English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

vasylchenko2012@ukr.net

Васильченко Вʼячеслав Миколайович

Посада: завідувач кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: КДПІ ім. М. Драгоманова (1987-1992), Київський національний університет внутрішніх справ (2002-2006); аспірантура (НПУ ім. Драгоманова (1994-1997), докторантура (НПУ ім. Драгоманова (2006-2009).

Спеціальність: «українська мова та література»; «правознавство»;

Кваліфікація: «вчитель української мови та літератури»; «юрист»

Сертифікати

Нагороди та грамоти

керівник гуртків Переяслав-Хм. районного будинку піонерів (1986-1987);

учитель середньої школи № 254 міста Києва (1990 – 1991);

викладач кафедри стилістики укр. мови НПУ ім. Драгоманова (1992 – 1994);

старший викладач каф. стиліст. укр. мови НПУ ім. Драгоманова (1997 – 2001);

начальник кафедри юридичного документознавства Нац. академії внутр. справ України (2001 – 2004);

заступник директора з логістики ТОВ “Золотий Леон” (2004 – 2005);

декан ф-ту іноз. мов ДВНЗ “Переяслав-ХмДПУ” ім. Сковороди (2005 – 2006);

декан Укр. військово-козацького інституту ім. Святослава Хороброго (МАУП) (2007);

виконавчий директор ПП “Охоронна фірма “Гетьман” (2007);

доцент кафедри журналістики НАУ (з 2007 – і дотепер).

«Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові деривати)» (10.02.01 «українська мова»)

Культура української мови, стилістика української мови, українська обрядова фразеологія, юрислінгвістика, медіалінгвістика.

