English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Дудник Іван Миколайович

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6565-158X

ПосадаЗавідувач кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1977 рік

Спеціальність: географія, економічна та соціальна географія

Кваліфікація:  географ, викладач географії

У форматі 1977-1980 – учитель географії Поліської середньої школи Житомирської області; 1980-1981 ст.економіст по праці Полтавського облвиконкому; 1981-2002 – асистент , ст.викладач, доцент, професор, зав кафедри Полтавського кооперативного інституту;  2002-2003 – проректор з наукової роботи Полтавського інституту бізнесу МНТУ; 2003-2005 – професор кафедри туризму КиМУ; 2006 р. по теперішній час – професор, зав кафедри міжнародного туризму та країнознавства (2020р.) НАУ

Тема «Географічні дослідження для цілей планування комплексного розвитку сільського адміністративного району

Спеціальність: 11.00.02 – Економічна та соціальна географія

Науковий керівник: доцент Мохначук С.С.

Дисертація захищена 26.05.1985, Київський державний університет імені Тараса Шевченка 

Тема «Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико методологічні основи»

Спеціальність11.00.02 – Економічна та соціальна географія

Науковий консультант : професор Пістун М.Д.

Дисертація захищена 15.10.1988 р., Київський державний університет імені Тараса Шевченка  

Системоутворюючі процеси в туризмі, транспортні системи, регіональний розвиток туризму, методологічні проблеми туризмознавства.

Автор понад 190 наукових праць

 1. Полтавська область: природа,населен-ня, господарство. Навчальний посібник (розділи “Сільське госпо-дарство”,”Транспорт”). Полтава, 1993,с. 181-188. 
 2.  Природокористування:еколого-економічні основи. Навчальний посібник. Полтава: Астрея,  1994 –148с.
 3. Суспільно-географічні системи низового рівня ( монографія). Полтава: Полтавський літератор, 1997.-249с.
 4. Розміщення продуктивних сил. Курс  лекцій за ред.  Дудника І.М. -Полтава: ПКІ. 2001.-167с.
 5. Територіальна організація послуг. Курс лекцій. Полтава: ПІБ МНТУ, 2002. – 100с.
 6. Регіональна економіка.      Навчальний посібник.  К.: ПП „ППНВ” , 2007. – 158 с.
 7. Вступ до загальної теорії систем. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2008.- 205 с.
 8. Суспільно-екологічне районування території (географічний підхід) Монографія / за ред. І.М. Дудника. К.: ІМВ НАУ, 2011. – 191 с.
 9. Авіатранспортна система України (регіональний аспект): Монографія/ За ред. І.М.Дудника. К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2013. –214 с.
 10. Транспортна географія.Підручник.К.НАУ,2016.-288 с.
 11.  Методологія туризмознавства : географічні аспекти : [монографія] / За заг. ред. д.геогр.н. Дудника І.М. Київ, 2023. 374 с.
 1. Статистика туризму
 2. Організація транспортних послуг в туризмі
 3. Методологія прикладних досліджень в сфері туризму
 4. Туристична регіоналістика
 5. Управління регіональним розвитком туризму
 6. Менеджмент якості авіаційних послуг в туризмі

Член Вченої ради НАУ

Українське географічне товариство

0987366872@ukr.net

Беркова Оксана Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:  закінчила Київський Міжнародний Університет Цивільної Авіації

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

Кваліфікація:  Магістр з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Національний Авіаційний Університет

«Регіональні природоохоронні індикатори сталого розвитку» спеціальність  08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Регіональні природоохоронні індикатори сталого розвитку. Питання розвитку в’їздного туризму в рамках сталого розвитку держави.

