English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

dudnik_ivan@ukr.net

Дудник Іван Миколайович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Київський держуніверситет ім. Т.Г.Шевченка, 1977

Спеціальність: географія, економічна географія

Кваліфікація:  географ, викладач географії

Географмческие исследования для целей планирования комплексного развития сельского административного района

Прогнозування низових суспільно- географічних систем: теоретико-методологічний аспект

географічні проблеми управління регіональним розвитком, суспільно-геграфічні системи та процеси, регіональні туристичні системи

автор понад…190 наукових праць

 1. Полтавська область: природа,населення, господарство. Навчальний посібник (1991)
 2. Природокористування: еколого-еко-номічні основи. Навчальний посібник (1994)
 3. Низова демогеографічна система / монографія /
 4. Розміщення продуктивних сил. Курс  лекцій за ред.  Дудника І.М.(2001)
 5. Територіальна організація послуг.Курс лекцій (2002)
 6. Регіональна економіка. Навчальний посібник (2007)
 7. Основи теорії систем і системний аналіз: курс лекцій (2009)
 8. Авіатранспортна система України (регіональний аспект): Монографія/ За ред. І.М.Дудника (2013)
 9. Т ранспортна географія. Підручник.(2016)Гриф МОНМС лист №1/11-2323 від 21.02.2012

Статистика туризму, Організація транспортних послуг в туризмі, Управління якістю туристичних послуг, Транспортні системи в туризмі

0987366872@ukr.net

Беркова Оксана Петрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: к.е.н.

Вчене звання: доцент

Освіта:  закінчила Київський Міжнародний Університет Цивільної Авіації

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

Кваліфікація:  Магістр з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Національний Авіаційний Університет

«Регіональні природоохоронні індикатори сталого розвитку» спеціальність  08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Регіональні природоохоронні індикатори сталого розвитку. Питання розвитку в’їздного туризму в рамках сталого розвитку держави.

Автор понад 100 наукових праць

 1. Беркова О.П. Брендинг як важливий фактор конкурентних переваг і доходів регіональної та міської економіки /О.П. Беркова, М.М. Коновальчук // Наукова думка сучасності і майбутнього: Зб. наук. праць XV Всеукраїнської практично – пізнавальної конференції (27 листопада – 7 грудня 2017 р.). – Дніпро, 2017. – Т.1. – С. 76 -78.
 2. Беркова О.П. Застосування директ – маркетингу в сфері туристичних послуг / О.П. Беркова // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Зб. наук. праць XII Міжнародної науково – практичної конференції (29 грудня 2017 р.). – Київ – Будапешт – Відень, 2017. – С. 7-10.
 3. Беркова О.П. Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні /О.П. Беркова, А.Г. Чочуа // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2017. – Вип. 40. – С.49 -56. (фахове видання, а також входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)
 4. Беркова О.П. Вплив туристичної діяльності на розвиток економіки України / О.П. Беркова // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація: матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції (14 грудня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 32 – 33.
 5. Беркова О.П. Рекреаційний потенціал Житомирської області: тенденції, проблеми, перспективи його використання / О.П. Беркова // Стратегія розвитку України: наук. журн.- К.: НАУ, 2018.-№1 .- С. 81-86. (фахове видання).
 6. Berkova О. P.  Ukrainian tourist market monitoring / О. P.  Berkova, O. A. Borisyuk, // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р.10.4.
 7. Беркова О.П. Актуальні проблеми туристичної галузі України та шляхи їх вирішення за умов трансформацій соціально-економічного середовища /О.П. Беркова // Географія та туризм: Наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42. – С.23-28.(фахове видання, а також входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus).
 8. Беркова О.П. Функціонування та фактори формування регіонального туристичного ринку України в умовах децентралізації економічних відносин / О.П. Беркова // Стратегія розвитку України: наук. журн.- К.: НАУ, 2018.-№2 .- С.61-66. (фахове видання)
 9. Беркова О.П. Комплекс маркетингу туристичного продукту в подієвому туризмі / О.П. Беркова, Є.М. Алабаш // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.2.-С.112-116.
 10. Беркова О.П. Нейромаркетинг, як інноваційний вид маркетингу / О.П. Беркова, А.В. Калита // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.2.-С.116-119.
 

