English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій

shibnatnik@ukr.net

Лобода Світлана Миколаївна

Посада: завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступіньдоктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Профіль ORCID0000-0003-3102-0381

Профіль ResearcherIDU-3264-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ11439

Освіта:

 • 1997 – 2000 рр. – аспірант Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка
 • Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського державного університету, магістратура за спеціальністю „Російська мова та література”, диплом магістра, 1996 р.
 • Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського державного університету, спеціальність „Російськамова та література”, диплом з відзнакою, 1995 р.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • липень 2016 – по теперішній час – завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного Авіаційного університету
 • вересень 2014 р. – червень 2015 рр. – професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, відповідальний за організацію та супровід міжнародної діяльності Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

Державний вищий навчальний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ

 • 2012 – 2014 рр. – завідувач кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю ЛНУ імені Тараса Шевченка
 • 2005 – 2012 рр. – доцент кафедри журналістики і видавничої справи ЛНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • 2002 – 2012 рр. – завідувач науково-дослідного відділу з редакційно-видавничої діяльності ЛНУ імені Тараса Шевченка
 • 2000 – 2002 рр. –асистент кафедри російського мовознавстваЛНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)
 • 1995 – 2002 рр. – редактор газети „Трибуна студента”ЛНУ імені Тараса Шевченка

Досвід роботи: 21 рік.

«Просторові слова-концепти у художній картині світу М. Гумільова та Й. Бродського». Спеціальність – російська мова (Спеціалізована вчена радаД 52.051.05 у Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського).

«Педагогічна преса як чинник формування педагогічної творчості вчителя в історії розвитку української освіти (ХХ століття)». Спеціальність13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки(Спеціалізована вчена радаД 29.053.03 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка).

Спеціальність 186 „Видавництво та поліграфія” освітньо-професійна програма „Технології електронних мультимедійних видань”: «Історія видавничої справи», «Дидактичні основи розробки мультимедійних видань», «Методи наукових досліджень», «Видавнича справа та технічне редагування», «Стандартизація та управління якістю»;

Спеціальність „Педагогіка опіки та виховання”: польською мовою – «Historia pedagogiki»; «Historyczne aspekty współczesnej edukacji»; «Filozofia edukacji»; «Filozoficzne koncepcje człowieka»; «Filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia»; «Podstawowe zagadnienia pedagogiki»; «Historyczne aspekty zmian w ideologii i praktyce wychowania i kształcenia»; «Etyka zawodu pedagoga»; «Metodologia badań pedagogicznych»; «Wychowanie estetyczne»; «Konwersatorium kierunkowe w języku angielskim»;

Спеціальність „Організація і управління в освіті”: англійською мовою – «Information technologies in education».

ГО «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського» – член організації

Польське педагогічне товариство – член організації

Об’єднання християнської педагогіки під патронатом Комітету педагогічних наук Польської академії наук (Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej pod Patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN)– член організації

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з педагогічних наук (наказ № 158 від 11 лютого 2019 р.).

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:

Д 26.452.01 в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

 • Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди (2014 – січень 2019 р.).

Керівництво аспірантами, докторантами

Національний авіаційний університет

 • докторант Денисенко Світлана Миколаївна (2018 – 2021)

Державний вищий навчальний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

 • аспірант Паукова Аліна Сергіївна (2013 –2016)

 

Під керівництвом здобувача захищено кандидатські дисертації:

 1. Кубанова Т. В. „Ідеї гуманістичної освіти у вітчизняній педагогічній журналістиці (60-і рр. ХХ ст.)” (00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) – 05. 04. 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди;
 2. Матвійчук-Юдіна О. В.„Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки” (00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті) – 12. 07. 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Навчальні посібники:

Лобода С. Н., 2016. Педагогическая публицистика в системе допрофессиональной підготовки студентов-иностранцев : учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов высш. пед. учеб. заведений / С. Н. Лобода. – Bydgoszcz : WSG, 2016. – 52 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Vaskivska, M. R.Tanaś, S. Loboda Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professional training // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017. No. 10 – 11. Pp. 46 – 59. (eng)
 2. С. Лобода, С. Денісенко Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії [Електронний ресурс] / С. Лобода, С. Денісенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 6. – Режим доступу до журналу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt
 3. С. Лобода Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів з кібербезпеки/ С. Лобода, О. Матвійчук-Юдіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2017. – № 54-55. – С. 269 – 277.
 4. С. Лобода Формування компетентності з голографії у майбутніх бакалаврів з кібербезпеки/ С. Лобода, О. Матвійчук-Юдіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсонський державний університет – 2017. – Випуск LXXSX. – Toм 3. – С. 163 – 166.
 5. С. Лобода Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах / С. Лобода, В. Велскоп, С. Денісенко //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 7 (71). – С. 200 – 210.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

2019 рік

 1. Третя міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 16–17 травня 2019 р.