Автор понад 100 наукових праць

 1. Фокін С. П., Беркова О. П., Борисюк О. А., Бут М. Г. Подієвий туризм Німеччини: досвід для України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль, 2023. №1 (54). С. 148-157. DOI: 10.25128/2519-4577.23.1.16.
 2. Berkova O., Borisyuk O. Marketing in the study of regional tourist markets. Вісник Одеського національного університету. серія: Економіка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Том 28. Вип. 2 (96). С. 25-30.
 3. Беркова О. П., Борисюк О. А. Роль маркетингових досліджень регіональних туристичних ринків. Економіка та суспільство: електронний журнал. 2023. №48. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2203. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-48-2.
 4. Дудник І. М., Беркова О. П, Борисюк О. А. Регіональна система туристичних послуг як об’єкт міждисциплінарного дослідження. Географія та туризм: науковий журнал. Київ, 2022. Вип. 70. С.10-15. DOI: 10.17721/2308-135X.2022.70.10-15.
 5. Competitiveness of Hotel, Restaurant and Tourism Business: Factors and Tools / Hanna MASHIKA, Olha KUDRINA, Almagul NURGALIYEVA, Oksana BERKOVA, Tetiana METIL, Viktor NOVICHKOV. GeoJournal of Tourism and Geosites. Year XIV, 2021 / 2 supplement, V. 36. P. 681-687. URL: https://gtg.webhost.uoradea.ro/last.html. DOI: 10.30892/gtg.362spl16-698.
 6. Беркова О. П. Тенденції  використання маркетингових технологій в туристичній сфері в умовах COVID-19. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія: «Економічні науки». 2020. №11(43). Т.2. С. 21-27.
 7. Беркова О. П. Опис туристичної діяльності для потреб бухгалтерського обліку. Стратегія розвитку України: наук. журн. Київ : НАУ, 2019. №2. С. 105-110.
 8. Беркова О., Борисюк О., Дудник І. Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу. Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2019. Вип. 1 (74). С. 75-81. DOI: 10.25128/2519-4577.23.1.16. 
 9. Беркова О.П. Основні аспекти сталого розвитку туризму на регіональному рівні О.П. Беркова// ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», присвячена 90-річчю Національного авіаційного університету Конференція відбудеться (11-12 травня).- К., 2023.-С.146-153.
 10. Беркова О.П. Позитивні та негативні економічні виміри туризму в україні та світі/ О.П. Беркова// ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу  об’єднаних територіальних громад» в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest» (26-28 травня).- Гайворон, 2023.- С. 47-53.

«Менеджмент у туризмі», «Маркетинг в  туризмі», «Бухгалтерський облік в туризмі», «Маркетинг».

imv2008@ukr.net

Борисюк Оксана Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Освіта:  закінчила Український державний педагогічний університет ім М.П. Драгоманова, 1994 та Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК», 2004

Спеціальність: «Географія-біологія», «Педагогіка вищої школи»

Кваліфікація:  вчитель географії та біології, :  викладач університетів та вищих навчальних закладів

З 2005 р. по 2009 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту освіти Університету економіки та права «КРОК».

З 01.09.2009 р. працює на кафедрі країнознавства і туризму ІМВ НАУ

«Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)»  захищена у 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із спеціальності 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Територіальна організація туризму та його авіатранспортної  інфраструктури; ресторанне господарство, гастрономічний туризм

Автор понад 40 наукових праць, 1 монографії

 1. Борисюк О.А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку / О.А.Борисюк // Географія та туризм: зб. наук. праць.– К.: Альтер-прес, 2015. Вип. 33. С.29-37.
 2. Борисюк О.А. Інноваційні тренди в конкурентних реаліях ресторанного господарства / О.А.Борисюк // Географія і сучасність: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Вип.33. С.196-203
 3. Борисюк О.А. Міжнародний туризм в контексті сучасного безпекового виміру / О.А.Борисюк, І.В.Заря // Географія і туризм : зб. на-ук. праць. – К.: Альфа-ПІК, 2017. Вип. 37. С.3-14
 4. Борисюк О.А. Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу / О.А.Борисюк, І.М.Дудник, О.П.Беркова// Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2019. Вип. 1 (74). С. 75-82.
 5. Borisyuk O. Web technologies for marketing strategy of industrial tourism development / Borisyuk O., Komarnitskyi I., Khanenko A., Horchynskyi S., Popovych S.// Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2022. № 6. Р. 1594-1603.
 6. Борисюк О.А. Regional system of tourist services as a subject  of interdisciplinary study  / О.А.Борисюк, І.М.Дудник, О.П.Беркова // Географія і туризм : зб. наук. праць. К.: Альфа-ПІК, 2023. Вип. 70. С.10-15.
 7. Борисюк О.А. Роль маркетингових досліджень регіональних туристичних ринків / О.Беркова, О.Борисюк // Економіка та суспільство: електронне видання. О.: Видавничий дім «Гельветика». 2023. Вип. 48.
 8. Borisyuk O. Marketing in the study of regional tourist markets / O.Berkova О. Borisyuk // Вісник Одеського національного університету. Економіка. О.: Видавничий дім «Гельветика». Т.28 Вип.2 (96). С. 25-30
 9. Борисюк О. Подієвий туризм Німеччини: досвід для України /О.Беркова, О.Борсюк, М.Бут, С.Фокін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль, 2023. № 54 (1)  . С. 148-157.
 10. Борисюк О. Географічна інтерпретація туристичного процесу / О.Борисюк, І.Дудник, В.Сайчук // Економічна і соціальна географія. Видавець: КНУ імені Тараса Шевченка Вип.89. С. 42-52

«Країнознавство», «Комунікативний менеджмент», «Організація ресторанної господарства», «Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг»

marina.rudneva@gmail.com

Бут Марина Григорівна

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Освіта: закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет. 2009 рік.