«Менеджмент у туризмі», «Маркетинг в  туризмі», «Бухгалтерський облік в туризмі», «Маркетинг».

imv2008@ukr.net

Борисюк Оксана Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Освіта:  закінчила Український державний педагогічний університет ім М.П. Драгоманова, 1994 та Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК», 2004

Спеціальність: «Географія-біологія», «Педагогіка вищої школи»

Кваліфікація:  вчитель географії та біології, :  викладач університетів та вищих навчальних закладів

З 2005 р. по 2009 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри менеджменту освіти Університету економіки та права «КРОК».

З 01.09.2009 р. працює на кафедрі країнознавства і туризму ІМВ НАУ

«Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження)»  захищена у 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із спеціальності 11.00.02 «Економічна та соціальна географія»

Територіальна організація туризму та його авіатранспортної  інфраструктури; ресторанне господарство, гастрономічний туризм

Автор понад 40 наукових праць, 1 монографії

 1. Інноваційні тренди в конкурентних реаліях ресторанного господарства. Географія і сучасність: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип.33. – С.196-203 .
 2. Підходи до аналізу економічної безпеки у ресторанному бізнесі. Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України: наук.- практ. конф., 24-25 вересня 2015 р.: тези доп.– К., 2015.– С.186-188.
 3. Алгоритм дослідження рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем. АВІА-2017; ХІІ міжнародна науково-технічна конференція [Електронний ресурс]. – Секція.34.–К.: НАУ, 2017.– С.34.5-34.9. Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/2017/AVIA_2017pdf
 1. Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу. Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2019. – Вип. 1 (74). – С. 75-82.

«Країнознавство», «Комунікативний менеджмент», «Організація ресторанної господарства», «Актуальні проблеми національного ринку туристичних послуг»

vishnev.v@gmail.com

Вишневський Віктор Іванович

Посада:професор

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання:  професор

Освіта:  закінчив у 1979 р. Київський державний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальність: «Гідрологія»

Кваліфікація:  географ-гідролог

1981–1986 – Інститут гідротехніки і меліорації,
1986–1987 – Інститут гідробіології НАН України
1987–2003 – Український наук.-досл. гідрометеорологічний ін-т,
2003–2010 – Київський славістичний ун-т,
2010 – до теперішнього часу – НАУ

Одеський національний ун-т ім. І. Мечникова 2008–2010 рр.

«Особливості великих меліоративних каналів в умовах впливу вітру на водну поверхню» 

«Антропогенний вплив на річки України»  

Гідрологія, водне господарство, екологія, туризм

Автор понад 240 наукових праць

 1. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. К.: Віпол, 2000. 376 с.
 2. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. К.: Ніка-Центр, 2003. 324с.
 3. Вишневський В.І. Дніпро біля Києва. К.: Інтерпрес ЛТД, 2005. 100 с.
 4. Вишневський В.І. Екологічний атлас Києва. К.: Агенство Інтермедіа, 2006. 60 с. (співавтори Азманова Н.В., Акімов І.А. та ін.).
 5. Вишневський В.І., Сташук В.А., Сакевич А.М. Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра. К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. 188 с.
 6. Вишневський В.І. Ріка Дніпро. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. 384 с.
 7. Вишневський В.І. Малі річки Києва. Видання друге уточнене і доповнене. К.: Інтерпрес ЛТД, 2013. 84 с.
 8. Вишневський В.І. Екологічний туризм. Навчальний посібник. К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.
 9. Бабій П.О., Вишневський В.І., Шевчук С.А. Річка Рось та її використання. К.: Інтерпрес ЛТД, 2016. 128 с.
 10. Вишневський В.І., Шевчук С.А. Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях водних об’єктів України. К.: Інтерпрес ЛТД, 2018. 116 с.
 

Екологічний туризм, Екскурсологія,  Всесвітня спадщина і туризм

kucherenko1215@ukr/net

Кучеренко Валентина Степанівна

Посадастарший викладач кафедри

Освіта:  Український державний педагогічний університет ім М.П. Драгоманова, 1998, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права КРОК», 2003

Спеціальність: «Географія»,  «Педагогіка вищої школи»

Кваліфікація:  вчитель географії,  викладач університетів та вищих навчальних закладів

з 2002 р. по 2006 р. працювала на посаді  помічника проректора з наукової роботи Університету економіки та права «КРОК»;

з 01.09.2006 р. працює на кафедрі міжнародного туризму та країнознавства ФІМВ НАУ

Рекреаційно-туристичні  ресурси та їх використання, рекреаційно-туристичне використання Дніпра.

