English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра реклами і зв`язків з громадськістю

Іващук Антоніна Анатоліївна

Посада: Завідувачка кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: Доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний університет (м. Мелітополь), Міжнародний інститут бізнесу (м. Київ)

Спеціальність: Географія та історія. Економіст.

Кваліфікація: вчитель географії та історії, спеціаліст з маркетингу

Доцент кафедри журналістики Інституту масових комунікацій при Київському національному університеті імені Т. Шевченка;

Доцент кафедри журналістики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету;

Керівник секції «Реклама і зв’язки з громадськістю» Київської малої академії наук, завідувач кафедри реклами і звязків з громадськістю факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, журналіст, фахівець з реклами та PR, керівник освітніх проектів.

«Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів в сучасній українській пресі» спеціальність: 27.00.04 – теорія та історія журналістики. 

реклама, журналістські жанри, брендинг, дизайн періодичних видань, зв’язки з громадськістю, стратегічний маркетинг, медіаправо.

 1. Іващук А. А. Варіативність розвитку репортажу як жанру / А. А. Іващук // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 514–523.
 2. Іващук А. А. Традиції й новаторство в репортажному жанрі: зміни функціональних характеристик у межах груп / А.А. Іващук // Наукові записки Інституту журналістики: зб. наук. праць. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Т.51. – С.64 – 72.

 

 1. Іващук А.А. Трансформація жанрів і проблема їхньої ідентифікації в теорії та журналістській практиці / А.А. Іващук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2014. – Вип. 27. – С. 375-391.

 

 1. Іващук А. А. Трансформація жанру нарис в нових медіа/ Іващук А. А. // Вісник ЛНУ 46/2019. – С. 48-57.

Креативність в рекламі та PR, Дизайн періодичних видань, Фотомистецтво, Журналістський менеджмент і маркетинг, Організація івентів, Мистецтво реклами, Медіаправо, Контент-маркетинг.

4418532@npp.nau.edu.ua

Кравченко Володимир Іванович

Посада: Професор кафедри реклами

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Освіта: Донецький державний університет, історичний факультет

Спеціальність: історія

Кваліфікація: викладач історії і суспільствознавства

Загальний трудовий шлях становить 52 роки.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації – 37 років, із них  у Слов’янському державному педінституті (старший викладач), Запорізький державний університет (старший викладач, доцент, професор, заступник декана), у Донецькому юридичному інституті МВС України (професор, начальник кафедри), у Національному авіаційному університеті – професор кафедри реклами факультету міжнародних відносин.

«Діяльність місцевих Рад Донбасу у 1960-1970 рр.» (1982 р.), 07.00.02 – історія СРСР.

Ради народних депутатів України у 80 рр. ХХ ст.: досвід, проблеми, уроки», 07.00.02 – історія СРСР, (1991 р.).

Обраний академіком Української академії історичних наук (1998 р.),

Має звання «Заслужений працівник освіти України» з 16.12.2004 р.

історія і культура України,  проблеми державного будівництва та розвитку місцевого самоврядування, історія української та світової журналістики.

Кравченко В. І. Документи фонду виконкому Донецької обласної Ради депутатів трудящих за 1959-1970 рр. / В. І. Кравченко // Архіви України. – 1980. -№1. – С. 59 – 62.

Кравченко В. И. Деятельность местных Советов Донбасса в 1960-1970 гг: автореф. дис. на соиск. степени канд. истор. наук : спец.07.00.02 «история СРСР » / В. И. Кравченко. – К.– 1982.– 24 с.

Кравченко В. І. Діяльність Рад УРСР по збільшенню виробництва товарів широкого споживання в 60-80 рр. / В. І. Кравченко // Український історичний журнал. – 1985. – №7. – С.5-13.

Кравченко В. И. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов: монограф. / В. И. Кравченко. – К.: Вища школа, 1988. – 231 с.

Кравченко В. І. Підвищення активності трудящих у діяльності Рад Української РСР /1971-1987 рр./ / В. І. Кравченко. // Український історичний журнал. – 1988. – №1. – С.5-17.

Кравченко В. И. Укрепление связи Советов с массами в ходе избирательной кампании в местные Советы 1987 г. (на материалах Украинской ССР) / В. И. Кравченко // Вопросы истории СССР. – Вып. 34. – Харьков, 1989. – С.84-90.