Спеціальність: «Економічні і соціальна географія»

Кваліфікація: магістр з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджер освіти, викладач.

2014р. – 2018рр.  – доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій.

З 2018 р.- …  – старший викладач кафедри міжнародного туризму та країнознавства ФМВ НАУ

З 2018 р. – автор власного блогу про туризм та подорожі: https://rajdo.blog

«Географія виноробних кластерів світу», за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Країнознавство, винний та гастрономічний туризм, геоінформаційні технології, перцепційна географія.

Автор понад тридцяти наукових праць. Серед них:

 1. Руднєва М. Г. Кластери, як об’єкт вивчення країнознавства / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С.76-79.
 2. Руднєва М. Г. До питання про дефініції поняття «кластер» / М. Г. Руднєва // Економічна та соціальна географія: [наук. зб. / ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип. 60. – С.55-62.
 3. Руднєва М. Г. Функціональна структура виноградарсько-виноробного кластеру Криму – суспільно-географічний аспект / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С.164-171.
 4. Руднєва М. Г. Сучасний стан виноградарсько-виноробого комплексу та винного ринку – суспільно-географічний аспект / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: наук. зб. / [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.].– К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 267-275.
 5. Руднєва М. Г. Виноградарсько-виноробний кластер Бордо – суспільно-географічна характеристика / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: наук. зб. / [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 23. – С. 184-190.
 6. Руднєва М.Г., Актуальні проблеми управління виноградно-виноробних комплексів // Монографія, Розділ 1, С.5-61 Камянець-Подільський, 2014
 7. Руднєва М. Г. Винний туризм Молдови / М. Г. Руднєва, В. І. Ємцев, Д. І. Басюк. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. — Т. 21, № 2. – С. 176–182.
 8. Перспективи розвитку нових видів туризму в межах Волинського прикордоння (на прикладі с. Хворостів) / Г. В.Копачинська, Р. Р. Мазурець, М. Г. Руднєва, І. В. Агапова. // Географія та туризм. – 2016. – №35.
 9. Руднєва М.Г. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Пирятинському районі Полтавської області // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія / [колектив авторів] за наук.ред. Д.І. Басюк. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – С.241-251.
 10. Руднєва М. Г. Інформаційні методи і технології в туризмі / Марина Григорівна Руднєва. // Стратегія розвитку України. – 2019. – №1. (У друці)

«Географія туризму», «Глобальні дистриб’юторські системи», «Інформаційні технології в туризмі»

Вишневський Віктор Іванович

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hGqYqvkAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2900-1598

Профіль Scopus/WoS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35756707600https://publons.com/researcher/3099174/viktor-vyshnevskyi

Посадапрофесор

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Освіта:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет, 1979 р.

Спеціальність: «Гідрологія»

Кваліфікація:  географ-гідролог

1987–2003 рр. – старший, з 1993 р. – провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту,

2003–2010 рр. – доцент, з 2004 р. – професор  Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського славістичного університету,

З 2010 р. – професор кафедри країнознавства і туризму НАУ,

з 2019 р. – кафедри міжнародного туризму та країнознавства НАУ

Одеський національний ун-т ім. І. Мечникова 2008–2010 рр.

Тема “Гідравлічні особливості великих меліоративних каналів з урахуванням впливу вітру на водну поверхню”

Спеціальність 05.14.09 – гідравліка та інженерна гідрологія

Науковий керівник д. т. н., проф. Алтунін В.С.

Дисертація захищена 23.04.1987 р. у Київському автомобільно-дорожному інституті

Тема “Антропогенний вплив на річки України”

Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник д. геогр. н., проф. Ковальчук І.П.