 1. Українська фразеологія: Навчальний посібник для самостійного вивчення. – К.: Товариство “Знання” України, 2000. – 97 с.
 2. Грамотність і культура українського мовлення: Навчальне видання. Практикум. – К.: НАВСУ, – 53 с.
 3. Диктант без проблем: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів.– К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с. 
 4. Диктант без проблем: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 5. Диктант з української мови: Навчальний посібник. – К.: НАВСУ,  – 204 с.
 6. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності. – К.: НАВСУ, 2003. – 560 с.
 7. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності. – К.: НАВСУ, 2004. – 560 с.
 8. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності. –К.:  НАВСУ, 2005. – 560 с.
 9. Практикум зі складання документів з оперативно-розшукової діяльності: Навчально-практичний посібник. – К.: НАВСУ, 2004. – 184 с.
 10. Практикум зі складання документів з оперативно-розшукової діяльності: Навчально-практичний посібник. – К.: НАВСУ, 2005. – 184 с.
 11. Екзаменаційний диктант без репетитора К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 304 с.
 12. Грамотність українського мовлення. 50 карток-комплексів: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 124 с.
 13. Грамотність українського мовлення. 50 карток-комплексів: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 124 с.
 14. Українське мовлення. Крок у грамотність: Навчальний посібник. –Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2005. – 240 с.
 15. П’ятдесят уроків грамотності. Навчальний посібник для набуття навичок грамотного використання української мови. – Бориспіль: Поліграфічний центр “Ризографіка”, 2006. – 389 с.
 16. Мовні особливості поезії Є. Плужника Українська мова в процесі національно-культурного відродження України: Збірник наукових праць (Матеріали конференції). – К.: КДПІ, 1993. – С. 61– 63.
 17. Етнонім “Україна”: погляди на етимологію та значення Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: КДПІ, 1994. – С. 37.
 18. Етимологія етноніма “Україна”. До візій професора Українського Вільного Університету в Празі Сергія Шелухіна Питання стилістики української мови: Збірник наукових праць. – К.: УДПУ, 1996. – С. 37–45.
 19. Елементи аглютинації у прикметниковому словотворі. Питання стилістики української мови: Збірник наукових праць. – К.: УДПУ, 1996. – С. 74 – 79.
 20. Основні поняття словотвору у курсі «Сучасна українська літературна мова» (на матеріалі історичного словотвору відносних прикметників) Шляхи підвищення ефективності викладання української мови та літератури: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 17 – 18 листопада 1999 р. – К.: Товариство «Знання» України, 2000. – С. 15 – 20.
 21. Специфіка словотвірної мотивації відносних прикметників. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. – К.: НПУ, 1998. – С. 32 – 36.
 22. Внутрішня форма відносних прикметників. Система і струк¬тура східнослов’янських мов: Збірник на¬у¬ко¬вих праць Націо-наль¬ного пе¬да¬го¬гіч¬ного університету іме¬ні М. П. Драгома¬нова. – К.: НПУ, 1998. – С. 167 – 171.
 23. Мотивація та її типи. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 1998. – Випуск 1 . – С. 184 – 189.
 24. Неморфологічні (синтаксичні) синоніми відносних прикметників. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: НІІУ, – Випуск  3. –  С. 260 – 264.
 25. Доки будемо “гнати” про “угон” Всеукраїнський громадсько-політичн. тижневик “Освіта”. – 1998. – № 31 – 32 (377 – 378). – С. 4.
 26. Українські прізвища Освітній науково-методичний журнал “Рідні джерела”. – 1999. – № 1. –  С. 6  – 
 27. Лексико-словотвірна синонімія відіменникових відносних прикметників в історії української мови. Наука і сучасність: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені   М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Випуск  Ч. 1. – С. 195 – 199.
 28. Відносні прикметники на -ов-/-ев-, мотивовані назвами тварин в історії української мови Наукові записки: Збірник наукових праць. – Випуск – К.: НІІУ, 2001. –   С. 91 – 93.
 29. “Перший юридичний словник на Україні”. Науковий вісник НАВСУ: Науково-теоретичний журнал. – 2001. – № 5. – 321 – 327.
 30. Відносні прикметники в українському діловому мовленні XVI-XVII ст. (на матеріалі “Актів села Одрехови”). Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2002. – С. 89 – 92.
 31. Плеонастичні конструкції як вада тексту офіційно-ділового стилю. Формування культури професійної мови фахівця: теорія і практика: Матеріали міжвуз. конф. – Донецьк: ДІВСУ, 2003. – С. 29 – 32.
 32. Плеоназм у художньому та офіційно-діловому стилях. Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2003. – С. 249 – 253.
 33. Чи всі Іванови росіяни, а Петренки – українці? (Українські прізвища прикметникового походження). Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – С. 195 – 200.
 34. Юридично-ділова писемність Київської Русі Науковий вісник НАВСУ: Науково-теоретичний журнал. – 2003. – № 3. –  253 – 258.
 35. Проблема міжмовної омонімії та міжмовної паронімії в умовах українсько-російського білінгвізму Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество: Сборник научных трудов. – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, 2004. – С. 418 – 423.
 36. Матеріально-речовинні відносні прикметники з суфіксом -ов-/-ев- у діахронічному аспекті Історія та сучасний стане функціонування граматичної системи української мови: Зб. наук. праць/ Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – С. 92 – 99.
 37. Яскрава сторінка українського юридичного словництва Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 2 (707). – С. 49-60.
 38. Український антропонімікон: прикметникове походження прізвищ. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 6 (711). – С. 53-62.
 39. Архетипи фразеологізмів шлюбного обрядокомплексу: “покривати косу” Дослідження з лексикології і граматики української мови. Випуск 5. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 16 – 23.
 40. Обряд як етнокультурний феномен і його місце у фразеотворенні. Науковий часопис Нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К.: НПУ, 2007. – Випуск 3. – С. 181-191.
 41. Обрядові фразеологізми як носії етнокультурної інформації. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 9 (714). – С. 61-72.
 42. Українська шлюбнообрядова дійсність у дзеркалі фразеології. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2007. – Кн. 10 (715). – С. 37-56.
 43. Українська фразеологія у контексті вербального коду обряду Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчя від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В. Г.Скляренко. – К.: ІУМ, 2007. – С. 426-432.
 44. Відображення українськими шлюбними фразеологізмами етносимволіки реалеми “рушник” Ономастика і апелятиви, вип. 30. – Збірник наукових праць / За ред. проф. В. О. Горпинича. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007 – С. 186-195.
 45. Українська обрядова фразеологія: актуальність та перспективи дослідження Мова, культура й освіта в сучасному світі: Збірник наукових праць до 90-річчя доктора філолог. наук, проф. Романовського О. К. / Відп. ред. Стишов О. А. – К.: КНЛУ, 2008. – С. 18-22.
 46. “Говорили старости законні речі про куницю”: українські ентнофраземи, пов’язані з ритуалом сватання Науковий часопис Нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К.: НПУ, 2008. – Випуск 4. – С. 384-391.
 47. Етнокультурний зміст обрядових фразеологізмів, пов’язаних з ритуалами розплітання коси та покривання голови молодої. Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Альма матер, 2008. – № 1 (13) – С. 108-117.
 48. Українські етнофраземи у зв’язках поховальною обрядовістю. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, 2008. – Вип. 15. – С. 141-145.
 49. Відображення українськими фраземами шлюбнообрядової архетипної опозиції “згода/відмова” Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2008. – № 2 (14) – С. 73-82.
 50. Обрядова мотивованість українських етнофразем (поховальні фразеологізми) Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2008. – Кн. 2 (719). – С. 115-130.
 51. Этнофразеологизмы: точки пересечения этнокультуры и этноязыка. Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации [Текст]: сборник научных трудов по филологии / отв. ред. Г. В. Рябичкина. – Астрахань : Издательство: Сорокин Роман Васильевич, 2008. – № 2 (2). – С. 32-38.
 52. Етнолінгвістичний аспект дослідження фразеологічних одиниць української мови. Дослідження з лексикології і граматики української мови. Випуск 7. – Дніпропетровськ: “Пороги”, 2008. – С. 9-24.
 53. Обрядные фразеологизмы как средство реконструкции этнокультурных архетипов Основные проблемы современного языкознания: сборник статей ІІ Всероссийской научно-практической конференции  (с международным участием). 30 сентября 2008 г., г. Астрахань / Сост. О. Б. Смирнова. – Астрахань : Издательский дом “Астраханский университет”, 2008. – С. 85-88.
 54. Фразеологічна реалізація текстової категорії інтерсеміотичності (на матеріалі обрядових фразем) Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. 3 / Голов. ред. Г. П. Кривошея. – К. : НАУ, 2009. – С. 21-34.
 55. Фразеологічні одиниці української мови в парадигмі етнолінгвістики. Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. – 2008. – Кн. 3 (720). – С. 87-106.
 56. Обряд і мова як чинники неперервності традиції та формування homo traditionalis Молода нація: Альманах. – К. : Смолоскип, 2008. – С. 46-88.
 57. Незафіксована історія наших предків”: фразеологізм і обряд. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Вип. 8. – Херсон: ХДУ, – С. 136-143.
 58. Народна фразеологія як матеріал для українознавчих (етнолінгвістичних) студій Науковий часопис Нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. – К. : НПУ, 2009. – Випуск 5. – С. 34-39.
 59. Обрядовомотиваційні зв’язки українських етнофразем (на матеріалі поховальних фразеологізмів) Українська мова. – 2009. – № 2. – С. 70-85.
 60. Генетичні зв’язки української обрядової фразеології з етнічною культурою (обрядовий аспект) Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 37-44.
 61. Етнокультурна семантика архаїчних компонентів фразеологічних одиниць Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Вип. 9. – Херсон: ХДУ,  – С. 131-140.
 62. Російсько-українські паралелі обрядових фразеологізмів Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових праць / Відп. ред. Тараненко О. О. – Випуск – К.:  КНЛУ, 2009. – С. 268-276.
 63. Українські фразеологізми з компонентом вінок/вінець (етнокультурний аспект) Лінгвістика: Збірник наукових праць. – Луганськ, ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – № 3 (18) – С. 55-67.
 64. Омонімія компонентів фразеологічних одиниць: етнокультурний контекст Дивослово. – 2009. – № 12. – С. 31-35.
 65. Українські фразеологізми, пов’язані з ритуальними покараннями. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2009. – Т. 22 (61), № 4 (2). – С. 74-78.
 66. Этнокультурная семантика обрядных фразеологизмов: поднести (дать) арбуз / піднести (дати) гарбуза Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме (Четвертые Жуковские чтения): Материалы Международного научного симпозиума. 4-6 мая 2009 г. / Отв. ред. В. И. Макаров. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 243-245.
 67. “ТЬло його … возложиша на сані”: (этнокультурный фон украинской обрядной фразеологии) Основные проблемы современного языкознания [Текст]: сборник статей международной научно-практической еконференции. 11–13 сентября 2009 г., г. Астрахань / сост. Е. Ю. Бубнова. – Астрахань: Издательский дом: “Астраханский университет”, 2009. – С. 80-83.
 68. “Вчора була у виночку, а тепер в серпаночку” (украинские брачные фразеологизмы с компонетом “вінок/вінець”) Язык и межкультурная коммуникация: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 19-20 ноября 2009 г. / отв. ред.: О. А. Александрова, О. С. Макарова. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 221-224.
 69. Статусна зміна зовнішності людини та її відображення українськими обрядовими фразеологізмами Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 73-87.
 70. Потенціал внутрішньої форми фразеологічних одиниць у контексті тексто(образо-)творення (на базі фразеологізмів з архаїчними етнокультурними компонентами) Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. 1 (4) / Голов. ред. Г. П. Кривошея. – К. : НАУ, 2010. – С. 31-46.
 71. Грамотність українського мовлення – 2. П’ятдесят карток-комплексів: Навчальний посібник Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 128 с.
 72. Українське мовлення. 100 самодиктантів для роботи над удосконаленням писемної грамотності з української мови: Навчальний посібник Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 160 с.
 73. Юридичні документи: правила укладання та оформлення Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 552 с.
 74. Культура, обряд, мова: точки перетину в екзистенції етносоціуму // Становлення і розвиток української державності : [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008. – Вип. 2: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління і місцеве самоврядування в Україні: пріоритети і перспективи”, м. Київ, 2 листоп. 2007 р. / редкол. В. Б. Захожай (голова) [та ін.]. – 2010. – С. 401-412.
 75. Обрядові фразеологізми в російській і українській мові (етнокультурні паралелі) Український смисл. Науково-популярний лінгвокультурологічний щоквартальник. – 2009. – № 2-3. – С. 35-49.
 76. Фразеологізми шлюбної обрядовості Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 50-54.
 77. Концептуалізація українського буттєвого простору засобами фразеології (одиниці, пов’язані з обрядом хрещення) Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. 1 (4) / Голов. ред. Г. П. Кривошея. – К. : НАУ, 2011. – С. 31-46.
 78. Фразеологічне відображення архетипу знищення старої сутності для здійснення обрядового переходу Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: аспекти професійної комунікації в сучасній освіті”. – Київ, НПУ ім. М. Драгоманова. 2011. – С. 29-33.
 79. Архетип обміну у відображенні українськими обрядовими фразеологізмами Мат-ли Х міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2011”.  – Т. 4. – К. : НАУ, 2011. – С. 35.55-35.59.
 80. Структурні різновиди генетичних прототипів обрядових фразеологізмів української мови Наукові записки. – Випуск 95 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 52-57.
 81. Засоби стилістичного увиразнення журналістського мовлення Теорія й методика журналістської творчості: Інтегрований навчальний посібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – 172 с.
 82. Фразеологізми як носії “незафіксованої історії наших предків” (на матеріалі обрядових фразем) Молода нація: Альманах. – К. : Смолоскип, 2011. – С. 184-215.
 83. Агентив кум (кума) у відображенні українськими фразеологізмами Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / відп. редактор В. І. Гончаров, С. В. Шевчук; відп. за випуск І. В. Клименко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск 7. – С. 3-11.
 84. Концептуалізаційні особливості обрядових компаративних фразеологізмів Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Випуск 6. – С. 87-93.
 85. Етнокультурна інтерпретація українських обрядових фразеологізмів (одиниці з реалемою вінок/вінець) Наукові записки кафедри журналістики. Студентські та аспірантські дослідження (журналістика, лінгвістика: проблеми взаємовпливів). – Вип. № 1. – К., 2012. – С. 55-66.
 86. Ritual phraseological units in the internet media. Proceedings the fifth world congress ‘Aviation in the XXI-st century’ ‘Safety in Aviation and Space Technologies’. September 25-27, 2012. – K., 2012. – P. 6.2.11– 6.2.15.
 87. Фразеотематичне поле “закінчити життя” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 1. – С. 524–531.
 88. Фразеотематичне поле “Одруження” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології. Гуманітарна освіта у ВНЗ. – 2013. – № 27. – С. 51-63.
 89. Обрядові фразеологізми (тип “обряд-слово”) в українських мас-медіа. Матеріали МНТК “АВІА-2013”. – К. : НАУ, 2013. – С. 34.29–34.32.
 90. Українські фраземи, утворені від вербальних апотропеїв ROSSICA OLOMOUCENCIA Vol. LII. Časopis pro russkou a slovanskou filologii – 2013. – Num. 2. – С. 185-190.
 91. Типологія фразеологізмів-прокльонів за суб’єктом магічної дії Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. Випуск Частина І. – 2014. – С. 205-211.
 92. The phraseologisms motivated by the rite of oath in the media THE SIXTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» («Safety in Aviation and Space Technologies») September 23-25, 2014 Volume 2 . – С. 7.2.5–7.2.8. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/2014/wp-content/uploads/2014/09/Congress2014_Volume2.pdf  http://congress.nau.edu.ua/2014/wp-content/uploads/2014/09/Congress2014_Volume2.pdf#page=551&zoom=auto,-81,576
 93. Українські фразеологізми, мотивовані обрядом присяги Мова і культура. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 36–
 94. Українська мова. П’ятдесят кроків у грамотність Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 416 с.
 95. Словник медійних перифразів ХХІ ст. К. : НАУ, 2014. – 152 с.
 96. Традиції національної обрядовості в контексті самоорганізації та забезпечення життєдіяльності соціуму Молода нація. – 2015. – Спецвипуск № 53. – С. 140–152.
 97. Фраземи-благопобажання у ЗМІ: «сім футів під кілем». Матеріали ХII Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2015», Київ, НАУ, 28-29 квітня 2015 р. 32.21–32.24. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2015/AVIA_2015.pdf
 •  
 1. Pragmatic functions of the punctuation symbol “quotations” in media texts PROCEEDINGS THE SEVENTH WORLD CONGRESS «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» («Safety in Aviation and Space Technologies»), September 19-23, 2016. – Р. 7.2.22–7.2.25. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf
 2. Нові тенденції у мові мас-медіа: мовна гра. Матеріали ХIІІ міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2017». –  К.:  НАУ,    – С. 33.28–33.32. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf
 3. Римування в рекламних текстах. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С.134–138.
 4. Грамотність українського мовлення. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. 2018: Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 124 с.
 5. Українське мовлення. Крок у грамотність. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. 2018: Навчальний посібник. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 240 с.

