English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра реклами і зв`язків з громадськістю

Іващук Антоніна Анатоліївна

Посада: Завідувачка кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: Доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет (м. Мелітополь), Міжнародний інститут бізнесу (м. Київ)

Спеціальність: Географія та історія. Економіст.

Кваліфікація: вчитель географії та історії, спеціаліст з маркетингу

Доцент кафедри журналістики Інституту масових комунікацій при Київському національному університеті імені Т. Шевченка;

Доцент кафедри журналістики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету;

Керівник секції «Реклама і зв’язки з громадськістю» Київської малої академії наук, завідувач кафедри реклами і звязків з громадськістю факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, журналіст, фахівець з реклами та PR, керівник освітніх проектів.

«Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів в сучасній українській пресі» спеціальність: 27.00.04 – теорія та історія журналістики. 

реклама, журналістські жанри, брендинг, дизайн періодичних видань, зв’язки з громадськістю, стратегічний маркетинг, медіаправо.

 1. Іващук А. А. Варіативність розвитку репортажу як жанру / А. А. Іващук // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 514–523.
 2. Іващук А. А. Традиції й новаторство в репортажному жанрі: зміни функціональних характеристик у межах груп / А.А. Іващук // Наукові записки Інституту журналістики: зб. наук. праць. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т.51. – С.64 – 72.

 

 1. Іващук А.А. Трансформація жанрів і проблема їхньої ідентифікації в теорії та журналістській практиці / А.А. Іващук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип. 27. – С. 375-391.

 

 1. Іващук А. А. Трансформація жанру нарис в нових медіа/ Іващук А. А. // Вісник ЛНУ 46/2019. – С. 48-57.

Креативність в рекламі та PR, Дизайн періодичних видань, Фотомистецтво, Журналістський менеджмент і маркетинг, Організація івентів, Мистецтво реклами, Медіаправо, Контент-маркетинг.

4418532@npp.nau.edu.ua

Кравченко Володимир Іванович

Посада: Професор кафедри реклами

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Освіта: Донецький державний університет, історичний факультет

Спеціальність: історія

Кваліфікація: викладач історії і суспільствознавства

Загальний трудовий шлях становить 52 роки.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації – 37 років, із них  у Слов’янському державному педінституті (старший викладач), Запорізький державний університет (старший викладач, доцент, професор, заступник декана), у Донецькому юридичному інституті МВС України (професор, начальник кафедри), у Національному авіаційному університеті – професор кафедри реклами факультету міжнародних відносин.

«Діяльність місцевих Рад Донбасу у 1960-1970 рр.» (1982 р.), 07.00.02 – історія СРСР.

Ради народних депутатів України у 80 рр. ХХ ст.: досвід, проблеми, уроки», 07.00.02 – історія СРСР, (1991 р.).

Обраний академіком Української академії історичних наук (1998 р.),

Має звання «Заслужений працівник освіти України» з 16.12.2004 р.

історія і культура України,  проблеми державного будівництва та розвитку місцевого самоврядування, історія української та світової журналістики.

Кравченко В. І. Документи фонду виконкому Донецької обласної Ради депутатів трудящих за 1959-1970 рр. / В. І. Кравченко // Архіви України. – 1980. -№1. – С. 59 – 62.

Кравченко В. И. Деятельность местных Советов Донбасса в 1960-1970 гг: автореф. дис. на соиск. степени канд. истор. наук : спец.07.00.02 «история СРСР » / В. И. Кравченко. – К.– 1982.– 24 с.

Кравченко В. І. Діяльність Рад УРСР по збільшенню виробництва товарів широкого споживання в 60-80 рр. / В. І. Кравченко // Український історичний журнал. – 1985. – №7. – С.5-13.

Кравченко В. И. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов: монограф. / В. И. Кравченко. – К.: Вища школа, 1988. – 231 с.

Кравченко В. І. Підвищення активності трудящих у діяльності Рад Української РСР /1971-1987 рр./ / В. І. Кравченко. // Український історичний журнал. – 1988. – №1. – С.5-17.

Кравченко В. И. Укрепление связи Советов с массами в ходе избирательной кампании в местные Советы 1987 г. (на материалах Украинской ССР) / В. И. Кравченко // Вопросы истории СССР. – Вып. 34. – Харьков, 1989. – С.84-90.

Кравченко В. І. Ради української РСР у 60-80 роки. Досвід. Актуальні проблеми теорії і практики.  / В. І. Кравченко // Дослідження історії малих і середніх міст України в контексті подальшого історичного краєзнавства. – Чернігів, 1990. – С.216-221.

Кравченко В. И. Советы народных депутатов Украины в 80-е годы. Опыт. Проблемы. Уроки: автореф. дис. на соиск. степени докт. истор. наук : спец.07.00.02 «история СРСР » / В. И. Кравченко – К. –1991. – 33 с.

Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України в умовах незалежності. Досвід. Проблеми. Перспективи: монограф.  / В. І. Кравченко. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. –  41 с.

Кравченко В. І. Державовладдя в Україні (друга половина 40-х – початок 90-х рр.) : монограф. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДІВС МВС України. – 1994. – 87 с.

Кравченко В. І. Україна незалежна. Сторінки історії: посібн. / В. І. Кравченко, П.П. Панченко, Л. А. Шевченко та ін. – Київ-Донецьк, 1995.  – 354 с.

Кравченко В. І.  Державна влада та місцеве самоврядування України / В. І. Кравченко // Україна ХХ ст. Минуле і сьогодення: зб наук. статей. – Київ-Донецьк, 1995. – С.101-137.

Кравченко В. І. Голод в Україні.1946-1947. Документи і матеріали / В. І. Кравченко, В.А. Смолій, С. В. Кульчицький та ін. – Київ-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 376 с.