Дисертація захищена 24.10.2003 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Гідрологія, водне господарство, клімат, туризм

Автор понад 240 наукових праць

 1. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ: Віпол, 2000. 376 с.
 2. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. Київ: Ніка-Центр, 2003.  324 с.
 3. Вишневський В.І., Сташук В.А., Сакевич А.М. Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2011. 188 с. 
 4. Вишневський В.І. Ріка Дніпро. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2011. 384 с. 
 5. Вишневський В.І. Малі річки Києва. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2013. 84 с. 
 6. Вишневський В.І. Екологічний туризм. Навчальний посібник. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2015. 140 с. 
 7. Бабій П.О., Вишневський В.І., Шевчук С.А. Річка Рось та її використання. Київ: Інтерпрес ЛТД, 2016. 128 с. 
 8. Вишневський В.І. Водойми Києва. Київ: Ніка-Центр, 2021. 280 с.
 9. Вишневський В.І., Куций А.В. Багаторічні зміни водного режиму річок України. Київ: Наукова думка, 2022. 252 с.
 10. Вишневський В.І., Доніч О.А., Куций А.В. Клімат Києва та його околиць. Київ: Варто. 2023. 124 с.  
 

Екологічний туризм, всесвітня спадщина і турим, києвознавство, географія світу, екскурсологія

Член Національної спілки журналістів України (з 2007 р.)

Грамота ректора НАУ «За багаторічну плідну працю, сумлінне виконання своїх службових обов’язків та з нагоди 90-річчя Національного авіаційного університету», 07.04.2023 р.

  OleksandrKolotukha@npp.nau.edu.ua

okolotuh@ukr.net

Колотуха Олександр Васильович

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hO-eodMAAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6386-7611

Посада: професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:  Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, географічний ф-т

Спеціальність: «Гідрологія»

Кваліфікація:  Географ-картограф

1982-1986 рік – інструктор Кіровоградської обласної ради по туризму та екскурсіях;

1986-1998 рік – завідуючий відділом, методист Кіровоградської обласної станції юних туристів;

1998-2012 рік – викладач, старший викладач, доцент Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка;

2012-2015 рік – докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2016-2018 рік – доцент, завідувач кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка;

2018-2022 рік – завідувач кафедри, професор кафедри менеджменту, економіки, права та туризму, завідувач кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету;

З 2022 року – професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Національного авіаційного університету.

Кандидат географічних наук. Тема дисертації: «Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку». 

11.00.02 – Економічна та соціальна географія.

Науковий керівник – д.геогр.н. Балабанов Г.В.

Дисертація захищена у 2005 р. в Інституті географії НАН України. 

Доктор географічних наук, Тема дисертації: «Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження».

11.00.02 – Економічна та соціальна географія.

Науковий консультант – д.геогр.н. Любіцева О.А.

Дисертація захищена у 2016 р. в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. 

Академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства

Теорія та практика туризму, рекреаційна географія, географія туризму, географічне краєзнавство, регіональні суспільно-географічні дослідження, педагогіка туризму

Автор понад 230 наукових праць.

 1. Колотуха О.В. Ресурсний потенціал дитячо-юнацького туризму в Україні (монографія). К. : Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді., 2005. 116 с.
 2. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України (монографія). К. : Федерація спортивного туризму України, 2006. 208 с.
 3. Колотуха О.В. Географія дитячо-юнацького туризму в Україні (навчальний посібник). К.: Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, 2008. 278 с.
 4. Колотуха О.В. Геопросторова організація спортивного туризму: Монографія. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015. 448 с.
 5. Колотуха О.В., Колотуха І.О., Соколовський В.А. Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської області: Монографія. Харків: Мачулін, 2019. 164 с.
 6. Колотуха О.В. Спортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). Geo-Hub: науково-освітній веб-портал. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/917.
 7. Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки : [монографія] / За заг. ред. д.геогр.н. О.В. Колотухи. Дніпро : Середяк Т.К., 2020. 288 с. 
 8. Колотуха О., Колотуха І. Географія спортивного туризму та активної рекреації України : [Монографія]. Харків : Мачулін, 2021. 436 с.
 9. Kolotukha O., Myrgorodska О., Pidhirna V., Chubrei О. Ukraine’s potential for active tourism – an attempt at analysis. GeoJournal of Tourism and Geosites, Year XV, vol. 41, no. 2, 2022, p.433-439 (стаття Scopus).
 10. Kolotukha O., Myrgorodska О., Kozynska І., Bozhuk Т. Geographic assessment of obstacles on European rivers for water sports tourism. Journal of Geology, Geography and Geoecology, № 32(2), Р. 295-309. doi:10.15421/112328 (стаття Web of Science)
 
 

Авіатранспортні системи в туризмі; Логістика туризму; Геополітика і туризм; Інноваційні технології в туризмі; Геоглобалістика

Гарант ОНП «Міжнародний туризм та регіональні студії»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Відповідальний за міжнародну діяльність кафедри.

