василишина Н.М., Скирда Т.С., Слобоженко Р.А. World views of the current problem of foreign language teaching in higher education institutions in modern socio-cultural space. Development of Scientific, Technological and Innovation Space in Ukraine and EU Countries: Monograph. Riga (Latvia), 2021. С. 104-123.
 8. Василишина Н.М., Гончаренко-Закревська Н.В. The Efficiency of New Teaching Methodologies in the Process of Shaping Foreign Communicative Competencies. Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: Monograph. Warsaw (Poland): RS Global Sp.z O.O., 2022. P. 29 – 42.
 9. Василишина Н.М., Європейські освітні інституції формування професійних компетентностей майбутніх магістрів сфери туризму в університетах України та Туреччини. Education, Science, Research during Martial Law: Monograph. Riga, (Latvia): Baltija Publishing, 2022. P. 323 – 343.
 10. Василишина Н.М., Скирда Т.С., Гончаренко-Закревська Н.В. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності ОС «Магістр» 293 «Міжнародне право». Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності ОС «Магістр» 293 «Міжнародне право». К.: НАУ, 2021. 42 с.
 11. Василишина Н.М., Скирда Т.С., Гончаренко-Закревська Н.В. Business English. Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». К.: НАУ, 2022. 36 с.
 12. Василишина Н.М., Скирда Т.С., Гончаренко-Закревська Н.В. Business English. Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 293 «Міжнародне право». К.: НАУ, 2022.40 с.
 13. Василишина Н.М., Гончаренко-Закревська Н.В. Foreign Language (Basic Course), Foreign Language (Normative Course). Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії» 293 «Міжнародне право». К.: НАУ, 2022. 88 с.
 14. Методичні рекомендації щодо академічної мобільності студентів у закладах вищої освіти в сучасному просторі // укладачі: Н.М. Василишина, Т.С. Скирда – К.: НАУ, 2020. – 36 с.
 15. Василишина Н.М., Cкирда Т.С. Переклад як міжкультурна комунікація: англійська ↔ українська мови. Практикум для студентiв денної форми навчання галузі знань 0302 «Міжнародні відносини». Навч. пос. – K.: AVA PRINT, 2020. – 176 с.
 16. Василишина Н.М., Cкирда Т.С. Методичні рекомендації щодо академічної мобільності студентів у закладах вищої освіти в сучасному просторі. К.: AVA print, 2020. – 36 с.
 17. Василишина Н.,Скирда Т., Гончаренко-Закревська Н. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності ОС «Магістр» 293 «Міжнародне право»/ Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності ОС «Магістр» 293 «Міжнародне право». К.: НАУ, 2021. 42 с.
 18. Василишина Н.,Скирда Т., Гончаренко-Закревська Н. Business English/ Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». К.: НАУ, 2022. 36 с.
 19. Василишина Н.,Скирда Т., Гончаренко-Закревська Н. Business English/ Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 293 «Міжнародне право». К.: НАУ, 2022.40 с.
 20. Василишина Н., Скирда Т., Гончаренко-Закревська Н. Foreign Language (Basic Course), Foreign Language (Normative Course)/ Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії» 293 «Міжнародне право». К.: НАУ, 2022. 88 с.
 21. Василишина Н., Гончаренко-Закревська Н.  Business English/ Практикум для здобувачів вищої освіти  ОС «Магістр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  ОПП «Міжнародний бізнес». К.: НАУ, 2022.  40 с.

Апробаційні та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/ або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики

Vasylyshyna N.M. Academic mobility of Ukrainian tourism specialty  students in Turkish universities. Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості: матеріали доповідей учасників ІІІ Всеукраїнського круглого столу, 14 квітня 2020 р. К.: Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, НАУ, 2020. С. 22 – 29.

 1. Василишина Н.М. Сучасна актуальність іншомовної підготовки фахівців сфери туризму в міжкультурній взаємодії. Діалог культур у Європейському освітньому просторі: матеріали V Міжнародної конференції, 12 травня 2020 р. К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2020. С. 99 – 105. URL: http://dk.knutd.edu.ua/arxiv.
 2. Vasylyshyna N.M. Practical Value of Digital Learning Application in Course of English Language Tuition. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2020 р. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. С. 74 – 77.
 3. Vasylyshyna N.M. The Concept of Blended Learning Introduction into Studying. The 3 Rd International Scientific and Practical Conference ―Priority Directions of Science and Technology Development (November 22-24, 2020. Kyiv, Ukraine, 2020. P. 540 – 547.
 4. Vasylyshyna N.M. Digital Techniques Emergence in the Teaching Process of Tertiary Education. The 4 th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”, November 11-13, 2020. London: United Kingdom, Cognum Publishing House, 2020. P. 174 – 177.
 5. Василишина Н.М. Інформаційно-комунікаційні технології та електронні засоби навчання в процесі вивчення ділової англійської мови магістрами міжнародного права. Сучасний стан та пріо-ритети модернізації науки та освіти: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14 вересня 2021 р.). Полтава, 2021. С. 6 – 8.
 6. Василишина Н.М. Digital Tool Application in the Teaching English Process of Universities. Results of Modern Scientific Research and Development: матеріали доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мадрид, 19 – 21 вересня 2021 р.). Мадрид (Іспанія): Barca Academy Publishing, 2021.С. 154 – 157.
 7. Василишина Н.М. Сучасні активні методи інтерактивного навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. (м. Київ, 21 – 22 вересня 2021 р.). К., 2021. С. 151 – 153.
 8. Василишина Н.М. The Educational Value of Using Authentic Videos During English Classes. Modern science and practice: матеріали доповідей III міжнар. конф. (м. Варна, 04 – 06 жовтня 2021 р.). Варна (Болгарія). С. 73 – 75.
 9. Василишина Н.М. Boosting English Communicative Skills of High School Students by Means of Tasks-Based Learning. Problems of Practice, Science and Ways to Solve them: матеріали доповідей IV міжнар. наук. конф. (м. Мілан, 11 – 13 жовтня 2021 р.). Мілан (Італія). С. 73 – 75.
 10. Василишина Н.М. Діджиталізація як нед’ємна складова процесу вивчення сучасної англійської мови. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спе-ціальностей в полікуль-турному просторі: мате-ріали доп.VIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 03 червня 2022 р.). К., 2022. С. 11 – 15.
 11. Василишина Н.М. The Role of Interactive Online Resources in Foreign Languages Study by University Students. Прикладна лінгвістика 2022: проблеми і рішення: матеріали доп. XVII-ої всеукраїн. наук.-метод. конф. студ. та молод. наук. (м. Миколаїв, 16 червня, 2022). М., 2022. С. 6 – 10.
 12. Василишина Н.М. Shaping of English Competence in Speaking for University Students. Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства: теорія і практика: матеріали доповіді міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 16 червня 2022 р.). П., 2022. С. 13 – 15.
 13. Василишина Н.М. Innovative Techniques in Modelling English Speaking Skills. Science of XXI Century: Development, Main Theories and Achievements: матеріали доповідей II міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Гельсінкі, 24 червня 2022 р.). Гельсінкі (Республіка Фінляндія). С. 88 – 90.
 14. Василишина Н.М. Ways of Promoting Students’ Motivation and Encouragement During English Classes in Times of Digital Education. Modern Trends in the Development of Science and Technology: матеріали доповідей II міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Дебрецен, 12 – 13 вересня 2022 р.). м. Дебрецен (Угорщина). С. 103 – 108.
 15. Василишина Н.М. On-Line Education: Obstacles and Prospects in Modern Conditions of International Studying Process. Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології: матеріали доповідей Х-го Всесвітнього конгресу (м. Київ, 28 – 30 вересня 2022 р.). 5 с.
 16. Василишина Н.М. Application of the Modern Translation Methods – “Sight Translation Techniques” for Mastering the Basic Algorithms of Professional Translation Accomplished by International Law University Students. Recent Advances in Science: матеріали доповідей II міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Рейк’явік, 06 – 07 жовтня 2022 р.). м. Рейк’явік (Ісландія). С. 14 – 21.
 17. Василишина Н.М. Teaching Business English for Master Degree Students. Pedagogical аnd Psychological Sciences: Current Issues: матеріали доповідей I міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Мюнхен, 10 – 11 листопада 2022 р.). м. Мюнхен (Німеччина). С. 47 – 55.
 18. Василишина Н.М., Гончаренко-Закревська Н.В. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх магістрів сфери туризму в україні відповідно до вимог європейського освітнього простору. Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики: матеріали доповідей міжнарод. наук.-практ. конф (м. Київ, 16 листопада 2022 р.). С. 15 – 21.
 19. Василишина Н.М. Priority Areas of Cultural and Educational Integration of Ukraine into the European Union. Третій рівень освіти в україні: становлення та тенденції: матеріали доповідей VI міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 – 20 листопада 2022 р.). С. 19 – 23.
 20. Василишина Н.М. Assessment Criteria for University Students Achievements in Four Main English Language Activities (Listening, Reading, Writing, Speaking). Modern

Trends in the Development of Science and Technology: матеріали доповідей III міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Інсбрук, 12 – 13 грудня 2022 р.). м. Інсбрук (Австрія). С. 55 – 60.

