English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Наукова школа кафедри журналістики ФМВ НАУ «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України» діє під керівництвом доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри Шульгіної Валентини Іванівни за участі всіх викладачів кафедри, аспірантів та студентів ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр» спеціальності «Журналістика», що беруть участь у науковій роботі кафедри.

Основні етапи формування наукової школи кафедри журналістики ФМВ НАУ

Перші кроки в становлення наукової школи кафедри журналістики «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України» починаються 2018 року, коли колектив кафедри почав працювати над кафедральною науковою темою «Сучасні тенденції в українському медіапросторі» (реєстраційний номер № 125/15.01.04, Національний авіаційний університет; виконувалася з 01.09.2018 до 30.06.2021 рр.).

За цей період досліджено інформаційні засади сучасної медіапродукції, проаналізовано специфіку комунікаційних та етичних проблем українських масмедіа, визначено можливі способи боротьби з плагіатом у медійному середовищі. У ході виконання кафедрального наукового дослідження виконавці взяли участь у 9 міжнародних і 26 всеукраїнських наукових конференціях, у роботі спеціалізованих рад, виступали опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій, готували відгуки на автореферати дисертацій, продовжували роботу над дисертаціями, виступали у ролі рецензентів наукових праць колег, керували науковими дослідженнями студентів, готували студентів до участі в наукових студентських конференціях тощо.

З 01.09.2021 р. розпочато НДР «Медійні ресурси становлення українського інформаційного суспільства» (НДР кафедри №125/15.01.04, Національний авіаційний університет; період виконання: 01.09.2021 – 30.06.2024 рр.).

Працюючи над кафедральною науковою темою, члени наукової школи беруть активну участь у підготовці публікацій як в українських, так і в зарубіжних виданнях, зокрема долучилися до підготовки трьох опублікованих монографій:

  1. Functioning of theukrainian media during Martial law in Ukraine Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 172 p.
  2. Contemporary international relations: topical highlighs of theory and practice: Monograph/ Edined by Yu.Voloshyn, N.Vasylyshyna.Warsaw Poland: RS Global Sp. z O.O., 2023. 487p.
  3. Актуальні проблеми масмедіа / Колективна монографія. К., НАУ, 2023. 140 с.

Активну участь члени наукової школи кафедри журналістики беруть у регулярних міжнародних наукових заходах Національного авіаційного університету (Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА» та Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології») та факультету міжнародних відносин (Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики»). Результати наукових пошуків учасників школи публікуються у фахових вітчизняних і закордонних виданнях (категорії Б) та у виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus та WoS.

Водночас підвищення наукової кваліфікації проходять як в укранських установах (Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Інституті мовознавства НАН України тощо) так і за кордоном (Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська республіка; Спiльний проєкт StarterNetwork стартап-iнкубатора УЕР та Тартуського унiверситету). Учасники наукової школи залучалися до програм академічної мобільності (гостьова дослідницька діяльність: а) Університет Пассау (Німеччина); б)  Грант: JESH UKRAINE, Академія наук Австрії, Австрія, Відень, 2022; в) Грант: Польська Академія наук, Варшава, 2022.

Наукова школа кафедри журналістики ФМВ НАУ «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України» дбає про підготовку молодих вчених. З 2022 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Міжнародна журналістика», у якій навчається дві аспірантки очної та вечірньої форми навчання, що вже видають наукову продукцію.

Також наукова школа кафедри журналістики підтримує розвиток студентської наукової роботи, дбає про підготовку молодого покоління дослідників – бакалаврів та магістрантів спеціальності «Журналістика». Для цього на кафедрі створені студентські наукові гуртки, члени яких беруть участь як у роботі кафедральної секції у межах щорічної Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» та щорічної Всеукраїнської міжвузівської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (ФМВ НАУ), так і наукових заходах в інших вишах.

Наукова школа кафедри журналістики ФМВ НАУ «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України» зорієнтовує студентів на практичне впровадження наукових розробок. Студенти бакалаврату та магістратури, що навчаються на кафедрі за спеціальністю «Журналістика» щорічно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах із журналістикознавства.

За період з 2018 по 2023 роки у збірниках матеріалів різних конференцій пройшло апробацію понад 600 наукових матеріалів студентів бакалаврату та магістратури, що висвітлювали проблематику сучасних соціальних комунікацій України та зарубіжжя.

Наукова школа кафедри журналістики ФМВ НАУ «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України» й далі здійснює системну наукову діяльність, результати якої розміщені на сторінках Інституційного репозитарію Національного авіаційного університету та активно застосовують у щоденній викладацькій діяльності.

Науковий доробок викладачів кафедри, аспірантів та студентів ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр» за тематикою досліджень наукової школи «Роль масмедіа у формуванні інформаційного суспільства України» за період 2018 – 2023 рр. представлено науковими та науково-методичними роботами, розміщеними на сайті наукового Репозитарію НАУ.

Закрыть меню