English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Публікації викладачів

Кон’юнктура світових товарних ринків: навч. посібник / І. І. Набок. – К.: НАУ, 2018. – 176 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методологічні питання щодо проведення кон’юктурних досліджень світових ринків.

Узагальнено та систематизовано матеріал з урахуванням сучасного світового і національного досвіду в галузі ринкових досліджень.

Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей “Міжнародний бізнес”, “Міжнародні економічні відносини”.

Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Rumyantsev A.P., Sidenko S.V., Bila S.O. et al.; edited by Prof. Rumyantsev. – Kyiv: NAU, 2018. – 416 p.

Монографія присвячена дослідженню інноваційних напрямів світової торгівлі в умовах глобалізації. Висвітлено теоретичні та методологічні основи формування та розвитку інноваційних напрямів міжнародних торговельних відносин, розглянуто механізми їх реалізації на національному, регіональному та глобальному рівнях. Особливу увагу приділено аналізу шляхів підтримки інновацій в інфраструктурі світового ринку товарів, послуг, фінансів і праці. Монографія призначена для науковців, студентів університетів, підприємців та усіх, хто цікавиться проблемами розвитку світової торгівлі.

A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice / Edited by Anton S. Filipenko. – Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2017. – 207 р.

This volume considers one of the alternative economic models that countries can consider implementing. It systematizes the experience of the social and solidarity economy in both developing and developed countries in America, Europe and Australia. However, the focus is given to the prerequisites and main forms of the social and solidarity economy development that exists in Ukraine. The collection will be of interest to academic scholars, as well as political and public decision-makers.

Авторський розділ у монографії: проф. Сіденко Світлана Володимирівна
Chapter 4. Svitlana V. Sidenko. A Socially-Oriented Development Model of Ukraine (р. 44-61).

Авторський розділ у монографії: проф. Румянцев Анатолій Павлович
Chapter 12. Anatoliy P. Rumiantsev and Petro P. Yaremovych. The Solidarity Aspects of International Trade Development (р. 185-202).

Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph /edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – 204 p.

Authors of study within the monograph came to conclusion that need the use of modern models and mechanisms for development of tourist businesses, the basic elements which are of pricing policy, economics security, use of project management and crisis management, modern marketing tools, strategies for improving competitiveness. Authors identified the most important factors that hinder the development of tourist businesses in face of increasing competition. Research results have been implemented on various models of functioning of tourist businesses, business hotel and restaurant complex. Results obtained during the research can be used in decision-making at level of, as the subjects of tourist business and infrastructure, and at level of local governments, in formation of competitive advantages and development of tourism. Results can also be used by students and young scientists on modern concepts of tourism development in face of increasing competition.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна
Bila Svitlana. Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions (р. 157 – 165).

Information aspects of socio-economic systems’ development / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 5. – Katowice School of Technology. – Katowice: «Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katawicach», 2016. – 448 р.

The essence and the tasks of state regional policy in Ukraine are revealed in the article. The research into their correlation with priorities of EU countries’ regional development till 2020 is done. Long-term priorities of Ukrainian regional development in the sphere of branch-wise and sectoral, territorial and spatial, managerial development maintained and legalized in State strategy of regional development till 2020 are defined. The potential of «growing points» formation on regional level is examined which allows to gain harmonization, synergy of regional and socio economic development, stipulates formation of economic growth multiplicative effect, activates the entrepreneurship development and favours accelerated Ukrainian euro integration.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна
Part 2. Information aspects of socio-economic development of regions 2.1 Bila Svitlana. Synergy of regional and socio economic development in Ukraine as a constituent part of euro integration processes.

Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнєцов, К.В. Антоненко, М.П. Висоцька, І.П. Дерев’янко, Г.А. Клименко, І.І. Набок, О.С. Пасічник, З.В. Пічкурова, Л.М. Побоченко, О.В. Поліщук, М.Е. Прохорова, М.А. Ричка, Н.А. Рєзнікова, З.С. Соколова, В.В. Тіпанов; за ред. д-р екон. наук, проф. С.В. Сіденко. – К.: НАУ, 2015. – 468 с.