2018 рік

 1. Всеукраїнський науково-методичний семінар „Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991 – 2017), ДНПУ імені В. О. Сухомлинського НАПН України, 16.05. 2018 р.
 2. Науково-методологічний семінар з історії освіти „Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень”, м. Київ, ДНПУ імені В. О. Сухомлинського НАПН України, 25.10. 2018 р.
 3. Українсько-польські психолого-педагогічні дослідження в синхронії та диахронії, м. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 10 – 11 вересня 2018 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. 2015 р. – по теперішній час – організатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю„Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ)

Робота у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань:

 • „Education and Pedagogical Sciences” (ISSN:2227-281X; індексується в таких науковометричних базах: пройшов три етапи рецензування SCOPUS, Ulrich’s Periodals Directory, Google Scholar; Луганський національній університет імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ)– випускаючий редактор(2001 р. – по теперішній час);
 • „Science-Based Technologies” // „Наукоємні технології” (ISSN:2075-0781; індексується в таких науковометричних базах: EBSCO, ScientificJournalImpactFactorValuefor 2012 (SJIF 2012 = 3.749), IndexCopernicusValue (IC JournalsMasterList2013, whichresultedinscoregivenICV 1.57 points) – член редакційної колегії (2016 – 2019 рр.);
 • „InternationalJournalofPedagogy, InnovationandNewTechnologies” (ISSN:2392-0092;індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus;AkademiaPedagogikiSpecjalnejMariiGrzegorzewskiejwWarszawie) – член міжнародної наукової ради (2018 р. – по теперішній час);
 • „EdukacjaElementarna w Teorii i Praktyce” (ISSN: 2353-7787; індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus (lista B 9 punktów); AkademiaIgnatianum w Krakowie) – рецензент (2018 р.);
 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки(ISSN: 2663-6387;індексується в таких науковометричних базах: IndexCopernicus, Ulrich’sPeriodalsDirectory, CiteFactor, GoogleScholar; Житомирський державний університет імені Івана Франка)– член редакційної колегії(2018 р. – по теперішній час).

Міжнародна діяльність

 • 2014 r. – IV InternationalenvirtuellenKonferenzderUkrainistik “DialogderSprachen – DialogderKulturen. DieUkraineausglobalerSicht” (MonachiumBerlin);
 • липень, вересень 2014 р. –курс польської мови для іноземців (факультет іноземних мов Вищої школи економіки в м. Бидгощ, Республіка Польща)
 • 2014 – 2015 рр. – контракт доктора габілітованого, професора звичайного Вищої школи інформатики і прикладних наук (м. Лодзь, Республіка Польща);
 • 10. 2015 р. – 31. 09. 2018 р. – контракт доктора габілітованого, професора звичайного Вищої школи бізнесу і наук про здоров’я (м. Лодзь, Республіка Польща);
 • 2015 r. – по теперішній час – член наукового комітету щорічної міжнародної e-конференції „Pedagogika XXI wieku: dylematy i wyzwania” (WSBiNoZ, Łódż).
 • 2018 р. – виступ на Міжнародній науковій конференції з нагоди 100-річчя незалежності Польщі „Uniwersytetjakoośrodekkulturyintelektualnejnarodu” (м. Варшава, Республіка Польща)
 • 2018 р. – виступ на VIII Inter University Conference „Engineer of XXI Century” (м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща)

21 листопада 2016 р. по 20 грудня 2016 р. – стажування в Міжнародному навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН та МОН України без відриву від основної роботи.

28. 06. 2018 р. – свідоцтво № 11/Н/2018 про нострифікацію диплома доктора педагогічних наук і визнання його за рівноважний польському диплому доктора габілітованого в галузі суспільних наук з дисципліни педагогіка.

shibnatnik@ukr.net

Шибицька Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль ORCID: 0000-0001-5607-0081

Профіль ResearcherID: U-2688-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10827

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rryA21YAAAAJ&hl=ua

Освіта:

 • 2002 р. – вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих комплексів.
 • 1999 р. – захист дисертації та здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
 • 1992 – 1995 рр. аспірантура Київського міжнародного університету цивільної авіації (КМУГА/НАУ)
 • 1983 – 1988 рр. Тольятинський політехнічний інститут, за спеціальністю інженер – електронік.
 

2009 р. – по теперішній час — на посаді доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ.

2004 – 2009 рр. – доцент кафедри інформаційних технологій НАУ.

2003-2004 рр. –     доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем НАУ.

2000-2016 рр. – завідувач кафедри «Інформаційні технології» за напрямом «Комп’ютерні науки», спеціальність «Інформаційно-управляючі системи та технології» Університету новітніх технологій  (ІЗІТ при НАУ).

2000-2003 рр. –     доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих комплексів НАУ; Перший адміністратор англомовного навчання факультету систем управління  (Інститут електроніки і систем управління) НАУ.

02.03.99-30.06.2000       старший викладач кафедри теоретичної електротехніки (КІІЦА/НАУ).

1995-1999 рр. –     асистент кафедри теоретичної електротехніки (КІІЦА/НАУ)

Загальний трудовий стаж складає 35 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 25 років,  в НАУ – 25 років.

„Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем” за спеціальністю 05.13.01 „Системи та процеси управління”.

