English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Репозитарій Кафедри країнознавста і туризму

Перелік публікацій кафедри за 2018-2019 навчальний рік

 Монографії / Підручники / Навчальні посібники / Стандарти / Книги

 1. Вишневський В. І. Блакитний скарб України / Вишневський В. І., Овчарено І. І. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2019. – 112 с.
 2. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2018. – 192 с. – (Гриф МОН. Наказ  №551від 31.05.2018 р.)
 3. Пестушко В. Ю. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу з навчанням угор. мовою закладів загальної середньої освіти. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – Чернівці : Букрек, 2019. – 164 с. (Гриф МОН. Наказ  №472 від 12.04.2019 р.)
 4. Пестушко В. Ю. Географія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу з навчанням рум./молд. мовами закладів загальної середньої освіти. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – Чернівці : Букрек, 2019. – 164 с. (Гриф МОН. Наказ  №472 від 12.04.2019 р.)
 5. Праця та профспілки у ХХІ столітті :  монографія / [Турло Н. П., Мархонос С. М. та ін.]. – К., 2019. – (У межах виконання науково-дослідницької роботи № державної реєстрації 0116U004347)
 6. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 4 жовтня 2018 року №1068) : офіційне видання / Любіцева О. О., Ткаченко Т. І., Уварова Г. Ш. [та ін.]. – К. : МОН України, 2018. – 18 с.
 7. Ткачук Л. М. Інноваційні технології у міжнародному туризмі : навчальний посібник / Л. М. Ткачук. – К. : VRMПрінт, 2018. – 100 с.
 8. Ткачук Л. М. Організація екскурсійної діяльності : навчальний посібник / Л. М. Ткачук. – К. : VRMПрінт, 2018. – 98 с.
 9. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України :  монографія / [Балабанов Г. В., Барна М. Ю. та ін.]; [за заг. редакцією М. Ю. Барна] . – Львів: ЛТЕУ, 2018. – 376 с.

 Статті у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, та провідних виданнях інших країн