Кравченко В. І. Україна. Державотворення. ХХ століття: монографія / В. І. Кравченко. – Київ-Донецьк, 1997.  – 111 с.

Кравченко В. І. Соціальна політика тоталітарної держави – причина голоду 1946-1947 рр. / В. І. Кравченко // Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки. Матеріали міжнародної наук. конф. 27 травня 1997 р. – Київ-Нью-Йорк, 1998. – С.77-87.

Кравченко В. І. Державотворення в Україні. Історія і сучасність: посібн. /В. І. Кравченко. – Донецьк, 1998. – 112 с.

Кравченко В. І. Національна держава: національні і наднаціональні виміри: монографія / В. І. Кравченко, С. Ю. Римаренко, В. П. Філонов. –   Київ-Донецьк, 1998. – 256 с.

Кравченко В. И. Украина во второй мировой войне 1939-1945. Современное видение, неизвестные факты: монография / В. И. Кравченко. – Донецк, 1998. – 100 с.

Кравченко В. І. Українська революція (1917-1920 рр.) в документах і матеріалах.: навч. пос.  / В. І. Кравченко – Донецьк: ДІВС МВС України, 2000. – 172 с.

Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України у контексті європейського досвіду / В. І. Кравченко // Схід. – 2000. – №2./33/. – С.55-60.

Кравченко В. І. Окупація України / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет, 2000. – №1(3). – С.170-176.

Кравченко В. І. Законодавче забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування України у 90-і роки ХХ ст. / В. І. Кравченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. статей. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2000.– №4. – С.136-144.

Кравченко В. І. Правові засади становлення місцевого самоврядування України  у 90-і роки ХХ ст. / В. І. Кравченко // Вісник Запорізького юридичного інституту: наук. збірник. – Запоріжжя, 2001. – №2. – С.268-274. 

Кравченко В. И. Украинский вопрос в контексте международных отношений накануне второй мировой войны / В. И. Кравченко // Праці наук. конф. Донецького національного ун-ту за підсумками наук.-дослідної  роботи за період 1999-2000 рр. (історичні науки, політологія, міжнародні відносини і філософія). – Донецьк, ДонНУ, 2001.  – С.101-106.

Кравченко В. І. Україна у 1920-1939 роки ХХ ст. Мовою документів та очевидців: посіб.. / В. І. Кравченко, П. П. Панченко та ін. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001.  – 268 с.

 Кравченко В. І. Радянська політика щодо заможного селянства України в роки  нової економічної політики (1921-1029 рр.) / В. І. Кравченко // Український селянин: зб. наук. праць. –  2002. – Вип.5. – С.98-100.

Кravchenko V. I. Local self governing of Ukraine in experience context of the /V. I. Кravchenko // 7th conference «Europeаn culture». – Pаmplona: Cеntro de Estudios Europeos, 2002.

Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України у системі міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ століть / В. І. Кравченко // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці ДонНУ (серія «Міжнародні відносини») . – Донецьк: ДонНУ, 2002. – Вип.2. – С.98-103.

Кравченко В. І. Становлення парламентаризму в Україні  на зламі ХХ – ХХІ ст.: квантитативні та квалітативні аспекти / В. І. Кравченко // Вісник академії соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб.  – 2003.–  №2 (21). – С.55-66.

Кравченко В. І. Верховна Рада України у систтемі міжнародних выіосин на зламі  ХХ-ХХІ ст // Вступ до міжнар. відносин. Наукові праці ДонНУ (серія «міжнародні відносини»). – Донецьк6 ДонНУ, 2003. – С. 82-95.

Кравченко В. І. Джерельна база дослідження проблеми формування та функціонування місцевих рад України середини ХХ – початку ХХІ ст. / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження6 наук. журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет, 2003. – №3/4(15/16). – С.241-247.

Кравченко В. І. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. / В. І. Кравченко // Схід. – 2003. – №7. – С.54-61.

Кравченко В. І. Смертю смерть подолали. Голодомор  в Україні 1932-1933: монограф. / В. І. Кравченко, В. М. Литвин, Л. Г. Лук’яненко, О., П. Реєнт, П. Т. Тронько. – К.: Україна, 2003. – 352 с.

Кравченко В. І. Україна. 1920-1939 роки. Документи свідчать: навч. пос. / В. І. Кравченко, Добров П. В. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 260 с.

Кравченко В. І. До питання формування джерельної бази дослідження проблеми становлення парламентаризму та місцевого самоврядування України з середини ХХ до початку ХХІ с. / В. І. Кравченко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №4. – С. 189-198. с.

Кравченко В. І. Наступність державотворчих процесів як провідний чинник формування сучасної української нації / В. І. Кравченко // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т.8. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – С.71-79.

Кравченко В. І. Донецький юридичний інститут МВС України: історія та сьогодення / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ, 2005. – 264 с.

Кравченко В. І. Організаційно-правове становище Російської православної церкви в умовах радянської влади (1917-1927 рр.) / В. І. Кравченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – №3. – С.32-40.

Кравченко В. І. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття: навч. пос. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 200 с.

Кравченко В. І. Джерельна база дослідження з проблем організації та діяльності законодавчо-представницьких інституцій України (середина ХХ – поч. ХХІ ст) / В. І. Кравченко //  Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Історія.  – Т.12: зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2006.  – С.60 -75. 

Кравченко В. І. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття: навч. посіб. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. – 208 с.

Кравченко В. І. Сучасна історична наука: методологічний аспект / В. І. Кравченко //  Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т.37: зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013.  – С.63 -72. 