«стилістика української мови», «сучасна українська мова», «риторика за професійним спрямуванням», «українська мова у професійному спілкуванні», «українська мова (за професійним спрямуванням)»

tshvi161@ukr.net

Шульгіна Валентина Іванівна

Посада: професор кафедри журналістики

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут, 1981 р. Російська мова та література;  учитель російської мови та літератури

Спеціальність: 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

Сертифікати

Нагороди

Грамоти та подяки

1981 – 1994 – викладач (згодом – старший викладач, доцент) кафедри загального мовознавства та (за сумісництвом) кафедри українського мовознавства Черкаського педагогічного інституту.

1994 -1999 – доцент кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Черкаської академії менеджменту

1999 – 2000  – декан факультету заочного навчання Черкаської академії менеджменту.

         2000-2005 – професор кафедри соціально-гуманітарних наук та документознавства Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

2005 р. – доцент кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету.

2006 -2009 – докторант Черкаського державного технологічного університету.

29 березня 2012 р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук „Лінгвістична інтерпретація феномену інформативності в лексикографічних системах” (спеціальність 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика)

2013 – 2015 – професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій Київського міжнародного університету.

З серпня 2015 по теперішній час – професор кафедри журналістики, Національного авіаційного університету.

Тема дисертації: „Лінгвістична інтерпретація феномену інформативності в лексикографічних системах”

медіалінгвістика, приакладна лінгвістика, психолінгвістика, функціональна лінгвістика, комунікативна лінгвістика

 1. Основні публікації: ІІНФОРМАЦІЙНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ОДИН З НОВІТНІХ НАПРЯМІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ // Лінгвістика.Комунікація. Освіта: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 14-15 березня 2013).– Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – 260 с. – С.20 – 23.
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ// Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; Відп. ред. Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2013. – Вип. 16-17. – 266 с. – С.20-26;
 3. ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ В ПРИКЛАДНІЙ ТЕРМІНОГРАФІЇ // “Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Київ, 7-8 червня 2013 р. / За заг. редакцією А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет „Україна”, 2013. – 348 с. – C. 152-156
 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ

МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНИХ СТРУКТУР. – Держава і регіони // Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 46-50.