 1. Беркова О.П. Функціонування та фактори формування регіонального туристичного ринку України в умовах децентралізації економічних відносин / О.П. Беркова // Стратегія розвитку України: наук. журн.- К.: НАУ, 2018.-№2 .- С.61-66.
 2. Беркова О. П. Актуальні проблеми туристичної галузі України та шляхи їх вирішення за умов трансформацій соціально-економічного середовища / О. П. Беркова // Географія та туризм : наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42. – С. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 3. Беркова О. П. Рекреаційний потенціал Житомирської області: тенденції, проблеми, перспективи його використання / О. П. Беркова // Стратегія розвитку України : наук. журн.- К. : НАУ, 2018. – №1 . – С. 81–86.
 4. Борисюк О.А. Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу / Борисюк О.А., Дудник І.М., Беркова О.П. // Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2019. – Вип. 4 (74). – С. 23-31. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 5. Вишневський В. І. Актуальність нових правил експлуатації каскаду дніпровських водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А., Яцюк М. В. // Вісник аграрної науки. – 2018. – №9. – С. 57–63.
 6. Вишневський В. І. Актуальність нових правил експлуатації каскаду дніпровських водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А., Яцюк М. В. // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 9. – С. 57–63.
 7. Вишневський В. І. Використання даних супутників Aqua і Terra у дослідженнях «цвітіння» води дніпровських водосховищ / Вишневський В. І., Шевчук С. А. // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2018. – Вип. 14 (28). – С. 44–49.
 8. Вишневський В. І. Використання космічних та інформаційних технологій в екскурсійно-туристичній діяльності / В. І. Вишневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 1 (70). – С. 79–83. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 9. Вишневський В. І. Дніпровські водосховища та проблеми їх використання / В. І. Вишневський // Гідроенергетика України. – 2018. – №3-4. – С. 18-23.
 10. Вишневський В. І. Просторово-часова мінливість “цвітіння” води у дніпровських водосховищах / В. І. Вишневський // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2019. – № 20. – С. 18–27.
 11. Головко Г. І. Чехословацьке військо на Полтавщині (червень 1917 р. – березень 1918 р.): територія базування та службово-бойова діяльність / Г. І. Головко, І. В. Головко, М. Г. Руднєва. // Краєзнавство. – 2019. – №1. – С. 107–121.
 12. Пестушко В.Ю. Авіаційні пасажирські перевезення і туризм: особливості взаємодії // Географія та туризм : наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44 – С.3-12. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 13. Руднєва М. Г. Інформаційні методи і технології в туризмі / Марина Григорівна Руднєва. // Стратегія розвитку України. – 2019. – №1.
 14. Сайчук В. С. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму / В. С. Сайчук, Л. М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2018. – № 2 (45). – С.87-95.
 15. Ткачук Л. Теоретико-методичні засади дослідження політико-географічного виміру міжнародного туризму // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. – К., 2018. – С. 179-181.
 16. Ткачук Л. М. Глобальна геополітична нестабільність як чинник розвитку міжнародного туризму / Ткачук Л. М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. – Вип. 2 (71). – 2018. – С.29-34. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 17. Ткачук Л. М. Переосмислення з позицій політико-географічного дослідження окремих моделей систем туризм / Л. М. Ткачук // Вісника Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». – 2018. – №9. – С. 251-258.
 18. Турло Н. П. Діагностика стану безробіття в Україні та фактори зниження його рівня / Турло Н. П., Мархонос С. М. // Вісник АПСВТ. – – С.
 19. Уварова Г. Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г. Ш. Уварова, Є. В. Ландишева. – Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – 2018. –№10. – С. 24-29.
 20. Уварова Г.Ш. Особливості розвитку рекреаційного туризму у Франції /Г.Ш. Уварова, Федорова Ю.О. – Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – 2019. –№6. – С. 26-30.
 21. Уварова Г.Ш. Рекреаційний потенціал Києва. – /Г.Ш. Уварова //// Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 47?. – С.?
 22. Ткачук Л.М. Теоретико-методичні засади дослідження політико-географічного виміру міжнародного туризму // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму : зб. наук. праць. – К. : ПП Лисенко, 2018. – С. 179-181.
 23. Ткачук Л.М. Геополитическая ситуация как фактор развития международного туризма // География жэне геоэкология мэселелерг. – Алмати : «ПAPACAT», 2019. – №1.  – С. 3-13. – (Закордонне видання)
 24. Ткачук Л.М. Изучение политического аспекта международного туризма как актуальное направление современных политико-географических исследований // Магілёўскі мерыдыян: науковий часопис. – Мінск : «Колорград», 2019. –  Вип. 45/46. – С. 38-46. – (Закордонне видання)