Кравченко В. І. Ради української РСР у 60-80 роки. Досвід. Актуальні проблеми теорії і практики.  / В. І. Кравченко // Дослідження історії малих і середніх міст України в контексті подальшого історичного краєзнавства. – Чернігів, 1990. – С.216-221.

Кравченко В. И. Советы народных депутатов Украины в 80-е годы. Опыт. Проблемы. Уроки: автореф. дис. на соиск. степени докт. истор. наук : спец.07.00.02 «история СРСР » / В. И. Кравченко – К. –1991. – 33 с.

Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України в умовах незалежності. Досвід. Проблеми. Перспективи: монограф.  / В. І. Кравченко. – Запоріжжя: ЗДУ, 1993. –  41 с.

Кравченко В. І. Державовладдя в Україні (друга половина 40-х – початок 90-х рр.) : монограф. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДІВС МВС України. – 1994. – 87 с.

Кравченко В. І. Україна незалежна. Сторінки історії: посібн. / В. І. Кравченко, П.П. Панченко, Л. А. Шевченко та ін. – Київ-Донецьк, 1995.  – 354 с.

Кравченко В. І.  Державна влада та місцеве самоврядування України / В. І. Кравченко // Україна ХХ ст. Минуле і сьогодення: зб наук. статей. – Київ-Донецьк, 1995. – С.101-137.

Кравченко В. І. Голод в Україні.1946-1947. Документи і матеріали / В. І. Кравченко, В.А. Смолій, С. В. Кульчицький та ін. – Київ-Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 376 с.

Кравченко В. І. Україна. Державотворення. ХХ століття: монографія / В. І. Кравченко. – Київ-Донецьк, 1997.  – 111 с.

Кравченко В. І. Соціальна політика тоталітарної держави – причина голоду 1946-1947 рр. / В. І. Кравченко // Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки. Матеріали міжнародної наук. конф. 27 травня 1997 р. – Київ-Нью-Йорк, 1998. – С.77-87.

Кравченко В. І. Державотворення в Україні. Історія і сучасність: посібн. /В. І. Кравченко. – Донецьк, 1998. – 112 с.

Кравченко В. І. Національна держава: національні і наднаціональні виміри: монографія / В. І. Кравченко, С. Ю. Римаренко, В. П. Філонов. –   Київ-Донецьк, 1998. – 256 с.

Кравченко В. И. Украина во второй мировой войне 1939-1945. Современное видение, неизвестные факты: монография / В. И. Кравченко. – Донецк, 1998. – 100 с.

Кравченко В. І. Українська революція (1917-1920 рр.) в документах і матеріалах.: навч. пос.  / В. І. Кравченко – Донецьк: ДІВС МВС України, 2000. – 172 с.

Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України у контексті європейського досвіду / В. І. Кравченко // Схід. – 2000. – №2./33/. – С.55-60.

Кравченко В. І. Окупація України / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет, 2000. – №1(3). – С.170-176.

Кравченко В. І. Законодавче забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування України у 90-і роки ХХ ст. / В. І. Кравченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. статей. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2000.– №4. – С.136-144.

Кравченко В. І. Правові засади становлення місцевого самоврядування України  у 90-і роки ХХ ст. / В. І. Кравченко // Вісник Запорізького юридичного інституту: наук. збірник. – Запоріжжя, 2001. – №2. – С.268-274. 

Кравченко В. И. Украинский вопрос в контексте международных отношений накануне второй мировой войны / В. И. Кравченко // Праці наук. конф. Донецького національного ун-ту за підсумками наук.-дослідної  роботи за період 1999-2000 рр. (історичні науки, політологія, міжнародні відносини і філософія). – Донецьк, ДонНУ, 2001.  – С.101-106.

Кравченко В. І. Україна у 1920-1939 роки ХХ ст. Мовою документів та очевидців: посіб.. / В. І. Кравченко, П. П. Панченко та ін. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001.  – 268 с.

 Кравченко В. І. Радянська політика щодо заможного селянства України в роки  нової економічної політики (1921-1029 рр.) / В. І. Кравченко // Український селянин: зб. наук. праць. –  2002. – Вип.5. – С.98-100.

Кravchenko V. I. Local self governing of Ukraine in experience context of the /V. I. Кravchenko // 7th conference «Europeаn culture». – Pаmplona: Cеntro de Estudios Europeos, 2002.