Автор понад 24 наукових праць.

 1. Рекреаційне використання Дніпра у межах столичного міста. Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: зб. наук. – Черкаси: Брама – Україна, 2014. – С. 274 – 279
 2. «Кластерний підхід» в економіко-географічних дослідженнях. Економічна теорія та освіта ХХІ століття : зб. наук. праць. – К. КРОК, 2015. – С. 136–139.
 3. Дніпровський кластер водного туризму. Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2016. – С. 64-82
 4. Регіональні «ЯДРА» Дніпровського водного кластеру. Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VIII міжнародної  науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 року). Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С. 118-120.
 5. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі. /Уварова Г.Ш., Кучеренко В.С. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: зб. наук. праць. – Черкаси: 2017. –С.34–39.
 

«Організація рекреаційних послуг», «Туристичне країнознавство», «Організація екскурсійної діяльності»,  «Туристичне краєзнавство», «Рекреалогія».

markhonos_sm@ukr.net

Мархонос Світлана Миколаївна

Посададоцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Освіта:  закінчила  Інститут туризму ФПУ, КНУ ім.Тараса Шевченка (аспірантура)

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Кваліфікація:  менеджер з туризму

Інститут туризму ФПУ – доцент кафедри економіки і менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і туризму – доцент кафедри економіки і менеджменту

Член вченої ради Київського відділу Українського географічного товариства.

“Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України”

Територіальна організація працересурсного потенціалу туристичної сфери України, управління персоналом туристичної сфери.

Автор понад 30 наукових праць.  Співавтор навчального посібнику «Управління регіональним розвитком туризму», співавтор у колективній монографії «Праця та профспілки у ХХІ столітті»