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія» освітньо-професійна програма «Технології електронних мультимедійних видань»: «Інформатика», «Інформатика (Видавничо-поліграфічні виробництва)»,  «Комп’ютерні видавничі системи»; «Дидактичні основи розробки мультимедійних видань», «Мультимедійне видавництво», «Бази даних та знань в поліграфії»;

Спеціальність «Інформаційно-управляючі системи та технології»: «Нечітка логіка», «Нейронні мережі», «Системи штучного інтелекту», «Експертні системи», «Алгоритмізація та програмування», «Організація баз даних і знань», «Основи наукових досліджень»;

Спеціальність «Інформаційно-вимірювальні системи»: «Алгоритмічні мови та програмування», «Бази даних та знань», «Інформаційні технології»;

Спеціальність “Automatization and computer integrated technologies”: Computer Technologies and Programming», «Identification and modeling of complex technical objects».

 • Член Центрального Комітету Авіапрацівників України (Рішення VІІ з’їзду Авіапрацівників України від 26.05.16.
 • Голова комісії соціального страхування НАУ (Наказ ректора НАУ 24/од від 01.02.16, термін: 2014 – 2016, 2016 – 2021 р.р.).
 • Член Профкому НАУ (Рішення XV звітно-виборної профспілкової конференції ППО НАУ від 21.04.16, термін: 2011 – 2019.р.).
 • Голова Профбюро ННІКІТ (Рішення звітно-виборних зборів ННІКІТ від 14.04.16, термін: 2016 – 2019 р.р.).
 • Член НМРР ННІКІТ
 • Член Робочої комісії з проведення Конференції трудового колективу НАУ та підготовці кол.договору НАУ (2015-2019)

Перелік друкованої продукції 

89 друкованих наукових та навчально-методичних праць в галузі інтелектуальних систем навчання та експертних методів оцінювання, нечіткої математики та нейронних мереж, з них: навчально-методичних робіт – 11, окремо – підручників та навчальних посібників – 6, у тому числі 1 – с Грифом МОНУ, 2 – англійською мовою;  авторські свідоцтва – 5, у тому числі 4 винаходу та патенту в галузі електроніки та 1 – свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна програма).

Навчальні посібники:

 1. Шибицька Н.М. Спеціальні глави математики: інтегральні і дискретні перетворення та їх застосування з використанням комп’ютерних технологій. Н.Д.Бороденко, А.С.Горюнов, О.В.Карупу, Н.М.Шибицька/ Навч. посібник., – К.: НАУ, 2013 – 278 с.
 2. Шибицька Н.М. Інформатика. Видавничо-поліграфічні виробництва.: навч. посіб. гриф МОНУ – К. : НАУ, 2014. – 212 с.
 3. Шибицкая Н.Н. Алгоритмические языки и программное обеспечение: Конспект лекций. – К.: КМУГА. 1998.-160 с.
 4. Шибицький В.П., Шибицька Н.М., Савчук М.М. та ін. Обчислювальна техніка і програмування / Навч. посібник. – К.: КМУЦА. 1998 – 184 с.
 5. Shibitskay N. Computer technology: Manual. – Kyiv: NAU, 2001. -76 p.
 6. Shibitskay N., Buhayov O.Ev. Fundamentals of algorithmization: Manual. – Kyiv: NAU, 2002. – 96 p.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». 2017, 2018 рр.

З 15.05.17 по 13.06.17р. — стажування в ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті». Тема: «Методи та засоби проектування мультимедійних систем навчання з використанням технологій доповненої віртуальної реальності».

всього 5, за останні роки:

 • Шибицька Н.М Комп’ютерна програма «Система оцінювання знань КВС1.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34722 від 30.08.10.
 • Нагрудний знак «За сумлінну працю» наказ ректора НАУ 19/з від 16.02.2018)
 • Почесна грамота ректора НАУ (наказ 57/з від 16.07.2015)
 • Почесна грамота ректора НАУ (наказ 931/к від 08.09.2008)

mma.nau@ukr.net

Мелешко Микола Андрійович

Посадапрофесор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль ORCID: 0000-0002-3889-2062

Профіль ResearcherID: AAB-7673-2019

Профіль на сайті НТБ НАУ: 11307

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zNa4iroAAAAJ

Освіта:

 • 1965-1971 рр. – Київський політехнічний інститут, спеціальність “Електронні обчислювальні машини” (кафедра обчислювальної техніки).
 • 1973 р. – 1976 р. – аспірантура, Київський політехнічний інститут, кафедра кінотехніки (нині кафедра реєстрації та відображення інформації), спеціальність “Електроакустика та звукотехніка”.
 • 1985 р. – Київський політехнічний інститут, факультет перепідготовки кадрів, спеціальність “Мікропроцесорні системи”.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • вересень 2003 р. – січень 2005 р. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету Комп’ютерних систем
 • січень 2005 р. – серпень 2008 р. – завідувач кафедри Комп’ютерних мультимедійних технологій  (КММТ) факультету комп’ютерних систем.
 • з вересня 2008 р. по січень 2013 р. – професор кафедри Комп’ютерних мультимедійних технологій;
 • з січня 2013 р. по червень 2015 р. – професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри КММТ інституту Комп’ютерних інформаційних технологій;
 • з липня 2015 по теперішній час – професор кафедри КММТ.

Київський політехнічний інститут (нині – НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського), м. Київ

 Після закінчення  в 1971 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні  обчислювальні  машини» працював:

1971 – 1973 рр. – секретар комітету комсомолу КПІ.   