Кравченко В. І. Рецензія: Добров П.В, Єсіп І. М. Історія України: Текст лекцій і структурно-логічні схеми. 3-є вид., зі змінами і доповненнями. –   Донецьк: ДонНУ, 2011. – 798 с. / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – №2. – С.395-396.

Кравченко В. І. Історико-правовий аспект трансформацій адміністративно-територіального устрою України: досвід, проблеми, уроки / В. І. Кравченко // Актуальні питання теорії держави і права в дослідженнях студ. і молодих учених: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С.61-63.

Кравченко В. І Новітні теоретико-методологічні засади дослідження і проблеми організаційно-правової діяльності представницьких інституцій України / В. І. Кравченко //Актуальні проблеми науки історії держави і права: матеріали “круглого столу (Харків, 5 жовт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, НУ ЮАУ, НАПрН України, Асоц. випускників НУ ЮАУ ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2013. – С. 46-51.

Кравченко В. І Застосування інформаційних технологій у викладанні дисциплін історико-правового циклу / В. І. Кравченко // Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи: матеріали всеук. науково-методичної конфер. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.75-78.

Кravchenko V. I.  Оrganizational and Legal Activity of  Lokal Government of  Ukraine in within the Context of the Experience of European Union Countries / V. I.  Кravchenko // European applied sciences.  – N.2. –  Stuttgart, Germany. – 2014. – p.180-182.

Кravchenko V. I.  Local government of Ukraine in within the context of the experience of European Union countries   Proceedings the  seventh world congress «Aviation in the I-st century» Safety in Aviation and Space Technologies September 19-21, 2016, Kyiv [Електронний ресурс] / Режим доступу:  / http: // congress.nau.edu.ua – С.7.2.26 – 7.2.29.

Кravchenko V. I.  Organizational and Legal Mechanisms of functioning of Local Government of Ukraine in within the Context of the Experience of European Union Countries / В. І. Кравченко //  Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 24. Черкаси: ЧДТУ, – Вип. 8. – 2016. – (Серія: Істор. науки).– С.5 – 12.

Кравченко В. І. Новітні теоретико-методологічні засади наукових досліджень студентів-журналістів / В. Кравченко // Методичні студії: зб. наук.-метод. праць. – Випуск 5 /Укл. М. Вінтонів (відп.ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ, 2017. – С. 120-125.

Кравченко В. І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень / В. І. Кравченко // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Черкаси: ЧДТУ, – Вип. 11. – 2017. – (Серія: Істор. науки).– С.129 – 146.

Кравченко В. І. Історико-методологічні засади журналістської творчості/ В. І. Кравченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дис­курсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Остров­ська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С.46 -50.

Kravchenko V. I.  Historical and theoretical aspects of aesthetic culture in Western Europe in  the ХVІIІ-ХІХ centuries / V. I.  Kravchenko // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2019». – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //conference.nau/index.php AVIA / AVIA2019. 

Історія і культура України, історія світової журналістики, політологія, сучасна культура, глобалістика та ін.

Кулинич Олександра Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Освіта: Київський державний університет ім.Т.Шевченка

Спеціальність: історія

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства

1989 р. ,Українська діаспора 80-ті р.р. ХХ ст.

інформаційні процеси в сучасному суспільстві, етика в журналістиці та піар діяльності, політичний ПР.

Стаття «Інформаційні війни і журналістська діяльність» – збірник наукових статей  із соціальних комунікацій «Медіапростір» №11, 2019,с.42-48  м. Тернопіль;

Стаття « Інформаційні війни і політичні технології: прикладні взаємовпливи у політичній журналістиці». Збірник наукових статей із соціальних комунікацій «Медіапростір» (випуск 12). 2019, с.3-7; 

Тези доповіді «Кодекс професійної етики в основі роботи журналіста» АВІА-2017: ХIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р.. – К., 2017. ;

Стаття «Інформація як фактор соціального розвитку» – Вісник агарарної історії . Наковий журнал. Вип.21-22 – К.2017, с.205-213;

Стаття «Багатогранність поняття “інформаційна культура” в сучасному суспільстві»; Вісник агарарної історії . Наковий журнал. – К.2016 – Вип.18, с.80-86.

 « Інформаційна культура – визначальна складова сучасного суспільства.» Тези доповіді. Всеукраїнська науково-практична конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» –  Запоріжжя, 9–10 квітня 2018,с..160 –164

історія і культура України, медіаетика, політичний ПР, соціологія масових комунікацій, діловий етикет, іміджелогія

Лашкіна Марія Григорівна

Посада: доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Освіта: Харківський університет ім.Каразіна, Національна академія державного управління

Спеціальність: педагогіка, практична психологія, державне управління

Кваліфікація: викладач, практичний психолог, магістр державного управління

Психолог, методист, викладач, аналітик, прес-секретар, журналіст агентства УНІАН, керівник управління внутрішньої політики, консультант управління інформаційної політики, помічник-консультант народного депутата України.

 З 1995 року співпрацюю з громадськими організаціями в міжнародних освітніх та інформаційно-правових проектах як тренер та експерт.

З 2010 до сьогодні року учасник та автор-стипендіат теоретико-методологічного семінару „Архетипіка й державне управління”, який працює в рамках Української наукової школи архетипіки при Національній академії державного управління при Президентові України.

З 2015 року наукова-педагогічна діяльність пов’язана з Національний авіаційним університетом, кафедрою журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю.

Концептуальні засади взаємодії органів державної влади і засобів масової інформації в Україні, 2008 р.

комунікація, журналістика, політична психологія, конфліктологія, публічне управління, архетипіка, PR, психологія мас, нові медіа і комунікаційні практики.