 1. Інформаційна мережа тексту // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах, м. Київ: КиМУ, 15-16.02.14. – С. 151 – 153;
 2. Текст як компонент інформаційно-когнітивного тракту // Актуальні проблеми соціальних комунікацій: колективна монографія [наук. ред. : Зикун Н. І., Шульгіна В. І.]. – К. : КиМУ, 2014. – 278 с. – С. 126 –
 3. Інформаційна матриця реклами // Держава і регіони// Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 47-50
 4. Кривошея Г.П., Шульгіна В.І., Тур’ян О.В. Методичні аспекти журналістської роботи: навч. посібник. – К.:КиМУ, 2015. – 320 с.

 

 1. Інформація як одне з ключових понять журналістикознавства: лінгвістичний аспект // Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія [наук. ред. Г.П. Кривошея, В.І.Шульгіна, О.В.Безручко]. – Київ: КиМУ, 2015. – 277 с. – С. 95-128.

10 ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИКИ // Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2016. – 48 с.  – С.11.

 1. ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ МАЙБУТНІМИ ЖУРНАЛІСТАМИ // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К. : Аграр Медіа Груп, 2016. – 342 с. – С. 311 – 318
 2. ІНФОРМАТИВНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНЕ ЧЛЕНУВАННЯ //Медіапростір: збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. Кол.: Н.Поплавська та ін. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 9. – 120 с. – С. 58 – 63.
 1. Основи наукових досліджень (ОС бакалавр);
 2. Спічрайтинг (ОС бакалавр);
 3. Риторика за професійним спрямуванням, (ОС бакалавр)
 4. Теорія і методика журналістської творчості, лекцій (ОС бакалавр).

bukinanataliia@gmail.com

Букіна Наталія Валеріївна

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: у 2000 р. закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені  Т.Г. Шевченка, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література, українська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, спеціаліста російської мови та літератури, української мови та літератури.

По закінченню отримала рекомендацію в аспірантуру від кафедри історії російської літератури. 

У 2002 р. ― закінчила Київський межрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка, і отримала повну вищу освіту за  спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста ―  практичного психолога.

Сертифікати

2002 р. – журналіст-аналітик газети «Прес-центр». З 2004 р. – 2015 р. – позаштатний кореспондент. Публікувалася у виданнях «УкрАвтоКонтинент», «Святошинські вісті», «Перевізник», «UA-cервіс», «Діловий», «Українська правда», «Ресторатор».

З  2014 р. пише белетристику.  Автор книжок:  Букина Н.В. Спасти Мерлина, или Опыты с футурускопом / Тала Букина. ― Харьков:  Фолио, 2014. ―  383 с.

Тала Букіна. Серединний ангел. ― Київ: Гамазин, 2016. ― 328 с.

З вересня 2019 р.  ― доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 ― українська література на тему «Модифікації готичного в сучасній українській прозі» (закінчила аспірантуру Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України)

Історія світової літератури ХІХ-ХХІ ст., українська проза доби постмодернізму,  психологія масових комунікацій, психологія творчості,   журналістські жанри

Наукові праці: дисертація на тему «Модифікації готичного в сучасній українській прозі».

Основні публікації:

 1. Букіна Н. В. Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі «Чорний                 Ворон»
  В. Шкляра (Готичний та постмодерний аспекти) / «Література в контексті культури» / Наталія Букіна // Збірник наукових праць ДНУ ім. Олеся Гончара, Вип. 23 (1). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 13 –17.
 2. Букіна Н. В. Типологія родинного прокляття та помсти в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк / Наталія Букіна // Слово і час, – К.: –2013. – № 6.–
  С. 93–98.
 3. Букіна Н. В. Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка «Шестиднев, або Корона Дому Острозьких» / Літературознавчі студії. – Випуск № 37 (1). – К.: КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 80–85.
 4. Букіна Н. В. Джерела готичного роману в науковій літературі та його взаємодія з українською постмодерністською прозою / Наталія Букіна // Spheres of Culturе (Volume VI). – Люблін, 2013. – P. 124–134.
 5. Букіна Н. В. «Готика» в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк під кутом зору гендерних інтерпретацій / Наталія Букіна // “Наукові праці: Науково-методичний журнал.  Філологія. Літературознавство. Випуск 219, Том 231. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2014. –C. 24–29.
 6. Букіна Н. В. «Готичний» хронотоп в оповіданнях Галини Пагутяк «Видіння Орфея» та Валерія Шевчука «Павло-диякон» в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених/ Збірник наукових праць / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, № 19, 2014. – C. 222–227.
 7. Букіна Н. В. Готична Інакшість в романі Галини Пагутяк «Сни Юлії і Германа» / Наталія Букіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство (№ 39): за ред. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – C. 33–39.
 8. Букіна Н. В. «Чудовисько-Інший» в романі Валерія Шевчука «Привид мертвого дому» в контексті постколонізаційного готичного дискурсу/ Наталія Букіна // Українська література ХХ–ХХІ століття: екзистенційний, компаративний та гендерний аспекти / Матеріали п’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Одеса: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2012. – C. 61– 68 .
 9. Букіна Н. В. Рецепція готичного карнавалу в романі Василя Шкляра «Чорний Ворон» / Наталія Букіна // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 5–6 квітня 2013 р./ М-во освіти і науки України, Київський університет імені Бориса Грінченка. – К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – C. 30–37.

«Історія світової літератури», «Медіапсихологія», «Медіакритика», «Психологія реклами».

olena_vaskivska@ukr.net

Васьківська Олена Євгеніївна

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1996-2001)

Спеціальність: політологія

Кваліфікація: викладач політології, вчитель соціально-гуманітарних дисциплін

Сертифікати

Грамоти

 • 2002-2008 – ТОВ «ПР-агентство ІТ-Про», експерт відділу моніторингу ЗМІ;
 • 2006-2009 – Національний інститут стратегічних досліджень, науковий співробітник;
 • 2008-2011 – Національна акціонерна компанія «Надра України», прес-секретар;
 • 2018-2021 – завідувач сектору PR та реклами Центру медіакомунікацій НАУ.

«Формування умінь діалогічного спілкування старшокласників у процесі навчання гуманітарних предметів» 2018

Діалогічні уміння, соціальні мережі, медіакомунікації, фактчекінг

 1. Васьківська, О. Є. Дидактичні аспекти формування у старшокласників умінь діалогічного спілкування / О. Є. Васьківська // Український педагогічний журнал. – 2016. – №2. – С. 82–87.
 2. Васьківська, О. Є. Діалог як засіб розвитку толерантності старшокласників / О. Є. Васьківська // Молодь і ринок. – 2016. – №7(138). – С. 144–148.
 3. Васьківська, О. Є. Формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі діалогічного спілкування / О. Є. Васьківська // Молодь і ринок. – 2016. – №11–12 (142). – С. 126–130.
 4. Васьківська, О. Є. Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника / О. Є. Васьківська, В. І. Кизенко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – Київ : Пед. думка, 2017. – Вип. 18. – С. 5–13.
 5. Васьковская, Е. Е. Инновационные технологии как ведущий механизм формирования диалогических умений старшеклассников / Е. Е. Васьковская // Личность. Образование. Общество. – В 2-х ч. – Гродно : ГОУ «Гродненский областной институт развития образования», 2016. – Ч. I. – С. 65–67.
 6. Васьківська, О. Є. Дидактичні особливості розвитку діалогічного мовлення старшокласників / О. Є. Васьківська // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, May 5–6, 2017. Sandomierz. – C. 184–188.
 7. Васьківська, О. Є. Технологія навчального діалогу як засіб формування умінь діалогічного спілкування старшокласників / О. Є. Васьківська // International scientific professional periodical journal «The Unity of Science». – Vienna, Austria, August 2016. – С. 13–15.
 8. Vaskivska, O. Ye. The forming in high school students skills of dialogic communication on lessons of ukrainian language / O. Ye. Vaskivska // Trends in der 17 Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. – S. 281–283.