 1973 – 1975 рр. – аспірант кафедри кінотехніки КПІ.      

 1975 – 2003 рр. – асистент, старший викладач, доцент  кафедри акустики та акустоелектроніки КПІ. 

За сумісництвом: науковий керівник НДР “Разработка и исследование электронно-акустических антишумових систем для  применения в авиапромышленности”.                                                     

В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка и исследование методов и средств обработки речевых сигналов в базисе неортогональных функций» за спеціальністю 07.09.08 –електроакустика та звукотехніка (Спеціалізована вчена рада у Ленінградському інституті кіноінженерів).

Вчене звання доцента по кафедрі акустики та акустоелектроніки присвоєно у 1985 році.

Спеціальність 186 „Видавництво та поліграфія” освітньо-професійна програма „Технології електронних мультимедійних видань”: «Проектування інтерфейсів користувача», «Технології електронних мультимедійних видань», «Віртуальне моделювання», «Електронні бібліотеки, довідкові та пошукові системи».

 • Впродовж 1966 – 1975 рр. в період літніх канікул та відпусток виїзджав у складі студентських будівельних загонів України: займав посади командира лінійного, районного та об’єднаних студзагонів ВНЗ м. Києва у Казахстані. Почесний член Казахстанського будівельного загону.  Нагороджений  медаллю  «За  освоение целинных земель»

(1969 р.) та ювілейною медаллю з нагоди 50-річчя Республіки Казахстан  (2004 р).

 • У 2008 р. за програмою «Українська книга» на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України випущена книга-дилогія «Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України», співавтором якої є Мелешко М.А.
 • 2009 р. – ПОДЯКА Солом’янської районної в місті Києві Державної Адміністрації (№667 від 24.06.19) – За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності.
 • 2013 р. – Нагрудний знак НАУ«ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ» (№0500 від 16.012013р.).

Навчально  – методичні видання

 1. Мелешко М.А., Ругайн О.В., Гніденко І.А. Технології електронних

мультимедійних видань. Лабораторний практикум. Навчальне видання. – К., НАУ, 2018. – 80 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Google Scholar, РІНЦ)

 1. Мелешко М.А. Застосування 3d-моделей в мультимедійних електронних освітніх ресурсах / Мелешко М.А., Денисенко С.М., Пясківський М.І. // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 3(51). – К.: НАУ, 2015. – С. 86-91.
 2. Мелешко М.А. Освітній ресурс «3D – технології в мультимедіа» для магістерської підготовки. / Мелешко М.А., Чаплінський Ю.П.// Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 3(51). – К.: НАУ, 2015. – С. 92-98.
 3. Мелешко М.А. Використання комп’ютерних технологій в сучасних друкарських процесах видавництв / Мелешко М.А., Соломін А.В., Таран В.М., Ракицький В.А. //Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 2 (54 – К.: НАУ, 2016. – С. 36-44.
 4. Мелешко М.А. Застосування професійних програм обробки відео при створенні мультимедійних електронних освітніх ресурсів / Розорінов Г.М., Мелешко М.А., Денисенко С.М., Ракицький В.А. //Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 2 (54). – К.: НАУ, 2016. – С. 60-66.
 5. Мелешко М.А. Використання перетворення Хартлі в комп’ютерних системах цифрової обробки інформації/ Мелешко М.А., Ракицький В.А. // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць: Випуск 1(61). – К.: НАУ, 2019. –– С. 69-75.

Участь у наукових конференціях

 1. Мелешко М.А., Чаплінський Ю.П. Освітній ресурс «3D-технології в мультимедіа» для магістерської підготовки // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2015. – Вип. 3(51). – С. 92-98.
 2. Мелешко М.А., Чаплінський Ю.П. Семантично-орієнтована підтримка викладання дисципліни «3D-технології в мультимедіа» // XХ Міжнародна науково – практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей. 28 квітня 2015 р. – К., 2015. – с. 57-59.
 3. Мелешко М.А. 10 років підготовки фахівців спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань» в Національному авіаційному університеті // XХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі. Тези доповідей.28 квітня 2015р. – К., 2015. – с. 59-61.
 4. Мелешко М.А. Інтерпретація поведінки людини в мультимедійному середовищі // Науково-практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності”. Тези доповідей. 11-12 листопада 2015 р.– К.: НАУ,2015.–121 С. (С.68).
 5. Мелешко М.А., Ракицький В.А. Тематичні дослідження доставки мультимедійного контенту комп’ютерними мережами //Наукова-практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності”. Тези доповідей 09-10 листопада 2016 р. – К.: НАУ, 2017. – 84 с. (С.51).
 6. Мелешко М.А., Ракицький В.А. Оптимізація цифрової обробки мультимедійного контенту. //Наукова-практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності”. Тези доповідей 16-17 листопада 2017 р. – К.: НАУ, 2017. – 95 с. (С.50).
 7. Мелешко М.А. Системний підхід та оптимізація вибору інструментарію створення електронних мультимедійних ресурсів.//Наукова-практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності”. Тези доповідей 14-15 листопада 2018 р. – К.: НАУ, 2018. – 90 с. (С.47).
 • З 2010 р. по теперішній час – організатор щорічної науково-практичної конференції „Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ).
 • Член секції «Комп’ютерних систем та інформаційних техногій» методично-редакційної ради НАУ.
 • Науковий керівник студентського науково-дослідного центру «Multimedia».