Основні публікації:
1. Логунова М. Комунікації судової влади: науково-практичний посібник / М.Логунова, М.Лашкіна, П.Гвоздик, А.Алєксєєв – К.: АДЕФ – Украина, 2011. – 276 с. http://www.judges.org.ua/LAW/ua/ua/commun.htm

2. Лашкіна М. Інформаційний простір як чинник трансформації архетипу національної держави в умовах глобалізації / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Спец. вип.. – С. 235-244. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_spets.

3. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління / М.Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр” – Випуск 1(13). – Січень, 2013. – С. 10-18.

4. Лашкіна М.Г. Конвергентна інтерактивна комунікація як феномен соціальних відносин: новації для публічного дискурсу в Україні / М.Г.Лашкіна // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VІІ регіон. наук.- практ.конф. за міжнар. участю / за заг.ред. О.Б.Кірєєвої. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2013. – с.44-46.

5. Лашкіна М. Публічний комунікативний простір у глобальному світі: ціннісно-предикативний погляд. / М.Лашкіна // Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.): у 2 т. / [за наук. ред. Ю.В.Ковбасюка, С.А.Романюка, О.Ю.Оболенського]. – К.: НАДУ, 2014. – Т. 1. – с. 66-67.

6. Лашкіна М. Сучасні можливості та виклики для державного управління: комунікативно-технологічний аспект /М.Лашкіна // Державне управління. Сучасні технології управління: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 30-31 липня, – 2014 [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/665

7. Лашкіна М.Г. Соціальні мережі та блогосфера як інструмент політики в Україні / М.Лашкіна // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково- практичної конференції за міжнародною участю „Дні інформаційного суспільства -2015”, Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд. : М.Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. – „Видавництво „Тезис”, 2015 – С.42-43.

8. Лашкіна М.Г. Вплив глобальних комунікацій на трансформацію публічного управління в Україні. / М.Лашікна // За матеріалами Літньої школи молодих учених в галузі науки державне управління – Одеса , 22-28 червня, 2015 р.

9. Лашкіна М.Г. Політична комунікація в кризовому суспільстві інформаційного світу. / М.Лашкіна. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Політологія. Соціологія. Філософія” – Випуск 1 (18): Матеріали міжнародної конференції „Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ на початку ХХІ сторіччя” – Ужгород, 2015. – С.98-100.

10. Лашкіна М. Конвергентна інтерактивна комунікація / М.Лашкіна// Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.312.

11. Лашкіна М. Нетократія / М. Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.436.

12. Лашкіна М. Медіакратія / М.Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С. 378.

13. Лашкіна М.Г. Глобальні комунікації / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.72.

14. Лашкіна М.Г. Паніка / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 277.

15. Лашкіна М.Г. Мерітократія / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 219-220.

16. Лашкіна М.Г. Дебати політичні / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 86-87.

17. Лашкіна М.Г. Публічні дебати / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.325-326.

18. Лашкіна М.Г. Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для України / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія і практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск –Березень, 2015. – С. 162-168.

19. Lashkina M/ „Communicative component of conflict in the modern world: the birth of the archetype of the selfness” / Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — с.167-178.

20. Лашкіна М. Г. Країни перехідної демократії під час демократичного транзиту: архетипний аспект /Т. Бєльська, М.Лашкіна// Публічне урядування : збірник. — № 4 (14) — червень 2018 (спецвипуск). — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — С.34-51 – Режим доступу: Публічне-урядування-4-14укр-1-1.pdf

21. М.Г.Лашкіна. Публічна політика в інформаційному світі: між постправдою та технологічною сингулярністю / М.Лашкіна // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 1. – С.66-68. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/19ba1715-8ea7-4d0a-be98-a749c2fc4091.pdf

22. Марія Лашкіна. Соціально-комунікативні технології в епоху пост-правди/ М.Лашкіна// VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 31 Липень, 2018 – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/56/cat/19

Паблік рілейшнз; Психологія мас; Міжнародна журналістика; Нові медіа;  Психологія Інтернету.

Василенко Юлія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет (2007-2013)

Спеціальність: Філософія

Кваліфікація: магістр

2013-2016 аспірант кафедри історії філософії філософського факультету КНУТШ

2016р. – кандидат філософських наук (PhD)

2018 – донині старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ НАУ

онтологія та метафізика, філософія Сходу, філософія медіакультури, глобалізація та процеси віртуалізації суспільств

11 наукових праць

Філософія, Сценарна майстерність, НЛП-технології, Психологія реклами

Куцан Олена Іванівна

Посада: Старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет

Спеціальність: мова та література (англійська)

Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй ПРООН 
United Nations Development Programme UNDP
Проект гендерної рівності та прав жінок в Україні
Тренер проекту

“Communicating a New Ukraine” Проект Британської співдружності в Україні фахівець із стратегічних комунікацій

Національний авіаційний університет

 • старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю
 • старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю
Модель фешн комунікацій в умовах глобалізації
Фешн комунікації, комунікаційні стратегії української індустрії моди, візуальні комунікації, свідоме споживання

1. Особливості PR-комунікацій в індустрії моди. Communications and Communicative Technologies (Вісник Дніпропетровського університету. Серія соціальні комунікації) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2. Psychological peculiarities of envy in early yourth. Стаття. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. 2017. – № 2(11). – P. 118-130.
3. Вивчення взаємозв’язків заздрісності особистісними утвореннями у ранньому юнацькому віці. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.
4. Емпіричне дослідження заздрощів у ранньому юнацькому віці. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. м. Київ, 2014. – №11. – С. 471-479.
5. Психологічні умови подолання заздрощів у ранньому юнацькому віці. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Доддаток 4 до Вип.31 Том ІІ (10): Тематичний випуск «Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання».-К.:Гнозис, 2014. – 400с. С. 106-116.
6. Особливості когнітивної складової заздрощів у ранньому юнацькому віці Психологія і суспільство. Український теоретико-методичний соціогуманітарний часопис. м. Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 123-128.
7. Онтогенетичний аспект дослідження проблеми зазаздрощів Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. м. Київ, 2013. – №10. – С. 65-68

Фешн комунікації, візуальні комунікації, брендинг

Риженко Людмила Михайлівна

Посада: викладачка кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Спеціальність: правознавство

Кваліфікація: магістр права

ДП Педагогічна преса

Консервативний журналістський дискурс в системі сучасного медійного середовища,  видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ, актуальні питання  медіаправа.