Перший віцепрезидент Федерації спортивного туризму України. 

Майстер спорту України та суддя міжнародної категорії зі спортивного туризму.

Почесні грамоти МОНУ – 4 (1994, 1998, 2003, 2006).

Грамоти МОНУ (2009, 2022).

Нагрудний знак «Відмінник освіти» (1993).

Професійна відзнака Ради з питань туризму та курортів «За сумлінну працю та високий професіоналізм» (2009).

Нагрудний знак ФСТУ «За заслуги в розвитку спортивного туризму» (2019).

Нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю» (2021).

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Тема: «Організація рекреаційно-оздоровчої та туристсько-краєзнавчої діяльності» з 29.05.2018 р. по 27.06.2018 р.

Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти. ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання, університетів, академій та інститутів» з 19.04.2021 по 19.11.2021 р. 

Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень. М. Прага, Чехія. Напрямки стажування «Tourism. Organization of tourist activities. Active tourism. Organization of scientific research. Methodology of scientific research. Scientific research of tourism. Geography of tourism. Tourism as a component of the world economy. Sustainable tourism development. Tourist and recreational country studies. Air transportation. Organization of air travel» з 01.12.2021 по 28.02.2022 р. 

kucherenko1215@ukr/net

Кучеренко Валентина Степанівна

Посадастарший викладач кафедри

Освіта:  Український державний педагогічний університет ім М.П. Драгоманова, 1998, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК», 2003

Спеціальність: «Географія»,  «Педагогіка вищої школи»

Кваліфікація:  вчитель географії,  викладач університетів та вищих навчальних закладів

з 2002 р. по 2006 р. працювала на посаді  помічника проректора з наукової роботи Університету економіки та права «КРОК»;

з 01.09.2006 р. працює на кафедрі міжнародного туризму та країнознавства ФІМВ НАУ

Рекреаційно-туристичні  ресурси та їх використання, рекреаційно-туристичне використання Дніпра.

Автор понад 24 наукових праць.

 1. Кучеренко В.С., Уварова Г.Ш. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наук. праць.  Черкаси: 2017. С.34–39.
 2. Кучеренко В.С.Регіональні «ядра» Дніпровського водного кластеру. Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети: зб. наук. праць. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С. 118-120.
 3. Кучеренко В.С. Рекреаційне  водокористування: чинники, тенденції і географія  розвитку. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : зб. наук. праць.  Переяслав: 2020.  С.13–16.
 4. Кучеренко В.С. Рекреаційно-туристичні ресурси Одеської області, проблеми та перспективи використання. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : зб. наук. праць.  Переяслав: 2021. С.22–24
 5. Кучеренко В.С.  Особливості безпеки туристичних подорожей  авіаційним транспортом. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії  : зб. наук. праць. Переяслав, 2022 р. 98 с.
 6. Кучеренко В.С., Бут М.Г., Фокін С.П. Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму   в Україні на сучасному етапі // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 72/2023. 
 7. Бут М.Г, Фокін С.П., Кучеренко В.С. Винний туризм Чилі. Економіка та суспільство. 2023. № 50. 
 8. Фокін С.П., Сайчук В.С., Кучеренко В.С. Розвиток наукової роботи студентів спеціальності 242 Туризм у Національному авіаційному університеті. Економіка та.
 9. Кучеренко В.С. Аналіз наукових підходів  до визначення рекреаційно-туристичної діяльності. Contemporary International Relations: Toppical Highlghs Of Theory And Practice – 2023: Monograph/ Edited by D.Sc. in Pedagogy, Prof. Nataliia Vasylyshyna. Warsaw. 2023. С.620-647.
 10. Кучеренко В.С., Дудник І.М. Особливості рекреаційно-туристичного  використання  водних ресурсів. Contemporary International Relations: Toppical Highlghs Of Theory And Practice – 2023: Monograph/ Edited by D.Sc. in Pedagogy, Prof. Nataliia Vasylyshyna. Warsaw. 2023. С.620-647.

«Організація рекреаційних послуг», «Туристичне країнознавство», «Організація екскурсійної діяльності»,  «Туристичне краєзнавство», «Рекреалогія».

markhonos_sm@ukr.net

Мархонос Світлана Миколаївна

Посададоцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Освіта:  закінчила  Інститут туризму ФПУ, КНУ ім.Тараса Шевченка (аспірантура)

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікація:  менеджер з туризму

Інститут туризму ФПУ – доцент кафедри економіки і менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і туризму – доцент кафедри економіки і менеджменту

Член вченої ради Київського відділу Українського географічного товариства.

“Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України”

Територіальна організація працересурсного потенціалу туристичної сфери України, управління персоналом туристичної сфери.

Автор понад 30 наукових праць.  Співавтор навчального посібнику «Управління регіональним розвитком туризму», співавтор у колективній монографії «Праця та профспілки у ХХІ столітті»

 1. Мархонос, С. (2023). Оцінка стану та розвитку колективних засобів розміщення у Чеській республіці (ЧР). / Мархонос С.М., Турло Н.П.  // Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-1
 2. Мархонос, С.М. Туризм та його вплив на соціально-економічний розвиток країни (на прикладі Чеської Республіки) України / Мархонос С.М., Турло Н.П.  // Економіка та суспільство. 2023. No 47. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2115
 3. Мархонос, С.М. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств тимчасового розміщення України / Мархонос С.М., Турло Н.П. // Економіка та суспільство. – Вип.34. – 2021. – https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-35
 4. Мархонос, С.М. Вінниця на туристичній мапі України / Мархонос С.М., Турло Н.П. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» – 2020. – № 43. – С. 186-189.
 5. Мархонос, С.М.Туристичний збір як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів / Мархонос С.М., Турло Н.П. // Фаховий збірник наукових праць НАУ “Проблеми системного підходу в економіці”, 2020. –  Вип. 3(77)/2020.  – С.32-39
 6. Markhonos S. International Tourism in the System of Modern Globalization Processes / S. Markhonos, N. Stezhko, Y. Oliinyk, L. Polishchuk, I. Tyshchuk, A. Parfinenko // International Journal of Management (IJM), 11 (3), 2020, pp. 97–106. (Scopus)
 7. Мархонос С.М. Безробіття в Україні та розвиток туризму як фактор його зниження // Мархонос С.М., Турло Н.П.//Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2019. – Вип. 6-2019. С.36-40.
 8. Мархонос С.М. Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку готельного господарства України // Мархонос С.М., Турло Н.П.//Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14 (2). С. 35-39.
 9. Мархонос С.М. Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні // Мархонос С.М., Турло Н.П.// Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. К.: НДЕІ, 2015. Вип. 1. С. 95-98.
 10. Мархонос С.М Діагностика трансформації готельного господарства міста Києва // Мархонос С.М., Турло Н.П.// Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_40.pdf. 

«Організація готельного господарства», «Туроперейтинг», «Стандартизація», «Сертифікація та ліцензування в туризмі»

Пестушко Валерій Юрійович

Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gzDWzV8AAAAJ&hl=uk

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8812-055

Посадапрофесор кафедри

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання:  доцент

Освіта:  Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 1976 р.

Спеціальність: «Географія-біологія»

Кваліфікація: Вчитель географії-біології середньої школи

1976-1977 рр. працював учителем географії в школі м. Ки-єва

1977-1978 рр. проходив короткострокову службу в армії

1978-1981 рр. працював в Українському філіалі централь-ного науково-дослідного інституту комплексного викорис-тання водних ресурсів

1981-1983 рр. – в Секторі географії Морського гідрофізич-ного інституту АН УРСР

1983-1986 рр. навчався в аспірантурі Сектора географії

1986-1990 рр. – інженер, старший інженер, молодший нау-ковий співробітник, науковий співробітник Сектора геогра-фії

1990-1999 рр. – асистент, старший викладач, доцент, заві-дувач кафедри фізичної географії Національного педагогіч-ного університету ім. М.П. Драгоманова

1999-2002 рр. докторант цієї кафедри

З 2006 р. – доцент кафедри міжнародного туризму та краї-нознавства Національного авіаційного університету.

З 2022 р. – професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Національного авіаційного університету

Ландшафтний аналіз потенціала продуктивності сільського-сподарських земель (на прикладі Чернігівського Полісся).

Спеціальність: 11.00.01- фізична географія, геофізика та ге-охімія ландшафтів

Науковий керівник: д.г.н., професор Галицький В.І.

Інститут географії НАН України, 1988 р. 

Викладав за запрошенням у Київському національному уні-верситеті ім. Тараса Шевченка, а також в Університеті КРОК.

Міжнародний туризм, міжнародний туристичний бізнес, географія туризму.