Співпраця за тематикою «Дослідження й експериментальні розробки у сфері технічних наук» з Українським відділенням міжнародної неурядової організації “Міжнародний центр наукової культури – Всесвітня лабораторія”

Керівництво аспірантами

 • Дмитренко Т.В. (2019 – 1923 рр.);
 • Бондаренко Ю.В. (2015–2018рр.)

Під особистим керівництвом М.А.Мелешка захищена кандидатська дисертація:

 1. 2013 р. – Денисенко С.М. (спеціальність 00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті) – на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Забезпечує науково-технічну співпрацю кафедри з:

 • Українським мовно-інформаційним фондом НАН України (з 18 травня 2015 р. по 16 червня 2015 р. – Стажування без відриву від основної роботи).
 • Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання Академії педагогічних наук України.
 • Компанією «Інформаційні бізнесові системи та телекомунікації (IBS)». (2006 – 2008 рр. – науковий  консультант     по   створенню   колекції   кінематографічної   спадщини О. Довженка на відео-носіях у цифровому форматі DVD на умовах державного замовлення).

 Опонування дисертацій здобувачів кандидата наук зі спеціальності 05.09.08 «Прикладна акустика та звукотехніка

 • Шість дисертацій – за останні 5 років.
 • Шість дисертацій – за останні 5 років.

cappol@ukr.net

Денисенко Світлана Миколаївна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль ORCID: 0000-0001-5607-0081

Профіль ResearcherID: U-2688-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 10827

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=itkoizYAAAAJ

Освіта:

 • Пошукач на здобуття наукового ступеня доктора наук. Тема дисертації «Теоретичні та методичні засади проектування хмаро орієнтованого інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки бакалаврів видавництва та поліграфії» затверджено вченою радою ННІКІТ НАУ (протокол № 5 від 26.06.2018 р.) й узгоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 10181 від 25.09.2018 р.).
 • 2008–2014 рр. – аспірант Національного авіаційного університету.
 • Рівненський державний гуманітарний університет, диплом з відзнакою, 1995 р.
 •  

2011 р. – по теперішній час — на посаді доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2007 р.–2008 р. — провідний фахівець кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій.

2000 р. – 2007 р. – практичний психолог.

«Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів у вищому навчальному закладі». Спеціальність – 13.00.10 – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України).

«Теорія кольору», «Основи типографіки», «Додрукарська підготовка інформації», «Композиція, рисунок, перспектива», «Основи технічної естетики і дизайну».

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Денисенко С. М. Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць. 2019. № 31. С. 46–54
 2. Денисенко С. М. Мультимедійне освітнє середовище: сутність та специфіка. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». 2018. Вип. 19. Том 2. С. 126–130
 3. Денисенко С. М. Професійна підготовка фахівців видавництва та поліграфії у ЗВО: стан, проблеми, шляхи вдосконалення. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. 2017. Випуск 56–57. С. 49–58.
 4. Лобода С. М., Денисенко С. М. Використання інтерактивних технологій навчання в професійній підготовці фахівців видавництва та поліграфії. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 62, №6. С. 58–69. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1939/1291
 5. Лобода С. М., Велскоп Войцех, Денисенко С. М. Прийоми активізації уваги в мультимедійних освітніх ресурсах. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. 2017. № 7 (71). С.200–211.
 6. Денисенко С. М. Мультимедійна лекція як компонент освітнього середовища ВУЗу(на прикладі підготовки фахівців видавництва та поліграфії). Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць. 2017. № 31. С. 46–54

Наукові праці в закордонних наукових виданнях

 1. S. Using of case-study technology in the preparing of future specialists of printing and publishing. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. 2017. Том 4. С. 27–34 (включений до міжнародних наукометричних баз)
 2. Денисенко С. М. Використання квест-технології у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії у вищій школі. Balkan Scientific Review, № 1. С. 29–34

участь у науково-практичних заходах (за останні два роки) 

2019 рік

 1. XХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної, галузі», 8 квітня 2019 р., м. Київ.
 2. ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», 14-17 травня 2019 р. м. Харків

2018 рік 

 1. Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності». 14-15 листопада 2018.
 2. XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної, галузі, 30 листопада 2018 р. м. Київ
 3. Наук.-практ. семінар кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського «Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології», 24 жовтня 2018 р. м. Київ.
 4. III Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології», 17–19 жовтня 2018 р., м. Львів
 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українсько-польські психолого-педагогічні дослідження в синхронії та діахронії» 10-11 вересня 2018 р., м. Житомир
 6. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017)» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки — 2018, м. Київ, 16 травня 2018 р.
 1. жовтень 2019 р. — курс «Creative Practice»: «Основи дизайну»
 2.  8.01.2018 р. по 16.01.2018 р. — курс «Say-hi: знания»: «Типографіка. Принципи правильної роботи з текстом».
 3. 21.11.2016 р. – 20.12.2016р. — стажування в ТОВ «Інститут новітніх технологій в освіті». Тема: «Сучасні підходи підготовки і дизайну контенту друкованих видань і мультимедійних ресурсів».