«Інтернет-журналіситка»,  “Медіакомунікації в умовах воєнного стану”, “Правозахисна журналістика”

koshak_am@ukr.net

Кошак Олександр Михайлович

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій із спеціальності «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Освіта: Московський державний університет імені  М.В. Ломоносова.

Спеціальність: журналістика

Кваліфікація: журналіст (літературний працівник телебачення і радіомовлення)

Грамоти та подяки

Перша «проба пера» – нарис «Чотири дні мужності» надрукований в окружній газеті «Дзержинець» під час проходження строкової служби у Середньоазіатському прикордонному окрузі. Редактор заводського радіо Рубіжанського хімічного комбінату «Краситель», редактор Хмельницького обласного комітету по телебаченню і радіомовленню. Працюючи редактором Луганського обласного державного телерадіокомітету, набув досвід роботи у всіх галузевих редакціях. Десять років працював власним кореспондентом Національної радіокомпанії України в Луганській області, а потім – п’ять років – першим заступником генерального директора Луганської обласної державної телерадіокомпанії. Впродовж року обіймав посаду заступника директора Луганського регіонального представництва інформаційного агентства «Контекст – Медіа», два роки працював прес-секретарем територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області. Кілька років викладав (за сумісництвом) на кафедрі журналістики у Східноукраїнському національному університеті.

З 2006 року працює в Києві: головним спеціалістом прес-служби Міністерства фінансів України, ведучим програм Національної радіокомпанії України (авторська програма «Народний гаманець»), редактором ТОВ ТРК «Глас», старшим редактором телебачення ДТРК «Всесвітня служба «УТР» (вів авторські програми «Відкрий для себе Україну», «Україна – диво-дивовижне»). Загалом більш як 35 років віддав роботі в практичній журналістиці. Член Національної спілки журналістів України.

З 2014 року – доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Факультету міжнародних відносин НАУ.

«Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України)». Захист відбувся 22 грудня 2011 року.

аудіовиробництво, телерадіорежисура, відеовиробництво, медіапродюсування, робота журналіста в кадрі, постановка голосу, екстремальна журналістика.

 1. Кошак О.М. «Особливості сучасного розвитку радіомовлення як складової національного інформаційного медіапростору». «АВІА-2017»: ХIІІ міжнародна науково-технічна  конференція, 19 – 21 квітня 2017 р..  –  К.:  НАУ,  2017.  –  С. 33.5–33.9. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf

 2. Кошак О.М.. Ретроспективний огляд функціонування студентських радіостанцій в Україні у двадцятих роках ХХІ сторіччя – «АВІА-2021»: ХV Міжнародна науково-технічна  конференція, 20 – 22 квітня 2021 р..  –  К.:  НАУ,  2021.  –   С. 26.35–26.38. – Режим доступу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/paper/view/8393/6617

 3. Кошак О.М. Хрестовий похід РПЦ в Україну – публіцистичні роздуми – «АВІА-2023»: ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція, 18 – 20 квітня 2023 р..  –  К.:  НАУ,  2023Кошак О.М. Обійми смерті “руzzького міра” — публіцистичні роздуми – ІІ Науково-методологічний семінар “Права людини: відображення у медіапросторі” 27 лютого 2023 року.- К.:  НАУ,  2023. – С. 83-88. 

 4. Кошак О.М. Образ окупанта російської агресії в Україні — публіцистичні роздуми — Х Всесвітній конгрес: «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 28-30 вересня 2022 р. – К.: НАУ, 2022. – С. 6.2.144 — 6.2.147.

 5. Кошак О.М. Особливості функціонування студентського радіо в регіонах України – «Сьома міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій», 20 травня 2021 р..  –  К.:  НАУ,  2021. –  С. 23-25.

 6. Кошак О.М.. «Вплив культури та мистецтва на становлення і розвиток радіомовлення в Україні» «АВІА-2017»: ХIІІ міжнародна науково-технічна  конференція, 19 – 21 квітня 2017 р..  –  К.:  НАУ,  2017.  –  С. 33.41–33.43. – Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.

“Аудіовиробництво”, “Телерадіорежисура”, “Відеовиробництво”, “Медіапродюсування”, “Робота журналіста в кадрі”, “Постановка голосу”, “Екстремальна журналістика”.

evdok98@ukr.net

Кравченко Євдокія Григорівна

Посада: професор кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта:  У 1976 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Запорізького державного педагогічного інституту.

Спеціальність:  «Українська мова і література».

Кваліфікація: учитель української мови та літератури в середній школі.

Сертифікати

Грамоти

Загальний трудовий шлях становить 42 роки. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації – 37 років, із них  у Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького (стажист-дослідник кафедри української мови), у Запорізькому державному університеті (асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри української мови, заступник декана філологічного факультету), у Донецькому національному університеті (докторант, доцент кафедри української мови) у Національному авіаційному університеті (доцент кафедри журналістики факультету міжнародних відносин).

«Адвербіальні фразеологічні одиниці сучасної української мови», 10.02.02 – українська мова, 1986 р.

Фразеологія, стилістика, нормативність та культура української літературної мови, художня література.

Автор і співавтор біля 100 друкованих праць. 