Автор понад 180 наукових праць

 1. Пестушко В.Ю. Географія України. Я пізнаю світ. Дит. енцикл. К.: Школа, 2004. 382 с.
 2. Пестушко В.Ю., Уварова Г. Ш. Географія материків і океанів. 7 клас. Методичний посібник для вчителя.  Хар-ків : Веста: Видавництво «Ранок», 2004. 224 с. З грифом МОН України.
 3. Пестушко В.Ю. Географія у незвичному ракурсі: Неспо-дівані запитання, цікаві завдання, пізнавальні відповіді. Навчально-методичне видання. К.: Ґенеза, 2006. 160 с. З грифом МОН України.
 4. Пестушко В.Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І. Географія: підручник для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти. К, 2018. 192 с. З грифом МОНУ України.
 5. Пестушко В.Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І. Географія: підручник для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. К, 2019. 160 с. З грифом МОНУ України.
 6. Пестушко В.Ю. Авіаційні пасажирські перевезення і ту-ризм: особливості взаємодії. // Географія та туризм: на-ук. зб. К.: Альфа-ПІК, 2018. Вип. 44. С. 3-12. 
 7. Пестушко В.Ю. Макроекономічна роль туризму: сучасні реалії країн світу. // Науковий вісник Ужгородського на-ціонального університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 29/2020. С. 114-119.
 8. Пестушко В.Ю. Сучасні реалії міжнародного туризму та міжнародного туристичного  бізнесу // Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph. Lodz, 2021. P. С. 213-229.
 9. Пестушко В.Ю. Тенденції розвитку міжнародного тури-зму // Methods of improving the economy, tourism and management: collective monograph. Boston, 2023. Р. 551-560.
 10. Пестушко В.Ю. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Магістр» спеціа-льності  242 «Туризм». К.: НАУ, 2023. 28 с. 

Основи туризмознавства
Географія туризму
Туристичне краєзнавство
Основи міжнародного туризму
Міжнародний туристичний бізнес
Організація міжнародного туризму

Куратор 213 ТУ.

Член фахової науково-методично-редакційної секції №11 «Міжнародні відносини та туризм» Науково-методично-редакційної ради Національного авіаційного університету (наказ №093/од 13.03.2023 р.).

Відповідальний по кафедрі за звʼязки зі стейкхолдерами, укладання угод та договорів з підприємствами. Відповідальний за сайт кафедри.

Член предметної комісії з географії НАУ під час вступних іспитів абітурієнтів.

Член Асоціації вчителів географії України
Член Українського географічного товариства (УГТ).

Подяка ректора, 2021

Нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю», 2022 р.

Грамота ІМВ НАУ, 2023 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра країнознавства та туризму з 22.11.18 по 22.12.18. Тема стажування: «Особливості організації навчальної та виробничої практики». Посвідчення № 63

ФОП Авраменко Я О. «Турагенція YaTravel». Тема: «Технологія співпраці українських турагентств з туроператорами-партнерами». Довідка.

saychuk@nau.edu.ua

Сайчук Віктор Степанович

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Науковий ступінь:  кандидат географічних наук

Освіта: закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальність:  економічна та соціальна географія

Кваліфікація:  магістр економічної та соціальної географії, соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач

З 09.2012 – Доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

10.2008-01.2012 – Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.2005-10.2009 – Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області – начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин (державний службовець 12 рангу).

09.2004-10.2005 – Спеціаліст І категорії відділу соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності, зайнятості управління праці та соціального захисту населення Полонської райдержадміністрації Хмельницької області

04.2004-02.2007 – Викладач Полонського локального центру дистанційного навчання Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (на умовах погодинної оплати праці)

09.2000-05.2007 – Вчитель економіки Полонської гімназії Хмельницької області (з 09.2004 по 05.2007 – за сумісництвом)

09.1995-06.2000 – Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидат географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія, дисертація на тему «Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз», науковий керівник – д-р геогр. наук, проф. Мезенцев К.В.

Методологія та методика наукових досліджень, організація туризму, економіка та географія праці, регіональне прогнозування та програмування, соціальна політика та соціально-трудові відносини

Автор та співавтор 80 наукових праць, з яких 2 колективні монографії, 1 навчальний посібник, близько 30 статей у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях.