 Публікації в інших наукових виданнях України

 1. Балабанов Г.В. Взаємодія музеїв і туризму / Г.В. Балабанов // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – С. 151-153
 2. Балабанов Г. В. Розвиток туризмології в Україні крізь призму дисертаційних досліджень / Геннадій Балабанов, Віктор Сайчук // Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики : збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації профспілок України, м. Київ, 18 квітня 2019 р. – Київ, 2019. – С. 16-19.
 3. Балабанов Г. В. Роль музеїв  у збереженні та популяризації нематеріальної культурної спадщини України / Г. В. Балабанов // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю (25-26 жовтня 2018 р., м. Київ). – Київ: Видавничий центр  КНУКіМ. – 2018. – С.116-119.
 4. Балабанов Г. В. Тенденції розвитку дисертаційних досліджень з туризму та рекреації в Україні (1992-2018) / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2019 р., м. Умань). – Умань, 2019. – С.
 5. Беркова О.П. Комплекс маркетингу туристичного продукту в подієвому туризмі / О.П. Беркова, Є.М. Алабаш // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.2.-С.112-116.
 6. Беркова О.П. Маркетингові дослідження задоволеності споживачів туристичною продукцією / О.П. Беркова, А.Д. Катаной // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.2.-С.119-122.
 7. Беркова О.П. Нейромаркетинг, як інноваційний вид маркетингу / О.П. Беркова, А.В. Калита // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.2.-С.116-119.
 8. Беркова О.П. Стратегія диференціації в готельному господарстві Маркетингові дослідження задоволеності споживачів туристичною продукцією / О.П. Беркова, Д.В. Черкасова // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.2.-С.122-125.
 9. Беркова О.П. Сучасні принципи управління туристичним підприємством / О.П. Беркова, А.В. Лукашова // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.-Ч.1.-С.117-120.
 10. Боримський В. С. Інноваційні методи та форми в рекламній діяльності туристичних підприємств/ В. С. Боримський, М. Г. Руднєва // Стан і перспективи сучасного туризму: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (29 листопада, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 111-116.
 11. Борисюк О.А. Регіональні студії: зміст терміну та імп-лементація в освітній процес / О.А.Борисюк, І.М.Дудник // Міжнародні та регіональні системи: міжнародна науково-практична конференція, 15-17 травня 2019р.: тези доп.– Луцьк, 2019р.
 12. Вишневський В. І. Водність річки Либідь / Вишневський В. І., Коновалюк Г. Ю. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вода для всіх», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів, 21 березня 2019 р. – К. – С. 131–132.
 13. Пасічник К. М. Імідж туристичного підприємства, як складова його успішної діяльності / К. М. Пасічник, М. Г. Руднєва. // Стан і перспективи сучасного туризму: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (29 листопада, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 141-150.
 14. Пестушко В. Ю. Особливості туристичної індустрії в Україні // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 29-30 жовтня 2018 р. /Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.-286 с.; С.71-73.
 15. Пестушко В. Ю. Організаційні форми інтеграції в міжнародному туристичному бізнесі // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конф., 29-30 трав. 2019 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С.33-35.
 16. Руднєва М. Г. Світові тренди розвитку туризму 2018 / Марина Григорівна Руднєва // Актуальні проблеми регіональних досліджень : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13–14 грудня 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 49–54.
 17. Ткачук Л. Тризм як чинник міжнародної регіональної інтеграції у Південно-східній та Східній Азії.// Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2018 р.). – Луцьк, 2018.
 18. Ткачук Л. Туризм як компонент м’якої сили держави // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2018 р.). – Ужгород, 2018.
 19. Ткачук Л.М. Актуальні виміри проблеми овертуризму / Алабаш Е.С., Ткачук Л.М. //Актуальні питання туризмології та туристичної практики : міжнародна науково-практична конференція, 18 квітня 2019 р. : тези доп. – Київ, 2019. – С.28-30.
 20. Турло Н. П. Вебінари як спосіб налагодження комунікацій в туристичній сфері / Турло Н., Мархонос С. // Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики : збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації профспілок України, м. Київ, 18 квітня 2019 р. – Київ, 2019. – С.
 21. ФокінС. П. Міжкультурна вербальна комунікація у туризмі / С. П. Фокін // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: мат. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10-11 квіт. 2019 р. / МОН України. – Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2019. С. 335 – 339.
 22. Balabanov G.V. Aviation and tourism: the current trends of cooperation / G. Balabanov, L. Tkachuk // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.12 – 10.4.16
 23. Borisyuk O. A. The Influence Airlines Have on Development of Ukrainian Tourism / O. Borysiuk, L. Bondarenko // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.4 – 33.7.
 24. Borisyuk O. A. Ukrainian tourist market monitoring / O. A. Borisyuk, О. P. Berkova // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.4 – 10.4.7.
 25. Fokin S. P. Forward-looking applications of lightweight aircraft in tourism development / S. P. Fokin // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.1 – 10.4.3.
 26. Markhonos S. M. Real time online meetings as the way of improving communications in touristic sphere / S. M. Markhonos, N. P. Turlo // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.44 – 33.46.
 27. Markhonos S. M. Webinars as a communication technology in the tourist sphere / S. M. Markhonos, N. P. Turlo // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.44 – 33.46.
 28. Panasiuk I. P. Communication factor in modern international relations. Aviation and tourism. Realities and prospects of development of the domestic aviation market through the prism of interaction with the tourism industry / I. P. Panasiuk, A. O. Tertychna // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.24 – 10.4.27.
 29. Pestushko V. Y. Aviation in the US tourism market / V. Y. Pestushko, A. G. Chochua // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.15 – 33.18.
 30. Rudnieva M. G. The low cost aviation carriers impact on modern tourism / M. Rudnieva // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.20 – 10.4.23.
 31. Saichuk V. S. Tourism as an object of regional planning and programming / V. Saichuk // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.22 – 33.25..
 32. Stepanets N. P. Features of the professional competencies and student learning outcomes in teaching the discipline of Tour-operating / N. P. Stepanets // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.19 – 33.21.
 33. Tkachuk L. M. Air shows as a promising direction of event tourism / L. M. Tkachuk,P. Fokin // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.26 – 33.30.
 34. Tkachuk L. M. Aviation industry development: the prospects for tourism / L. M. Tkachuk // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.35 – 33.39.
 35. Tkachuk L. N. The role of aviation in the management of global tourism growth / L. Tkachuk // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.8 – 10.4.11.
 36. Uvarova G. Sh. Innovative projects in tourist air transportations in Ukraine / G. Sh. Uvarova // The Eighth World Congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. – Р. 10.4.28 – 10.4.30.
 37. Uvarova G. Sh. Tourist air transportations in Ukraine / G. Sh. Uvarova // Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″, National Aviation University, Kyiv, Ukraine on April, 23-25, 2019. – Р. 33.31 – 33.34.

