English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Публікації викладачів

Біла С.О., Сидоренко К.В. Методичні рекомендації до виконання наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту зі сталого розвитку для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / С.О. Біла,  К.В. Сидоренко;  НАУ.   – Київ–Одеса:  Фенікс,  2021. –  62 с.
ISBN 978-966-928-645-1

Методичні рекомендації містять мету, завдання, очікувані результати, перелік тем, порядок виконання та захисту наскрізного міждисциплінарного курсового проєкту зі сталого розвитку, вимоги до оформлення та рекомендовані літературні джерела. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання.

Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки: міждисциплінарний навчальний посібник / За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. – Дрогобич: ПОСВІТ, 2021. – 386 с.
ISBN 978-617-8003-06-7

У посібнику показано, яку роль відіграє Інтернет-економіка у сучасній економічній науці та визначено особливості розвитку ринку електронних послуг. Показано, яких змін зазнали сфера зайнятості й Інтернет-підприємництво під впливом нових можливостей фінансових технологій. Окрему увагу присвячено питанню обліку та оподаткуванню електронного бізнесу і новим інструментам Інтернет-маркетингу. Показано, яку роль відіграють конфіденційність та шахрайство в Інтернет-сфері, а також розкрито механізми державних торговельних обмежень в Інтернеті.
Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів та здобувачів, які вивчають особливості розвитку ринку Інтернет-послуг та Інтернет-економіки загалом.

Авторський підрозділ у міждисциплінарному навчальному посібнику: проф. Біла Світлана Олексіївна – п. 4.1.
Біла С.О. Цифрові технології в бізнесі та управлінні: світовий досвід. – С. 156-180.

Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: scientific monograph / editer by Dr.oec. Prof Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – 416 p.
ISBN 978099840774-27-5 (print)
ISBN 978-9984-774-28-2 (PDF)

The authors of the book have come to the conclusion that to improve the efficiency of managing economic systems it is necessary to use modern strategies, models and technologies. Basic research focuses on assessment the innovative potential of enterprise, analyzing the competitive environment, higher education and human resources, forming clusters. The results of the study can be used in decision-making at the level of international business, ministries and departments that regulate the processes development of economic systems, ensuring stability and efficiency. The results can also be used by students and young scientists in developing of strategies, models and technologies for economic systems management in the context of international economic integration.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна
Bila S. The role of CSR businesses in management of world economic systems – p. 326-336.

Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів: Монографія. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 250 с.
ISBN 978-617-7777-90-7

У монографії охарактеризовано глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень, розкрито сутність виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів та показано її роль у системі забезпечення конкурентоспроможності країн, комплексно досліджено та систематизовано детермінанти міжнародної конкурентоспроможності аеропортової інфраструктури з урахуванням рівнів економічної системи. Проаналізовано структурні зрушення, динаміку та виявлено ключові тенденції розвитку глобального ринку авіаперевезень в контексті інфраструктурного забезпечення діяльності міжнародних аеропортів, узагальнено концептуальні підходи та виокремлено сучасні інструменти підвищення конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів, ідентифіковано параметри її оцінювання. Обґрунтовано механізм формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів, апробовано комплексно-ситуаційну модель її оцінювання, визначено перспективні пріоритетні напрями та умови підвищення конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів України.
Для науковців, працівників авіабізнесу та студентів транспортних вищих навчальних закладів.

Публічне управління як системне суспільне явище: підручник / за заг. ред. д-ра істор. наук, проф. А.М. Михненко та д-ра екон. наук, доц. Н.М. Грущинської. – К.: НАУ, 2019. – 516 с. 
ISBN 978-966-932-137-4

У підручнику досліджено предмет та методологічні основи теорії публічного управління. Висвітлено сутнісні характеристики громадянського суспільства. Представлено аналіз публічної служби, публічного управління та суспільних комунікацій. Розглянуто публічне управління як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень, а також проаналізовано інші складові системи публічного управління. Рекомендується для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», для працівників органів державного та муніципального управління та інших зацікавлених осіб.

Авторський розділ у підручнику: проф. Біла Світлана Олексіївна – розділ 6.
Проф. Біла С.О. Розділ 6. Публічне управління як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. – С. 344-398.

Детермінанти сталого розвитку економіки: Монографія / Під заг. ред. д.е.н. проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2019. – 264 с.
ISBN 978-617-696-983-9

Міжнародна колективна монографія присвячена дослідженню сучасного стану та проблем сталого розвитку економіки, а також пошуку ефективних напрямів їх вирішення. Рекомендується для науковців, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти, здобувачів економічних спеціальностей, працівників органів державного управління та місцевого самоврядуванн, фіскальних органів.

Авторський підрозділ у монографії: проф. Біла С.О. п. 3.3.
Біла С.О. Інноваційна платформа «Індустрії 4.0» у забезпеченні сталого економічного розвитку – С. 150-159.

Кон’юнктура світових товарних ринків: навч. посібник / І. І. Набок. – К.: НАУ, 2018. – 176 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні питання щодо проведення кон’юктурних досліджень світових ринків.
Узагальнено та систематизовано матеріал з урахуванням сучасного світового і національного досвіду в галузі ринкових досліджень.
Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей “Міжнародний бізнес”, “Міжнародні економічні відносини”.

Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Rumyantsev A.P., Sidenko S.V., Bila S.O. et al.; edited by Prof. Rumyantsev. – Kyiv: NAU, 2018. – 416 p.

Монографія присвячена дослідженню інноваційних напрямів світової торгівлі в умовах глобалізації. Висвітлено теоретичні та методологічні основи формування та розвитку інноваційних напрямів міжнародних торговельних відносин, розглянуто механізми їх реалізації на національному, регіональному та глобальному рівнях. Особливу увагу приділено аналізу шляхів підтримки інновацій в інфраструктурі світового ринку товарів, послуг, фінансів і праці. Монографія призначена для науковців, студентів університетів, підприємців та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку світової торгівлі.