Кравченко В. І. Місцеве самоврядування України у системі міжнародних відносин кінця ХХ – початку ХХІ століть / В. І. Кравченко // Вступ до міжнародних відносин. Наукові праці ДонНУ (серія «Міжнародні відносини») . – Донецьк: ДонНУ, 2002. – Вип.2. – С.98-103.

Кравченко В. І. Становлення парламентаризму в Україні  на зламі ХХ – ХХІ ст.: квантитативні та квалітативні аспекти / В. І. Кравченко // Вісник академії соціальних відносин Федерації профспілок України: наук.-практ. зб.  – 2003.–  №2 (21). – С.55-66.

Кравченко В. І. Верховна Рада України у систтемі міжнародних выіосин на зламі  ХХ-ХХІ ст // Вступ до міжнар. відносин. Наукові праці ДонНУ (серія «міжнародні відносини»). – Донецьк6 ДонНУ, 2003. – С. 82-95.

Кравченко В. І. Джерельна база дослідження проблеми формування та функціонування місцевих рад України середини ХХ – початку ХХІ ст. / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження6 наук. журнал. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, історичний факультет, 2003. – №3/4(15/16). – С.241-247.

Кравченко В. І. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. / В. І. Кравченко // Схід. – 2003. – №7. – С.54-61.

Кравченко В. І. Смертю смерть подолали. Голодомор  в Україні 1932-1933: монограф. / В. І. Кравченко, В. М. Литвин, Л. Г. Лук’яненко, О., П. Реєнт, П. Т. Тронько. – К.: Україна, 2003. – 352 с.

Кравченко В. І. Україна. 1920-1939 роки. Документи свідчать: навч. пос. / В. І. Кравченко, Добров П. В. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 260 с.

Кравченко В. І. До питання формування джерельної бази дослідження проблеми становлення парламентаризму та місцевого самоврядування України з середини ХХ до початку ХХІ с. / В. І. Кравченко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – №4. – С. 189-198. с.

Кравченко В. І. Наступність державотворчих процесів як провідний чинник формування сучасної української нації / В. І. Кравченко // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т.8. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – С.71-79.

Кравченко В. І. Донецький юридичний інститут МВС України: історія та сьогодення / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ, 2005. – 264 с.

Кравченко В. І. Організаційно-правове становище Російської православної церкви в умовах радянської влади (1917-1927 рр.) / В. І. Кравченко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – №3. – С.32-40.

Кравченко В. І. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття: навч. пос. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2006. – 200 с.

Кравченко В. І. Джерельна база дослідження з проблем організації та діяльності законодавчо-представницьких інституцій України (середина ХХ – поч. ХХІ ст) / В. І. Кравченко //  Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Історія.  – Т.12: зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2006.  – С.60 -75. 

Кравченко В. І. Історія України. Всесвітня історія ХХ століття: навч. посіб. / В. І. Кравченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2007. – 208 с.

Кравченко В. І. Сучасна історична наука: методологічний аспект / В. І. Кравченко //  Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т.37: зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013.  – С.63 -72. 

Кравченко В. І. Рецензія: Добров П.В, Єсіп І. М. Історія України: Текст лекцій і структурно-логічні схеми. 3-є вид., зі змінами і доповненнями. –   Донецьк: ДонНУ, 2011. – 798 с. / В. І. Кравченко // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – №2. – С.395-396.

Кравченко В. І. Історико-правовий аспект трансформацій адміністративно-територіального устрою України: досвід, проблеми, уроки / В. І. Кравченко // Актуальні питання теорії держави і права в дослідженнях студ. і молодих учених: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 27-28 листопада 2013 р.). – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С.61-63.

Кравченко В. І Новітні теоретико-методологічні засади дослідження і проблеми організаційно-правової діяльності представницьких інституцій України / В. І. Кравченко //Актуальні проблеми науки історії держави і права: матеріали “круглого столу (Харків, 5 жовт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, НУ ЮАУ, НАПрН України, Асоц. випускників НУ ЮАУ ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2013. – С. 46-51.

Кравченко В. І Застосування інформаційних технологій у викладанні дисциплін історико-правового циклу / В. І. Кравченко // Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи: матеріали всеук. науково-методичної конфер. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.75-78.

Кravchenko V. I.  Оrganizational and Legal Activity of  Lokal Government of  Ukraine in within the Context of the Experience of European Union Countries / V. I.  Кravchenko // European applied sciences.  – N.2. –  Stuttgart, Germany. – 2014. – p.180-182.