 

Матвійчук-Юдіна Олена Василівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій

Науковий ступінькандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль ORCID: 0000-0002-5906-5023

Профіль ResearcherID: U-2704-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12055

Освіта: у 2000 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю 7.020104 «Художня народна творчість» (Галузь 0201 Культура) та здобула кваліфікацію режисер естради і масових свят, викладач фахових дисциплін.

З лютого 2000 року прийнята на посаду директора Центру культури і мистецтв Національного авіаційного університету.

З 2006 року працювала за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри журналістики Національного авіаційного університету.

З 2007 на посаді доцента кафедри журналістики Національного авіаційного університету, за сумісництвом.

З 2016 року за сумісництвом асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету.

З 2018р. доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету

«Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки». 

Захистила дисертацію в липні 2018 р., шифр наукової спеціальності 13.00.10 Інформаційні технології в освіті, галузь наук педагогічні.

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. О. Матвійчук-Юдіна Ключові компетентності фахівців спеціальності „Кібербезпека” з предмету „Комп’ютерна графіка” згідно індустріальної моделі промисловості / О. Матвійчук-Юдіна // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. – – № 4 (90), – C. 93 – 98
 2. О. Матвійчук-Юдіна Аналіз зарубіжного досвіду формування робочих планів та освітніх програм підготовки фахівців інформаційних технологій спеціальності «Кібербезпека» / О. Матвійчук-Юдіна // Сумський ДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 7 (71). – 3 – 14
 3. О. Матвійчук-Юдіна Властивості інформаційної системи відповідно міжнародних стандартів – основа формування компетентностей майбутніх іт-фахівців з предмету «компютерна графіка» / О. Матвійчук-Юдіна // Інноватика у вихованнізб. наук. пр. Вип. 6 / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2017. – № 6. – С. 237-245
 4. О. Матвійчук-Юдіна Вітчизняний та зарубіжний досвід формування змісту навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки [Електронний ресурс] / О. Матвійчук-Юдіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – Том 62. – № 6, с. 264 – 276. – Режим доступу до журналу:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1938/1290
 5. О. Матвійчук-Юдіна Метод проектів у формуванні компетентності з інфографіки у майбутніх бакалаврів з кібербезпеки / О. Матвійчук-Юдіна, С. Лобода // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2017. – № 54-55. – С. 269 – 277.
 6. О. Матвійчук-Юдіна Індустріальна модель як основа формування професійних компетентностей фахівців з кібербезпеки / О. Матвійчук-Юдіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету – – Вип. 2, ч. 1. – C. 247 – 254
 7. О. Матвійчук-Юдіна Формування компетентності з голографії у майбутніх бакалаврів з кібербезпеки / О. Матвійчук-Юдіна, С. Лобода // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсонський державний університет – 2017. – Випуск LXXSX. – Toм 3. – С. 163 – 166.
 8. О. Матвійчук-Юдіна Формування компетентності зі стеганографії у бакалаврів спеціальності «кібербезпека» з навчальної дисципліни «комп’ютерна графіка» / О. Матвійчук-Юдіна // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ ім.. МП. Драгоманова, 2017. – Випуск СХХХV (135). – C. 262 – 266
 9. О. Матвійчук-Юдіна Competence in computer graphics of bachelors of cybersecurity. Колективна монографія за редакцією: Jacek Rysiński,Stanisław Zawiślak / О. Матвійчук-Юдіна // Inżynier XXI wieku: Рrocessing, transmission and security of information, Tom 07.12.2018. Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 2018. – P.137 – 142, Режим доступу: http://www.engineerxxi.ath.eu/wp-content/uploads/2018/12/engineerxxi_2018_vol2_57.pdf
 10. О. Матвійчук-Юдіна Сучасні практики впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури / О. Матвійчук-Юдіна, Юдін О. К., Зюбіна Р. В. // Науковий журнал: Наукоємні технології, НАУ, № 1 (41) 2019 С. 36 – 43
 11. О. Матвійчук-Юдіна Сучасні методи “комп’ютерної графіки” в системі підготовки фахівців кібербезпеки / О. Матвійчук-Юдіна // Наукові записки Бердян. держ. пед. унів, Вип.1. с.305-312

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

2019 рік

 1. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, Київського університету ім. Бориса Грінченка. «Інформаційні технології – 2019» травень. – 2019 р.
 2. XV international scientific and practical conference, «Conduct of modern science– 2019» 02.19. – 7. 03. 19. – England: Nauka i studia, 2019 р.

2018 рік

 1. XIII international scientific and practical conference, Аreas of scientific thought – 2017, December 30, 2017 – January 7, 2018, Volume 9, – England: Pedagogical sciences, Psychology and sociology
 2. I Міжнародна науково-практична конференція, “Проблеми кібербезпеки інформаційно телекомунікаційних систем” (PCSIТS) травень – 2018, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 3. Українсько-польські психолого-педагогічні дослідження в синхронії та диахронії, м. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 10 – 11 вересня 2018 р.

2018 р. – по теперішній час – соорганізатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності” (НАУ, Київ)

 1. У 2017 році пройшла сертифікацію Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, University of Bielsko-Biala (Польща) «Comparative analysis of modern methods of e-learning of computer graphics for IT industry bachelors».