 1. Василишина Н.М. Професійна англомовна комунікативна компетентність як невід’ємна складова ефективної міжкультурної взаємодії студентів ЗВО у процесі фахової підготовки. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: матеріали доповідей II міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Ч. 3. 25–26 листопада 2022 р.). С. 27 – 31.
 2. Василишина Н.М. Data Collection Methods Applied in Modern Pedagogical Surveys. Modern Trends in the Development of Science and Technology: матеріали доповідей III міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Батумі, 1 – 2 лютого 2023 р.). м. Батумі (Грузія). С. 22 – 28.
 3. Василишина Н.М. Інноваційні техніки ефективної організації освітнього процесу майбутніх фахівців в Україні. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: матеріали доп. II міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. (м. Київ, 22 – 23 листопада 2022 р.). К., 2022. С. 208 – 211.
 1. Членкиня Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції (Ukrainian Association of European Integration).
 2. Членкиня громадської організації “Leadership and Innovation University”.
 3. Зарубіжне навчальне стажування на базі Міжнародного історико-біографічного інституту (Дубаї – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим – Пекін) за міжнародною програмою наукового стажування “Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World” / «Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» у період з 25 червня 2021 року по 16 серпня 2021 року, загальним обсягом 180 годин. Звіт про проходження стажування обговорено та схвалено на засіданні кафедри іноземних мов (протокол № 8 від 27.08.2021 р.).
 4. Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020.

ШОСТАК ОКСАНА ГРИГОРІВНА 

Посада: професор кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова, Російська мова і література та іноземна мова (англійська), 1992.

У 1998 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність: 10.01.02 – російська література). Тема дисертаційного дослідження: «Поезія М.К. Реріха у контексті філософської лірики».

У 2021 році присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук (спеціальність: 10.01.04 – література зарубіжних країн). Тема дисертаційного дослідження: «Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження».

В НАУ з 2000 року

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство)

Філологія, літературознавство, американські студії, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство, методика викладання іноземних мов.

 1. Шостак О.Г., Дротянко Л.Г., Базова В.І. Transformation of Indigenous Peoples’ Ecological Consciousness. InterConf, (244), id.12001. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124412001
 2. Шостак О.Г. Пошук власної ідентичності як постмодерна гра у творчості Шермана Алексі / О.Г.Шостак// Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. 2022 № 2 (24). – С.121-130 DOI: 10.32342/2523-4463-2022-2-24-10
 1. Shostak Oksana. Confrontation and Mutual Reflection of Two Worlds in ‘The Grass Dancer” by Susan Power/ О.Г.Шостак// Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. 2023 № 1 (25). – С.90-102 DOI: 10.32342/2523-4463-2023-1-25-7
 2. Шостак О.Г. Симулякр як засіб самопізнання в романі Девіда Троєра «Переклад доктора Апеллеса» /Закарпатські філологічні студії:зб.наук.праць Ужгород, 2023. – Вип.31. – C.246-251. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.31.43
 3. Шостак О.Г., Глушаниця Н.В., Білоконь Г.М. Принципи організації процесу мовної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів./ Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 2023. Вип. 101. С. 74 – 81.
 4. Шостак О.Г. Становлення письмової літературної традиції корінних націй Північної Америки. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. 2021. № 2 (22). – С.98-113. DOI: 10.32342/2523-4463-2021-2-22-8
 5. Шостак О.Г. Проблематика гендерних особливостей народу анішінаабе у романі Луїз Ердрич «Сліди». / О.Г. Шостак// Закарпатські філологічні студії: зб. наук. праць. – Ужгород, 2022. – Вип.25. Т.2. – .210-215. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.25.2.38
 1. Шостак О.Г. Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження. Київ: Талком, 2021. – 543 с.
 2. Шостак О.Г., Криворучко С.К., Бондарук Л.В., Висоцька Н.О., Гармаш Л.В., Ісаєва Н.С., Кеба О.В., Назарець В.М., Радчук О.В., Черкашина Т.Ю. Зарубіжна література межі ХІХ-ХХ та ХХ століття. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2023. – 1357 с.
 3. Шостак О.Г. Глушаниця Н.В., Конопляник Л.М., Пришупа Ю.Ю., Колісниченко А.В., Харицька С.В. Роль сформованості національної ідентичності в системі соціальних комунікацій. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: Теоретичні та прикладні аспекти: колект. моногр. / під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.М. Ягодзінського. – К.: Талком, 2020. – С. 176– 231. https://doi.org/10.18372/42484
 4. Шостак О.Г. Сприйняття іншості, пам’яті та ідентичності у сучасних текстах корінних американців. Збереження наукових наративів України у Францїї: колективна монографія за загальною редакцією ГОЛОВКОВОЇ Л.С.- Видавництво «ASPECT-PRO» LTD (Plovdiv, Bulgaria). https://e-books.guru, 2024. С. 127-136. ISBN 978-619-92760-0-6
 5. Шостак О.Г., Панасюк І.В. Стан авіаційної галузі під час пандемії COVID 19. The State of Aviation Field During COVID 19 Pandemic. Стан авіаційної галузі під час пандемії COVID-19.Економічні горизонти, (3-4(18), 2022,С. 54–63. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3-4(18).2021.243961
 6. Шостак О.Г. Historical and Cultural Aspects of Native American Queer Identity. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Вип.1 (31). К.: НАУ, 2020. С.174-180
 7. Шостак О.Г. The Translation of “The Grass Danсer” into Ukrainian. Le plurilinguisme à l’épreuve de la traduction.Nouvelle édition [en ligne]. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2020 (généré le 07 décembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pup/11658>.
 8. Shostak Oksana. Media, Social Networks and Digitalization as Means for Native American Identity Promotion. Astraea. Vol.4, No2 (2022). P.54-75. doi: https://doi.org/10.34142/astraea.2022.3.2.04
 1. Агі Евран університет за програмою « Наукове стажування для викладачів вищих навчальних закладів», з 01.10.2018 по 23.10.2018 р. Обсяг програми складав 190  акад. годин. Сертифікат.
 2. Національний авіаційний університет. Освітня програма Психологія бізнесу. Диплом магістра 2021.
 3. Академічна мобільність. Aix-Marseille Université France. April, 7 2022 to January, 31 2024. Confirmation Letter.
 4. Kурси підвищення кваліфікації за напрямами «NLP Practitioner» 2022 Міжнародна академія професійного коучингу

ГОНЧАРОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: професор кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка (спеціальність: “Романо-германські мови та література”), 1999 рік.

У 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність: 0.02.04 – германські мови). Тема дисертаційного дослідження: «Лінгво-аксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом –er у сучасній англійській мові».

в НАУ з 2023 року.

«Іноземна мова»

філологія, методика викладання іноземних мов, філологія, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство.