 1. Мархонос С.М., Турло Н.П. Діагностика стану безробіття в Україні та фактори зниження його рівня // Вісник АПСВТ. – − № . С.
 2. Мархонос С., Турло Н.П. Вебінари як спосіб налагодження комунікацій в туристичній сфері // Науково-практична конференція «Актуальні питання туризмології та туристичної практики» 18 квітня 2019 р. м. Київ Академія праці соціальних відносин і туризму.
 3. Markhonos, S. M., Turlo, N.P. Real time online meetings as the way of improving communications in touristic sphere //XIV Міжнародна науково-технічна конфренція «АВІА-2019» 23.04.2019 м. Київ Національний авіаційний університет
 4. Рекреаційні комплекси України: передумови створення та напрями розвитку / Мархонос С.М., Турло Н.П. // Приазовський економічний вісник. – 2017 – Вип.2(02), С.118-122.
 5. Мархонос С.М. Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку готельного господарства України / Мархонос С.М., Турло Н.П. // Науковий вісник Ужгородського національного університету – 2017 – Вип.14(2), С. 35-40.
 6. Рекреаційні комплекси України, умови їх створення. (Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5-6 квітня 2017 р. – Київ: КРОК, 2017. – Ч. – С. 349-350
 7. Тенденціїрозвиткуготельногогосподарствам. Києва / Development of social and economic systems in a global competitive environ-ment International Scientific-Practical Conference 26 February 2016, Moldova: Moldova State University Faculty of Economic Sciences, 2016. – P. 88-91
 8. Kyiv hotel industry as an integral part of economic complex of the capital. (Innivative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world International Scienti-fic-Practical Conference 30 June 2016, Lisbon: Baltija Publishing. – Р. 129-131
 9. Роль туризму у зниженні рівня безробіття в Україні (Авіа-2015 : матеріали Міжн. наук.- практ. конф., м. Київ, 28–29 квітня 2015 р. – С. 34.1–34.4.
 10. Готельне господарство м.Києва як невід’ємна складова світової індустрії гостинності (Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС /Зб. тез. –К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2015. – С. 48-50
 11. Diagnostics of Kyiv hotel industry development (6-а міжнародна ювілейна до 55 річчя ЧДТУ науково-практична конференція “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання 26-27 березня 2015 року» Черкаси.
 12. Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні (Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць / Наук.ред. І.Г. Манцуров. – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2015 – Вип.. 1 – С. 95-98
 13. Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства міста Києва (Матеріали ІІ-ї Всеукр.наук-практ. конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: збірник тез-доповідей (1-а частина ). – Миколаїв: ВП «МС КНУКІМ», 2014. – С. 31-34
 14. Діагностика трансформації готельного господарства міста Києва. (Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/euipdf
 15. Фактор розвитку туристичної сфери у зниженні рівня безробіття у Львівській області (Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/euipdf
 16. Региональный анализ подготовки специалистов для туристической сферы Украины. (Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: [Электронный ресурс]. – Материалы V Международной Интернет-конференции 28 января – 25 апреля 2014 г./ Под общей ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Н. Артёмовой, к.т.н., доц. Н.В. Глебовой. – Орёл: Госуниверситет – УНПК, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С.466-470
 17. Оцінка інвестиційної привабливості туристичної сфери Черкаської області. (Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 20-21 березня 2014 року, м.Черкаси: у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун-т.-Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 40-42
 18. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку готельного господарства Львівської області. («Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності»: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 брезня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014.- С. 351-356
 19. Кадрове забезпечення туристичної сфери України. (Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку [Текст]: Матеріали / 1-ї Міжнар.наук.-практ. конс. (1-2 листоп., м.Черкаси) / ЧНУ ім.Б.Хмельницького, Черкаська облдержадміністрація [та ін.]-Черкаси: Брама-Україна, 2012.-С.403-406
 20. Регіональний аналіз підготовки працівників для туристичної сфери України. (Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 126-132);
 21. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону. (Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – №2 (13). – С. 72-76) ;
 22. Механізм розробки маркетингової стратегії просування нового туристичного продукту для туристичного агента. (Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць / Наук.ред.  І.Г. Манцуров. – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2012 – Вип.. 1(128). – С. 113-117);
 23. Діагностика забезпечення туристичними ресурсами України. (Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: зб.наук.праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – №3 (11). – С. 86-90);
 24. Фактор розвитку туризму у зниженні рівня безробіття в Україні. (Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць / Наук.ред. І.Г. Манцуров. – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2011. – Вип.. 10(125). – С. 210-214);
 25. Регіональні проблеми безробіття та шляхи їх вирішення. (Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 278-282);
 26. Управління працересурсним потенціалом туристичної сфери України. (Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2010. – Вип. 19. – С. 104-110.);
 27. Аналіз чинників формування працересурсного потенціалу туристичної сфери України.( Економічна та соціальна географія: Наук. Зб. / Ред. кол. : С.І.Іщук та ін.-2009.-Вип.59.-С.87-93).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 28. Розвиток готельного господарства у регіонах України як чинник формування працересурсного потенціалу туристичної сфери.( Часопис соціально-економічної географії. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Карабіна. 2009. – С.92-98);
 29. Методи дослідження територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України. (Вісник Київського національного університету.-К. : ВПЦ „Київський університет”. – С.56-58).
 30. Закономірності та принципи розвитку територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України. (Молоді науковці – географічній науці: Зб. Наук праць/ За ред. проф. Я.Б.Олійника – К.: Обрії, 2008. – Вип.4 – с.281-282)
 31. Основні аспекти відтворення працересурсного потенціалу туристичної сфери України. (Географія і туризм: європейський досвід// Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.- с.93-94)
 32. Проблеми та перспективи територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери України. (Проблеми розвитку наук про землю в баченні молодих науковців: Матеріали міжнародної наукової конференції/ Ін-т географії НАНУ.-Реферат,2008,-с.72-73).
 33. Забезпеченість регіонів спеціалізованими туристичними навчальними закладами. (Шевченківська весна. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Вип…4:У 4-х част.-Ч.1 – К.: Обрії,2008.-с.84-85)
 34. Діагностика працезабезпечення готельного господарства туристичної сфери України. (Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук. праць. У 4-тт.-К.:ВГЛ Обрії,2008.-Т.4, – с.186-187)
 35. Суспільно-географічні аспекти вивчення працересурсного потенціалу туристичної сфери України. (Вісник Київського національного університету.-К. : ВПЦ „Київський університет”.2008. – С.53-54)
 36. Територіальна організація працересурсного потенціалу туристичної сфери України. (Молоді науковці-географічній науці. Матеріали наукової конференції (Київ, 24-25 жовтня 2007 року). – К.:ВГЛ „Обрії”,2007-с.102-103).