 Публікації у наукових виданнях інших держав

 1. Vyshnevskyi V. Use of remote sensing data in investigations of ecological state of water bodies in urban area of Kyiv city / Vyshnevskyi V., Shevchuk S. // The Environment and the Industry : рroc. of International Symposium. – Bucharest, 2018. – 312–318 p.
 2. Tkachuk  L. Тhe current trends of aviation and tourism cooperation management in condition of geopolitical uncertainty // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : Conference Proceedings, Part III, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltija Publishing. – P. 123-129.
 3. Tkachuk L. Тhe current trends of aviation and tourism cooperation management in condition of geopolitical uncertainty //Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise, Le Mans, France, November 23th, 2018 : рroceedings. – Baltija Publishing, 2018. – С.30-32. Тези доповіді

Перелік публікацій кафедри за 2017-2018 навчальний рік

Підручники / Навчальні посібники / Монографії / Збірники / Книги

 1. Вишневський В. І. Використання даних дистанційного зондування Землі у дослідженнях водних об’єктів України : монографія / В. І. Вишневський, С. А. Шевчук. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2018. – 116 с.
 2. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2017. – 288 с. – (Гриф МОН)

Статті у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, та провідних виданнях інших країн

 1. About Some Environmental Consequences of Kerch Strait Bridge Construction // Romashchenko  M. I., Yatsiuk M. V., Shevchuk S. А.,Vyshnevskyi V. I., Savchuk D. P. // Hydrology. – 2018. – V. 6. №1. – P. 1–8. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus та ін.)
 2. Басюк Д. І. Гастронаціоналізм – виклики і перспективи для українського туризму / Д. І. Басюк,Т. Ю. Примак // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №37.  – 2017. – С. 67-79. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 3. Беркова О. П. Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні / О. П. Беркова, А. Г. Чочуа // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №40.  – 2017. -С.49-56. (Видання входить до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 4. Вишневський В. І. Сучасна площа дніпровських водосховищ / Вишневський В. І, Шевчук С. А., Бондар А. Є., Шевченко І. А. // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2017. – № 14. – С. 4–11.
 5. Дудник І. М. Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості / І. Дудник. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія-Географія-Екологія». – 2017. – Вип. 46. – С. 75-79.
 6. Мархонос С. М. Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку готельного господарства України / Мархонос С. М., Турло Н. П. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип.14(2). – С. 35-40.
 7. Мархонос С. М. Рекреаційні комплекси України: передумови створення та напрями розвитку / Мархонос С. М., Турло Н. П. // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Вип.2 (02). – С.118-122.
 8. Примак Т. Ю. Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті / Т. Ю. Примак, М. О. Луценко // Молодий вчений. – 2017. – №11. (Видання входить до міжнародних наукометричних баз: РИНЦ, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Research Bible, CiteFactor).
 9. Ткачук Л. М. Вплив політичної нестабільності на розвиток туристичної дестинації / Ткачук Л. М. // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №37.  – 2017. -С.27-36. (Видання входить до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 10. Ткачук Л. М. Геополітичний простір як об’єкт наукового дослідження / Ткачук Л. М. // Географія та туризм : зб. наук. праць. – №38.  – 2017. -С.157-166. (Видання входить до  міжнародної наукометричної бази Index Copernicus)
 11. Ткачук Л. М. Сутність туризму як багатоаспектного суспільного явища  / Ткачук Л. М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія географія. – Вип. 2 (67). – 2017р. – С.109-113. (Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 12. Шевчук С. А. Сучасний стан оз. Алмазне та заходи з його екологічного  оздоровлення / Шевчук С. А., Козицький О. М., Вишневський В. І. // Меліорація і водне господарство. – 2017. – Вип. 105. – С. 39–45.