Кravchenko V. I.  Local government of Ukraine in within the context of the experience of European Union countries   Proceedings the  seventh world congress «Aviation in the I-st century» Safety in Aviation and Space Technologies September 19-21, 2016, Kyiv [Електронний ресурс] / Режим доступу:  / http: // congress.nau.edu.ua – С.7.2.26 – 7.2.29.

Кravchenko V. I.  Organizational and Legal Mechanisms of functioning of Local Government of Ukraine in within the Context of the Experience of European Union Countries / В. І. Кравченко //  Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 24. Черкаси: ЧДТУ, – Вип. 8. – 2016. – (Серія: Істор. науки).– С.5 – 12.

Кравченко В. І. Новітні теоретико-методологічні засади наукових досліджень студентів-журналістів / В. Кравченко // Методичні студії: зб. наук.-метод. праць. – Випуск 5 /Укл. М. Вінтонів (відп.ред.) та ін. – Вінниця: ДонНУ, 2017. – С. 120-125.

Кравченко В. І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень / В. І. Кравченко // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць. – Число 27. Черкаси: ЧДТУ, – Вип. 11. – 2017. – (Серія: Істор. науки).– С.129 – 146.

Кравченко В. І. Історико-методологічні засади журналістської творчості/ В. І. Кравченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дис­курсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Остров­ська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С.46 -50.

Kravchenko V. I.  Historical and theoretical aspects of aesthetic culture in Western Europe in  the ХVІIІ-ХІХ centuries / V. I.  Kravchenko // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2019». – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //conference.nau/index.php AVIA / AVIA2019. 

Історія і культура України, історія світової журналістики, політологія, сучасна культура, глобалістика та ін.

Кулинич Олександра Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Освіта: Київський державний університет ім.Т.Шевченка

Спеціальність: історія

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства

1989 р. ,Українська діаспора 80-ті р.р. ХХ ст.

інформаційні процеси в сучасному суспільстві, етика в журналістиці та піар діяльності, політичний ПР.

Стаття «Інформаційні війни і журналістська діяльність» – збірник наукових статей  із соціальних комунікацій «Медіапростір» №11, 2019,с.42-48  м. Тернопіль;

Стаття « Інформаційні війни і політичні технології: прикладні взаємовпливи у політичній журналістиці». Збірник наукових статей із соціальних комунікацій «Медіапростір» (випуск 12). 2019, с.3-7; 

Тези доповіді «Кодекс професійної етики в основі роботи журналіста» АВІА-2017: ХIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р.. – К., 2017. ;

Стаття «Інформація як фактор соціального розвитку» – Вісник агарарної історії . Наковий журнал. Вип.21-22 – К.2017, с.205-213;

Стаття «Багатогранність поняття “інформаційна культура” в сучасному суспільстві»; Вісник агарарної історії . Наковий журнал. – К.2016 – Вип.18, с.80-86.

 « Інформаційна культура – визначальна складова сучасного суспільства.» Тези доповіді. Всеукраїнська науково-практична конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» –  Запоріжжя, 9–10 квітня 2018,с..160 –164

історія і культура України, медіаетика, політичний ПР, соціологія масових комунікацій, діловий етикет, іміджелогія

Лашкіна Марія Григорівна

Посада: доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Освіта: Харківський університет ім.Каразіна, Національна академія державного управління

Спеціальність: педагогіка, практична психологія, державне управління

Кваліфікація: викладач, практичний психолог, магістр державного управління

Психолог, методист, викладач, аналітик, прес-секретар, журналіст агентства УНІАН, керівник управління внутрішньої політики, консультант управління інформаційної політики, помічник-консультант народного депутата України.

 З 1995 року співпрацюю з громадськими організаціями в міжнародних освітніх та інформаційно-правових проектах як тренер та експерт.

З 2010 до сьогодні року учасник та автор-стипендіат теоретико-методологічного семінару „Архетипіка й державне управління”, який працює в рамках Української наукової школи архетипіки при Національній академії державного управління при Президентові України.

З 2015 року наукова-педагогічна діяльність пов’язана з Національний авіаційним університетом, кафедрою журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю.

Концептуальні засади взаємодії органів державної влади і засобів масової інформації в Україні, 2008 р.