«Організація готельного господарства», «Туроперейтинг», «Стандартизація», «Сертифікація та ліцензування в туризмі»

pestushko54@gmail.com

Пестушко Валерій Юрійович

Посададоцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання:  доцент

Освіта:  закінчив   Київський державний педагогічний інститут (нині Національний педагогічний університет ім М.П. Драгоманова)

Спеціальність: «Географія-біологія»

Кваліфікація: вчитель географії та біології

у 1976-1977 рр. працював учителем географії в школі м. Києва

1977-1978 рр. проходив короткострокову службу в армії

1978-1981 рр. працював в Українському філіалі центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів

1981-1983 рр. – в Секторі географії Морського гідрофізичного інституту АН УРСР

1983-1986 рр. навчався в аспірантурі Сектора географії

1986-1990 рр. – інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник Сектора географії

1990-1999 рр. – асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри фізичної географії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

1999-2002 рр. докторант цієї кафедри

З 2006 р. – доцент кафедри міжнародного туризму і країнознавства Національного авіаційного університету.

«Ландшафтний аналіз потенціалу сільськогосподарських земель (на прикладі Чернігівського Полісся», 1988 р.

Територіальна організація туризму; міжнародний туризм, географія туризму

Автор понад 180 наукових праць

 1. Географія України: Дит. енцикл. (Я пізнаю світ). К.:Школа,2004.–382с.
 2. Географія у незвичному ракурсі: Несподівані запитання, цікаві завдання, пізнавальні відповіді. К.: Ґенеза, 2006.–160 с.
 3. Туризм. Вступ до фаху. Навчальний посіб.–К.: НАУ,2015.– 276 с.
 4. Кон’юнктура світового ринку туристичних послуг в умовах глобальної економічної кризи. // Географія та туризм: Наук. Зб.–К.Альтерпрес, 2010.–Вип.3.–178; с.44-51.
 5. Демографічні передумови розвитку міжнародного туризму в країнах різного типу. // Географія та туризм: Наук. Зб.–К. Альтерпрес, 2010.–Вип.6.–170; с.112-117
 6. Проблеми статистичного обліку в’їзного туризму в Україні. // Географія та туризм: Наук. Зб.–К. Альтерпрес, 2011.–Вип.14.–с.43-46
 7. Тенденції розвитку світових туристичних перевезень. // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. Зб. Наук.праць.–К.:Принт-центр,2012.–С.34-39.
 8. Туризм в Монако: міфи та реальність. // Географія та туризм: Наук. Зб.–К. Альтерпрес, 2013.–Вип.25.–с.37-46
 9. Світові тенденції у візовій політиці. // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму / за ред. Г.В Балабанова. – К.: НАУ, 2016. – 172 с.
 10. Міжнародний туристичний бізнес і міжнародний туризм – співвідношення понять. // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конф., 29-30 трав. 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 204 с.; с.113-115
 11. Авіаційні пасажирські перевезення і туризм: особливості взаємодії. // Географія та туризм : наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44 – С.3-12
 12. Організаційні форми інтеграції в міжнародному туристичному бізнесі. // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конф., 29-30 трав. 2019 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 251 с.; с.33-35
 

«Основи туризмознавства», «Міжнародний туризм», «Міжнародний туристичний бізнес», «Планування і організація туристичного бізнесу».

marina.rudneva@gmail.com

Руднєва Марина Григорівна

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Освіта: закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет. 2009 рік.

Спеціальність: «Економічні і соціальна географія»

Кваліфікація: магістр з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджер освіти, викладач.

2014р. – 2018рр.  – доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій.

З 2018 р.- …  – старший викладач кафедри міжнародного туризму та країнознавства ФМВ НАУ

З 2018 р. – автор власного блогу про туризм та подорожі: https://rajdo.blog

«Географія виноробних кластерів світу», за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Країнознавство, винний та гастрономічний туризм, геоінформаційні технології, перцепційна географія.