У навчальному посібнику висвітлено актуальні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій. Основну увагу приділено аналізу розвитку світової економіки в умовах глобалізації, світовій торгівлі, світовій валютно-фінансовій системі, міжнародному руху капіталу, міжнародному бізнесу та ТНК, міжнародному руху робочої сили, конкурентоспроможності країн, регіоналізації та інтеграційним процесам, а також участі України в сучасній, міжнародній економічній системі.

Конкуренція в міжнародному бізнесі: навч. посіб. / Н. М. Грущинська, К. В. Антоненко, Л. М. Побоченко, В. О. Кустов. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 220 с.

У посібнику розглянуто основні поняття кокурентоспроможності організації, галузі та економіки країни загалом. Здійснено аналіз методів оцінювання конкурентоспроможності. Велику увагу приділено питанням системи якості як невід’ємного чиннника конкурентоспроможності будь-якого суб’єкта господарських процесів та інноваційно-інвестиційного розвитку – важливого елементу розвитку сучасних процесів конкурентоспроможності національної економіки.

Сіденко С.В. автор понад 100 публікацій, в т.ч. індивідуальних монографій «Соціальний вимір ринкової економіки» (1998) та «Неекономічні чинники світового економічного розвитку» (2011р.) та монографій у співавторстві, серед яких: «Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації» (2001), «Цивилизационные модели современности и их исторические корни» (2002), «Философия экономики» (2002), «Цивилизационная структура современного мира» (2006), «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (2006), «Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних супеностей» (2007), «Konwergencya modeli ekonomicznych w Polska i Ukraina (2009), «Идентичность и ценности в эпоху глобализации» (2013), «A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice» (2017); «Innovative Trends in World Trade Development» (2018). За редакцією С.В. Сіденко у 2015р. виданий навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини». Наукові праці автора опубліковані як в Україні, так і за кордоном, зокрема, у РФ, Словаччині, Італії, Канаді, Польщі.

Румянцев А.П. Має понад 200 публікацій, в тому числі монографії у співавторстві «A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice» (2017); «Innovative Trends in World Trade Development» (2018).

Біла С.О. має понад 280 публікацій, в тому числі монографії у співавторстві «Україна в 2005 – 2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку») (2009); «Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни» (2009); «Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні» (2010); «Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс» (2010); «Державне управління регіональним розвитком України» (2010); «Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України» (2011); Mechanisms and models of development of entities tourist business (2016); «Information aspects of socio-economic systems’ development» (2016); Innovative Trends in World Trade Development (2018). У 2011 р. указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Столярчук Я.М. має понад 70 публікацій в т. ч. монографії у співавторстві «Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива» (2010), «Конвергенція економічних моделей Польщі та України» (2010), «Реалізація міжнародної економічної діяльності регіонів України в умовах господарських трансформацій» (2010), «Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки» (2011), «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (2011), «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование» (2013).

Антоненко К.В. – автор понад 90 публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Конкуренція в міжнародному бізнесі» (у співавторстві), 2011р.; навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Балабанова Г.П. має понад 50 публікацій.

Висоцька М.П. має понад 50 публікацій, в т.ч. індивідуальну монографію «Формирование кадровой политики авиапредприятий Украины» (2005р.); навчальний посібник «Стратегічне управління» (у співавторстві), 2012р.; навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Деревянко І.П. має понад 40 публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Набок І.І. має понад 40 публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р., Навчальний посібник «Кон’юнктура світових товарних ринків», 2015р.

Пасічник О.С. має понад 20 публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Пічкурова З.В. має понад 40 публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Побоченко Л.М. автор понад 80 публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Конкуренція в міжнародному бізнесі» (у співавторстві), 2011р.; навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Прохорова М.Е. має понад 60 публікацій в т.ч. монографію «Діяльність транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації» (2007); навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

Ричка М.А. має понад 60 публікацій в т.ч. монографію «Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів» (у співавторстві), 2011; навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» (у співавторстві), 2015р.

 

Close Menu