 2. У 2018 Inżynier XXI wieku: Рrocessing, transmission and security of information (Польща),

 3. У 2019 Conduct of modern science (Великобританія),

Комп’ютерна програма «Освіта» А.с. на КП № 28834 Державний департамент інтелектуальної власності, 13.03.200

Комп’ютерна програма “Тестування” А.с. на КП № 28836 “Державний департамент інтелектуальної власності”, 13.03.2009.

Спосіб забезпечення управління доступом у захищених багатомашинних автоматизованих системах Пат. 73446 Україна, МПК H04L 9/32, H04L 9/14. – №u201202586; Заявл.05.03.2012; Опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18

 • Почесною грамотою Голови районної адміністрації Солом’янського району м. Києва (2008, 2009, 2010),
 • Грамота міністерства освіти і науки України (2011),
 • Відмінник освіти України (2012),
 • Подяка голови КМДА (2016, 2017),
 • Подяка ректора НАУ (2012, 2018)

Чуріна Олександра Йосипівна

Посада: доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій  ФМВ НАУ

Науковий ступінькандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль ORCID: 0000-0001-5079-0563

Освіта: 

 • 1990-1994 рр. – навчання в аспірантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації
 • Київський інститут інженерів цивільної авіації, диплом інженера ( 1990 р.) за спеціальністю “ Технічна експлуатація авіаційного обладнання”

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • Вересень 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту аерокосмічного факультету ;
 • Вересень 2018 р. – по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин за сумісництвом.

Міжнародний науково – технічний університет імені Ю. Бугая, м. Київ

 • Лютий 2007 р. – грудень 2015 р. – доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем;

Київський славістичний університет, м. Київ

 • Лютий 2003 р. – червень 2004р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій;

Науково – дослідний інститут проблем військової медицини, м. Ірпінь

 • Квітень 1996 р. – листопад 2005 р. – науковий співробітник науково – дослідної лабораторії комп’ютерного моделювання ( за сумісництвом);

Національний авіаційний університет

 • Вересень 2000 р. – вересень 2002 р. – доцент кафедри електротехніки та світлотехніки;

Київський міжнародний університет цивільної авіації

 • Вересень 1996 р. січень 1998р. – асистент кафедри електромеханіки та світлотехніки;
 • Січень 1998 р. –липень 2000 р. – доцент кафедри електромеханіки та світлотехніки;

Київський інститут інженерів цивільної авіації

 • Вересень 1992 – серпень 1996 – інженер ІІ категорії кафедри електрифіцірованих систем аеропортів;

Інститут” Украеропроект”

 • Лютий 1989 р. – вересень 1992 р. – інженер ІІ категорії енергетичного відділу;
 • Травень 1986 р. – січень 1989 р. – старший технік енергетичного відділу.

Досвід роботи: 32 роки

“ Методи розрахунку електричних навантажень та прогнозування електроспоживання аеропортів” ( спеціальність 05.22.14 “ Експлуатація повітряного транспорту”, КІІЦА, м.Київ)

“ Основи електротехніки та електроніки ”, “Комп’ютерна схемотехніка ”, “ Комп’ютерна репрографія ”.

Друкована продукція ( за останні два роки)

Наукова стаття: Churina O.Y. Multicriteria Optimization Problem Statement in Electric Power Industry / / Electronics and Control Systems, № 3 (57) 2018. – рр. 92-98.

 Участь у науково – практичних заходах ( за останні два роки)

Єременко Я.М. Прийняття рішень в інтелектуальних системах управління енергетики/ Чуріна  О.Й., Єременко  Я.М. // V Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених і студентів “ Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті”,  29 листопада: тези доп. – Київ.- 2018, с. 10.

Стажування в КП МА “ Київ” ( Жуляни ); з 15.02.2016  по 16.03.2016 р. без відриву від основної роботи.

Завадецький Іван Петрович

Посада: завідувач навчальною лабораторією  «Технології електронних мультимедійних видань» кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій ФМВ НАУ

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cAhx7csAAAAJ&hl=uk

Освіта:

 • в 1993 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність механік, математик-прикладник).
 • з 1993 по 1995 рік навчався в аспірантурі Інституту проблем енергозбереження НАН України.

З 1994 року працював інженером-програмістом на державному науково-виробничому підприємстві «Електронмаш» (ДНВП «Електронмаш»). З 1998 року займав посаду начальника інженерного комплексу автоматизованих систем та програмного забезпечення (ІКАС). Приймав участь в ДКР та НДР, розробляв та впроваджував автоматизовані системи управління підприємством: АРМ «Якість» – автоматизація обліку у відділі технічного контролю, АРМ «Склад», СУБД «Енергетик», система «Облік» (в архітектурі «клієнт-сервер»).

З 2005 року і по теперішній час працює завідувачем лабораторії та асистентом (за сумісництвом) кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій. Активно приймав участь у створенні даної лабораторії, підготовці аудиторного фонду та матеріально-технічної бази. Здійснює керівництво навчальною лабораторією «Технології електронних мультимедійних видань» кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Факультету міжнародних відносин (ФМВ). Навчальна лабораторія забезпечує на високому професійному рівні проведення лекційних занять, лабораторних робіт, практичних занять, семінарів, конференцій та захистів дипломних та кандидатських робіт.