Публікації в інших наукових виданнях України

 1. Балабанов Г. В. Трансформація ролі країн світу на глобальному ринку туристичних послуг / Г. В. Балабанов, І. І. Лошицька  // Актуальні проблеми регіональних досліджень: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луцьк, 11-12 грудня 2017 р.). – Луцьк: Вежа-Друк,  2017. – С. 60–64.
 2. Беркова О.П. Дослідження паблік рілейшнз у туристичному бізнесі України як цілісної системи / О. П. Беркова, М. М. Коновальчук // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (28 жовтня – 10 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 60 -62.
 3. Беркова О. П. Брендинг як важливий фактор конкурентних переваг і доходів регіональної та міської економіки / О. П. Беркова, М. М. Коновальчук // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (27 листопада – 7 грудня 2017 р.). – Дніпро, 2017. – Т.1. – С. 76 -78.
 4. Беркова О. П. Вплив туристичної діяльності на розвиток економіки України / О. П. Беркова // Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14 грудня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С.
 5. Беркова О. П. Застосування директ-маркетингу в сфері туристичних послуг / О. П. Беркова // Науковий диспут: питання економіки та фінансів : зб. наук. праць XII Міжнародної науково-практичної конференції (29 грудня 2017 р.). – Київ – Будапешт – Відень, 2017. – С. 7-10.
 6. Беркова О. П. Особливості подієвого туризму Львівщини в контексті його впливу на економіку України / О. П. Беркова, Ю. В. Загірна // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (28 жовтня – 10 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 26-28.
 7. Беркова О. П. Сучасний комунікаційний маркетинг туристичної фірми / О. П. Беркова, Д. Б. Іванова // Наукова думка сучасності і майбутнього : зб. наук. праць XIV Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції (28 жовтня – 10 листопада 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 57 -59.
 8. Вишневський В. І. Визначення термічних особливостей дніпровських водосховищ за даними ДЗЗ / Вишневський В. І., Шевчук С. А. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях. – Київ, Пуща-Водиця, 2017. – С. 174–176.
 9. Вишневський В. І. Оцінювання екологічного стану придунайських озер за даними дистанційного зондування Землі / Вишневський В. І., Шевчук С. А. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях. – Київ, Пуща-Водиця, 2017. – С. 172–173.
 10. Вишневський В. І. Сучасні розміри дніпровських водосховищ / Вишневський В., Шевчук С., Шевченко І. // Водне господарство України. – 2017. – №4. – С. 19–25.
 11. Кучеренко В. С. Регіональні «ЯДРА» Дніпровського водного кластеру / В. С. Кучеренко // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р.). ­– Харків. – 2017. – С.118-120.
 12. Пестушко В. Ю. Міста як туристичні дестинації / В. Ю. Пестушко // Управління туристичною індустрією: методологія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2017 р.). – Полтава, – С.12-13.
 13. Пестушко В. Ю. Регіональні тренди розвитку в’їзного туризму / В. Ю. Пестушко // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р.). – Харків, – С.
 14. Уварова Г.Ш. Країни Африканського туристичного регіону. / Г. Ш. Уварова. – Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – 2018. –№1. – С. 36-41.
 15. Уварова Г. Ш. Історичні населенні місця України як туристичні дестинації / Г. Ш. Уварова // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : матеріали VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2017 р.). ­– Харків. – 2017. – С.214-215.
 16. Уварова Г. Ш. Туризм в країнах Близькосхідного туристичного регіону / Г. Ш. Уварова. – Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – 2017. –  №9. – С. 39-46.