 1. Кравченко Є.Г. Методичні рекомендації до спецкурсу „Актуальні питання вивчення української
 2. фразеології”/ Є. Г. Кравченко. – Запоріжжя: ЗДУ,  –   30 с.
 3. Кравченко Є. Г. Питання норми і варіантності на синтаксичному рівні. / Є. Г. Кравченко // Питання синтаксису української мови. Тез. доп. респ. наук. конф. до 100-річчя з дня народж. С . Смеречинського. –Запоріжжя, 1993. –  С.67-68.
 4. Кравченко Є. Г. Мовна норма у сучасній українській художній прозі / Є. Г. Кравченко // Тези доповідей наук. конф. виклад. складу ДонНУ. – Донецьк, 1995. – С.9.
 5. Кравченко Є. Г. Критерії нормативності у мовній практиці молоді / Є. Г. Кравченко // Формування
 6. суспільної свідомості молоді. – Донецьк, 1995. – С.236-238.
 7. Кравченко Є. Г. Погляди С.П. Самійленка і сучасні підходи до розвитку української літературної мови у нормативному відношенні / Є. Г. Кравченко // Східнослов’янські  мови в їх історичному розвитку: збірник наук. праць, присвячених пам’яті  проф. С.П. Самійленка в 2 ч. – Запоріжжя: ЗДУ, 1996. – Ч.2. –  С.5-8.
 8. Кравченко Є. Г.  Терміни культури мови та їх функціонування / Є. Г. Кравченко // Функціональні аспекти граматичних одиниць. –   К., 1997.  –   С.116-121.
 9. Кравченко Є. Г.  Державність і мовний процес / Є. Г. Кравченко // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції „Українська мова. Теорія і практика”. – Донецьк: ДТУ,1997. –  С. 10-12.
 10. Кравченко Є. Г.  Словозмінні норми та варіантність іменників / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.3. – Донецьк: ДонНУ. – 1997. –  С.95-100.
 11. Кравченко Є. Г.  Зміни у мовних нормах сучасної художньої прози / Є. Г. Кравченко // Мат. вузівської наук. конф. проф-викл. складу за підсумками наук. –дослід. роботи. Філол науки. – Донецьк: ДонНУ. – 1997. – С.128-131.
 12. Кравченко Є. Г. Українська мова. Словник-довідник / Є. Г. Кравченко та інші.  – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998.   –    с.135-140.
 13. Кравченко Є. Г. Проблеми мовної норми кінця ХХ ст.. / Є. Г. Кравченко // Проблеми функціонування й викладання української мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичної конференції. – Донецьк: ДТУ. – 2000. – С.10-12.
 14. Кравченко Є. Г. Морфологічні варіанти в аспекті норми/ Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.5. – Донецьк: ДонНУ, 1998. – С.11-14.
 15. Кравченко Є. Г. І. С. Олійник Є. Г. Кравченко, Бєляєв // Українська мова. Енциклопедія. – К.: Наук.думка. – Донецьк: ДонНУ, 2000. – С.11
 16. Кравченко Є. Г. Вироблення мовних норм в добу українізації / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. –Вип.6. – Донецьк: ДонНУ, 2000. – С.11.
 17. Кравченко Є. Г. Традиції Харківської лінгвістичної школи в галузі унормування мови / Є. Г. Кравченко, А.П. Загнітко // Вісник Харківського університету. Серія філологія. – № 491. – Харків. – 2000. – С.51-57.
 18. Кравченко Є. Г. Граматична варіантність в української літературної мови. / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.7. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С.189-194.
 19. Кравченко Є. Г. Функціонально-стилістичні зміни у мові української публіцистики на зламі ХХ-ХХІ ст.. / Є. Г. Кравченко та ін. // Науково-теоретичні, теоретико-прикладні і професійно-орієнтовані спеціальні курси і спеціальні семінари: навчальн. посібник (Програми спецкурсів і спецсемінарів для бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної, безвідривної та очно-заочної прискореної форми навчання). –  Донецьк: ДонНУ, 2002. –  С.70-72.
 20. Кравченко Є. Г. Мовна норма і варіантність у науковому стилі / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії. – Вип.11. Ч.2. –Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.189-194.
 21. Кравченко Є. Г. Правописно-морфологічні і синтаксичні вияви українського кличного / Є. Г. Кравченко, А.П. Загнітко // Проблеми унормування української мови: Зб. мат. розширеного засідання координаційної ради „Українська мова”. – Київ-Херсон, 2003. – С.56-79.
 22. Кравченко Є. Г. Навчальна дискусія – ефективна форма самостійної роботи з курсу „Основи культури мовлення і стилістики” / Є. Г. Кравченко // Матеріали наук.-метод. конференції ДонНУ „Самостійна робота студентів – найважливіший засіб підвищення якості знань”. – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – С.35-40.
 23. Кравченко Є. Г. Граматична варіантність термінів (професійний варіант норми) / Є. Г. Кравченко // Вісник Сумського державного університету. Серія філологіч. науки. – №1(60). – Суми: СумДУ, 2004. – С.80-86.
 24. Кравченко Є. Г. Роль соціолінгвістичних факторів у формуванні сучасної граматичної норми / Є. Г. Кравченко // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту//Зб. наук. праць, присв. ювілею акад. Загнітка А.П.   – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.316-325
 25. Кравченко Є. Г. Варіативні форми в структурі іменникової парадигми  в аспекті кодифікованої норми / Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. –Вип.13. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.234 -241.
 26. Кравченко Є. Г. Мовленнєвий тренінг як інноваційний метод у подоланні інтерференції в усному
 27. українському мовленні студентів / Є. Г. Кравченко // Матеріали науково-методичної конференції ДонНУ „Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти”/ За ред. акад. НАН України В.П.Шевченка. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С.138 – 140.
 28. Кравченко Є. Г. Трансформація мовної ситуації та зміна культуромовних орієнтирів / Є. Г. Кравченко // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль -, мета – оцінка: Зб.наук. праць, присв. 70-річчю від дня народження проф. С. Єрмоленко /Відп. ред. акад. НАН України В.Г. Скляренко. – К., 2007. – С.484 – 490.
 29. Кравченко Є. Г. Молодіжний словесний репертуар як відбиття нової парадигми українського соціуму / Є. Г. Кравченко // Особистість і мегаполіс: антропол. аспект: Зб. наук. матеріалів регіон. науково-практичної конф. – Донецьк: ДІСО, 2008. – С.142-145.
 30. Кравченко Є. Г. Новотвори В. Стуса як засіб стилістичного збагачення й оновлення мови української поезії к.ХХ ст.. / Є. Г. Кравченко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Наук. зб. – Вип..12. – Донецьк, 2008. – С.415-425.
 31. Кравченко Є. Г. Інноваційні методи у формуванні комунікативної україномовної компетенції студентів / Є. Г. Кравченко // Проблеми освіти: Наук. зб./ Кол. авт.- К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – Вип.58. – Ч.1.  – С.286-289.
 32. Кравченко Є. Г. Сучасна літературна норма як відображення нової парадигми соціуму/ Є. Г. Кравченко // Лінгвістичні студії Зб. наук. праць. / Є. Г. Кравченко. – Вип.19. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С.235-242.
 33. Кравченко Є. Г. Інформаційно-комунікаційна складова компетентності вчителя-мовника / Є. Г.
 34. Кравченко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. –№1(4). – Донецьк, 2009. – С.40-43.
 35. Кравченко Є. Г. Варіантність іменників у мові І.Котляревського (нормативно-стилістичний аспект) / Є. Г. Кравченко // Збірник І.Котляревський та українська культура ХІХ-ХХІ століття. – Полтава, ПНПУ, 2010. – С.216-227.
 36. Кравченко Є. Г. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Є. Г. Кравченко // Навч. пос. для аспірантів і здобувачів гуманітарних та негуманітарних спеціальностей / Укл.:А.П.Загнітко, Є.Г.Кравченко, І.Р.Домрачева, О.Л.Путіліна, Г.В.Монастирецька. –Донецьк: ДонНУ, 2010. -58 с.
 37. Кравченко Є. Г. Лексикографічна інтерпретація граматичної варіантності (професійний варіант норми) / Є. Г. Кравченко // Українська і слов’ян. тлумачна та перекладна лексикографія. Леоніду Сидоровичу Паламарчукові/ Інститут української мови НАН України; відп. ред. І.С. Гнатюк. – К.: КММ, 2012. – с.67-72.
 38. Кравченко Є. Г. Звертання як домінанта мовної поведінки  О. Довженка в листуванні / / Є. Г. Кравченко // Портрет сучасника крізь призму літератури та мистецтва ХХ-ХХІ ст.: Матеріали VІ міжнародних читань пам’яті  М.Матусовського .- Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С.78-84.
 39. Кравченко Є. Г. Розвиток комунікативної україномовної компетенції через тренінги (матеріал до курсу фахової дисципліни «Стилістика і культура мовлення») / Є. Г. Кравченко // Сучасні технології викладання дисциплін: тенденції та перспективи Донецьк: ДонНУ, 2013. – С.
 40. Кравченко Є. Г. Дискурсивні уміння як складова комунікативної україномовної компетенції у студентів/ Є. Г. Кравченко // Методичні студії: зб. наук.- метод. праць. Випуск 4 / Укл.: Михайло Вінтонів (відпов. ред.) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С.139-146.
 41. Kravchenko E. The local self-governing in Ukraine / Kravchenko E. // Proceedings the  seventh world congress «Aviation in the I-st century» Safety in Aviation and Space Technologies September 19-21, 2016, Kyiv [Електронний ресурс] / Режим доступу:  / http: // congress.nau.edu.ua – С.7.2.30 – 7.2.31.
 42. Кравченко Є. Г. Заголовок-парцелят у газетному тексті / Кравченко Є.Г., Конопленко Н.А. // Мова. Свідомість. Концепт.: зб. наук. статей /відп. ред.О. Г. Хомчак. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. – Вип.8. – С.22 – 26.
 43. Кравченко Є. Г. Динаміка мовної норми/ Є.Г. Кравченко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дис­курсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Остров­ська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С.156 -160.
 44. Кравченко Є. Г. Сучасна українська публіцистика: мовно-естетичні тенденції/ Є.Г. Кравченко //Мова. Свідомість. Концепт: зб. наук. статей / відп. ред. О.Г. Хомчак. – Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. – Вип. 9. – С. 131-137.