Розробляв програми з комп’ютерної та фахово-ознайомлювальної практик.

Розробляв методичні вказівки та проводив лабораторні роботи з наступних навчальних дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації», «Технології видавничо-поліграфічного виробництва», «Видавничо-поліграфічні матеріали», «Додрукарське опрацювання інформації», «Видавнича справа та технічне редагування», «Архівація та стиснення аудіо- та відеозображень» та ін.

Має навички роботи з програмами 3DS Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Sony Sound Forge, Adobe Audition, Sony Vegas Pro, Autodesk AutoCAD, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro та ін.

Підготував доповідь на міжнародну конференцію АВІА. В співавторстві зі студентами кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій підготував тези доповідей на щорічну Науково-практичну конференцію «Мультимедія в освіті та інших сферах діяльності».

Викладав на курсах перепідготовки фахівців Державної служби зайнятості.

Був членом журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція – Комп’ютерні системи та мережі).

За високий професіоналізм, за багаторічну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємства та вітчизняного машинобудування, плідну науково-педагогічну діяльність, зразкове виконання службових обов’язків нагороджений:

 • 2001 р. – Грамота Ленінградської районної державної адміністрації м. Києва (Розпорядження голови РДА №236-к від 10.09.2001 р.);
 • 2003 р. – Грамота державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш»;
 • 2004 р. – Грамота Міністерства промислової політики України.
 • 2018 р. Грамота Національного авіаційного університету (наказ №19/з від 16.02.2018).

irusya.gnidenko@gmail.com

Гніденко Ірина Андріївна

Посада: асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного університету

Профіль ORCID: 0000-0003-1186-1255

Профіль ResearcherID: U-2643-2018

Профіль на сайті НТБ НАУ: 12053

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ehTdzRMAAAAJ

Освіта:

 • Національний авіаційний університет, спеціальність „Програмне забезпечення автоматизованих систем”, диплом спеціаліста, 2009 р.
 • Національний авіаційний університет, за напрямом підготовки „Комп’ютерні науки”, диплом бакалавра, 2007 р.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • вересень 2009 р. по теперішній час – асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок „Академтеплоенергопроект”, м. Київ

 • 2005 – 2007 рр. – інженер Проблемного інституту проектування ефективних теплоенергетичних установок „Академтеплоенергопроект”.

Досвід роботи: 12 років.

Спеціальність 186 „Видавництво та поліграфія” освітньо-професійна програма „Технології електронних мультимедійних видань”: «3D-технології мультимедіа», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна репрографія», «Інформатика (видавничо-поліграфічні видавництва)», «Технології електронних мультимедійних видань».

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Лабораторний практикум:

 

І.А. Гніденко, 2018. Технології електронних мультимедійних видань: Лабораторний практикум/ М.А. Мелешко, О.В. Ругайн, С.В. Кизима, І.А. Гніденко – К.: НАУ, 2018. – 80 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. І. Гніденко, Аналіз сучасних програмних продуктів для створення web-сайтів, їх переваги та недоліки/ І. Гніденко// Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Науково-практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності”, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16–17 листопада 2018 р.

16 жовтня 2017 р. по 15 листопада 2017 р. – стажування в Товаристві з обмеженою відповідальністю „Інститут новітніх технологій в освіті” без відриву від основної роботи.

shibnatnik@ukr.net

Дмитренко Тарас Васильович

Посадаасистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій  ФМВ НАУ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2339-2903

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=onVwKTgAAAAJ

ResearcherIDhttps://publons.com/researcher/3135382/

Освіта:

 • 2019 – 2023рр. – аспірант Національного авіаційного університету
 • Національний авіаційний університет, магістратура за спеціальністю „Технології електронних мультимедійних видань”, диплом магістра, 2017 р.

Національний авіаційний університет, м. Київ

 • вересень 2009 р. по теперішній час – асистент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок „Академтеплоенергопроект”, м. Київ

 • 2005 – 2007 рр. – інженер Проблемного інституту проектування ефективних теплоенергетичних установок „Академтеплоенергопроект”.

Досвід роботи: 12 років.

Спеціальність 186 „Видавництво та поліграфія” освітньо-професійна програма „Технології електронних мультимедійних видань”: «3D-технології мультимедіа», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна репрографія», «Інформатика (видавничо-поліграфічні видавництва)», «Технології електронних мультимедійних видань».

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Лабораторний практикум:

 

І.А. Гніденко, 2018. Технології електронних мультимедійних видань: Лабораторний практикум/ М.А. Мелешко, О.В. Ругайн, С.В. Кизима, І.А. Гніденко – К.: НАУ, 2018. – 80 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. І. Гніденко, Аналіз сучасних програмних продуктів для створення web-сайтів, їх переваги та недоліки/ І. Гніденко// Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Науково-практична конференція “Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності”, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16–17 листопада 2018 р.

16 жовтня 2017 р. по 15 листопада 2017 р. – стажування в Товаристві з обмеженою відповідальністю „Інститут новітніх технологій в освіті” без відриву від основної роботи.

Close Menu