комунікація, журналістика, політична психологія, конфліктологія, публічне управління, архетипіка, PR, психологія мас, нові медіа і комунікаційні практики.

Основні публікації:
1. Логунова М. Комунікації судової влади: науково-практичний посібник / М.Логунова, М.Лашкіна, П.Гвоздик, А.Алєксєєв – К.: АДЕФ – Украина, 2011. – 276 с. http://www.judges.org.ua/LAW/ua/ua/commun.htm

2. Лашкіна М. Інформаційний простір як чинник трансформації архетипу національної держави в умовах глобалізації / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Спец. вип.. – С. 235-244. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_spets.

3. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління / М.Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр” – Випуск 1(13). – Січень, 2013. – С. 10-18.

4. Лашкіна М.Г. Конвергентна інтерактивна комунікація як феномен соціальних відносин: новації для публічного дискурсу в Україні / М.Г.Лашкіна // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VІІ регіон. наук.- практ.конф. за міжнар. участю / за заг.ред. О.Б.Кірєєвої. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2013. – с.44-46.

5. Лашкіна М. Публічний комунікативний простір у глобальному світі: ціннісно-предикативний погляд. / М.Лашкіна // Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.): у 2 т. / [за наук. ред. Ю.В.Ковбасюка, С.А.Романюка, О.Ю.Оболенського]. – К.: НАДУ, 2014. – Т. 1. – с. 66-67.

6. Лашкіна М. Сучасні можливості та виклики для державного управління: комунікативно-технологічний аспект /М.Лашкіна // Державне управління. Сучасні технології управління: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 30-31 липня, – 2014 [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/665

7. Лашкіна М.Г. Соціальні мережі та блогосфера як інструмент політики в Україні / М.Лашкіна // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково- практичної конференції за міжнародною участю „Дні інформаційного суспільства -2015”, Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд. : М.Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. – „Видавництво „Тезис”, 2015 – С.42-43.

8. Лашкіна М.Г. Вплив глобальних комунікацій на трансформацію публічного управління в Україні. / М.Лашікна // За матеріалами Літньої школи молодих учених в галузі науки державне управління – Одеса , 22-28 червня, 2015 р.

9. Лашкіна М.Г. Політична комунікація в кризовому суспільстві інформаційного світу. / М.Лашкіна. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Політологія. Соціологія. Філософія” – Випуск 1 (18): Матеріали міжнародної конференції „Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ на початку ХХІ сторіччя” – Ужгород, 2015. – С.98-100.

10. Лашкіна М. Конвергентна інтерактивна комунікація / М.Лашкіна// Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.312.

11. Лашкіна М. Нетократія / М. Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.436.

12. Лашкіна М. Медіакратія / М.Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С. 378.

13. Лашкіна М.Г. Глобальні комунікації / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.72.

14. Лашкіна М.Г. Паніка / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 277.

15. Лашкіна М.Г. Мерітократія / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 219-220.

16. Лашкіна М.Г. Дебати політичні / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 86-87.

17. Лашкіна М.Г. Публічні дебати / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.325-326.

18. Лашкіна М.Г. Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для України / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія і практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск –Березень, 2015. – С. 162-168.

19. Lashkina M/ „Communicative component of conflict in the modern world: the birth of the archetype of the selfness” / Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — с.167-178.

20. Лашкіна М. Г. Країни перехідної демократії під час демократичного транзиту: архетипний аспект /Т. Бєльська, М.Лашкіна// Публічне урядування : збірник. — № 4 (14) — червень 2018 (спецвипуск). — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — С.34-51 – Режим доступу: Публічне-урядування-4-14укр-1-1.pdf

21. М.Г.Лашкіна. Публічна політика в інформаційному світі: між постправдою та технологічною сингулярністю / М.Лашкіна // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 1. – С.66-68. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/pages/dop/150/files/19ba1715-8ea7-4d0a-be98-a749c2fc4091.pdf

22. Марія Лашкіна. Соціально-комунікативні технології в епоху пост-правди/ М.Лашкіна// VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 31 Липень, 2018 – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/56/cat/19

Паблік рілейшнз; Психологія мас; Міжнародна журналістика; Нові медіа;  Психологія Інтернету.

