English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов

Професійні можливості

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання європейських та східних мов Факультету міжнародних відносин на кафедрах Міжнародного права та порівняльного правознавства; Міжнародного туризму та країнознавства; Журналістик; Реклами і зв’язків з громадкістю; Міжнародних економічних відносин і бізнесу; Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр. Кафедра іноземних мов визначає володіння іноземними мовами як один із пріоритетів і основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

Навчання іноземним мовам здійснюється у міждисциплінарній співпраці з науково – педагогічними працівниками кафедри професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов надають студентам не лише знання з іноземної мови, але й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця, враховуючи особливості його основної майбутньої професії.

Науковий доробок науково-педагогічних працівників кафедри є основою якісної підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки, міжнародного права, міжнародних відносин, суспільно-політичних наук, підприємництва, фінансів, туристичного обслуговування, журналістики.

Викладання іноземних мов спрямовано на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

Навчальний процес забезпечують 25 кваліфікованих викладачів кафедри, серед них 6 кандидатів наук, 5 доцентів, 12 старших викладачів, 6 викладачів.

Важливе місце в житті кафедри займає науково-дослідна робота. Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою «Місце інноваційних комунікацій у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців напрямку Міжнародні відносини».

Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, а також доповідей на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.
Після першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, студенти спеціальностей:

  • 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”
  • 292 “Міжнародні економічні відносини”
  • 293 “Міжнародне право”

отримують додатково кваліфікацію “Асистент перекладача
Після другого (магістерського) рівня вищої освіти, студенти спеціальностей:

  • 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”
  • 292 “Міжнародні економічні відносини”
  • 293 “ Міжнародне право”

отримують додатково кваліфікацію “Перекладач”

 

Закрити меню