Статті у фахових українських виданнях

 1. Риженко Л.М. Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ //Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2016. – № 1. –  С. 122-125
 2. Риженко Л.М. Тенденції розвитку ґендерного питання на сторінках періодичної Преси//Образ : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Сум. держ. ун-т. – Суми: Вид-во СДУ, 2016. – № 2(20). – С. 98-103.
 3. Риженко Л.М. Жанрові моделі друкованих ЗМІ. Старі проблеми і нові підходи// Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2017. –
  Т. 2 (67). – С.58-66.

Статті у фахових закордонних виданнях

 1. Ryzhenko L. Media agenta: between postmodernism and conservatism // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Budapest, VII(34), I.: 205, 2019 Sept.

Аудіовізуальна реклама , теорія та методика журналістської творчості, сценарна майстерність , медіаправо.

Захарченко Вікторія Леонідівна

Посада: викладач, завідувач навчальної лабораторії реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта: Бердянський державний педагогічний університет

Спеціальність: професійна освіта (економіка)

Кваліфікація: професіонал в галузі економіки, викладач в галузі економіки

2016-2017рр. старший лаборант кафедри  економічної кібернетики та фінансів Бердянський державний педагогічний університет

2017-2019рр. провідний фахівець кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю

2019 по теперішній час викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, завідувач навчальної лабораторії реклами і зв’язків з громадськістю

реклама, PR, маркетинг, економіка

мистецтво реклами, брендинг, таргетована реклама

Глухенька Марина Вікторівна

Посада: викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта:Національний авіаційний університет, 2012, факультет економіки та менеджменту

Спеціальність: «Економіка та підприємництво»

Кваліфікація: науковий співробітник  (економік), економіст

В Національному авіаційному університеті працює
з 2012 р.

З листопада 2012 року по листопад 2015 року аспірант кафедри економіки Факультету економіки та менеджменту НАУ.

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2016 р. на посаді викладача кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю.

З жовтня 2016 р. по жовтень 2019 р. – викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НАУ.

З листопада 2019р.  – викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю НАУ.

стратегічний маркетинг, стратегічні маркетингові дослідження, стратегічне планування діяльності підприємств, комплекс маркетингу, життєвий цикл підприємства, стратегічний аналіз

 1. Економічний вісник: збірник наукових праць, Видавець: ФОП Жовтий О.О., 2015 – 194с. Глухенька М.В. Аналіз розрахунку вартості проїзду в міському автомобільному транспорті м.Києва
 2. Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2015. – 77 с. Глухенька М.В. Економічне обґрунтування розрахунку тарифу на послуги з перевезень пасажирів по КП «Київський метрополітен» на 2015 рік
 3. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015р : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015-188 с. Глухенька М.В. Концепція розвитку єдиної логістичної ситеми міського пасажирського транспорту м.Київ

Інтегрований маркетинг, Стратегічний маркетинг, Медіаекономіка

Фінклер Юрій Едуардович

Посада: професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю за сумісництвом

Освіта: Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова ( тепер – Українська академія друкарства)

Спеціальність: журналістика

Кваліфікація: редактор наукової, технічної та спеціальної літератури

37 років науково-педагогічного стажу

політика і медійна практика, соціологія медій

160 статей, монографій, посібників, науково-методичних розробок

Журналістський менеджмент і маркетинг

Рижко Олена Миколаївна 

Посада: Професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю за сумісництвом

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Спеціальність: Українська мова і література

Кваліфікація: редактор наукової, технічної та спеціальної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук , доктор наук із соціальних комунікацій 

1998–99 рр. – літературний редактор видавництва «Горудень» (м. Київ); 1999–2002 рр. – науковий співробітник КБ Енциклопедії Сучасної України Національної академії наук України;

2002–2008 рр. – доцент кафедри теорії та історії журналістики Київського міжнародного університету;

з грудня 2008 р. – доцент кафедри журналістики ІМВ Національного авіаційного університету, з січня 2020 – професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю факультету міжнародних відносин НАУ;

з вересня 2018 р. – доцент кафедри соціальних комунікацій, з вересня 2019 – професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

видавнича справа, медіапродюсування, аксіологія медіасфери, масова комунікація і Церква, медіаекологія, медіакритика, стилістика

Авторка монографій «Рубаї в українській поезії: від канонізованої строфи до поліжанру» (К., 2005), «Плагіат як соціальнокомунікаційне явище» (К., 2017), дослідження «Образ Міста в поезії Михайля Семенка» (К., 1999), посібників «Типові лексичні помилки у діловому мовленні» (К., 2004), «Стилістика української мови. Практикум» (К., 2008), «Практична стилістика» (К., 2013) та понад 100 наукових публікацій.