Василенко Юлія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет (2007-2013)

Спеціальність: Філософія

Кваліфікація: магістр

2013-2016 аспірант кафедри історії філософії філософського факультету КНУТШ

2016р. – кандидат філософських наук (PhD)

2018 – донині старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ НАУ

онтологія та метафізика, філософія Сходу, філософія медіакультури, глобалізація та процеси віртуалізації суспільств

11 наукових праць

Філософія, Сценарна майстерність, НЛП-технології, Психологія реклами

Риженко Людмила Михайлівна

Посада: доцентка кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Спеціальність: правознавство

Кваліфікація: магістр права

ДП Педагогічна преса

Консервативний журналістський дискурс в системі сучасного медійного середовища,  видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ, актуальні питання  медіаправа.

Статті у фахових українських виданнях

 1. Риженко Л.М. Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ //Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2016. – № 1. –  С. 122-125
 2. Риженко Л.М. Тенденції розвитку ґендерного питання на сторінках періодичної Преси//Образ : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Сум. держ. ун-т. – Суми: Вид-во СДУ, 2016. – № 2(20). – С. 98-103.
 3. Риженко Л.М. Жанрові моделі друкованих ЗМІ. Старі проблеми і нові підходи// Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. – К., 2017. –
  Т. 2 (67). – С.58-66.

Статті у фахових закордонних виданнях

 1. Ryzhenko L. Media agenta: between postmodernism and conservatism // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Budapest, VII(34), I.: 205, 2019 Sept.

Аудіовізуальна реклама , теорія та методика журналістської творчості, сценарна майстерність , медіаправо.

Глухенька Марина Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта:Національний авіаційний університет, 2012, факультет економіки та менеджменту

Спеціальність: «Економіка та підприємництво»

Кваліфікація: науковий співробітник  (економік), економіст

В Національному авіаційному університеті працює
з 2012 р.

З листопада 2012 року по листопад 2015 року аспірант кафедри економіки Факультету економіки та менеджменту НАУ.

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2016 р. на посаді викладача кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю.

З жовтня 2016 р. по жовтень 2019 р. – викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю НАУ.

З листопада 2019р.  – викладач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю НАУ.

стратегічний маркетинг, стратегічні маркетингові дослідження, стратегічне планування діяльності підприємств, комплекс маркетингу, життєвий цикл підприємства, стратегічний аналіз

 1. Економічний вісник: збірник наукових праць, Видавець: ФОП Жовтий О.О., 2015 – 194с. Глухенька М.В. Аналіз розрахунку вартості проїзду в міському автомобільному транспорті м.Києва
 2. Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2015. – 77 с. Глухенька М.В. Економічне обґрунтування розрахунку тарифу на послуги з перевезень пасажирів по КП «Київський метрополітен» на 2015 рік
 3. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 14-15 травня 2015р : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015-188 с. Глухенька М.В. Концепція розвитку єдиної логістичної ситеми міського пасажирського транспорту м.Київ

Інтегрований маркетинг, Стратегічний маркетинг, Медіаекономіка

Рижко Олена Миколаївна 

Посада: Професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Спеціальність: Українська мова і література

Кваліфікація: редактор наукової, технічної та спеціальної літератури

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук , доктор наук із соціальних комунікацій 

1998–99 рр. – літературний редактор видавництва «Горудень» (м. Київ); 1999–2002 рр. – науковий співробітник КБ Енциклопедії Сучасної України Національної академії наук України;

2002–2008 рр. – доцент кафедри теорії та історії журналістики Київського міжнародного університету;

з грудня 2008 р. – доцент кафедри журналістики ІМВ Національного авіаційного університету, з січня 2020 – професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю факультету міжнародних відносин НАУ;

з вересня 2018 р. – доцент кафедри соціальних комунікацій, з вересня 2019 – професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

видавнича справа, медіапродюсування, аксіологія медіасфери, масова комунікація і Церква, медіаекологія, медіакритика, стилістика

Авторка монографій «Рубаї в українській поезії: від канонізованої строфи до поліжанру» (К., 2005), «Плагіат як соціальнокомунікаційне явище» (К., 2017), дослідження «Образ Міста в поезії Михайля Семенка» (К., 1999), посібників «Типові лексичні помилки у діловому мовленні» (К., 2004), «Стилістика української мови. Практикум» (К., 2008), «Практична стилістика» (К., 2013) та понад 100 наукових публікацій.