Основні наукові праці:

 1. Сайчук В. С., Дудник І.М., Фокін С.П. Медичний туризм в кризових умовах: чинники та перспективи. Економіка та суспільство: електронний журнал. 2023. №54.
 2. Troian M., Prokopenko O., Järvis M., Saichuk V., Komarnitskyi I., Glybovets V. (2023). International Marine Tourism: Trends and Prospects for Sustainable Development. Pomorstvo : Scientific Journal of Maritime Research, 2023, Vol. 37, №1, рр. 23-31. https://doi.org/10.31217/p.37.1.3. (Scopus, Web of Science).
 3. Logistics management of health resorts and tourism facilities / Avaz Kazakov, Hanna Mashika, Stefaniia Mosiiuk, Serhii Voitovych, Hennadii Sorokoumov and Viktor Saichuk // Review of Economics and Finance, 2023, Vol. 21, No. 1, pp. 609-615. (Scopus).
 4. Дудник І.М., Борисюк О. А., Сайчук В. С. Особливості менеджменту якості авіаційних послуг в туризмі. Економіка та суспільство: електронний журнал. 2023. №51. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2516 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-51-62.
 5. Дудник І., Борисюк О., Сайчук В. Географічна інтерпретація туристичного процесу. Економічна та соціальна географія / [Ред. кол.: К.В.Мезенцев (гол. ред.), О.М. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. 2023. Вип. 89. С. 42-52. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2023.89.42-52.
 6. Дудник І. М., Пестушко В. Ю., Сайчук В. С. Особливості туристичних дестинацій локального рівня як географічних об’єктів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль, 2023. №1 (54). С. 109-114. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.11.
 7. Фокін С. П., Сайчук В. С., Кучеренко В. С. Розвиток наукової роботи студентів спеціальності 242 Туризм у Національному Авіаційному Університеті. Економіка та суспільство: електронний журнал.2023. №50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-33.
 8. Сайчук В. С., Дудник І. М., Пестушко В. Ю. Проблеми визначення об’єкта музейного туризмознавства. Економіка та суспільство: електронний журнал.2023. №50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2349.
 9. Influence of structural age shifts of population on sectoral structure of employment / Liubov Vodianka, Andrii Antokhov, Natalіia Podluzhna, Iryna Antokhova, Viktor Saichuk, Zoriana Kobelia // Studies of Applied Economics (special issue “Innovation in the Economy and Society of the Digital Age”). 2021. Vol. 39. №5. DOI: 10.25115/eea.v39i5.5018 (Scopus, Web of Science).
 10. Сайчук В. С., Ткачук Л. М. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристично-рекреаційного комплексу України: перспективи розвитку кластерів медичного туризму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль, 2019. № 2 (47). С. 109-115. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.3.13.

«Основи наукових досліджень», «Організація туристичних подорожей», «Релігійний туризм», «Музейна справа».

sfokin@bigmir.net

Фокін Сергій Павлович

Посада: доцент кафедри країнознавства і туризму

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук 

Вчене звання:  доцент 

Освіта: закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1979 р. 

Спеціальність: «Географія»

Кваліфікація:  «Географ. Викладач. Фізико-географ»

У 1978 – 1994 рр. працював керівником туристського гуртка Будинку піонерів, а згодом Будинку дитячої творчості Радянського району м. Києва.

За сумісництвом 1979 по 1988 рр. викладав на  кафедрі фізичного виховання Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; очолював збірну команду університету зі спортивного орієнтування.

Працював вчителем ліцею «Гранд», заступником головного редактора газети у видавництві «Шкільний світ».

З 2001 по 2006 рр. викладав у Київському університеті туризму, економіки і права.

Доцент КУТЕП по кафедрі фізичного виховання і спортивного туризму (2003).

З 2006 року за часів заснування до теперішнього часу працює на кафедрі країнознавства і туризму Інституту (факультету) міжнародних відносин НАУ.

Дійсний член Українського географічного товариства. Академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Кандидат у майстри спорту. Інструктор лижного, пішохідного, шкільного туризму.

«Туристсько-краєзнавча діяльність як засіб розвитку пізнавальної активності підлітків», 1994 р.

У 2005 р. пройшов нострифікацію на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «теорія та методика виховання».

Автор 108 наукових праць

 1. Некоторые особенности лексики и терминологии туризма. – Комрат : КГУ, 2018 (Tipogr. “A & V Poligraf”). – 282 p. :
 2. Forward-looking applications of lightweight aircraft in tourism development The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018

3 Міжкультурна вербальна комунікація у туризмі Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: Мат. Між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10-11 квіт. 2019 р. / МОН України. – Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2019.

Автор 4 навчальних посібників для студенів ВНЗ спеціальності «туризм». Навчально-методичного посібника «Спортивний туризм», навчальних посібників «Спортивний туризм», «Діяльність туристської самодіяльної організації», «Громадські туристичні організації».

«Історія туризму», «Спортивний туризм», «Громадські туристичні організації», «Організація анімаційної діяльності», «Туризмологія».

Закрити меню