 1. Гончарова Т. В., Гладка І. А., Романюк В. Л. Сучасні технології роботи з автентичними навчальними матеріалами на практичних заняттях з англійської мови. Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Випуск СL (150). – 226 с. – (Серія педагогічні науки). С. 77-84.
 2. Гончарова Т.В., Гладка І.А., Романюк В.Л. Комплекс завдань для формування комунікативної компетентності при роботі з поетичними текстами на практичних заняттях з англійської мови на першому курсі. “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”: матеріали IV міжнародноїнауково-практичної конференції (26-28 December 2021). – Ukraine, Kharkiv, С. 632-636.
 3. Гончарова Т.В., Гладка І.А., Романюк В.Л. Комплекс завдань для формування комунікативної компетентності при роботі з поетичними текстами на практичних заняттях з англійської мови на першому курсі. “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”: матеріалиIV міжнародної науково-практичної конференції (26-28 December 2021). – Ukraine, Kharkiv, С. 632-636.
 4. Гончарова Т.В., Гладка І.А., Романюк В.Л. Використання автентичного навчального матеріалу на практичних заняттях з англійської мови Наукові записки: [збірник тез наукової конференції] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Випуск СL (150). – 226 с. – (Серія педагогічні науки). C. 31-33. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35189/Hladka_31-33.pdf?sequence=1
 5. Гончарова Т.В., Романюк В.Л., Гладка А.І Національно-патріотичне виховання майбутніх вчителів на практичних заняттях з англійської мови в умовах війни 2022.`Russia-Ukraine War: Consequences for the World`: матеріали науково-практичної інтернет-конференції  (28-29 квітня 2022р.). Дніпро, 2022. – С. 56-62.
 6. Гончарова Т.В., Гладка А.І, Романюк В.Л. Методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор при навчанні англійської мови учнів 4 класу.`Recent  Trends in Science`: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5-6 травня  2022 р.). Дніпро, 2022, С.  173-175.
 7. Гончарова Т.В., Гладка А.І, Романюк В.Л. Класифікація сучасних мультимедійних технологій та вправ для формування іншомовної компетентності у говорінні учнів 11 класу. `Modern research in world science`: матеріали другої науково-практичної конференції (15-17 травня 2022 р.). Львів, 2022. – С.723-729.
 8. Гончарова Т. В., Гладка І. А., Романюк В. Л. Мотивація як засіб оптимізації процесу вивчення англійської мови, спрямований на залучення майбутніх вчителів до активної навчальної діяльності. The 12th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (June 8-10, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022, С. 409-419.
 9. Гончарова Т. В., Гладка І. А., Романюк В. Л. Класифікація сучасних мультимедійних Технологій та вправ для формування іншомовної компетентності у говорінні учнів основної школи. The 12th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (July 20-22, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. С. 723-730.
 10. Гончарова Т. В., Гладка І. А., Романюк В. Л. Необхідність використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови в умовах онлайн навчання. The 13th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (July 28-30, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022, С. 176-184.
 11. Гончарова Т. В., Гладка І. А., Романюк В. Л. Комплекс завдань з використанням інформаційних технологій для формування лінгвосоціокультурної компетентності на практичних заняттях з англійської мови у студентів 1 курсу. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет- конференція 11-12 серпня 2022 – Дніпро, Украіна. С. 310-317. 
 12. Гончарова Т.В., Гладка І.А., Романюк В.Л. Використання англійських онлайн-ресурсів як ефективного засобу підвищення мотивації в процесі формування компетентності у говорінні. The 3rd International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (March 13-15, 2023) SSPG Publish, Stockholm, Sweeden. 350 p. P. 182.
 13. Гончарова Т. В., Гладка І. А., Романюк В. Л. Дискусія як один із методів інтерактивного навчання на практичних заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти. The 7th International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (April 13-15, 2023) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2023. 498 p. P. 295.
 14. Гладка І. А., Гончарова Т.В., Романюк В.Л. Особливості використання інтернет-технологій у процесі оволодіння студентами 1 курсу англійським писемним мовленням. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2023. № 19 (153). С. 30-35.

планується у 2024 році

ВОЙТКО ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА 

Посада: доцент кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Мова та література (англійська)», кваліфікація філолога, викладач англійської мови та літератури, вчитель німецької мови.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему ,,Англомовні номінації банківської справи (лексико-семантичний та функціонально-дискурсивний аспекти)”, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

В 2014 році присуджено вчене звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

в НАУ з 2020 року

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація), «Ділова іноземна мова», «Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)».

Філологія, перекладознавство, семантика, методика викладання іноземних мов, лінгвокраїнознавство

 1. Voytko T.V. Main features of equivalence in a legal discourse translation:
  Contemparary International Relations: Topical Highlights of Theory and
  Practice – 2023: the Monograph. P.120-128.
 2. Voytko T.V., Cherniuk A.P. An algorithm for expanding communicative
  competence of english for specific purposes during the war: Current Theory and
  Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign
  Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the
  collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.
  O., 2022. P. 20-26.
 3. Voytko T. Analysis of the use of English legal terminology by judges during
  the judicial session. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління
  персоналом. Філологія, 2023 (1), C. 12-17.
  https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.2.2
 4. Voytko, N.V., Goncharenko-Zakrevska N.V. Lexical and semantic variants of neologisms in the English paradigm for specific purposes: The Tenth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” (Kyiv, September 28-30, 2022). P.16-18.
 5. Voytko T.V. The difficulty of rendering internationalisms from English into Ukrainian. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 02 червня 2023 р.). К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 32-38.
 6. Войтко Т.В. Питання досягнення еквівалентності у юридичному дискурсі. МАУП, С.28-32.
 7. Voytko T.V., Cherniuk A.P. Typological characteristics of an advertising slogan: content component and communicative task. Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. P. 8-16.
 8. Войтко, Т. Розширена метафора як концепційний стилістичний прийом метафизичної поезії та методологія дослідження. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, 2021 (1), 12-17. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2021.1.2
 9. Чернюк, А., Войтко, Т. Англомовний юридичний дискурс в аспекті перекладу. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія, 2021 (1), P. 43-47. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2021.1.7

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/006077-23 від 24.11.2023

Лазоренко Наталія Леонідівна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (спеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»), 2001 рік.

У 2008 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Тема дисертаційного дослідження: «Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини»

Сертифікат 120-Hour TESOL/TEFL Certificate, 2023 р.

в НАУ з 2013 року

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство)

педагогіка, методика викладання іноземних мов, філологія, перекладознавство, лінгвокультурологія

 1. Лазоренко Н.Л. Особливості перекладу граматичних структур в текстах економічного напрямку. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VI міжнар. науково-практичної конференції, 5 червня 2020 р. тези доп. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – С. 431-440.
 2. Лазоренко Н.Л. Особливості перекладу економічної термінології у фахових текстах. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VII міжнар. науково-практичної конференції, 4 червня 2021 р. тези доп. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – С. 153-167.
 3. Lazorenko N.L., Zhudro O.V., Romanova S.V. Use of modern information technology in teaching foreign languages at universities // Сurrent theory and practice issues of teaching foreign languages at universities in global digital educational space. Vasylyshyna n.m. (ed). Monographs. November 15, 2021.
 4. Лазоренко Н.Л., Скирда Т.С. Комп’ютерний тестовий контроль як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні іноземних мов, 28-30 вересня 2022 тези доп. – К.: Х Всесвітній конгрес “Авіація в ХХІ століття” – “Безпека в авіації та космічні технології”, НАУ, 2022.
 5. Scyrda T.S., Lazorenko N.L., Zhudro O.V. Education of Patriotism in international students through gamification // Monographs. Warsaw (Poland), 2022, P. 63-68.
 6. Scyrda T.S., Lazorenko N.L., Zhudro O.V. Cultural Component of Patriotic Education during Practical Foreign Languages Lessons in Institutions of Higher Education // Monographs. Warsaw (Poland), 2023.
 7. Скирда Т.С., Лазоренко Н.Л., Жудро О.В., Кравець І.Л. Роль англійської мови у формуванні словника криптопростору іспанської та української мови. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VI міжнар. науково-практичної конференції, 2 червня 2023 р. тези доп. – К.: ФМВ, НАУ, 2023.
 8. Кравець І.Л., Лазоренко Н.Л., Скирда Т.С., The influence of J. Korchak Pedagogics on European Education in the middle of the 20th century // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, №4, 2022. C. 62-75.