Сценарна майстерність

4412955@npp.nau.edu.ua

Шульгіна Валентина Іванівна

Посада: професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю за сумісництвом

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут, 1981 р. Російська мова та література;  учитель російської мови та літератури

Спеціальність: 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

доцент кафедри загального та російського мовознавства Черкаського державного педагогісного інституту, 1993 р

Тема дисертації: „Лінгвістична інтерпретація феномену інформативності в лексикографічних системах”

медіалінгвістика, приакладна лінгвістика, психолінгвістика, функціональна лінгвістика, комунікативна лінгвістика

 1. Основні публікації: ІІНФОРМАЦІЙНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ОДИН З НОВІТНІХ НАПРЯМІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ // Лінгвістика.Комунікація. Освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 14-15 березня 2013).– Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – 260 с. – С.20 – 23.
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ// Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2013. – Вип. 16-17. – 266 с. – С.20-26;
 3. ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ В ПРИКЛАДНІЙ ТЕРМІНОГРАФІЇ // “Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / За заг. редакцією А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет „Україна”, 2013. – 348 с. – C. 152-156
 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ

МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНИХ СТРУКТУР. – Держава і регіони // Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 46-50.

 1. Інформаційна мережа тексту // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах, м. Київ: КиМУ, 15-16.02.14. – С. 151 – 153;
 2. Текст як компонент інформаційно-когнітивного тракту // Актуальні проблеми соціальних комунікацій: колективна монографія [наук. ред. : Зикун Н. І., Шульгіна В. І.]. – К. : КиМУ, 2014. – 278 с. – С. 126 –
 3. Інформаційна матриця реклами // Держава і регіони// Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 47-50
 4. Кривошея Г.П., Шульгіна В.І., Тур’ян О.В. Методичні аспекти журналістської роботи: навч. посібник. – К.:КиМУ, 2015. – 320 с.

 

 1. Інформація як одне з ключових понять журналістикознавства: лінгвістичний аспект // Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія [наук. ред. Г.П. Кривошея, В.І.Шульгіна, О.В.Безручко]. – Київ: КиМУ, 2015. – 277 с. – С. 95-128.

 

10 ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИКИ // Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2016. – 48 с.  – С.11.

 1. ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ МАЙБУТНІМИ ЖУРНАЛІСТАМИ // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К. : Аграр Медіа Груп, 2016. – 342 с. – С. 311 – 318
 2. ІНФОРМАТИВНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНЕ ЧЛЕНУВАННЯ //Медіапростір: збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. Кол.: Н.Поплавська та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 9. – 120 с. – С. 58 – 63.
 1. Основи наукових досліджень (ОС бакалавр);
 2. Спічрайтинг (ОС бакалавр);
 3. Риторика за професійним спрямуванням, (ОС бакалавр)
 4. Теорія і методика журналістської творчості, лекцій (ОС бакалавр).

Христокін Генадій Володимирович  

Посада: професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю за сумісництвом

Науковий ступінь:доктор філософських наук

23 роки педагогічного стажу

Філософія, релігієзнавство, богослов’я

більш ніж 90 наукових праць

філософія, медіафілософія

Остапчук Світлана Сергіївна

Посада: старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв᾽язків  з громадськістю за сумісництвом

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікація: «Вчитель української мови та літератури»

Освіта: Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 1994 р.    

Спеціальність: «Українська мова та література»

Червень 1994 р. – червень 1997 р. – вчитель української мови та літератури ЗОШ №12 м. Ірпеня;

вересень 1997 р. – серпень 2007 р. – старший викладач кафедри сучасних мовних комунікацій і культури Національного університету ДПС України; 2005–2006 рр. – заступник завідувача кафедри.

З вересня 2007 року по вересень 2010 року – декан підготовчого відділення Київського міжнародного університету, доцент кафедри слов’янської філології і загального мовознавства.

З 1 жовтня 2010 до 1 листопада 2011 року – доцент кафедри слов’янської філології і загального мовознавства КиМУ.

З 1 листопада 2011 року – старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету.

«Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)»

Українська журналістика, мова ЗМІ; українська освіта

Основні публікації:

 1. Ostapchuk S. Organizational and content-related aspects of the problem of students knowledge assessment in national pedagogues interpretations (1919‑1944) / Svitlana Ostapchuk // Modern Science–Moderni vе – 2015. – № 2. – P. 61–68.
 2. Остапчук С. С. Особливості функціонування українського телемовлення // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VІІІ Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: УДФС України, 2018. – Вип. VІІІ. – С. 286-288.
 3. Остапчук С. С. Особливості взаємодії телеканалу СТБ з глядацькою аудиторією (на прикладі передачі «Вікна. Новини») // «The Second International scientific congress of scientists of Europe». Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists «East – West» (May 10-11, 2018). Vienna, 2018. –P. 561- 568.
 4. Остапчук С. С. Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2018. – №4. –
  С. 63- 67.
 5. ОстапчукС. С. Гендерні аспекти мовлення: на прикладі сучасних українськомовних друкованих ЗМІ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 13. – Подано до друку.

«Українська мова (за професійним спрямуванням), «Історія української літератури»

Маєвська Марина Миколаївна

Посада: доцент (0,5) за сумісництвом

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук, PhD

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, кафедра логіки

Спеціальність: 09.00.06 – логіка

Кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін

«Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації»

Теорія аргументації, логіка, філософія

Наукові статті:

 1. Бережнюк М.М. Поняття емоційної мови в сучасних концепціях неформальної логіки: компаративний аналіз // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: “Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип. 106 (3). – С.182-187. (Збірник входить до міжнародної індексації EBSCO Publ. Inc. (USA), SIS (USA), РИНЦ (Росія)).
 2. Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: “Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип. 110 (7). – С.74-76. (Збірник входить до міжнародної індексації EBSCO Publ. Inc. (USA), SIS (USA), РИНЦ (Росія)).
 3. Бережнюк М.М. Емоційна мова, контекст та невиражені засновки: можливості взаємодії в аргументації // Практична філософія: науковий журнал / Гол. ред. В.П. Андрущенко. – Київ : Вид-во “Міленіум”, 2016. – Вип. No3 (61). – С.32-37.
 4. Бережнюк М.М. PRO et CONTRA застосування емоційної мови в аргументації // Молодий вчений: науковий журнал. – Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2017. – Вип. No6 (46). – С.80-66. (Збірник входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)).
 5. Маєвська М.М. Засоби емоційної мови в аргументації // Гуманітарні студії: збірн. наук. праць. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – No30. – С. 66-75. (Збірник входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія)).