Статті у наукових виданнях інших держав

 1. Shevchuk S. The use of remote sensing data to evaluate the state of the Danube river downstream and adjacent lakes / Shevchuk S., Vyshnevskyi V. // XXVII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water managrment. 26–28 September 2017, Golden Sands, Bulgaria.  – P. 616–621.
 2. Vyshnevskyi V. The use of remote sensing technologies for the estimation of the Carpathian Mountains land surface temperature / Vyshnevskyi V., Shevchuk S. // XXVII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases of water management. 26–28 September 2017, Golden Sands, Bulgaria. – P. 610–615.

Перелік публікацій кафедри за 2016-2017 навчальний рік

 Підручники / Навчальні посібники / Монографії / Збірники / Книги

 1. Дудник І. М. Транспортна географія : підручник / І. М. Дудник. – К. : НАУ, 2016. – 288 с.
 2. Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / За ред. Г. В. Балабанова. – К. : НАУ, 2016. − 172 с.
 3. Пестушко В. Ю. Географія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2016. – 272 с. – (Гриф МОН)
 4. Балабанов Г. В. Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні : аналітична доповідь / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук. – К. : НАУ, 2017. – 100 с.
 5. Пестушко В. Ю. Географія: 8-й клас : зошит для тестового тематичного контролю знань. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2016. – 72с. (Схвалено МОН для використання в загальноосвітніх навчальних закладах)
 6. Пестушко В. Ю. Географія: 8-й кл: зошит-практикум / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – К. : Генеза, 2016. – 48 с. (Схвалено МОН для використання в загальноосвітніх навчальних закладах)

Статті у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку

 1. Вишневський В.І. Використання дистанційного зондування Землі для з’ясування термічних особливостей Українських Карпат / Вишневський В.І., Шевчук С.А. // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2016. – №12. – С. 47–52.
 2. Вишневський В.І. Оцінювання стану водних об’єктів Києва за даними дистанційного зондування Землі / Вишневський В.І., Шевчук С.А. // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2016. – №11. – С. 4–
 3. Пристайко О. П. Вплив туристичної галузі на функціонування авіакомпаній / Пристайко О. П., Панасюк І. П. // Інформаційно -аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» . – 2017. – №4. – С. 31-34. (Видання входить також до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Пристайко О. П. Розвиток в’їзного туризму як напрямок сталого економічного розвитку України / Пристайко О. П., Панасюк І. П. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – №2(24). –Т.2. – С. 116-119. (Видання входить до міжнародних наукометричних баз: РИНЦ; Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education İndex; Electronic Journals Library; Staats- und Universitatsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; International Institute of Organized Research; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor).
 5. Уварова Г. Ш. Країни Американського туристичного регіону / Уварова Г. Ш. // Географія та економіка в рідній школі (науково-методичний журнал). – 2016. – №9. – С. 37–46.
 6. Шевчук С.А. Використання даних супутника Landsat 8 для визначення мікрокліматичних особливостей Києва // Український журнал дистанційного зондування Землі / Шевчук С.А. , Вишневський В.І. – 2016. – №10. – С. 4–9.