Історія української літератури, історія світової літератури, стилістика, сучасна культура.

olena.melnikova_kurhanova@npp.nau.edu.ua 

Мельникова-Курганова Олена Сергіївна

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Кваліфікація: журналіст; викладач журналістики

Освіта:

2003-2008  – Маріупольський державний університет, спеціальність «Журналістика» (ОС «Спеціаліст»)

2008-2009 –  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Журналістика» (ОС «Магістр»)

2011-2015 – аспірантура за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, кафедра соціальних комунікацій, Маріупольський державний університет   

Спеціальність: «Журналістика»

Сертифікати

Тренінги, курси

Участь у міжнародних конференціях

Грамоти та подяки

2008-2022 – кафедра соціальних комунікацій Маріупольського державного університету (2008-2013 – асистент, 2014-2018 – старший викладач, 2019-2022 -доцент).

2022 – по теперішній час – кафедра журналістики ФМВ НАУ (доцент)

2017 р. – 2022 р. – керівник секції «Журналістика» очно-заочної школи «Юний дослідник» комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді».

2017-2020 рр. – член журі І та ІІ етапів Всеукраїнського учнівського турніру юних журналістів (дебати) в Донецькій області.

2021-2022 рр. – голова журі ІІ (обласного) етапу конкурсу наукових робіт учнів КПНЗ «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» у секціях «Журналістика», «Соціологія», «Психологія».

2017 р. – по теперішній час – член Національної спілки журналістів України

Авторка текстів в газеті «День», на сайті «Детектор.Медіа».

«Особливості дисидентських комунікацій в Україні 1960 – початку 1990 рр.» (спеціальність 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 2018, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

Соціальні комунікації, соціальні медіа, публічні комунікації, фактчекінг, медіаграмотність, журналістські жанри, публіцистика, спічрайтинг, інформаційні війни, політична журналістика, альтернативні медіа, дисидентські комунікації, стратегічні комунікації, правозахисна журналістика, етика журналістики, гендер в мас медіа.

Авторка понад 100 наукових праць, зокрема:

Melnykova-Kurhanova O. (with V. Suprun, I. Volovenko, T. Radionova, O. Muratova, T. Lakhach). Gender Stereotypes in Ukrainian Mass Media and Media Educational Tools to Contain Them. Postmodern Openings. Vol. 13 No. 1. Iasi, Romania: lumenpublishing. P.372-387. (WoS)

Мельникова-Курганова О. Альтернативні соціальні медіа: локальний вимір. Образ. №1 (35). Київ-Суми, 2021.С. 133-141.

Мельникова-Курганова О. Нелінійні методи стратегічних комунікацій у смислових та пропагандистських війнах. Journalism, Advertising and PR: European Development Direction. Рига: Baltija Publishing, 2021. С. 57-60.

Мельникова-Курганова О. Стратегічні комунікації в контексті смислових війн. Інформація, комунікація, суспільство 2021. Львів: Львівська Політехніка, 2021. С. 149-150.

Melnykova-Kurhanova O. Alternative Communications: the USSR Experience and Modern Transformation. Science And Education A New Dimension. №199,Т.33. Будапешт, 2019. С. 86-89.

Мельникова-Курганова О. Викладання дисциплін галузі журналістики та соціальних комунікацій: цілі, методи, пріоритети.  Innovative methods of the organisation of the education process for the specialties “Journalism” and “Management of socio-cultural activity” in Ukraine and EU countries. Вроцлавек, Польща:  Cuiavian University in Wroclawek, 2021. С. 28-31.

Мельникова О. Дисидентські комунікації в Україні (1960 – початку 1990 рр.): інтерв’ю з учасниками та свідками: хрестоматія  для студентів спеціальності 061 «Журналістика». Маріуполь: Центр друку «Калейдоскоп», 2018. 124 с.

Мельникова-Курганова О. Особливості дисидентських комунікацій в Україні 1960 – початку 1990 рр.:монографія. Маріуполь: Вид-во «Новый мир», 2020. 230 с.

Мельникова-Курганова О. (співавт. Гороховський Щ., Островська Н., Мірошніченко П.). Фактчекінг та медіаграмотність: словник термінів. Київ, БезБрехні, 2020. 77с.

Melnykova O. Samizdat magazine “Porogy”: typological peculiarities, problems, genres. Communications and Communicative Technologies, №18, Dnipro, 2018, P. 62-67

Мельникова О. Жанрово-типологические особенности диссидентских коммуникаций в Украине (1960 – начала 1990гг.). Paradigmata poznání. Прага, Кутна гора. 2017. № 3. С. 20–28.

Мельникова О. Специфіка дисидентської комунікації на прикладі діяльності самвидавного журналу «Український вісник» та «Радіо Свобода». Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics : [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. Переяслав-Хмельницький, 2015. № 18 (2). С. 170–181.

Мельникова О. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні. Інформаційне суспільство: науковий журнал. К., 2016. № 23. С. 238–241.

Мельникова-Курганова О. Соціальні комунікації в блокадному Маріуполі: особливості, їх види, типи комунікаторів. Інформація, комунікація, суспільство 2022. Львів: Львівська Політехніка, 2022. С. 183-184.