Тези наукових доповідей:

 1. Бережнюк М.М. Філософські варіації на тему смерті і філософія як смерть за життя / Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2012”, 18–19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 1. – С. 11-13.
 2. Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2014”, 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 3. – С. 61-63.
 3. Бережнюк М.М. Мораль у праві – прогрес чи недосконалість останнього? // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2014”, 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 3. – С. 143-145.
 4. Бережнюк Марина Николаевна. Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015»// Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015 – https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/section_29_7008.htm.
 5. Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації:
  альтернативний підхід до розв’язання // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету – 2016”, 21–22 квіт. 2015 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 4. – С. 112-114.
 6. Бережнюк М.М. Невиражені засновки як спосіб латентного переконання в аргументації // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету – 2016”, 20–21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76.
 7. Бережнюк М.М. Прийнятність емоційної мови в прагмадіалектичній моделі критичної дискусії // Міжнародна науково-практична конференція “Історія проблеми та необхідні умов становлення громадянського суспільства в Україні”, 29-30 січ., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Львів.: Вид. ГО “Львівська фундація суспільних наук”, 2016. – С. 69-70.
 8. Бережнюк М.М. Застосування емоційної мови в аргументації: історичний аспект // Міжнародна науково-практична конференція “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук “, 5-6 лют., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Київ.: Вид. ГО “Київськасуспільнознавча організація”, 2016. – С. 56-59
 9. Бережнюк М.М.Поняття емоційної мови: підхід Аристотеля // VII Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку”, 13-14 травня 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Коверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – С. 9-10.
 10. Бережнюк М.М. Невиражені засновки: сучасні підходи вивчення проблеми // Міжнародна науково – практична конференція ” Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії”, 4-5 лист., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Дніпро.: Вид. ГО “Відкрите суспільство”, 2016. – С. 79-86.
 11. Бережнюк М.М. Неприйнятність невиражених засновків у прагмадіалектичній моделі критичної дискусії // Міжнародна науково- практична конференція” Суспільні науки: сьогодні: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень”, 2-3 груд., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Одеса.: Вид. ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2016. – С. 37-39.

Копірайтинг, Філософія, Глобалістика

Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права за сумісництвом

Освіта: вища, 1987 році закінчила історичний факультет  Чернівецького державного університету. ім. Ю. Федьковича

Спеціальність: Історія

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства

Научний ступінь: кандидат історичних наук зі спеціальності “Всесвітня історія” , Чернівецький державний університет

Вчене звання: доцент кафедри міжнародного права

З 2001 року по 2006 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін у фінансово-юридичному інституті м. Чернівці. З вересня 2006 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного права НН Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З 2018 р. – сумісник по кафедрі журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю.

Дисципліни викладача: «Історія української журналістики», «Авторське право», «Захист права інтелектуальної власності», «Право у галузі реклами та зв’язків з громадськістю»

здійснення досліджень у колі питань, пов’язаних з історією міжнародного права та науці міжнародного права,  історія політичних та правових вчень, міжнародно-правового захисту прав людини.

Наукові праці:

 1.  Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права /Міжнародне право: підручник; за ред.. Антипенко В.ф., Ліпкан В.А. та інш. – К.: КНТ, 2009. – 752 с.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права /Міжнародне право: підручник у 3-х томах.  – К: НАУ, 2011.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного  права. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.030400 –  Міжнародне право. – К: НАУ, 2010. – 48 с. – 2 арк.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Історичний досвід інтеграції України в євразійський простір /АВІА-2007: УІІІ міжнародна науково-технічна конференція. Київ, НАУ, 25 квітня 2007 р.:тези доп. – К.: Вид-во Нац. Авіа. Ун-ту «НАУ-друк», 2007. – Т.ІІІ. – С.71.78-71.80.
 5. Широкова-Мурараш О.Г. Проблеми діяльності омбудсмена  в Україні / Захист прав людини на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична конференція, Київ, НАУ, 7 грудня 2007 р.: тези доп. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2007. –Ч. І. – С.66-70.
 6. Широкова-Мурараш О.Г. Про особливості розуміння основних принципів міжнародного права у сучасному світі / Наукові записки Національного Університету «Києво-Могілянська Академія»: зб.наук.статей. Серія: Юридичні науки Том 77. – 2008. – С.93-96.
 7. Широкова-Мурараш О.Г., Новосад Я.О.  Досвід Європейського Союзу у реалізації захисту прав та інтересів молоді. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – № 3 – С. 201-209. – 0,1.
 8. Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеки: міжнародно-правовий аспект Науковий  фаховий журнал  з  питань  правової  інформатики,  інформаційного  права  та  інформаційної  безпеки «Правова інформатика» – К: Тов-во «ПанТот», 2011. – № 1. – С.76 – 82. – 0, 1.
 9. Широкова-Мурараш О.Г., Кельбас Н. Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. – №  1(18). – С.24-29.
 10. Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. Міжнародно-правові заходи щодо упередження зло чинності у сфері інформаційної безпеки Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: зб.наук.ст. – Київ: в-во НАУ «НАУ-друк», 2010. – Вип. 2. – С.73-78. – 0,1 арк.
 11. Широкова-Мурараш О.Г. Особливості розуміння та функціонування принципу суверенної рівності держав у сучасному міжнародному праві / Тези  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин». –  Одеса,  7-8 жовтня 2010 р.
 12. Широкова-Мурараш О.Г., Новосад Я.О.  Програма «Молодь» як інструмент реалізації молодіжної політики Європейського союзу Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку. Збірник тез І Міжнародної наукової конференції. – К: Вид-во НАУ, 2011.
 13. Широкова-Мурарш О.Г., Кельбас Н. Роль пацифізму у нормативному закріпленні відмови від війни як способу вирішення міжнародних конфліктів та незастосування сили /  Міжнародні читання, присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського, 20-22 жовтня 2011 року: тези доп. – Одеса, 2011. – С.60-62.
 14. Широкова-Мурарш О.Г. Становлення науки «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. Праць. – 2012. – Вип. 56. – С.475-497.
 15. Широкова-Мурарш О.Г. Концепція відгалуження міжнародної кримінології у вітчизняній науці міжнародного права / Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2012. – №3(24). – С. 140-144.
 16. Широкова-Мурарш О.Г. Процес глобалізації авіатрспортної галузі України //ІІІ Міжнародна наукова конференція «Транспортне право в ХХІ столітті», 21 лютоо 2013 року: тези доп. – К.: Компьютерпрес, 2013. – С. 595-597.
 17. Широкова-Мурарш О.Г., Волиняк В. Особливості правового регулювання міжнародних перевезень вантажів // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Транспортне право в ХХІ столітті», 21 лютоо 2013 року: тези доп. – К.: Компьютерпрес, 2013. – С. 598-600.
 18. Широкова-Мурарш О.Г. Особливості застосування українськими науковцями історико-соціологічного підходу у дослідженні міжнародного права // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ефективності міжнародного права», 29 березня 2013 року: тези доп. – К: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С.123-127.
 19. Широкова-Мурарш О.Г., Билощена У.Н. Защита прав детей: международное право и угрозы современного мира / V Международная конференция «Зимние юридические чтения», 15 февраля 2014 г. – Санкт-Петербург: Фонд развития юридической науки. Центр академических публикаций. – С.6-10.
 20. Shirokova- Murarash O.G., Antypenko V.F. International canon low: actual prognostics of the civilization scope // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2014. – volume 1. – issue 2. – C.92-97
 21. Shirokova- Murarash O.G., Bezarova K.O. The dilemma of interrelation of institutional cosmopolitanism nd state sovereignty under human rights defense / Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 28. – Т. 3. – С.184-187.
 1. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив масонства на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права / О.Г. Широкова-Мурараш // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 174-181.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Соцiологiчний пiдхiд у дослiдженнi тероризму в роботах В.В. Антипенка /О.Г. Широкова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – Одесса, 2020. – № 22. – С. 202-209.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок від примусового втягнення у терористичну діяльність та протидії жіночому тероризму:  збірка тез доповідей / О.Г. Широкова // Міжнародна наукова-практична конференція присвячена  25 річчю УАМП «Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожного. – Київ: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. –  С. 164-170.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Основні аспекти захисту прав дитини у мережі інтернет: Матеріали доповідей і повідомлень / Широкова-Мурараш О.Г., Кота Я.Ф. // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. -С. 358 – 363
 5. Широкова-Мурараш О.Г. Права дітей та обов’язки держави у світлі ювенальної юстиції: Матеріали доповідей і повідомлень /Широкова-Мурараш О.Г., Добрянська М.А. //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. – С.104-109.
 6. Широкова-Мурараш О.Г. Протидія дискримінації за віковою ознакою у світлі міжнародного та національного захисту прав людини / Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.218-225
 7. Shyrokova-Murarash О.G., Akchurin Y.R.,  International legal aspect of international information security /”AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. Р.10.3.16 – 10.3.19
 8. Широкова-Мурараш О.Г. Особливості співвідношення міжнародного права та моралі в умовах сучасних викликів //Правова держава. – Одеса: Фенікс, 2020. – № 38’2020. – С.177-185.

Ричка Марина Анатоліївна

Посада:доцент за сумісництвом

Освіта: Черкаський державний технологічний університет

Спеціальність: Менеджмент організацій

Кваліфікація: магістр з менеджменту

Вчене звання: доцент кафедри міжнародного права

з 2005 року в НАУ

Кандидатська дисертація: у 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності – міжнародні економічні відносини та світове господарство на тему «Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації».

міжнародні фінанси

автор понад 60 публікацій, в тому числі:

 1. Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, О.М. Мельнік, Л.В. Саакадзе, Т.О. Панфілова та ін. // Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011. – 214 с.
 2. Ричка М.А. Вплив режимів валютно-курсової політики на економічний розвиток / М.А.Ричка // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2014. – Вип.11(162). – С. 7-10.
 3. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / за ред. проф., д.е.н. С.В. Сіденко. –  К.: Вид–во Нац. авіац. ун–ту «НАУ–друк», 2015. – 465 с. – (30/465)
 4. Ричка М.А. Ринок транспортних послуг: зарубіжний досвід/ М.А. Ричка, С.Р. Дерій// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – № 1. – С. 160-166.
 5. Ричка М.А. Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції / М.А. Ричка // Причерноморські економічні студії. – 2017. – № 16. – С. 14-20.
 6. Ричка М.А. Вплив фінансової глобалізації на розвиток світових фінансових криз / М.А.Ричка, О.М. Слюсарчук // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 92-95.

медіаекономіка

Стельмашов Артем Кирилович 

Посада: Старший викладач за сумісництвом

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Спеціальність:Видавнича справа та редагування

з 2005 року в НАУ

Кандидатська дисертація: у 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності – міжнародні економічні відносини та світове господарство на тему «Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації».

Інформаційно-комунікаційна стратегія громадських організацій, Медіауправління

Закрити меню