World TESOL Academy, 19.12.2022 – 11.01.2023

Мельник Євгеній Юрійович 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова (спеціальність: «Російська мова і література та іноземна (французька) мова»), 1993 рік.

У 1998 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання романських мов). Тема дисертаційного дослідження: «Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи».

в НАУ з 2007 року

«Друга іноземна (французька) мова», «Теорія і практика перекладу другої мови» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика)

Методика викладання французької мови, філологія, лінгвокраїнознавство

 1. Мельник Є.Ю. До питання про організацію ефективного запам’ятовування матеріалу у навчанні іноземних мов // Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 19 лютого, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. – С. 69-70. DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-19.02.2021.ped&philol
 2. Мельник Є.Ю. До питання про мотивацію вивчення/ навчання іноземних мов у Франції та французької мови у світі // Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y.O. Voloshin. – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – P. 391-394.
 3. Мельник Є.Ю. Формування етносоціокультурної та міжкультурної компетенцій у навчанні французької мови на основі автентичної відеопродукції // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, ФМВ НАУ, 4 червня 2021 р./ За заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – С. 179-188.
 4. Melnyk, Yevhenii. Faire un voyage grâce à une chanson // Le français dans le monde. – 2021. – № 436. – P. 81-82.
 5. Melnyk, Yevhenii. Tourisme spatial : pour ou contre ? // Іноземні мови. – 2021. – № 3. – С. 64-68.
 6. Melnyk Y.Y., Slobozhenko R.A. Activation of student imagination as an efficient method of teaching writing in a foreign language // Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. – P. 26-34. – Режим доступу: https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/view/48/45/152-1 DOI: 10.31435/rsglobal/043
 7. Мельник Є.Ю., Мельник П.Ю. «Словник франкофонів»: завдання, розробка, функціонування та використання словника французької мови нового покоління // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 12-13 (Квітень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity» (29 квітня 2022 року): ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – С. 545-550. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.090
 8. Мельник Є.Ю., Слобоженко Р.А. До питання про «фальшивих (хибних) друзів» перекладача при паралельному вивченні англійської та французької мов у ЗВО // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VIIІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, ФМВ НАУ, 03 червня 2022 р./ За заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2022. – С. 73-82.
 9. Мельник Є.Ю., Слобоженко Р.А., Мельник П.Ю. Основні тенденції у створенні реклами провідних французьких і британських авіакомпаній та використання її матеріалів у навчанні іноземних мов // Матеріали Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» (28-30 вересня 2022 року). – К.: Національний авіаційний університет, 2022. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8490/7224
 10. Slobozhenko R. A., Melnyk Y. Y., The problem of accent discrimination in Great Britain and France // Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O. O., 2022. – P. 88-93. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal/052-11
 11. Мельник П.Ю., Мельник Є.Ю. Квест у музеї як форма організації позааудиторної роботи в курсі лінгвокраїнознавства // Теорія і технологія іншомовної освіти: матеріали V (ІХ) Міжнародної науково-практичної конференції, 26 жовтня 2022 р. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – С. 57-60.
 12. Мельник Є.Ю. Французька орфографія очима французів: історичний, психологічний та дидактичний аспекти // Іноземні мови. – 2023. – № 1. – С.58-63. DOI: http://doi.org/10.32589/1817-8510.2023.1.278115
 13. Мельник Є.Ю., Слобоженко Р.А., Мельник П.Ю. Тематичний вокабуляр «Війна Росії проти України» (за матеріалами англомовних та франкомовних ЗМІ) / Thematic vocabulary “Russia’s war against Ukraine” (based on English and French-speaking media materials) // Contemporary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023: the Monograph / Edited by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023. P. 128-133. DOI: 10.31435/rsglobal/054
 14. Мельник Є.Ю., Слобоженко Р.А. Читання вголос як ефективний прийом опрацювання мовленнєвого матеріалу // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі. 02 червня 2023 р./ За заг. ред. Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 138-145.
 15. Melnyk, Yevhenii. Faire le tour de France avec Claudio Capéo // Le français dans le monde. – 2023. – № 447. – P. 79-80.
 16. Melnyk, Yevhenii. Se frotter au monde des expressions idiomatiques avec la chanson « On est le monde ». IFprofs [Електронний ресурс] https://ifprofs.org/ua/ressource-pedagogique/SE-FROTTER-AU-MONDE-DES-EXPRESSIONS-IDIOMATIQUES-AVEC-LA-CHANSON-ON-EST-LE-MONDE/64abde1eb8787
 17. Melnyk, Yevhenii, Melnyk, Pavlo. À la découverte des toits de Paris avec une chanson // Іноземні мови. – 2023. – № 3. – C. 51-54. DOI: http://10.32589/1817-8510.2023.3.290263
 18. Melnyk, Yevhenii. Savez-vous remercier ? // Грааль науки : міжнар. наук. журнал. – Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2023. – No 34. – C. 263-267. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.08.12.2023.58
 19. Melnyk, Yevhenii. Quand une chanson devient un test de grammaire française insolite // Іноземні мови. – 2023. – № 4. – С. 58-62. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/295053

Кафедра романо-германської філології Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 02.03.2020 – 06.05.2020.

ПЛЯСУН ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: доктор філософії

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (спеціальність: «Українська мова та література, іноземна мова»), 2017 рік.

У 2021 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії (спеціальність: 035 – Філологія). Тема дисертаційного дослідження: «Лінгвістичне моделювання іміджу України у ЗМІ»

в НАУ з 2022 року

«Іноземна мова: базовий курс», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародне право), Фахова іноземна мова

лінгвістична іміджелогія, педагогіка, психолінгвістика, іноземні мови

 1. Плясун О.М. Тарас Шевченко в зарубіжних медіа: лінгвоіміджевий дискурс. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. Вип. 42. С. 104-120.
 2. Pliasun, O. (2021). Covid-19 pandemic in linguistic strategies of Ukrainian media: image aspect. Science and Education a New Dimension. Philology, IX(73), Issue 248, P. 76-78. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2021-248IX73-18
 3. Плясун О.М. Роль викладача іноземної мови в епоху онлайн-навчання. VІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «The Aspects of Contemporary Scientific Research that Encompass Both Theoretical and Practical Components». Сollection of abstracts January 10-12, 2024 Venice, Italy. P. 238-242.
 4. Podcasts as an effective means of teaching English. Current theory and practice aspects of linguistics, sociolinguistics and methodology of foreign languages at universities in modern global higher educational space: Monograph. Warsaw (Poland): RS Global Sp.z O.O., 2022. P. 38-43.
 1. Центр перекладу і вивчення мов МАУП, 10.11.2022 – 10.12.2022, «Сучасні тенденції у перекладознавстві».

 2. Центр перекладу і вивчення мов МАУП, 13.03.2023 – 13.05.2023, «Механізми і процедури засвоєння мовленнєвої та перекладацької діяльності».

Ржевська Дарія Олександрівна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов (спеціальність: «Переклад» (японська мова та друга іноземна), Магістр, 2009 рік.

У 2021 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність: 10.02.16 – Перекладознавство). Тема дисертаційного дослідження: «Відтворення концептуального змісту японської ономатопеїчної лексики у художньому перекладі (на матеріалі перекладів роману Харукі Муракамі “Хроніка заводного птаха” українською та англійською мовами)»

Сертифікати:
Sprach Diplom (диплом ІІ ступеня уряду Німеччини) 2004 р. – C1
Japanese Language Proficiency (JLPT) – N1 2020р. – С2,
Диплом про закінчення курсів вищого рівня бізнес японської мови – 2008р.