Журналістські жанри (Частини 1,2,3), Політична журналістика, Публіцистика, Інформаційні війни

sup-ss@ukr.net

Остапчук Світлана Сергіївна

Посада: доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікація: «Вчитель української мови та літератури»

Освіта: Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 1994 р.    

Спеціальність: «Українська мова та література»доцент

Сертифікати

Грамоти

Червень 1994 р. – червень 1997 р. – вчитель української мови та літератури ЗОШ №12 м. Ірпеня;

вересень 1997 р. – серпень 2007 р. – старший викладач кафедри сучасних мовних комунікацій і культури Національного університету ДПС України; 2005–2006 рр. – заступник завідувача кафедри.

З вересня 2007 року по вересень 2010 року – декан підготовчого відділення Київського міжнародного університету, доцент кафедри слов’янської філології і загального мовознавства.

З 1 жовтня 2010 до 1 листопада 2011 року – доцент кафедри слов’янської філології і загального мовознавства КиМУ.

З 1 листопада 2011 року – старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету.

«Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)»

Українська журналістика, мова ЗМІ; українська освіта

Основні публікації:

 1. Ostapchuk S. Organizational and content-related aspects of the problem of students knowledge assessment in national pedagogues interpretations (1919‑1944) / Svitlana Ostapchuk // Modern Science–Moderni vе – 2015. – № 2. – P. 61–68.
 2. Остапчук С. С. Особливості функціонування українського телемовлення // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VІІІ Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: УДФС України, 2018. – Вип. VІІІ. – С. 286-288.
 3. Остапчук С. С. Особливості взаємодії телеканалу СТБ з глядацькою аудиторією (на прикладі передачі «Вікна. Новини») // «The Second International scientific congress of scientists of Europe». Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists «East – West» (May 10-11, 2018). Vienna, 2018. –P. 561- 568.
 4. Остапчук С. С. Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2018. – №4. –
  С. 63- 67.
 5. ОстапчукС. С. Гендерні аспекти мовлення: на прикладі сучасних українськомовних друкованих ЗМІ // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 13. – Подано до друку.

«Українська мова (за професійним спрямуванням), «Історія української літератури»

iryna.kevliuk@npp.nau.edu.ua

Кевлюк Ірина Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри журналістики

Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут (1991-1996), «Університет менеджменту освіти» (2008-2009), аспірантура НАУ (2011-2014)

Спеціальність: «українська мова та література та російська мова й література»; «управління навчальним закладом»;

Кваліфікація: «вчитель української мови й літератури та російської мови й літератури»; «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)»

1996-2009 рр. – учитель української мови та літератури Миколаївської ЗОШ №47

1997-2009 рр. – викладач українського ділового мовлення та стилістики і редагування службових документів Коледжу преси та телебачення (за сумісництвом)

2000-2009 рр. – методист заочного відділення Коледжу преси та телебачення

2009-2010 рр. – учитель української мови та літератури гімназії «Ерудит» (м. Києв).

Із 2010 року і по теперішній час – старший викладач кафедри журналістики факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ)

Культура української мови, стилістика української мови, українська обрядова фразеологія,  медіалінгвістика.

 1. Кевлюк І.В. Прагматика соматизмів у публіцистичних текстах. АВІА-2017: ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р. – К., 2017. – С. 33.44-33.47.
 2. Кевлюк І.В., Коломієць А.Р. Блоги як феномен Інтернет-журналістики. -АВІА-2017: ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р. – К., 2017. – С. 33.47-34.1
 3. Кевлюк І.В. Слогани-імперативи: природа, структура, стилістика. – Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Зб. наук. праць. – Випуск 37, К., 2018, С. 13–19.
 4. Кевлюк І.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі – вимога міжнародних стандартів. Матеріали конференції: Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики. Матеріали науково-практичної конференції. – 2020 р. – К. – С. 27-35.
 5. Shulska N., Kostusiak N., Zubach O., Pakholok V., Bukina N., Kevliuk I., Hammoor M. Unofficial Nominations of Modern Political Discourse in the Media: Intercultural Aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023. Vol. 13, Issue 1, Spec. Issue XХХІІ. P. 115–122. URL : http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/papers/A_21.pdf. (Web of Science).
 6. Кевлюк І.В. Лінгвопрагматичний і кононативний потенціал фразеологічних одиниць. Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. до Дня української писемності й мови, м. Київ, 09 листопада 2022 р. / редкол.: С. Шевчук (відп. ред.), О. Дияк (відп. за вип.) та ін. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – С.73-80. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38618

«Ділова українська мова», «Редагування медіатекстів», «Публіцистика», «Українська мова у професійному спрямуванні».

volodymyr.biriukov@npp.nau.edu.ua

Бірюков Володимир Миколайович

Посада: викладач кафедри журналістики

Освіта: Національний Авіаційний Університет (2008-2013)

Спеціальність: «журналістика»

Кваліфікація: «журналіст»

У 2009 році починає співпрацювати з «Європейською мовною спілкою». Висвітлював події на конкурсах «Євробачення»  та сімейних проєктах Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення», Танцювального конкурсу «Євробачення». В майбутньому додались: Чемпіонати світу з футболу, турнірів УЄФА (Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Чемпіонату Європи з футболу)

З 2010 працював з першим українським онлайн-радіо «MyRadio».

З 1 жовтня 2010 р. починає працювати телеведучим та сценаристом у продакшн студії «FM-TV» на проєктах «Хіт-парад Україна» та «Хіт-парад Росія».

З травня 2011 для телеканалів України, Росії та Прибалтики стає ведучим щорічного спецвипуску «Кухня Євробачення».

На початку 2012 запускає 15 хвилинний авторський телевізійний проєкт «Паті Z FM-TV» для регіональних телеканалів Украйни, де висвітлює Backstage зі зйомок фільмів, кліпів та концертів. Ця програма змушує журналіста розширювати межі проєкту, долучаються зйомки з міжнародних премій та фестивалів: «Opening Ceremony Eurovision», «YUNA», «Песня года», «MusikMesse» та «Eurovision PreParty».

Наприкінці 2012 стає ведучим україномовного хіт-параду «FM-TV» на телеканалі «ZIK».

З серпня 2012 по грудень 2013 на базі продакш студії «FM-TV» стартували зйомки про артистів на міжнародних конкурсах. Володимир разом з командою відвідав 23 європейські країни, де записав низку ексклюзивного матеріалу з зірками, яким ці конкурси дали путівку у шоу-бізнес.

У 2013 Володимир Бірюков став співведучим спільного проєкту «FM-TV» та «Teleprostir» під назвою «LiveTime», де спілкувались з медійними персонами у прямому ефірі. Згодом включення відбувались не лише у київській студії, але й на конкурсі «Євробачення».

З лютого 2019 почав працювати співведучим в ранковому шоу «Morning UP».

З 2022 р – Спецкор у міжнародних медіа ресурсах – DELFI (Латвія) та KATAPULT (Німеччина).

українська журналістика, міжнародні ЗМІ, прямі ефіри, періодичні видання, розробка телевізійних шоу, сценарна робота, інтерв’ю,  робота продакшн-студій, дубляж, дикторство.

«Аудіовиробництво», «Телевиробництво».

Close Menu