Автор понад тридцяти наукових праць. Серед них:

 1. Руднєва М. Г. Кластери, як об’єкт вивчення країнознавства / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С.76-79.
 2. Руднєва М. Г. До питання про дефініції поняття «кластер» / М. Г. Руднєва // Економічна та соціальна географія: [наук. зб. / ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2010. – Вип. 60. – С.55-62.
 3. Руднєва М. Г. Функціональна структура виноградарсько-виноробного кластеру Криму – суспільно-географічний аспект / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С.164-171.
 4. Руднєва М. Г. Сучасний стан виноградарсько-виноробого комплексу та винного ринку – суспільно-географічний аспект / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: наук. зб. / [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.].– К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 267-275.
 5. Руднєва М. Г. Виноградарсько-виноробний кластер Бордо – суспільно-географічна характеристика / М. Г. Руднєва // Географія та туризм: наук. зб. / [наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 23. – С. 184-190.
 6. Руднєва М.Г., Актуальні проблеми управління виноградно-виноробних комплексів // Монографія, Розділ 1, С.5-61 Камянець-Подільський, 2014
 7. Руднєва М. Г. Винний туризм Молдови / М. Г. Руднєва, В. І. Ємцев, Д. І. Басюк. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. — Т. 21, № 2. – С. 176–182.
 8. Перспективи розвитку нових видів туризму в межах Волинського прикордоння (на прикладі с. Хворостів) / Г. В.Копачинська, Р. Р. Мазурець, М. Г. Руднєва, І. В. Агапова. // Географія та туризм. – 2016. – №35.
 9. Руднєва М.Г. Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Пирятинському районі Полтавської області // Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія / [колектив авторів] за наук.ред. Д.І. Басюк. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – С.241-251.
 10. Руднєва М. Г. Інформаційні методи і технології в туризмі / Марина Григорівна Руднєва. // Стратегія розвитку України. – 2019. – №1. (У друці)

«Географія туризму», «Глобальні дистриб’юторські системи», «Інформаційні технології в туризмі»

saychuk@nau.edu.ua

Сайчук Віктор Степанович

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Науковий ступінь:  кандидат географічних наук

Освіта: закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальність:  економічна та соціальна географія

Кваліфікація:  магістр економічної та соціальної географії, соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач

З 09.2012 – Доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

10.2008-01.2012 – Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.2005-10.2009 – Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Полонської районної державної адміністрації Хмельницької області – начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин (державний службовець 12 рангу).

09.2004-10.2005 – Спеціаліст І категорії відділу соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності, зайнятості управління праці та соціального захисту населення Полонської райдержадміністрації Хмельницької області

04.2004-02.2007 – Викладач Полонського локального центру дистанційного навчання Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (на умовах погодинної оплати праці)

09.2000-05.2007 – Вчитель економіки Полонської гімназії Хмельницької області (з 09.2004 по 05.2007 – за сумісництвом)

09.1995-06.2000 – Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидат географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія, дисертація на тему «Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-географічне дослідження та прогноз», науковий керівник – д-р геогр. наук, проф. Мезенцев К.В.

Методологія та методика наукових досліджень, організація туризму, економіка та географія праці, регіональне прогнозування та програмування, соціальна політика та соціально-трудові відносини

Автор та співавтор 80 наукових праць, з яких 2 колективні монографії, 1 навчальний посібник, близько 30 статей у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях.

Основні наукові праці:

 1. Балабанов Г. В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні : аналітична доповідь / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук. – К. : НАУ, 2017. – 100 с.
 2. Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів : навчальний посібник / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева, І. О. Мостова, В. С. Сайчук. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 192 с.
 3. Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : монографія / [Богдан Н. І., Мезенцев К. В., Сайчук В. С. та ін. ; за загал. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка]. – К. : АМУ, 2014. – 542 с.
 4. Балабанов Г. В. Розвиток туризмології в Україні крізь призму дисертаційних досліджень / Геннадій Балабанов, Віктор Сайчук // Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики : збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації профспілок України, м. Київ, 18 квітня 2019 р. – Київ, 2019. – С. 16-19.
 5. Saichuk V. S. Tourism as an object of regional planning and programming / V. Saichuk // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.22 – 33.25.
 6. Сайчук В. С. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму / В. С. Сайчук, Л. М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2018. – № 2 (45). – С.87-95.
 7. Сайчук В. С. Эмпирический уровень познания в региональных социально-экономических исследованиях / В. С. Сайчук, Л. Н. Ткачук // Наука, образование, культура : материалы международной научно-практической конференции, 4 февраля 2016 г. – Комрат, 2016. – Т. 1. – С. 91-97.
 8. Ткачук Л. М. Актуальні тенденції розвитку туризму в Україні: геополітичний контекст / Л. М. Ткачук, В. С. Сайчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К., 2015.
 9. Сайчук В. С. Методичні аспекти суспільно-географічного дослідження релігійного туризму / В. С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : наук. зб. – К., 2014. – Вип. 2 (70). – С. 59-65.
 10. Балабанов Г. В. Тенденції розвитку туризмознавства в Україні / Балабанов Г. В., Сайчук В. С. // Геополитика и экогеодинамика регионов : научный журнал. – Симферополь, 2014. – Том 10. – Выпуск 2. – С. 286-291.
 11. Ткачук Л. М. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України / Л. М. Ткачук, В. С. Сайчук // Географія і туризм : збірник наукових праць. – К., 2014. – №28. – С. 28-39.
 12. Сайчук В. С. Транспортна система як чинник формування та розвитку ринку туристичних послуг / В. С. Сайчук // Економічна та соціальна географія : наук. зб. – 2014. – Вип. 1 (69). – С. 179-186.
 13. Ткачук Л. М. Національна інноваційно-інвестиційна політика у сфері туризму: географічний підхід / Л. М. Ткачук, В. С. Сайчук, Р. О. Гришко // Київський географічний щорічник : науковий збірник. – 2014. – Вип. 9. – К. : Прінт Сервіс, 2014.– С. 149-156.

«Основи наукових досліджень», «Організація туристичних подорожей», «Релігійний туризм», «Музейна справа».

inohodez@ukr.net

Ткачук Леоніла Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Науковий ступінь:  кандидат географічних наук (ДК № 023791), 2004 р.

Вчене звання:  доцент (12ДЦ № 016207), 2007 р.

Освіта: закінчила  Київський національний у-т імені Тараса Шевченка, 1999,

Спеціальність: 11.00.02 економічна та соціальна географія

Кваліфікація:  магістр географії, країнознавства та міжнародних досліджень, викладач

2000 – 2003 рр. старший викладач з економічних та географічних дисциплін  в спеціалізованій школі №90

2003 – 2009 рр. доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету

2009 – 2015 рр. доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

2015– 2018 рр. докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2019 р. – до тепер доцент кафедри міжнародного туризму і країнознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

«Територіальна організація господарства країн Південно-Східної і Східної Азії»

Міжнародний туризм, геополітика, глобалістика, екологія

Автор 117 наукових та науково-методичних праць

Список праць доцента Ткачук Л.М. 2018/2019 н.р.

Статті

 1. Ткачук Л.М. Глобальна геополітична нестабільність як чинник розвитку міжнародного туризму // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія. – К. : ВПЦ «Київський університет»,­ 2018. – Вип. 2 (71). – С. 29-34.
 2. Ткачук Л.М. Переосмислення з позицій політико-географічного дослідження окремих моделей систем туризм // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Х. : Гельветика, – № 9. – С.251-258.
 3. Ткачук Л.М. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму // Сайчук В.С.,Ткачук Л.М. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : географія. – Т. : СМП «Тайп», – № 2 (45). – С.87-95

 

 1. Ткачук Л.М. Теоретико-методичні засади дослідження політико-географічного виміру міжнародного туризму // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму : зб. наук. праць. – К. : ПП Лисенко, 2018. – С. 179-181.
 2. Ткачук Л.М. Геополитическая ситуация как фактор развития международного туризма // География жэне геоэкология мэселелерг. – Алмати : «ПAPACAT», – №1.  – С. 3-13. Іноземне видання
 3. Ткачук Л.М. Изучение политического аспекта международного туризмакак актуальное направление современных политико-географических исследований // Магілёўскі мерыдыян: науковий часопис. – Мінск : «Колорград», 2019. –  Вип. 45/46. – С. 38-46. Іноземне видання