в НАУ з 2009 року

«Ділова іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу», «Друга іноземна мова», «Теорія і практика перекладу другої іноземної мови» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Міжнародні відносини)

Фреймова семантика, перекладознавство, когнітивістика, система FrameNet, японістика, художній переклад

 1. Dariia Rzhevska (2022) Frame Models in Translation: Onomatopoeia Aspect in Haruki Murakami “Wind-Up Bird Chronicles” Language-Culture – Politics. International Journal, Chelm, 2022. Vol.1. P. 27-36.
 2. Dariia Rzhevska. The quest motif in Haruki Murakami the Wind-Up Bird Chronicle. Contemporary international relations: topical highlights of theory and practice: monograph/under general editorship of Yurii Voloshin, Naliia Vasylyshyna. Warsaw (Poland), 2023. P.153-158.
 3. Ржевська Д.О. Фреймовий підхід у відтворення ономатопеїчної лексики у романі Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха». Закарпатські Філологічні студії. 2023. №28. С.160-165.
 4. Ржевська Д.О. Когнітивні особливості перекладу японської ономатопеїчної лексики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2023. Т. 34 (73) № 2. С.216-220.
 1. 2012р. (липень-вересень) – Урава (Японія) міжнародний центр для викладачів японської мови (The Japan Foundation Japanese Language Institute, Urawa).
 2. 2022р. (20.09.2022. – 20.11.2022) – Токіо (Японія) університет Тойо – Стажування в рамках партнерської співпраці. Тема дослідження «Світ персонажів Харукі Муракамі: дорога до світла в пітьмі»

Скирда Тетяна Сергіївна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (спеціальність: «Мова та література (англійська іспанська німецька та зарубіжна література)»), 2004 рік.

У 2021 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Тема дисертаційного дослідження: «Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у професійній підготовці»

Сертифікат англійської мови з професійним спрямуванням Інститут новітніх технологій та лідерства: 2020 рік

в НАУ з 2006 року

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство), Друга іноземна мова Іспанська

педагогіка, виховання, методика викладання іноземних мов, філологія, перекладознавство, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство

 1. Виховання патріотизму молодших підлітків засобами гейміфікації. Інститут проблем виховання НАПН України. 2021. № 25 (2). С. 138-147.
 2. Fostering Tertiary student professional mobility skills via convergence of the professional training and foreign language learning European journal of educational research. 2021. Vol.10. Issue P. 1919-1936. Включено до науково-метричної бази Scopus.
 3. Комп’ютерний тестовий контроль як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні іноземних мов. Всесвітній конгрес “Авіація у XXI столітті”: тези доп. К., 2022. С. 83-89.
 4. The role of the English language in the formation of the cryptospace dictionary of the Spanish and Ukrainian languages // Освіта, наука, дослідження в нових реаліях сьогодення: тези доп. всеукр. наук. практ.конф. (м. Київ, 31 жовтня 2023р.). К., 2023. С. 65-72.
 5. The role of education informatization in improving the efficiency of the educational process // Revista online de Política e Gestão Educacional, Araraquara, 2021. Vol. 25. № 3. P. 2506-2518. Включено до наукометричної бази Web of Science

«Методи викладання іноземної мови» (листопад-грудень 2018); ТОВ “Надлан – В” Тема підвищення кваліфікації: «Методи викладання професійної іноземної мови у діловому середовищі» (березень-травень 2020), міжнародне стажування “EUROPEAN SCIENCE AND INTERNATIONAL COMMUNICATION” University of Warsaw (Poland) Center for strategic innovations and progressive development ( 18.06.2021) PL№ 9469, Тема підвищення кваліфікації: «Методика проведення практичних робіт при дистанційному навчанні з іноземної мови» (2022) СП 35830447/2928-22 Національна Академія Педагогічних наук державний заклад вищої освіти “Університет Менеджменту Освіти”

ШЕСТОПАЛОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Магаданський державний педагогічний інститут (спеціальність: «Історія і англійська мова»), 1986 рік.

У 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Тема дисертаційного дослідження: «Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищий школі Великої Британії»
У 2013 році присуджено науковий ступінь доцента кафедри теорії і практики перекладу

в НАУ з 2017 року

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство)

Педагогіка, методика викладання іноземних мов, філологія, перекладознавство, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство

 1. Shestopalova I. On-line Learning in Universities of Ukraine: Student Motivation. // Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. – Вип. 2 (55). – Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом – 2023 – С. 36-43. DOI: https://doi.org/10.32689/maup.ped.2023.2.6
 2. Shestopalova I.O. State and prspectives of on-line learning in universities of Ukraine: student motivation. // Contemporary international relations:Topical highlights of theory and practice – 2023/ Monograph / RS Global Warsaw, Poland – 2023. – P. 167-178. DOI: 10.31435/rsglobal/054
 3. Shestopalova I.O., Panchenko S.A., Zakrevskii D.A. Methodological and Didactic Foundations of Teaching Translation to Students of Philological Specialties// Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space/ Monograph / RS Global Warsaw, Poland – 2022. – P. 44-51.
 4. Panchenko S. A., Shestopalova I. O. Features of the teacher’s influence on students’ motivation in the conditions of online learning // Current theory and practice issues of teaching foreign languages at universities in global digital educational space/ Monograph /RS Global Warsaw, Poland – 2021. – P. 16-26.  https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/48 ;
 5. Boichenko E., Bakhov I., Martynovych N., Shestopalova I., Binytska K.  Building research work skills in students as a component of their professional training. // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) / Volume 12, 04 – Special Issue, P. 840-848. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554
 6.  
 7.  
 1. Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 02.10.2023 – 24.11.2023.
 2. Міжнародний семінар з підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Неформальна освіта у підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні» – 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС) – Люблін, Польша  – Свідоцтво ES№14775  від 3.07.23
 3. Міжнародний вебінар «Interactive technologies of blended learning in the teaching of Bachelor’s and Master’s degrees in the countries of the European Union and Ukraine» – Люблін, Польша – Свідоцтво ES№14957  від 17.07.23.
 4. Вебінар «Online and Offline Projects for Young Adults Based on TED Talks Presentation Videos» – National Geographic Learning – Сертифікат від 22.11.22
 5. Сертифікат National Geographic Learning «Online and Offline Projects for Young Adults Based on TED Talks Presentation Videos», Webinar organized by Linguist LTD and National Geographic Learning, 22.11.2022.
 6. Онлайн тренінг тов. Дінтерналед’юкейшн» – 4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України, 03.03.2021р.

БОЯРКІНА ГАННА ВІКТОРІВНА 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу

Освіта: Краматорський економіко-гуманітарний інститут (спеціальність: “Мова та література (китайська, англійська)”, 1998 рік.

в НАУ з 2023 року

“Друга іноземна мова”, “Теорія і практика перекладу” (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація)

Методика викладання іноземних мов, філологія, лінгвокраїнознавство, топоніміка, компаративістика мов

Структуроване вивчення географічних назв на прикладі назв країн у сучасній китайській мові студентами закладів вищої освіти. // Іноземні мови. – 2023. – #4. – С.29-34.

ВЕРХОВЦОВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (спеціальність: «Французька та англійська мови та література, переклад»), 1981 рік

в НАУ з 2012 року

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство)

методика викладання іноземних мов, філологія, перекладознавство, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство

 1. Верховцова О.М., Куценко О.В. Принцип змагальності в навчальному процесі. Innovation in science and technology Abstracts of ХIV International Scientific and Practical Conference USA, Boston 24-25. 2021.  С 33-38.
 2. Verkhovtsova O. Developing collaboration and adoptability with see learning concept. II Міжнародний освітній форум «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World». Kyiv,01.2021. С. 77-81.
 3. Верховцова О.М., Відображення емоційно-експресивниого компонента значення лексичних одиниць у перекладі англомовного політичного дискурсу (на основі фрагментів політичних дебатів. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. No 81. Том І. 238 с.
 4. Verkhovtsova O. Some principles of language training of specialists in the faculty of international relations (Колективна монографія) ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні питання теорії та практики – 2021». 21.04.21. ФМВ НАУ, Academy of Business and Health Sciences. C. 371-378.
 5. Verkhovtsova O. L’utilisation du documentaire en classe. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі». ФМВ НАУ. 04.06 2021. С. 167-171.
 6. Verkhovtsova O., Kutsenko O. Ensuring the quality of translation through adequate transmission of the structure of the utterance // Collective monograph “Current theory and practice issues of teaching foreign languages at universities in global digital educational space. 2021.Warsaw, Poland. P 61-71.
 7. Verkhovtsova O. Ishchenko O. Modern methods of teaching languages with a focus on literature // “Modern engineering and innovative technologies”. №18. Karlsruhe, 18.12.2021. P. 92-95.
 8. Верховцова О.М., Куценко О.В. Старий Новий рік або оксиморон як стилістична фігура // «Закарпатські філологічні студії». Випуск 21/2022. С. 191-195.
 9. Верховцова О.М., Гончаренко-Закревська Н.В. L’apocope en français moderne. III Міжнародна наукова конференція «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень». 15 квітня 2022.Львів, С. 62-66.
 10. Верховцова О.М., Іщенко О.В. Порівняльний аналіз паремій з зоокомпонентом «вовк» у європейських мовах. «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія» фахове наукове видання. Вип. 14(82). м. Острог. 2 С. 89-93.
 11. Verkhovtsova O. Environnement émotionnel dans l’apprentissage. III міжнародна науково-практична конференція « Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique ». 07.2022. Sorbonne. Париж.
 12. Verkhovtsova O. Ishchenko O. Analytical reading for students philologists in the English class Yana Tikan. Advanced Education issue 20, 2022-08-01. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”. Р. 132-142.
 13. Verkhovtsova O., Kutsenko O. Word clipping as a current language trend. «Закарпатські філологічні студії». Випуск 1/2023. С. 163-167.
 14. Verkhovtsova O. Eponyms in political discourse // Зарубіжна колективна монографія за результатами роботи ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні питання теорії та практики». 2023. С. 101-111.
 15. Verkhovtsova O., Ishchenko O. Exploring the phenomenon of reduplication: a cross-linguistic analysis of repetitive structures. Серія: “Філологія”. № 61. 2023. С. 30-33.
 16. Verkhovtsova O., Kutsenko O. A study of canine paremias and their cultural significance. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис. Випуск 13. 2013. С. 32-35.
 17. Verkhovtsova O., Kutsenko O. Paired phrases: exploring the significance of binomials in the English language. V International conference “Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences”. 08.2023. Cambridge, UK. Р. 171-174.
 18. Verkhovtsova O. Cultural equivalence in translation. International scientific conference “Promising areas of theoretical and applied research”. 2023 (USA, Seattle). 21-01-2023. P. 129-131.

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020

Глуцька Тетяна Володимирівна 

Посада:старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (спеціальність «Мова та література (англійська))», 2006 р.

в НАУ з 2005 року

«Фахова іноземна мова», «Іноземна мова», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство, Видавництво та поліграфія)

педагогіка, методика викладання іноземних мов

 1. Глуцька Т., Сандовенко І. Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» Фахова іноземна мова. Туризм / English for Specific Purposes. Tourism: Guide to Practical Classes // – K.: NAU, 2021. – 52 p.
 2. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Особливості перекладу назв та найменувань підприємств, організацій та установ // Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – С. 387-390.
 3. 3. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Абревіатури та особливості перекладу в назвах установ та організацій // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4 червня 2021 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, – С. 86-91.
 4. Gundarieva V., Hlutska T., Kolesnikovych K., Sandovenko I. The role of video in teaching English during the COVID-19 pandemic //Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. – 102, P. 88-101.
 5. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Важливість психологічної підтримки студентів під час освітнього процесу в умовах воєнного стану // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3 червня 2022 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – С. 43-50.
 6. GundarievaV.O., HlutskaT.V., SandovenkoI.V., The Importance of Using Movies for Online Learning in Wartime. Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective Monograph. Warsaw: RS Global Sp. z OO, 2022. P. 52-62. URL: https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/view/58/57/338-1 (access date: 12.04.2023).
 7. 7. Глуцька , Гундарєва B., Сандовенко I. Використання художніх фільмів для вдосконалення мовної, соціальної і психологічної комунікації студентів в умовах воєнного часу. Матеріали Всесвітнього конгресу «Авіація у ХХІ столітті» (28-30 вересня 2022 року). – К.: Національний авіаційний університет, 2022. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/ Congress2022/ paper/viewFile/8544/7074.
 8. Hlutska T., Vlasovets O. «Transformations of international relations against the background of a full-scale war in Ukraine» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6 Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 352-354.
 9. Hlutska T., Tilug D. «Development of transnational companies as a cause and consequence of globalization process» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6 Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 395-397.
 10. Hlutska T., Herun O. «Integration processes in Europe: from Brexit to the future of the European Union» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6: Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 382-386.
 11. Hlutska T., Vrublevsky O. «The main political problems of today’s international relations and ways to solve them» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6 Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 366-368.
 12. Hlutska T., Levchenko A. «Improving international relations in connection with the resolution of the war in Ukraine» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6 Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 374-376.
 13. Hlutska T., Salikovska V. «Trade disputes with China after the war in Ukraine» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6: Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. К: 2023. C. 369-373.
 14. Hlutska T., Kishchuk A. «The new Black sea strategy for a new geopolitical reality in the region» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6 Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 377-381.
 15. Hlutska T., Piddubnyak Yu. «The problem of sovereignty in the context of contemporary international relations» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6: Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 362-365.
 16. Hlutska T., Stepanenko M. «Impact of the geopolitical situation in Ukraine on the development of tourism in European countries» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6: Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 359-361.
 17. Hlutska T., Terentyiva V. «The impact of the G7 on modern international economic relations» // Сучасні міжнародні відносини: Актуальні проблеми теорії і практики. Секція #6: Міжкультурна іншомовна комунікація у глобальному цифровому діалозі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / К: 2023. C. 355-358.
 18. Глуцька Т., Зачепа І., Сандовенко І. Використання відео-ресурсів як засобу терапії на заняттях з іноземної мови у період кризових ситуацій. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 02 червня 2023 р.). К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 74-81.

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 13.03.2023 – 13.05.2023

Гундарєва Валентина Олегівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Дніпропетровський державний університет (спеціальність: «Англійська мова і література»), 1988 рік.

в НАУ з 2005 року

«Іноземна мова (базовий курс)», «Іноземна мова (нормативний курс)» «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу»,  «Фахова іноземна мова» ( Міжнародне право, Журналістика)

Методика викладання іноземних мов

 1. V.Gundarieva, T.Hlutska, K.Kolesnikovych, I.Sandovenko The role of video in teaching English during the COVID-19 pandemic//Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. – 102, P. 88-101.
 2. V.Gundarieva, T.Hlutska, I.Sandovenko The importance of using movies for online learning in wartime//Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2022. – 94, P.52-62.
 3. Глуцька Т.В., Гундарєва В.О., Сандовенко І.В., Використання художніх фільмів для вдосконалення мовної, соціальної і психологічної комунікації студентів в умовах воєнного часу// Матеріали Всесвітнього конгресу «Авіація у ХХІ столітті» (28-30 вересня 2022 року). – К.: Національний авіаційний університет, 2022.
 4. URL:https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8544/7074
 1. Гундарєва В.О., Курнилович М.О. Робота з відеоматеріалами та їх роль у навчанні іноземних мов// Сучасні тенденції розвитку лінгвістики і лінгводидактики: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 травня 2023р.). [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2023. С. 311.
 2. Гундарєва В.О., Курнилович М.О. Відео як універсальний засіб у викладанні і навчанні англійської мови та базових життєвих навичок // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: тези доп. ІХ щорічної міжнародної науково-практичної конференції 2 червня 2023 р. / За заг. ред. Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2023. – 184 с. – С. 61.
 1. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 03.02.2020 – 26.02.2020
 2. Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020.

Жудро Ольга Вікторівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (спеціальність: «іноземна мова (іспанська)»), 1995 рік.

