English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

Завдання і засади роботи кафедри

Кафедра іноземних мов Факультету міжнародних відносин забезпечує викладання європейських мов на кафедрах Міжнародного права та порівняльного правознавства; Міжнародного туризму та країнознавства; Журналістики; Реклами і зв’язків з громадскістю; Міжнародних економічних відносин і бізнесу; Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій за ступенями вищої освіти Бакалавр і Магістр. Кафедра іноземних мов визначає володіння іноземними мовами як один із пріоритетів і основних механізмів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій в межах європейського та світового простору.

Навчання іноземних мов здійснюється у міждисциплінарній співпраці з науково-педагогічними працівниками кафедр професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов забезпечують спеціальну мовну підготовку майбутнього фахівця, враховуючи особливості його основної майбутньої професії.

Науковий доробок науково-педагогічних працівників кафедри є основою якісної підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки, міжнародного права, міжнародних відносин, суспільно-політичних наук, підприємництва, фінансів, туристичного обслуговування, журналістики.

Викладання іноземних мов спрямовано на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійній та соціально-громадській сферах спілкування.

Навчальний процес забезпечують 21 кваліфікований викладач кафедри, серед них 5 кандидатів наук, 4 доцентів, 16 старших викладачів.

Важливе місце в житті кафедри займає науково-дослідна робота. Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є аналіз актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою «Місце інноваційних комунікацій у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців напрямку Міжнародні відносини».

Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, а також доповідей на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.

Після першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти спеціальностей:
291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”
292 “Міжнародні економічні відносини”
293 “Міжнародне право”
отримують додатково кваліфікацію “Асистент перекладача”.

Після другого (магістерського) рівня вищої освіти студенти спеціальностей:
291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”
292 “Міжнародні економічні відносини”
293 “ Міжнародне право”
отримують додатково кваліфікацію “Перекладач”.

 

Закрити меню