A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice / Edited by Anton S. Filipenko. – Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017. – 207 р.

This volume considers one of the alternative economic models that countries can consider implementing. It systematizes the experience of the social and solidarity economy in both developing and developed countries in America, Europe and Australia. However, the focus is given to the prerequisites and main forms of the social and solidarity economy development that exists in Ukraine. The collection will be of interest to academic scholars, as well as political and public decision-makers.

Авторський розділ у монографії: проф. Сіденко Світлана Володимирівна
Chapter 4. Svitlana V. Sidenko. A Socially-Oriented Development Model of Ukraine (р. 44-61).

Авторський розділ у монографії: проф. Румянцев Анатолій Павлович
Chapter 12. Anatoliy P. Rumiantsev and Petro P. Yaremovych. The Solidarity Aspects of International Trade Development (р. 185-202).

Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph /edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – 204 p.

Authors of study within the monograph came to conclusion that need the use of modern models and mechanisms for development of tourist businesses, the basic elements which are of pricing policy, economics security, use of project management and crisis management, modern marketing tools, strategies for improving competitiveness. Authors identified the most important factors that hinder the development of tourist businesses in face of increasing competition. Research results have been implemented on various models of functioning of tourist businesses, business hotel and restaurant complex. Results obtained during the research can be used in decision-making at level of, as the subjects of tourist business and infrastructure, and at level of local governments, in formation of competitive advantages and development of tourism. Results can also be used by students and young scientists on modern concepts of tourism development in face of increasing competition.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна
Bila Svitlana. Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions (р. 157 – 165). 

Information aspects of socio-economic systems’ development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 5. – Katowice School of Technology. – Katowice: «Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katawicach», 2016. – 448 р.

The essence and the tasks of state regional policy in Ukraine are revealed in the article. The research into their correlation with priorities of EU countries’ regional development till 2020 is done. Long-term priorities of Ukrainian regional development in the sphere of branch-wise and sectoral, territorial and spatial, managerial development maintained and legalized in State strategy of regional development till 2020 are defined. The potential of «growing points» formation on regional level is examined which allows to gain harmonization, synergy of regional and socio economic development, stipulates formation of economic growth multiplicative effect, activates the entrepreneurship development and favours accelerated Ukrainian euro integration.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна
Part 2. Information aspects of socio-economic development of regions 2.1 Bila Svitlana. Synergy of regional and socio economic development in Ukraine as a constituent part of euro integration processes.

Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнєцов, К.В. Антоненко, М.П. Висоцька, І.П. Дерев’янко, Г.А. Клименко, І.І. Набок, О.С. Пасічник, З.В. Пічкурова, Л.М. Побоченко, О.В. Поліщук, М.Е. Прохорова, М.А. Ричка, Н.А. Рєзнікова, З.С. Соколова, В.В. Тіпанов; за ред. д-р екон. наук, проф. С.В. Сіденко. – К.: НАУ, 2015. – 468 с.

У навчальному посібнику висвітлено актуальні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій. Основну увагу приділено аналізу розвитку світової економіки в умовах глобалізації, світовій торгівлі, світовій валютно-фінансовій системі, міжнародному руху капіталу, міжнародному бізнесу та ТНК, міжнародному руху робочої сили, конкурентоспроможності країн, регіоналізації та інтеграційним процесам, а також участі України в сучасній, міжнародній економічній системі.

КРАЇНОЗНАВСТВО: ГЕОСТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР ВІДНОСИН ДЕРЖАВ. Навчальний посібник. / О. І. Дікарєв , О. П. Степанов  – К.: «Юрисконсульт», 2014. – 436 с.

У посібнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядаються об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також законо­ мірності цієї науки в системному взаємозв’язку з предметом «політична географія», «геополітика». Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію в парадигмі геополітики, геоекономіки, геофінансів, геоенергетики та геокультури. 
Призначено для студентів факультетів «Міжнародні відносини», «Туризм», «Журналістика», «Видавнича справа», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», післядипломної освіти, працівників туристичної сфери. Крім того книга орієнтована не лише на освітні, але й на практичні потреби читачів.

Конкуренція в міжнародному бізнесі: навч. посіб. / Н. М. Грущинська, К. В. Антоненко, Л. М. Побоченко, В. О. Кустов. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 220 с.

У посібнику розглянуто основні поняття кокурентоспроможності організації, галузі та економіки країни загалом. Здійснено аналіз методів оцінювання конкурентоспроможності. Велику увагу приділено питанням системи якості як невід’ємного чиннника конкурентоспроможності будь-якого суб’єкта господарських процесів та інноваційно-інвестиційного розвитку – важливого елементу розвитку сучасних процесів конкурентоспроможності національної економіки.

Список публікацій проф. Побоченко Л.М. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Грущинської Н.М. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Корж М.В. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Мандри В.В. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Плотнікова О.В. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Романчукевича В.В. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Румянцева А.П. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Татаренко Н.О. можна проглянути тут  

Список публікацій проф. Висоцької М.П. можна проглянути тут 

Список публікацій проф. Сидоренко К.В. можна проглянути тут 

Список публікацій доц. Набок І.І. можна проглянути тут  

Список публікацій доц. Панікара Г.Ю. можна проглянути тут  

Список публікацій доц. Пічкурової З.В. можна проглянути тут  

Список публікацій доц. Прокоп’євої А.А. можна проглянути тут  

Список публікацій доц. Соколової З.С. можна проглянути тут  

Список публікацій ст. викл. Шеремет О.В. можна проглянути тут  

Close Menu