English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

Публікації викладачів

Бєлканія Н.В.

 1. Бєлканія Н.В., Світич Л.М.  The ways of enhancing second language acquisition Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: наук.-практ. конф., 16  березня 2012 р. – К., 2012. – C.42-44.
 2. Бєлканія Н.В. Foreign language acquisition patterns based on critical thinking approaches English in Globalised World: зб. наук. праць (англ. м). – Кам’янець -Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. – C. 27-28.
 3. Бєлканія Н.В.,Світич Л.М. Cognitive background of foreign language instruction Сучасні напрямки викладання гуманітар-них дисциплін  у серед-ніх та вищих  навчальних закладах: мова, література, історія: II між нар.  наук.-практ. конф., 25-26  квітня 2012р. –  Горлівка, 2012. – С. 261-263.

Бондаренко Л.О.

 1. Бондаренко Л.О. Зміни у підходах до навчання аудіювання Теоретичні та методологічні проблеми дослідження іноземних мов: Всеукраїнська науково-практична конференції, 20 березня 2008 р. – К. НАУ, 2008. – С. 46-47.
 2. Бондаренко Л.О. Тести, які допомагають студентам Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково-практична конференція, 19 березня 2009 р. – К. НАУ, 2009. – С. 127-130.
 3. Бондаренко Л.О. Is Translation Teachable? Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2010 р. – К. Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – С. 11-14.
 4. Бондаренко Л.О. Переклад географічних назв: проблеми та стратегії  Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К. Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 18-21.
 5. Бондаренко Л.О. On-line tools for future interpreters and translators  XVII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalized World: 17 Міжнародна конференція, 15-16 березня 2012 р., збірник наукових праць (англ. м.) – Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. – С. 23-24.

Василишина Н.М.

 1. Василишина Н.М. Комунікативна компетентність як важливий аспект професійної   підготовки фахівців  міжнародного туризму Наукові записки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. СІ (101). – С. 64 –71.
 2. Василишина Н.М. Академічна мобільність студентів як фактор підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України у Європейському просторі Наукові записки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. С(100). – С. 49 – 56.
 3. Василишина Н.М. Особливості модернізації самостійної роботи студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікативних технологій Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – С. 18 – 23.
 4. Василишина Н.М., Василишина Ю.М. Innovative case studies method application in the process of foreign language communicative preparation of future international economic relations experts Наукові записки: зб. наук. праць. – Острог: Національний університет ”Острозька академія”, 2012. – Вип. 24. –С. 236 – 239.
 5. Василишина Н.М. Shaping business correspondence skills in higher-institutions students is inevitable component of communicative competence model Наукові записки: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. 106. – С. 242 – 244.
 6. Василишина Н.М. Мaster of effective business communication writing skills by future international relations professionals Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць – К.: НАУ, 2014.– Вип. 5(1). – С. 36 – 40.
 7. Василишина Н.М. Подорожування по світу (Getting around the world) Навчальний посібник. – Бориспіль:Ризографіка, 2012. – 126 с.
 8. Василишина Н.М. English in Context Навчальний посібник. – К.: Прінт-Лайн, 2014. – 196 с.

Мельник Є.Ю.

 1. Мельник Є.Ю. Chacun est ici chez soi Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 70-72.
 2. Мельник Є.Ю. Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь у сфері культурознавчого туризму: зустріч із французькими  замками Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 62-65.
 3. Мельник Є.Ю. Pour qu’elle soit jolie, ma chanson… Le français dans le monde. –  2015. – №397. – Р. 75-76.
 4. Мельник Є.Ю. A la découverte des châteaux français Le français dans le monde. –  2013. – №388. – Р. 73-74.
 5. Мельник Є.Ю. Grammaire en communication (modes et temps) Навч. посібник. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради, 2012. – 90 с.

Сандовенко І.В.