в НАУ з 2008 року

«Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу другої іноземної мови» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика)

Лінгвістика та методика викладання іноземних мов (соціокультурний аспект), література Іспанії та іспаномовних країн, компаративістика

 1. Жудро О.В., Бєлканія Н.В. Los factores determinantes en la enseñanza de idiomas extranjeros en la era digital. Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskopa, Y.O. Voloshin. – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – P. 359-362.      
 2. Lazorenko N.L., Zhudro O.V., Romanova S.V. Use of modern information technology in teaching foreign languaes at universities // Сurrent theory and practice issues of teaching foreign languages at universities in global digital educational space. Vasylyshyna N.M. (ed). Monographs. November 15, 2021.
 3. Жудро О.В., Бєлканія Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська) для бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». – К.: ФМВ НАУ, 2021. – 18 с.
 4. Жудро О. В. Гендерні питання та мова у сучасному соціокультурному контексті (на матеріалі іспанської та української мови) // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців  немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 4 червня 2021 р. за заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської,  Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – 247 с. – С.105-113.
 5. Жудро О.В. Мова права як об’єкт сучасного дослідження (на матеріалі іспанської мови) // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VIII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 03 червня 2022 р. за заг. Ред. Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. К.: ФМВ, НАУ, 2022. – С. 56 – 64.
 6. Жудро О.В. Роль іспанської мови у розвитку міжнародної співпраці в авіакосмічній галузі // Авіація у ХХІ столітті: матеріали Всесвітнього конгресу (м. Київ, 28-30 вересня 2022 р.) К.: НАУ, 2022.
 1. Skyrda T.S., Lazorenko N.L., Zhudro O.V. Education of patriotism in international students through gamification // Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space. The collective monograph. October 20, 2022. – P. 63-68.
 2. Skyrda T.S., Lazorenko N.L., Zhudro O.V. Сultural component of patriotic education during practical foreign language lessons in institutions of higher education. Contemporary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023: Мonograph , RS Global, Warsaw (Poland), 2023. Р. 159-166.
 3. Жудро О.В., Лазоренко Н. Л., Кравець І. Л. Роль англійської мови у формуванні словника криптопростору іспанської та української мови. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 02 червня 2023 р.). К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 116-126.

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020;

дистанційний навчальний курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» від Академії цифрового розвитку (організатори: Google Україна та МОН України) (2020 р.); курс з методики викладання іспанської мови як іноземної Університету м. Кадіс (Іспанія) (2021/2022 р.)

З 2015 р. є членом Асоціації Іспаністів Україн

ЗАЧЕПА ІРИНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу

Освіта: Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Українська мова і література, іноземна мова (німецька)», 1995 р.

в НАУ з 2008 року

«Друга іноземна мова» (німецька), «Теорія і практика перекладу другої іноземної мови» (німецька)

Методика викладання іноземних мов, лінгвокраїнознавство, дистанційне навчання та освітні веб-ресурси.

 1. Зачепа І.М. Die Überprüfung der Lesekompetenz auf der Lernplattform. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: 4 червня 2021 р. К.: ФМВ, НАУ, 2021. С. 114-121.
 2. Zachepa I.M., Mykhailova V.I. PECULIARITIES OF TEACHING SECOND FOREIGH LANGUAGE IN A CONTEXT OF DIGITAL LEARNING PROCESS (BASED ON GERMAN LANGUAGE). Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. 35-44.
 3. Зачепа І.М. Веб-ресурси освітнього процесу з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)». Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: 3 червня 2022 р. К.: ФМВ, НАУ, 2022. С. 64-72.
 4. Zachepa I.M., Mykhailova V.I. THE POTENTIAL OF MEDIA RESOURCES AND DIDACTIC TEACHING OF AUTHENTIC MATERIALS FOR THE DISCIPLINE “SECOND FOREIGN LANGUAGE (GERMAN)”. Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective monograph. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2022. – pp. 69-78.
 5. Зачепа І.М. Потенціал освітніх веб-ресурсів для дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» (аудіювання). Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць. К.: НАУ, 2022. С. 96-100.
 6. Lytwyschko O.M., Jazenko L.V., Zachepa I.M. Geschlechtsspezifische Sozialisation von Vorschulkindern. Педагогічні науки: теорія та практика. 2023. № 1 (45). C. 152-158.
 7. Зачепа І.М. Освітні веб-ресурси з німецької мови як засіб для самостійної роботи з розвитку навиків читання. Modern Tendencies  in  the  Development  of  Linguistics  and Linguodidactics: Conference Proceedings (May 10, 2023). [Electronic edition]. Rivne : NUWEE, 2023.  рр. 302-304.
 8. Зачепа І.М. Освітні веб-ресурси з німецької мови для самостійного оволодіння лексико-граматичною компетентністю у читанні. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі. 02 червня 2023 р. К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 90-98.
 9. Hlutska T., Zachepa I., Sandovenko I. USE OF VIDEO RESOURCES AS A MEANS OF THERAPY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES DURING CRISIS SITUATIONS. The 4th International scientific and practical conference “Contemporary challenges of society and ways to overcome them” (January 30 – February 02, 2024) Tallinn, Estonia. International Science Group. 2024. рр. 156-164.
 1. 14.09.2020 – 22.11.2020 р.: онлайн-курси підвищення кваліфікації з методики викладання німецької мови «DLL7: Prüfungen, Testen, Evaluieren (Вчимося навчати німецької 7: Перевірка, тестування, оцінювання» при Гете-Інституті в Україні (сертифікат про підвищення кваліфікації: Київ, 23.11.2020 р., 90 год.);
 2. березень-квітень 2021 р.: підвищення кваліфікації з методики викладання німецької мови при «Міжрегіональній Академії управління персоналом» (сертифікат про підвищення кваліфікації: Київ, травень 2021 р., 90 год.).
 3. 11.05.2021 – 10.12.21 р.: підвищення кваліфікації за програмою «Викладачі-тютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів» при Національній академії педагогічних наук України, ДЗВО «У-т менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти (сертифікат про підвищення кваліфікації: СП 35830447/3131-21 від 10.12.2021р., 180 год).

Михайлова Віра Іванівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Ізмаїльський державний педагогічний інститут (спеціальність «Англійська і німецька мови та зарубіжна література»), 2000 рік.

в НАУ з 2005 року

«Фахова іноземна мова»,  «Іноземна мова спеціальності», «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова спеціальності» «Теорія і практика перекладу», «Іноземна мова для соціальних процесів», «Англомовний соціальний дискурс», «Англійська для підготовки до міжнародних іспитів» (Міжнародний бізнес, Журналістика, Туризмознавство, Реклама та зв’язки з громадськістю, Соціологія, Політологія).

Педагогіка, методика викладання іноземних мов, впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес

 1. Методичні рекомендації щодо забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька) спеціальності 293 «Міжнародне право»/ І.М. Зачепа, В.І. Михайлова. – К.: ФМВ НАУ, 2021. – 24 с.
 2. Formation of intercultural competence among the future bachelors in a field of international relations in the process of teaching foreign languages (співавтор Скирда Т.С.) Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі 4 червня 2021 р./ За заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – 247 с. С. 189-196.
 3. Формування іншомовної професійної компетенції майбутніх фахівців міжнародних відносин під час вивчення іноземної мови (співавтор Скирда Т.С.) Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – 436 p. С. 401-406.
 4. Peculiarities of teaching second foreign language in a context of digital learning process (based on German language) Co-author: Zachepa I. Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. – 102 p. 35-45.
 5. The potential of media resources and didactic teaching of authentic materials for the discipline “Second Foreign Language (German)” Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O. O., 2022. – 94 p. P. 69-78.
 1. У грудні 2011 р закінчила курси підвищення кваліфікації Інституту післядипломного навчання Національного авіаційного університету «Менеджмент освітянської діяльності»;
 2. У листопаді та грудні 2017 проходила стажування на кафедрі іноземних мов Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана; тема стажування «Викладання дисципліни «Іноземна мова спеціальності»;
 3. У березні-травні 2020 року проходила підвищення кваліфікації: практика у ТОВ «Надлан-В». Тема підвищення кваліфікації: «Специфіка застосування іноземної мови професійного спрямування у діловому середовищі».