Публікації в інших наукових виданнях України

 1. Балабанов Г. В. Кафедрі країнознавства і туризму Національного авіаційного університету – 10 років / Г. В. Балабанов, Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 4-13.
 2. Балабанов Г. В. Розвиток в’їзного туризму в Україні: тенденції і перспективи / Г. В. Балабанов // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 14-27.
 3. Борисюк О. А. Регіональні особливості гастрономічного туризму в Україні / О. А. Борисюк // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 28-39.
 4. Вишневський В.І. Вітер як чинник впливу на температуру і «цвітіння» води у дніпровських водосховищах / Вишневський В.І., Шевчук С.А. // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2017. – Вип. 13 (27). – С. 63–65.
 5. Вишневський В.І. Розробка та шляхи реалізації Водної стратегії міста Києва 2017–2025 / Вишневський В.І., Шевчук С.А. // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р.). – К., 2017. – С.83–85.
 6. Вишневський В. І. Потреба часу – уточнення гідрографічних характеристик річок і місць розташування пунктів спостережень / В. І. Вишневський, С. А. Шевчук // Праці Центральної геофізичної обсерваторії. – 2016. – Вип. 12 (26). – С. 64–69.
 7. Дудник І. М. Територіальна система туристичних послуг як об’єкт суспільної географії / І. М. Дудник // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 40-53.
 8. Заря І. В. Сучасні виклики в сфері управління економічною безпекою туристичного підприємства / І. В. Заря // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 54-63.
 9. Кучеренко В. С. Дніпровський кластер водного туризму / В. С. Кучеренко // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 64-81.
 10. Мархонос С. М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні / С. М. Мархонос // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 92-100.
 11. Пестушко В. Ю. Туристичне країнознавство як інструментарій туристичного бізнесу / В. Ю. Пестушко // Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк, 2017. – С.
 12. Пестушко В. Ю. Регіональні відміни туристичної діяльності в Україні / В. Ю. Пестушко // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Черкаси: ЧНУ, 2017. – С.
 13. Пестушко В. Ю. Міжнародний туристичний бізнес і міжнародний туризм – співвідношення понять / В. Ю. Пестушко // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2017 р.). – Умань, 2017. – С.
 14. Пестушко В. Ю. Особливості туристичної діяльності в Чернівецькій області / В. Ю. Пестушко // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : 2016. – С.137-138.
 15. Пестушко В. Ю. Світові тенденції у візовій політиці / В. Ю. Пестушко // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 101-117.
 16. Пристайко О. П. Забезпечення ефективності системи індикаторів оцінювання регіонального сталого розвитку / ХIII Міжнародна науково-технічна конференція: Авіа-2017 (19-21 квітня 2017 р.) : тези доп. – К., 2017. – С.
 17. Сайчук В. С. Ринок туристичних послуг як об’єкт суспільно-географічних досліджень / В. С. Сайчук // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 118-126.
 18. Степанець Н. П. Використання інтерактивних методів у формуванні загальних компетенцій студентів туристичного профілю / Н. П. Степанець // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 127-134.
 19. Ткачук Л. М. Геополітичний чинник розвитку міжнародного туризму / Л. М. Ткачук // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 135-144.
 20. Ткачук Л. М. Туризм як об’єкт політико-географічного дослідження / Ткачук Л. М. // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк-Світязь, 2017. − С. 52-56.
 21. Уварова Г. Ш. Використання рекреаційно-туристичних ресурсів України на сучасному етапі / Г. Ш. Уварова, В. С. Кучеренко // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : зб. наукових праць. – Черкаси: ЧНУ, 2017. – С.
 22. Уварова Г. Ш. Нові стандарти вищої освіти і підготовка конкурентних фахівців з туризму / Г. Ш. Уварова // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк-Світязь, 2017. − С. 148-153.
 23. Уварова Г. Ш. Стандартизація туристичної освіти: сучасний стан / Г. Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 145-157.
 24. Фокін С. П. Дисципліна «Спортивний туризм» у системі підготовки студентів напряму «Туризм» / С. П. Фокін // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2016. − С. 157-171.
 25. Фокін С. П. Інноваційні шляхи використання малих повітряних апаратів у туризмі / Фокін С. П. // Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Луцьк-Світязь, 2017. − С. 31-34.

Статті у наукових виданнях інших держав

 1. Степанець Н. П. Модель професійно-орієнтованого навчання студентів на основі поєднання особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів / Н. П. Степанець // Sciences of Europe (Praha, Czech Republik). – 2016. – №4(4) – С. 58-61.
 2. Dudnik I. System-geographikal aspects of tourism research/ Ivan Dudnik // Scientific issue of knowledge, education, law and management. – Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PRO FUTURO”. – 2016. – №1 (13). – S. 73-77.
 3. Kuznetsova T. 3D-modeling flight safety in aviation / T. Kuznetsova, T. Oleshko // Inżynier XXI wieku («Engineer of XXI Century» – the VI Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists: University of Bielsko-Biala, Poland, December 02, 2016). – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016. – Pp. 261-274. – ISBN 978-83-65182-51-7. – Chapter in monograph.
 4. Kuznetsova T. 3D-modeling In Information Technology Of Air Enterprises / T. Kuznetsova, T. Oleshko // Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (Bucharest, Romania). – 2017. – №1. – Pp. 133-147.

 

Close Menu