English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Аспірантура

Запрошуємо на навчання до аспірантури

На кафедрі міжнародних економічних відносин і бізнесу діє аспірантура за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”, галузь знань 29 “Міжнародні відносини”.

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) або заочною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки передбачає:

 • навчання за індивідуальними планами;
 • висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій;
 • використання наукової бази університету.
 • забезпечення науковою та навчально-методичною літературою.

Метою освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин є розвиток загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування у сфері бізнесу, державного управління та діяльності недержавних організацій, а також у викладацькій роботі. Випускники програми будуть також підготовлені до роботи у міжнародних дослідницьких проектах та інституціях, до викладання дисциплін міжнародного профілю на високому дослідницькому рівні в університетах України та світу.

Випускники аспірантури, які здобули науковий ступінь кандидата економічних наук, нині плідно працюють у сфері міжнародної економіки та займаються науково-педагогічною діяльністю, передаючи свої знання і досвід студентам, в тому числі НАУ.

Під час навчання в аспірантурі здобувачі можуть брати участь у госпдоговірних і держбюджетних темах, що дозволяє забезпечити успішну підготовку аспірантів.

Суттєвою перевагою для здобувачів є наявність наукового фахового журналу “Стратегія розвитку України”, який видається на кафедрі.

Наукові керівники допомагають у підготовці статей до загальновизнаних періодичних видань, що входять до різних наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science та ін., що є обов’язковою складовою освітньо-наукової програми аспірантури.

Підготовка в аспірантурі передбачає повне і успішне виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми за спеціальністю, проведення власного наукового дослідження, і завершується захистом наукових досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді.

Паспорт спеціальності

Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження сучасного стану світового господарства, тенденції та перспективи його розвитку, форм та особливостей міжнародних економічних відносин і їх регулювання, механізмів функціонування світового ринку товарів, послуг, капіталів, праці, інновацій.

Напрями досліджень:

 • Світове господарство, тенденції та закономірності його розвитку
 • Національні економіки в сучасній світогосподарській системі та моделі їх розвитку
 • Ресурси світогосподарського розвитку та спеціалізація країн світу
 • Еволюція системи міжнародних економічних відносин
 • Теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація
 • Форми та методи міжнародного торговельно-економічного обміну
 • Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія
 • Стан, тенденції та перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг
 • Мотивація і форми міжнародного руху капіталу
 • Прямі зарубіжні інвестиції та міжнародне виробництво
 • Міжнародне портфельне інвестування та світовий фондовий ринок
 • Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання
 • Світовий фінансовий ринок, тенденції та закономірності розвитку його структури
 • Людські ресурси та їх міжнародний рух
 • Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання
 • Формування та тенденції розвитку світового ринку праці
 • Теорії валютних курсів і валютна політика
 • Національні та міжнародні (регіональні) валютні системи
 • Еволюція світової валютної системи. Світовий валютний ринок і валютні операції
 • Міжнародні розрахунки та їх сучасні технології
 • Теорія та практика міжнародного бізнесу, його сучасні форми
 • Стратегії та технології міжнародного менеджменту
 • Методологія міжнародного маркетингу, його сучасний інструментарій
 • Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку
 • Становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування
 • Формування глобальної економічної системи
 • Міжнародні організації та глобальна інституалізація
 • Iнформатизація світогосподарського розвитку та феномен “нової економіки”.
 • Iнтелектуалізація світогосподарського розвитку та міжнародний науково-технологічний обмін
 • Соціальні виміри глобального економічного розвитку
 • Прояви та сутність економічного альтер- та антиглобалізму
 • Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети
 • Стратегії міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм

Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.

Правила прийому до аспірантури: тут.

Перелік документів для вступу до аспірантури

https://nau.edu.ua/ua/menu/science/aspirantura-doktorantura/aspirantura/perelik-dokumentiv-dlya-vstupu-do-aspiranturi.html

Нормативні документи:

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для ОС Доктор філософії спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Навчальним планом передбачено 15 кредитів варіативного компоненту для циклу вибіркових дисциплін. Здобувач вищої освіти  (доктор філософії) при формуванні індивідуальної освітньої траєкторії  обирає 3 навчальні  дисципліни з наведеного каталогу навчальних дисциплін вільного вибору.

4 семестр (2021 року вступу)

1. Соціальна відповідальність ТНК
2. Інтелектуальне лідерство
3. Особливості та принципи наукових міжнародних досліджень світового господарства
4. Соціально-економічні аспекти світового розвитку
5. Методологічні принципи дослідження структурних зрушить у світових фінансах
6. Теорія і методологія статистичного аналізу МЕВ

Закрити меню