Сценарна майстерність

Христокін Генадій Володимирович  

Посада: професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю 

Науковий ступінь:доктор філософських наук

23 роки педагогічного стажу

Філософія, релігієзнавство, богослов’я

більш ніж 90 наукових праць

філософія, медіафілософія

Маєвська Марина Миколаївна

Посада: доцент 

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук, PhD

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, кафедра логіки

Спеціальність: 09.00.06 – логіка

Кваліфікація: філософ, викладач філософських дисциплін

«Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації»

Теорія аргументації, логіка, філософія

Наукові статті:

 1. Бережнюк М.М. Поняття емоційної мови в сучасних концепціях неформальної логіки: компаративний аналіз // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: “Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип. 106 (3). – С.182-187. (Збірник входить до міжнародної індексації EBSCO Publ. Inc. (USA), SIS (USA), РИНЦ (Росія)).
 2. Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ: “Видавництво “Гілея”, 2016. – Вип. 110 (7). – С.74-76. (Збірник входить до міжнародної індексації EBSCO Publ. Inc. (USA), SIS (USA), РИНЦ (Росія)).
 3. Бережнюк М.М. Емоційна мова, контекст та невиражені засновки: можливості взаємодії в аргументації // Практична філософія: науковий журнал / Гол. ред. В.П. Андрущенко. – Київ : Вид-во “Міленіум”, 2016. – Вип. No3 (61). – С.32-37.
 4. Бережнюк М.М. PRO et CONTRA застосування емоційної мови в аргументації // Молодий вчений: науковий журнал. – Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2017. – Вип. No6 (46). – С.80-66. (Збірник входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)).
 5. Маєвська М.М. Засоби емоційної мови в аргументації // Гуманітарні студії: збірн. наук. праць. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – No30. – С. 66-75. (Збірник входить до міжнародної індексації РИНЦ (Росія)).

Тези наукових доповідей:

 1. Бережнюк М.М. Філософські варіації на тему смерті і філософія як смерть за життя / Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2012”, 18–19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 1. – С. 11-13.
 2. Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2014”, 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 3. – С. 61-63.
 3. Бережнюк М.М. Мораль у праві – прогрес чи недосконалість останнього? // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2014”, 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 3. – С. 143-145.
 4. Бережнюк Марина Николаевна. Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015»// Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015 – https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/section_29_7008.htm.
 5. Бережнюк М.М. Проблема невиражених засновків в аргументації:
  альтернативний підхід до розв’язання // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету – 2016”, 21–22 квіт. 2015 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 4. – С. 112-114.
 6. Бережнюк М.М. Невиражені засновки як спосіб латентного переконання в аргументації // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки філософського факультету – 2016”, 20–21 квіт. 2016 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76.
 7. Бережнюк М.М. Прийнятність емоційної мови в прагмадіалектичній моделі критичної дискусії // Міжнародна науково-практична конференція “Історія проблеми та необхідні умов становлення громадянського суспільства в Україні”, 29-30 січ., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Львів.: Вид. ГО “Львівська фундація суспільних наук”, 2016. – С. 69-70.
 8. Бережнюк М.М. Застосування емоційної мови в аргументації: історичний аспект // Міжнародна науково-практична конференція “Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук “, 5-6 лют., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Київ.: Вид. ГО “Київськасуспільнознавча організація”, 2016. – С. 56-59
 9. Бережнюк М.М.Поняття емоційної мови: підхід Аристотеля // VII Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку”, 13-14 травня 2016 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Коверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – С. 9-10.
 10. Бережнюк М.М. Невиражені засновки: сучасні підходи вивчення проблеми // Міжнародна науково – практична конференція ” Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії”, 4-5 лист., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Дніпро.: Вид. ГО “Відкрите суспільство”, 2016. – С. 79-86.
 11. Бережнюк М.М. Неприйнятність невиражених засновків у прагмадіалектичній моделі критичної дискусії // Міжнародна науково- практична конференція” Суспільні науки: сьогодні: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень”, 2-3 груд., 2016 р.: [збірник тез наукових робіт] – Одеса.: Вид. ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2016. – С. 37-39.

Копірайтинг, Філософія, Глобалістика

Стельмашов Артем Кирилович 

Посада: Старший викладач

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Спеціальність:Видавнича справа та редагування

з 2005 року в НАУ

Кандидатська дисертація: у 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності – міжнародні економічні відносини та світове господарство на тему «Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації».

Інформаційно-комунікаційна стратегія громадських організацій, Медіауправління

Закрити меню