Тези доповідей

 1. Tkachuk L. Тhe current trends of aviation and tourism cooperation management in condition of geopolitical uncertainty //Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise, Le Mans, France, November 23th, 2018 : рroceedings. – Baltija Publishing, 2018. – С.30-32. Тези доповіді
 2. Ткачук Л.М. Туризм як компонент м’якої сили держави // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти :  міжнародна науково-практична конференція, 7-8 грудня 2018 р. : тези доп. – Ужгород, 2018. ­– С.64-68 Тези доповіді
 3. Tkachuk L. Aviation and tourism: the current trends of cooperation/Balabanov G., Tkachuk L. // Safety in Aviation and Space Technologies: the Seventh World Congress «Aviation in the XXI-st century», October 10-12, 2018 : рroceedings. –  Kiyv, 2018.  – P.10.4.12-16.
 4. Tkachuk L. The role of aviation in the management of global tourism growth // Safety in Aviation and Space Technologies : the Seventh World Congress «Aviation in the XXI-st century», October 10-12, 2018 : рroceedings.– Kiyv, 2018.  – P.10.4.8-11.
 5. Tkachuk L. Air shows as a promising direction of event tourism // Fokin S., Tkachuk L. // АVIA – 2019 : the Fourteenth International Scientific Conference, April 23-25, 2019 : рroceedings. – Kiyv,  – P. 33.8-11.
 6. Tkachuk L. Aviation industry development: the prospects for tourism // АVIA – 2019 : the Fourteenth International Scientific Conference, April 23-25, 2019 : рroceedings. – Kiyv,  – P. 33.18-23.
 7. Ткачук Л.М. Туризм як чинник міжнародної регіональної інтеграції у Південно-Східній // Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : науково-практична конференція, 15-16 лютого 2018 р. : тези доп. – Ужгород, 2019. – С. 43-46.
 8. Ткачук Л.М. Актуальні виміри проблеми овертуризму / Алабаш Е.С., Ткачук Л.М. //Актуальні питання туризмології та туристичної практики : міжнародна науково-практична конференція, 18 квітня 2019 р. : тези доп. – Київ, 2019. – С.28-30.

Навчально-методичні праці

 1. Ткачук Л.М. Інноваційні технології у міжнародному туризмі. Навчальний посібник. – К. : VRMПрінт, 2018. – 100 с.
 2. Ткачук Л.М. Організація екскурсійної діяльності. Навчальний посібник. – К.:VRMПрінт, 2018. – 98 с.

«Організація екскурсійної діяльності», «Авіація і туризм», «Геополітика і туризм», «Інноваційні технології в туризмі».

sfokin@bigmir.net

Фокін Сергій Павлович

Посада: доцент кафедри країнознавства і туризму

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук 

Вчене звання:  доцент 

Освіта: закінчив географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1979 р. 

Спеціальність: «Географія»

Кваліфікація:  «Географ. Викладач. Фізико-географ»

У 1978 – 1994 рр. працював керівником туристського гуртка Будинку піонерів, а згодом Будинку дитячої творчості Радянського району м. Києва.

За сумісництвом 1979 по 1988 рр. викладав на  кафедрі фізичного виховання Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; очолював збірну команду університету зі спортивного орієнтування.

Працював вчителем ліцею «Гранд», заступником головного редактора газети у видавництві «Шкільний світ».

З 2001 по 2006 рр. викладав у Київському університеті туризму, економіки і права.

Доцент КУТЕП по кафедрі фізичного виховання і спортивного туризму (2003).

З 2006 року за часів заснування до теперішнього часу працює на кафедрі країнознавства і туризму Інституту (факультету) міжнародних відносин НАУ.

Дійсний член Українського географічного товариства. Академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Кандидат у майстри спорту. Інструктор лижного, пішохідного, шкільного туризму.

«Туристсько-краєзнавча діяльність як засіб розвитку пізнавальної активності підлітків», 1994 р.

У 2005 р. пройшов нострифікацію на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «теорія та методика виховання».

Автор 108 наукових праць

 1. Некоторые особенности лексики и терминологии туризма. – Комрат : КГУ, 2018 (Tipogr. “A & V Poligraf”). – 282 p. :
 2. Forward-looking applications of lightweight aircraft in tourism development The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018

3 Міжкультурна вербальна комунікація у туризмі Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: Мат. Між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10-11 квіт. 2019 р. / МОН України. – Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2019.

Автор 4 навчальних посібників для студенів ВНЗ спеціальності «туризм». Навчально-методичного посібника «Спортивний туризм», навчальних посібників «Спортивний туризм», «Діяльність туристської самодіяльної організації», «Громадські туристичні організації».

«Історія туризму», «Спортивний туризм», «Громадські туристичні організації», «Організація анімаційної діяльності», «Туризмологія».

Закрити меню