Сандовенко Ірина Василівна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (спеціальність: «Мова та література (англійська)»), 2002 рік.

Сертифікат IELTS: 2023 рік, рівень CEFRLevelC1

в НАУ з 2006 року

«Іноземна мова», «Теорія і практика перекладу», «Фахова іноземна мова», (Міжнародні економічні відносини, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство)

Педагогіка, методика викладання іноземних мов

 1. Глуцька Т., Сандовенко І. Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» Фахова іноземна мова. Туризм / English for Specific Purposes. Tourism: Guide to Practical Classes // – K.: NAU, 2021. – 52 p.
 2. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Особливості перекладу назв та найменувань підприємств, організацій та установ // Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – С. 387-390.
 3. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Абревіатури та особливості перекладу в назвах установ та організацій // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4 червня 2021 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – С. 86-91.
 4. V. Gundarieva, T. Hlutska, K. Kolesnikovych, I. Sandovenko. The role of video in teaching English during the COVID-19 pandemic//Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. P. 88-101.
 5. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Важливість психологічної підтримки студентів під час освітнього процесу в умовах воєнного стану // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3 червня 2022 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2021. – С.43-50.
 6. Gundarieva V.O., Hlutska T.V., Sandovenko I.V., The Importance of Using Movies for Online Learning in Wartime. Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective Monograph. Warsaw: RS Global Sp. z OO, 2022. P. 52-62.
 7. Т. Глуцька, В. Гундарєва, І. Сандовенко. Використання художніх фільмів для вдосконалення мовної, соціальної і психологічної комунікації студентів в умовах воєнного часу. Матеріали Всесвітнього конгресу «Авіація у ХХІ столітті» (28-30 вересня 2022 року). К.: Національний авіаційний університет, 2022.
 8. Глуцька Т., Зачепа І., Сандовенко І. Використання відео-ресурсів як засобу терапії на заняттях з іноземної мови у період кризових ситуацій. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 02 червня 2023 р.). К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 74-81.

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020.

Слобоженко Руслан Анатолійович  

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (спеціальність: «Іноземні мови (англійська та німецькі мови)»), 1999 рік.

в НАУ з 2009 року

«Іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу» (Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Міжнародна інформація, Журналістика)

Методика викладання англійської мови, філологія, лінгвокраїнознавство, перекладознавство

 1. Slobozhenko, Ruslan. The English lesson plan on the theme “The continuous fight between the human race and viruses: are we losing it?” // Іноземні мови. – 2021. – № 4. – С.65-68.
 2. Slobozhenko R.A., Melnyk Y.Y. Activation of student imagination as an efficient method of teaching writing in a foreign language // Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. – P. 26-34. – Режим доступу: https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/view/48/45/152-1 DOI: 10.31435/rsglobal/043
 3. Slobozhenkо R. World views of the current problem of foreign language teaching in higher education institutions in modern socio-cultural space environment / Vasylyshyna N., Skyrda T. // Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021 – P. 104-123. – Режим доступу: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/179
  DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-5
 4. Слобоженко Р.А., Мельник Є.Ю. До питання про «фальшивих (хибних) друзів» перекладача при паралельному вивченні англійської та французької мов у ЗВО // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VIIІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, ФМВ НАУ, 03 червня 2022 р./ За заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2022. – С. 73-82.
 5. Слобоженко Р.А., Мельник Є.Ю., Мельник П.Ю. Основні тенденції у створенні реклами провідних французьких і британських авіакомпаній та використання її матеріалів у навчанні іноземних мов // Матеріали Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» (28-30 вересня 2022 року). – К.: Національний авіаційний університет, 2022. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8490/7224
 6. Slobozhenko R. A., Melnyk Y. Y., The problem of accent discrimination in Great Britain and France // Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. – Warsaw: RS Global Sp. z O. O., 2022. – P. 88-93. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal/052-11
 7. Slobozhenko R., Vasylyshyna N. “Case Study” and its application in teaching Business English for International Law Specialty // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: зб. наук. праць. Київ: Міжнародне видавництво Східно-Європейського Інституту Психології (Україна – Франція), 2022. Т.1 (90). № 2. С. 172-181.
 8. Слобоженко Р.А., Мельник Є.Ю., Мельник П.Ю. Тематичний вокабуляр «Війна Росії проти України» (за матеріалами англомовних та франкомовних ЗМІ) / Thematic vocabulary “Russia’s war against Ukraine” (based on English and French-speaking media materials) // Contemporary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023: the Monograph / Edited by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023. P. 128-133. DOI: 10.31435/rsglobal/054
 9. Слобоженко Р.А., Мельник Є.Ю. Читання вголос як ефективний прийом опрацювання мовленнєвого матеріалу // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі. 02 червня 2023 р./ За заг. ред. Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. К.: ФМВ, НАУ, 2023. С. 138-145.

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 15.03.2021 – 15.05.2021.

Куценко Олена Вікторівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Львівський Державний Університет ім. І. Франка, факультет романо-германської філології, 1983 р.

Спеціальність : англійська мова та література

Кваліфікація: викладач, перекладач, філолог

в НАУ з 2015 р

«Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності», (Міжнародні економічні відносини, Міжнародна інформація, Журналістика, Туризмознавство)

Методика викладання іноземних мов, філологія, перекладознавство, лінгвокультурологія, лінгвокраїнознавство

 1. Some principles of language training of specialists in the faculty of international relations (у співавторстві з Верховцовою О.М.) // Сучасні міжнародні відносини: актуальні питання теорії та практики – 2021: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 квітня 2021 р.). К.: ФМВ НАУ, 2021. С. 371-378.
 2. Багатофункціональність фразових дієслів в англійській мові (у співавторстві з Голоднюк А.А.) // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: тези доповідей міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 04 червня 2021 р.). Київ, 2021. С. 75-81.
 3. A pun as a figure of speech and its interpretation (у співавторстві з Верховцовою О.М.) // Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції Міжнародного центру наукових досліджень (м. Київ, 27 серпня 2021). Київ, 2021. С. 125-128.
 4. Ensuring the quality of translation through adequate transmission of the structure of the utterance (у співавторстві з Верховцовою О.М. та Голоднюк А.А.) // Current Theory and Practice Issues of Teaching Foreign Languages at Universities in Global Digital Educational Space: Monograph. Warsaw, (Poland): RS Global Sp.z O.O., 2021. P. 61-71.
 5. Старий Новий рік або оксиморон як стилістична фігура (у співавторстві з Верховцовою О.М.) // Закарпатські філологічні студії. Ужгород, Україна, 2022. Випуск 21/2022. С. 191-195.
 6. English as a coded language of aviation (у співавторстві з Верховцовою О.М.) // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: Proceeding of The Tenth World Congress (Kyiv, 28 September, 2022). Кyiv, 2022. P. 22-26.
 7. The influence of the Chinese culture and language on the European community (у співавторстві з Верховцовою О.М.) // Current Theory and Practice Aspects of Linguistics, Sociolinguistics and Methodology of Foreign Languages at Universities in Modern Global Higher Educational Space: Monograph. Warsaw, (Poland): RS Global Sp.z O.O., 2022. P. 77-87.
 8. The 2022 English neologism (у співавторстві з Верховцовою О.М.) // Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали конференції (м. Житомир, Україна. 10 лютого 2023 р.). Житомир, 2023. С. 150-154.
 9. Journalistic activity in virtual space (у співавторстві з Демух Т.Ю.) // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2023 р.). К: НАУ, 2023. С. 95-100.
 10. A study of canine paremias and their cultural significance(у співавторстві з Verkhovtsova O., Ishchenko, O.) // Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». Випуск 13. 2023. С. 32-35.
 11. Paired phrases: exploring the significance of binomials in the English language (у співавторстві з Verkhovtsova O.) // V Міжнародна науково-практична конференція EDUCATION AND SCIENCE OF TODAY: INTERSECTORAL ISSUES AND DEVELOPMENT OF SCIENCES:18.08.2023. Кембридж.C. 171-174.
Закрити меню