 1. Сандовенко І.В. Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. – К.: Університет “Україна”, 2010. – № 7(9). – С.150-156.
 2. Сандовенко І.В. Впровадження принципів універсального дизайну у викладанні в університетській освіті Канади Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 8 (61). – С.397-401.
 3. Сандовенко І.В. Особливості механізмів забезпечення якості вищої освіти Канади Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – К.: НПУ, 2010. – Випуск 22. – С.422-425.
 4. Сандовенко І.В.,Кулешова О.М. Adopting Rubrics for English e-Projects Designed for Students with a Major in International Relations   Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 108-112.
 5. Сандовенко І.В. Концепція сталого розвитку як детермінанта міждисциплінарного і комплексного підходу в туристській вищій освіті провінції Онтаріо Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: зб. наук. праць. – К.: Гнозис, 2013. – Т. 1 (43). – Вип. 31. –С.289–295.
 6. Сандовенко І.В. Інтеграція наукових досліджень в програми підготовки фахівців сфери туризму в університетах Канади Проблеми освіти: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 79.

Ржевська Д.О.

 1. Ржевська Д.О. Проблема відтворення японських ономатопоетичних слів японською та англійською мовами у художньому тексті Наукові записки. – 2012. – Вип. 104(1).  –С. 298-302.
 2. Ржевська Д.О. Фреймова семантика у перекладі японських звукосимволізмів Наукові записки. – 2013. – Вип. 115(1).  –С. 361-365.

Гапон Ю.А.

 1. Гапон Ю.А. Упражнения для обучения прагматичес-кой адаптации перевода научной литературы. Современный научный вестник: науч.-теоретич. и практик. журн./гл.ред. Н.Х.Корецкий – Белгород: «Руснаучкнига», 2010. – № 8(90). – С. 63-76.
 2. Гапон Ю.А., Слобоженко Р.А. Development of discourse and functional skills of pragmatic adaptation when translating English publicistic texts. Современный научный вестник: науч.-теоретич. и практик. журн./гл.ред. Н.Х.Корецкий – Белгород: «Руснаучкнига», 2011.– № 8(104). – С. 85-92.
 3. Гапон Ю.А., Гудманян А.Г. Methodology of teaching foreign language activities. – К.: «НАУ-друк», 2010. – 68 с.
 4. Гапон Ю.А., Гріліхес І.В. Організація поточного оцінювання в умовах кредитно-модульної системи навчання іноземних мов Europejska nauka XXI powieką – 2014: X międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 maja, 2014: матер. конф.– Przemyśl, 2014. – Vol. 16.  – S. 19-25.
 5. Гапон Ю.А. Оцінювання навчальних письмових перекладів англомов-них фахових текстів Бъдещие изследвания – 2015: XI международна научна практична конференция, 17-25 февруари, 2015: матер. конф. – София, 2015. – Том 7. – С. 84-90
 6. Гапон Ю.А. Формування семантичної компетенції майбутніх перекладачів Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція, 3 квітня 2010 р. – К.: «НАУ-друк», 2010. – C. 83-86.

Гундарєва В.О.

 1. Гундарєва В.О. Types of activities used for teaching the discipline “ English for professional purposes. International Law” English in the Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», – 2012. С. 62-63.
 2. Гундарєва В.О. Системний підхід до вивчення іноземної мови спеціальності. Міжнародне право Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К.: НАУ, 2011. – С. 42-48.
 3. Гундарєва В.О., Курнилович М.О. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Науково-практична конференція, 18 березня 2010 р. – К.: НАУ, 2010. – C.43-45.
 4. Гундарєва В.О., Курнилович М.О. Типи завдань, що можуть використо-вуватися для тренування й покращення студентських навичок усного і письмового перекладу з дисципліни «Іноземна мова спеціальності. Міжнародне право» Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Науково-практична конференція, 16 березня 2012 р. – К.: НАУ, 2012. – С. 97-101.
 5. Гундарєва В.О. Professional English. International Law Навчальний посібник. – К.: КП «Криворізька друкарня», 2011.  – 257 с.

 

 

Close Menu